A

Acatistul Maicii Domnului Pantanassa Vindecatoarea de Cancer

Slavă tie, Dumnezeul nostru, slavă tie.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni esti si toate le împlinesti;

Vistierul bunătătilor si Dătătorule de viată, vino si Te sălăsluieste întru noi si ne curăteste pe noi de toată

întinăciunea si mântuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Si acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Icona Maicii Domnului vindecatoarea de cancer

Prea Sfântă Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curăteste păcatele noastre. Stăpâne, iartă

fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează si vindecă neputintele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste (de trei ori), Slavă … Si acum …

Tatăl nostru, Care esti în ceruri, sfintească-se numele Tău, vie împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer asa si pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, si ne iartă nouă

greselile noastre, precum si noi iertăm gresitilor nostri.

Si nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveste de cel rău. Amin.

Apoi troparele de umilintă:

Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem tie, ca unui Stăpân, noi păcătosii robii Tăi, miluieste-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieste-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută si acum ca un milostiv si ne izbăveste pe noi de vrăjmasii nostri, că Tu esti

Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tău; toti lucrul mâinilor Tale si numele Tău chemăm.

Si acum… a Născătoarei de Dumnezeu:

Usa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu esti mântuirea neamului

crestinesc.

Apoi Crezul:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atottiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute.

Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toti vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiintă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om.

Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat.

Si a înviat a treia zi, după Scripturi.

Si S-a înăltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui.

Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si mortii, a Cărui împărătie nu va avea sfârsit.

Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viată Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Astept învierea mortilor si viata veacului ce va să fie. Amin.

Apoi: Doamne miluieste (de 3 ori). Slavă … Si acum … si apoi

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credinciosia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca mortii cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine si inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de

zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetosat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-łi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

 Fă să aud dimineata mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

Scapă-mă de vrăjmasii mei, că la Tine alerg, Doamne.

Învată-mă să fac voia Ta, că Tu esti Dumnezeul meu.

 Duhul Tău cel bun să mă povătuiască la pământul dreptătii.

 Pentru numele Tău, Doamne, dăruieste-mi viată. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeste pe vrăjmasii mei si pierde pe toti cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Psalmul 50

Miluieste-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, si după multimea îndurărilor Tale, sterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea si de păcatul meu mă curăteste. Că fărădelegea mea eu o cunosc, si păcatul meu înaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit, si rău înaintea Ta am făcut, asa încât drept esti Tu întru cuvintele Tale si biruitor când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, si în păcate m-a născut maica mea.

Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate si cele ascunse ale

întelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop si mă voi curăti; spăla-mă-vei si mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite.

Întoarce fata Ta de către păcatele mele, si toate fărădelegile mele sterge-le. Inimă curată zideste întru mine, Dumnezeule, si duh drept înnoieste întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fata Ta, si

Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, si cu duh stăpânitor mă întăreste. Învăta-voi pe cei fără de lege căile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor întoarce.

 Izbăveste-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

Doamne, buzele mele-vei deschide, si gura mea va vesti lauda Ta.

Că de-ai fi voit jertfă, łi-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă si smerită Dumnezeu

nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, si să se zidească zidurile Ierusalimului.

Atunci vei binevoi jertfa dreptătii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău vitei.

Condacul 1:

Noi, credinciosii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, O, Împărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine că să putem să-ti cântăm cu bucurie :

Bucură-te, o, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre prin darul tău!

Icosul 1:

Maica Domnului

Arhanghelul a venit din cer că să-i spună Împărătesei a Toate : Bucură-te! Văzându-Te pe Tine,

Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri că acestea :

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre,

Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator,

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup,

Bucură-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată,

Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii,

Bucură-te, că în tine s-a tesut haina de carne a Cuvântului,

Bucură-te, Slava ridicată dincolo de întelegerea mintii,

Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viată,

Bucură-te, stea strălucită de har,

Bucură-te, izvor care izvorăsti apa cea vie,

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată între femei,

Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre prin harul tău!

Condacul al 2-lea :

Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care

cinstesc Nasterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând, Aliluia!

Icosul al 2-lea :

Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor : „Arată-mi

cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?” Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele

că acestea :

Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt,

Bucură-te cea repede auzitoare a celor ce se roagă tie,

Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos,

Bucură-te, nădejdea si puterea poporului tău,

Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului,

Bucură-te, vindecătoarea neputintelor,

Bucură-te, apărătoarea lumii,

Bucură-te, izbăvitoare de griji,

Bucură-te, alinătoarea plânsului si a lacrimilor,

Bucură-te, care deschizi portile mântuirii tuturor,

Bucură-te, sceptru si putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte,

Bucură-te, toiagul călugărilor si al laicilor,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinŃele noastre prin harul tău!

Condacul al 3-lea :

Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară si Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană

dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă : Aliluia!

