După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Împărate al veacurilor si Doamne cel mai înainte de veci, Facătorule a toată făptura cea văzută si cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor ceresti, al celor pământesti si al celor de dedesubt.

 Pentru aceasta si noi, ca cei ce suntem luminati cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt desi nevrednici fiind, îndrăznim a-Ti aduce această cântare de laudă; iar Tu ca Făcătorul, Purtătorul de grijă si Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, si nu departa mila Ta de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigăTie: Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea

căzută, pentru numele Tău cel Sfânt.

Icosul 1

Arhanghelii si îngerii, începătoriile si puterile, scaunele si domniile, stând înaintea scaunului slavei Tale, nu pot a slăvi mărimea desăvârsirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi multi si serafimii cei cu câte sase aripi, acoperindu-si fetele, cu frică si cu dragoste grăiesc unii către altii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot.

Iar noi ca unii ce suntem pământ si tărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători si nemultumitori, pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei celor de sus, cu credintă si cu dragoste zicem unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti înăltimea desăvârsirilor celor nespuse si adâncul tainelor celor neurmate;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea esti si toate le împlinesti, Cel ce Unul esti, acelasi ieri, astăzi si în veac;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu voia, aducând în fiintă pe cei ce nu sunt, casi cum ar fi; Cel ce cobori până la iad si iarăsi ridici;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la încercare inimile si rărunchii oamenilor; Ce ce numeri stelelesi tuturor nume le dai;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, ale Caruia toate căile sunt adevărate si toate judecătile drepte si totodată si dorite.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce răsplătesti păcatele părintilor asupra fiilor, miluiesti si ajuti din neam în neam;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeu nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 2-lea

Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt si preaînăltat a zis: O! ticălosul de mine, că om fiind si buze necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar când cărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui, cu curătie Te laudă pe Tine, Tatăl si Fiul si Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu.

Deci, o, Preasfântă Treime arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să  cântămTie cu inimă curată: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Întelegerea cea neînteleasă căutând să o înteleagă marele între prooroci Moise, a zis: arată-mi mie fata Ta! Însuti cunoscut să Te văd pe Tine. Iar Tu ai zis către dânsul: spatele Meu vei vedea, dar fata Mea nu se va arăta Tie cănu va vedea omul fata Mea si să ramână viu. Dar nouă, desi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în fata Unuia-Născut Fiului Tău; pentru aceasta cu multumire grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti dragostea cea cu văpaie arzătoare a serafimilor si întelepciunea cea pururea luminătoare a heruvimilor;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti Împăratul cel mai presus de scaunele ceresti, si Domnul cel adevărat al domniilor celor mai presus de lume;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti tăria cea nebiruită a puterilor ceresti, si atotputernice Stăpânitorule al stăpâniilor celor înalte;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti bunavestire cea plină de bucurie a arhanghelilor si propovăduirea cea fără tăcere a îngerilor;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti începutul a toată începerea începătoriilor celor

intelegătoare si a tuturor puterilor ceresti, Atottiitorule al poruncitor;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire si petreci în Lumina cea neapropiată; iar cu alesii Tăi, ca si cu niste prieteni, fată către fată vorbesti;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 3-lea

Cu puterea Ta cea nespusă, toate le tii; cu cuvântul întelepciunii Tale celei neurmate, toate le

chivernisesti; si cu Duhul gurii Tale, toate le înviezi si le faci a se bucura. O, Cel în trei sori a toate Făcătorule, Tu ai măsurat cerul cu dreapta si pământul cu palma, Care porti si hrănesti toată făptura, toate pe nume le chemi; si nu este nimeni care să se poată ascunde de puternicia dreptei si a vederii Tale.

Pentru aceasta împreună cu toate puterile cele de sus si de jos, cu umilintă căzând, cântăm Tie:

Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având toată zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindenea arăti urmele proniei si ale desăvârsirilor Tale celor neurmate; pentru aceasta cele nevăzute ale Tale, si puterea cea pururea fiitoare si Dumnezeirea, de pe făpturi cugetându-le le vedem; pentru care cu mirare si cu bucurie grăim unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, puternice Facătorule al celor văzute si nevăzute, si Chivernisitorule cel cu dragoste îmbelsugată al celor de acum si celor viitoare;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din patru stihii ai alcatuit făptura si cu patru timpuri ai încununat cununa anului;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit soarelui să lumineze ziua, si luna cu stelele să lumineze noaptea;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoti vânturile din vistierii; Cel ce îmbraci cerul cu nori si trimiti ploaie si rouă spre răcorirea căldurii;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce încingi dealurile cu bucurie si văile cu veselie; Cel ce împodobesti crinii tarinii si încununezi câmpiile cu roade;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiti hrană puilor de corbi si adăpi toate fiarele câmpului si trimiti îndurările Tale peste toate lucrurile Tale;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 4-lea

Vifor având înăuntru eresul cel pierzător de suflete, al doilea Iuda, Arie nebunul, s-a lepădat de Tine, Fiul lui Dumnezeu, a fi unul din Sfânta Treime; iar noi, desi pe un Ipostas al Tatălui, altul al Fiului si altul al Sfântului Duh numim, însă o Dumnezeire în Tatăl si în Sfântul Duh, deopotrivă puterea, de o fiintă slava, cu inima si cu buzele mărturisim si cu Lumina cea întreit luminătoare în baia Sfântului Botez luminati fiind, Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, unui Dumnezeu ne închinăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind păstorii si învătătorii Sfintei Biserici pe Arie, ca o fiară cumplită intrând în turma cea

cuvântătoare a lui Hristos, si răpind oile de la adevărata mărturisire a dreptslăvitoarei credinte,

adunându-se în Niceea la sobor, au mărturisit pe Hristos Dumnezeu, iar nu făptură; si deopotrivă Tatălui pe Fiul si pe Sfântul Duh cinstindu-I, cu glas ca de tunet au grăit:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeule Părinte si Dumnezeule Fiule si

Dumnezeule Duhule Sfinte, Unule adevăratul Dumnezeu, iar nu trei dumnezei;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Părinte nezidit si Fiule nezidt si Duhule Sfinte, Unule împreună nezidit; iar nu trei îndeosebi neziditi;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru: Părinte Cel ce ai născut pe Fiul mai înainte de veci; Fiule, Cel ce Te-ai născut fără de ani din Tatăl; Duhule Sfinte, Care din veac purcezi de la Părintele, dar nu Te nasti;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru: Părinte, Care ne-ai chemat pe noi dintru nefiintă; Fiule, Cel ce neai răscumpărat pe noi cei căzuti prin Crucea Ta; Duhule Sfinte, Cel ce sfintesti si înviezi pe toŃti cu darul Tău;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit a întemeia în duhul, în sufletul si în trupul nostru cortul cel cu trei părti spre a Ta sălăsluire, si nu l-ai lăsat pe el întru noi până în sfârsit a se strica prin păcat;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus semnul fiintei Tale celei în trei Ipostase peste toate lucrurile Tale; în lumea aceasta văzută si în cea nevăzută;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 5-lea