Icosul al 3-lea :

Icoana ta, „Împărăteasă a Toate” a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au

prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credintă, înmultind cântările astfel :

Bucură-te, Maică a luminii Nestinse,

Bucură-te, biruinta celor care rabdă până la sfârsit,

Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc si sunt în necaz,

Bucură-te, zid apărător al văduvelor si orfanilor,

Bucură-te, deschizătoare a usilor raiului,

Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc si duc sarcini grele,

Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credinciosilor,

Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul crestinesc,

Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer,

Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte,

Bucură-te, mieluseaua care păzesti inimile celor neprihăniti,

Bucură-te, văl apărător care adăpostesti copiii Bisericii,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre prin harul tău!

Condacul al 4-lea :

Vrând să dea viată lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăsluit în pântecele tău, fără să stii de bărbat, arătându-te pe tine maică a credinciosilor, învătându-i să cânte lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 4-lea :

Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reversi si primind izvoare răcoritoare de vindecare, îti strigăm cu multumire unele că acestea, O, Împărăteasă a Toate :

Bucură-te, iarbă vindecătoare care usurezi suferinta,

Bucură-te, răcoreală care potolesti fierbinteala bolii,

Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului,

Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica,

Bucură-te, cea care îti arăti fata ta cea preacurată celor alesi ai tăi,

Bucură-te, cea care ne scoti din cătusele păcatelor,

Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte,

Bucură-te, că prin tine multime de credinciosi au fost mântuiti,

Bucură-te, înăltime curată, neatinsă de gândul omenesc,

Bucură-te, adâncime trăită de lume,

Bucură-te, cea care ai fost profetită de Patriarhii Vechiului Testament,

Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă tie,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre prin harul tău!

Condacul al 5-lea :

Te-ai arătat a fi, O, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea ta,

Preacurată si cerem să ne faci si pe noi fii ai lui Dumnezeu că să strigăm către tine : Aliluia!

Icosul al 5-lea :

Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om si cunoscându-te a fi Doamnă si

Stăpână, desi singură te-ai numit „Roaba Domnului”, Preacurato, cu grabă slujesc tie, Una

Binecuvantată, cu cântări că acestea :

Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât ostile ceresti,

Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate,

Bucură-te, cea care auzi slava si laudele cerurilor,

Bucură-te, cea care primesti multumirile pământului,

Bucură-te, cea care arzi sământa putrejunii din inimile noastre,

Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului,

Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieti cu lacrimi de bucurie,

Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceată cerească,

Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu,

Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătosilor care se pocăiesc,

Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor,

Bucură-te, scut de apărare împotriva dusmăniei si a distrugerii,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu darul tău!

Condacul al 6-lea :

Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost adusi de fată,

Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la cer, că să-I poată cânta cu o inimă si cu o gură lui

Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 6-lea :

Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învătături satanice a căzut teapăn la pământ înaintea ei si a slobozit din legăturile întunericului, cu frică si cu bucurie a strigat către tine acestea :

Bucură-te, îndreptătoarea vietii păcătoase,

Bucură-te, mângâierea celor chinuiti,

Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică,

Bucură-te, risipitoarea norilor întunecati ai păcatului,

Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute,

Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor satanicesti,

Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciti,

Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovati de rele,

Bucură-te, munte care ne hrănesti pe noi cu mană cerească,

Bucură-te, vale a acestei vieti, care ne saturi cu umilinta lui Hristos,

Bucură-te, piatră scumpă a împărătiei cerurilor,

Bucură-te, rază a luminii celei vesnice,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 7-lea :

Voind să Te dai pe Tine Însuti hrană celor credinciosi, Te-ai întrupat din sfânta Fecioara, că primind

preacuratul Tău trup si sfântul Tău sânge, să Te cunoastem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă întelepciune, strigăm către tine : Aliluia!

Icosul al 7-lea :

Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de

Taina. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a Toate, să ne facă părtasi sfintelor daruri, îi aducem cântări că acestea :

Bucură-te, dătătoare a pâinii ceresti,

Bucură-te, purtătoarea vietii celei vesnice,

Bucură-te, potir din care ne împărtăsim cu Hristos,

Bucură-te, ceea ce te unesti suflet si trup cu Hristos,

Bucură-te, lingurită de aur plină cu tainele ceresti,

Bucură-te, chivot nepretuit în care se află Sfintele Daruri,

Bucură-te, cea care ne arăti Sfânta Împărtăsanie,

Bucură-te, masă binecuvântată care ne dai hrana cea sfântă,

Bucură-te, cea care îi asezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăsesc cu cinste,

Bucură-te, cea care scoti din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii,

Bucură-te, călăuzitoarea celor morti spre fântâna nemuririi,

Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copii tăi,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 8-lea :

Privind la minunata Nastere a lui Hristos si părăsind grijile cele lumesti, să ne înăltăm inimile, căci

pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt că să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm : Aliluia!

Icosul al 8-lea :

Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel

Mare a slăvit-o pe Fecioara si a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte că acestea :

Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu,

Bucură-te, cea care arăti lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume,

Bucură-te, cutremurătoare a puterii mortii,

Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam,

Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufletesti,

Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupesti,

Bucură-te, usurătoarea durerilor celor care nasc,

Bucură-te, cea care biruiesti iadul,

Bucură-te, cea care tocesti boldul mortii,

Bucură-te, nădejdea învierii de obste,

Bucură-te, cea care aduci adevarată mântuire ortodocsilor,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 9-lea :

Toată firea cea îngerească si cea omenească s-a uimit de slăvita si neînteleasa Ta întrupare, Cuvântule al

lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică si cutremur, noi cei

multumitori strigăm către Tine : Aliluia!