Treime cea fără de început si a toate făcătoare, zidindu-ne pe noi după chipul si asemanarea Ta, ai poruncit nouă a face cele plăcute înaintea Ta; iar noi ticălosii voia noastră cea rea iubind-o, făgăduintele Sfintei Taine a Botezului am lepădat si chipul Tău l-am întinat. Deci acum iarăsi alergăm la Tine si ne rugăm: trimite nouă darul Tău, scoate-ne pe noi din mâna vrăjmasilor celor văzuti si nevăzuti, si ne mântuieste pe noi cu judecătile pe care le stii, ca în vecii vecilor să cântăm łie: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând întelegerea, care covârseste desăvârsirile Tale si nespusele faceri de bine către fiii cei săraci ai lui Adam, Dumnezeule cel în trei Ipostase, cel mort cu duhul se înviază, cel întinat cu stiinta se curăteste si cel pierdut se mântuieste; deci cu minte multumitoare, cu inimă multumitoare si cu buze de multtumire zidite de Tine, plecând genunchii grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai hotarat în sfatul Tău cel în trei Ipostase a zidi pe om,si în trupul lui cel luat din tărână, suflare de viată din gura Ta ai insuflat;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce în fata lui Adam cu chipul si asemanarea Ta, pe noi, pe toti ne-ai cinstit si bunătătile raiului mostenitori ne-ai făcut;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu întelepciune ne-ai învătat pe noi mai presus decat toate cele văzute, si pe toată făptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ne-ai dăruit nouă pomul vietii spre hrană, si cu darul

nemuririi ne-ai îmbogătit;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce strămosii nostri, cei care au călcat porunca, nu i-ai părăsit nici dupăgreseală, ci întru nădejdea mântuirii în preajma Edenului i-ai sălăsluit.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ne-ai scos si pe noi din pântecele maicii noastre, si cu darul Evangheliei, după nastere, ne-ai sfintit;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 6-lea

Propovăduitorul dreptătii si râvnitorul sfântul Tău nume, Ilie cel prealuminat, chemat fiind de înger, a stat pe Muntele Horeb; deci s-a făcut mai întâi vânt mare si tare, risipind muntii, apoi s-a făcut cutremur mare si foc arzător; ci nu în acestea Te-a văzut pe Tine. Iar după foc, glas de vânt subtire, si acolo Te-a văzut; deci acoperindu-si fata, cu veselie si cu frică a grăit: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Răsărit-ai Lumina cunostintei celei cu trei raze strălucitoare a dumnezeirii Tale la toată lumea; gonit-ai rătăcirea cea idolească, Dumnezeul cel în trei Ipostase si Doamne; iar pe tot neamul omenesc din întunericul cel mare al păgânătătii, în lumina cea minunată a Evangheliei l-ai adus, prin care noi cei luminati slăvind atotputernica Ta pronie, grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pierdut până în sfârsit cu apele potopului toatăfăptura cea stricată prin păcat, si în fata lui Noe ai înnoit tot nemul omenesc;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai despărtit pe părintele credinciosilor Avraam din amestecarea limbilor, si din semintia lui ai întemeiat adevărata Biserică;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai scos pe poporul Tău din Egipt, l-ai hrănit pe el cu mană în pustiesi l-ai dus în pământul în care curge lapte si miere;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai plinit cu Duhul Tău pe prooroci, si printr-însii în

mijlocul lui Israel ai păzit credinta în Răscumpărătorul cel făgăduit;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai pedepsit pe poporul Tău cel ce gresise, prin robia Babilonului, după sfârsitul căreia, iarăsi ai poruncit a se zidi Ierusalimul;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai arătat pe Macabei statornici până la moarte în credintă si învătăturile cele părintesti; iar pe biserica cea de sub Lege, ca pe o mireasă până la venirea iubitului mire, ai păzit-o întreagă;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 7-lea

Vrând a arăta mărimea dragostei si a milostivirii Tale celei către nemul omenesc cel căzut, când s-a plinit vremea, ai trimis pe Cel Unul-Născut Fiul Tău, Care, născându-Se din Fecioara, S-a supus Legii, pentru ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere; Care, petrecând pe pământ ca un Om si răscumpărându-ne pe noi prin crucea Sa, S-a înăltat la cer, de unde, împlinind făgăduinta, a trimis noua pe Preasfântul Duh, ca să cântăm toti: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Minunată în adevăr si nouă minune ai arătat, Minunatule întru cele înalte Doamne, când după trimiterea Preasfântului Duh peste alesii ucenici si apostoli, i-ai trimis pe ei la propovăduire în toată lumea, ca să vesteascănumele cel mare al Preasfintei Treimi, si să aducă toate neamurile la ascultarea credintei.