Icosul al 9-lea :

Răniti fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Împărăteasă a Toate si, prin credintă, îmbogătindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine :

Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătatii pruncilor,

Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi, Bucurăte, vindecătoarea copiilor bonavi,

Bucură-te, mama tinerilor în suferintă,

Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii,

Bucură-te, întărirea celor stăpâniti de frica mortii,

Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbatilor,

Bucură-te, cea care asculti suspinul nostru,

Bucură-te, cea care înneci durerea pământească în bucuria cerească,

Bucură-te, răbdare cerească în fata furtunilor devastatoare,

Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng,

Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 10-lea :

Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine că roua peste lâna lui Ghedeon si te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm : Aliluia!

Icosul al 10-lea :

Zid apărător esti fecioarelor, Preacurată, si celor care se luptă pentru curătire. Dumnezeu S-a sălăsluit

întru tine curătind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îti cântăm

unele că acestea :

Bucură-te, cea care vorbesti cu cei care caută tăcerea,

Bucură-te, coroană a celor care îsi păstrează neatinsă fecioria,

Bucură-te, început si sfârsit al desăvârsirii duhovnicesti,

Bucură-te, tezaur al revelatiei divine,

Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi,

Bucură-te, izvor al mântuirii bărbatilor virtuosi,

Bucură-te, înălŃime neatinsă de mintile trufase,

Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile,

Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât cerurile,

Bucură-te, ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii si serafimii,

Bucură-te, cea plină de veselie căreia arhanghelul ti-a spus : ?

Bucură-te !?

Bucură-te, cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos cel înviat,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 11-lea :

Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi si eu nevrednicul, Stăpână si Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este că mirul curat; de aceea Îi cântăm : Aliluia!

Icosul al 11-lea :

Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău si Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino si la noi, Fecioară. Tu esti lumânare într-un sfesnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ti aducem cântări că acestea :

Bucură-te, zori ai Soarelui cunoasterii,

Bucură-te, lăcas al firii dumnezeiesti,

Bucură-te, lumina din care se tese haina sfintilor,

Bucură-te, tortă care înlături întunericul demonilor,

Bucură-te, luminarea mintilor nepricepute,

Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase,

Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoti pe noi din marea desertăciunilor,

Bucură-te, Rază de lumină care călăuzesti spre Împărătie sufletele celor mântuiti,

Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiti,

Bucură-te, luminătoarea constiintelor nepocăite,

Bucură-te, îmblânzirea Judecătii lui Dumnezeu,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputintele noastre cu harul tău!

Condacul al 12-lea :

Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Si primind astfel Harul ? nu prin lucrarea legii, ci prin credinta cea adevarată si aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui : Aliluia!

Icosul al 12-lea :

Înăltăm imnuri Nasterii sfinte asa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era

doar umbra ta, Maică si Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbătie că să auzi de la toti spuneri că acestea :

Bucură-te, cântec cântat de înăltimi,

Bucură-te, psalm răsunând jos,

Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu,

Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta,

Bucură-te, cea care porti în tine pe Cel Care a făcut veacurile,

Bucură-te, tron al Celui Care tine universul în mâinile Sale,

Bucură-te, taină neînteleasă a vârstelor si a timpurilor,

Bucură-te, nădejde tare a poparelor si a neamurilor,

Bucură-te, adevarată bucurie a preotilor cucernici,

Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici si din chilii,

Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu,

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău!

Condacul al 13-lea :

O, Maică, Împărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai sfânt decât toti sfintii, primeste

această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte si scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ti cântăm : Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Acest Condac se repetă de trei ori, după care se citeste Icosul 1si Condacul 1 Apoi se cântă Troparul

si se citesc Rugăciunile care urmează :

Tropar (Glas 4) :

Stăpână si Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta „Împărăteasă a Toate”, mântuieste pe cei care cu fierbinteală cer mila ta; slobozeste-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domului

Atotbună stăpână, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate nu sunt vrednic că să intri sub acoperământul meu. Ci că ceea ce esti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune

numai un cuvânt si se va tămădui sufletul meu si trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie

putincioasă si cuvântul tău este plin de putere, O, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruinta, roagă-te pentru mine că să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de  durereînaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ti privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credintă. Si precum pasărea îsi acoperă cuibul cu pui cu aripile, asa acoperă-ne si tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subtiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică.

Aici unde grijile amare ne coplesesc, dă-ne răbdare si odihnă; unde chinul si deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu.

Mângâie-i pe cei fricosi, întăreste-i pe cei slabi, varsă blândete si lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvântează mintile si inimile doctorilor, că să fie instrumentele Atotputernicului doctor – Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale că puterea ta să trăiască în noi, Stăpână si Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, Bucuria celor întristati, mângâierea celor îndurerati, că degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viată Făcătoare si nedespărtită,Tată, Fiu si Duh Sfânt, acum si pururea si în vecii vecilor.

AMIN

0 Shares