Pentru aceasta, minunându-ne de puterea si lucrarea cuvintelor lor, celor insuflate de Dumnezeu, cu bucurie grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ales pe cele neputincioase, de neam slab si nebăgate în seamă ale lumii, ca să rusineze pe cele tari, mărite si întelepte;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai întărit nenumărate cete de mucenici, ca prin nenumărate chinurisi omoruri să fie pecetluit adevărul Evangheliei si puterea darului lui Hristos;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin semnul Crucii ai plecat inima marelui Constantin cel întocmai cu apostolii, si prin acela ai pus sfârsit cumplitelor prigoniri asupra crestinilor;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai întărit Biserica, prin cele sapte soboare a toată lumea, ca si cusapte stâlpi, a purtătorilor de Dumnezeu părinti, si de învăluirile eretice nevătămate ai păzit-o;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai dăruit învătătorilor celor de Dumnezeu înteleptiti si marilor nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor prealuminate stele, pe tăria Bisericii a străluci;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai povătuit si pe stăpânitorul împărătiei romanilor

Constantin, la lumina credintei celei adevărate, si prin acela ai izbăvit toată lumea de înselăciunea multei necredinte;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel sfânt!

Condacul al 8-lea

Străin si minunat, la stejarul lui Mamvri, Te-a văzut Avraam pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, adica trei bărbati văzând, ca si către unul a grait: Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu trece pe robul Tău. Deci Celor trei, Care i s-au arătat în trei fete: Tatălui si Fiului si Sfântului Duh, iar unuia Dumnezeu într-o fiintă, până la pământ s-a închinat, grăind: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu totul pretutindenea esti, si totdeauna purtător de grijă pentru toată zidirea Ta, nu numai cu tăria nemăsuratei puterii Tale, ci si cu bogătia cea atotlucrătoare; iar nouă, precum a zis Fiul Tău, că si perii capului toti sunt numărati la Tine, ca nici unul dintr-însii să nu cadă fără voia Ta. Pentru aceasta, nădăjduind spre pronia Ta, cu îndrăzneală si cu dragoste grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit ca tot neamul omenesc să se împartă în semintii si neamuri, si fiecăreia din ele i-ai rânduit locul si timpul vietuirii;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru prin care împăratii împărătesc si cei puternici fac dreptate, si păzesti pe alesii Tăi ca lumina ochiului.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, din Care izvorăste întelepciunea si întelegerea, toată tăria si puterea, toatăsănătatea si frumusetea;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce rânduiesti războaie, si iarăsi le opresti pe ele; Cel ce încununezi cu biruinta arma ce poartă dreptate, iar pe cea nedreaptă, chiar în mijlocul biruintelor, mai înainte o hotărăsti spre sfărâmare;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce faci semne pe cer si pe pământ, trimiti foc, boli si foamete asupra oamenilor, ca să nu rătăcească ei până în sfârsit din caile Tale cele drepte;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce înalti pe cei smeriti pe pământ si îi pui să stea cu domnii poporului Tău; iar pe cei mândri îi nimicesti ca să nu se afle locul lor;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 9-lea

Toată firea, sus si jos, neîncetat Te slăveste pe Tine Făcătorul cel preavesnic si Dumnezeu: în cer unii cântă zi si noapte : Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar altii cununile lor le pun la picioarele Tale. Iar noi pe pământ împreună cu toatăfăptura, ca cei împodobiti cu chipul slavei Tale celei de o fiintă, łie ne rugăm si de la Tine asteptăm mare si bogată mila, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Filosofii cei mult-vorbitori, desi mult se ostenesc cu mintea a ispiti despre taina Preasfintei Treimi dar nu pot a întelege cum este un Dumnezeu de o fire. Si nenumăratele faceri de bine cele către noi ale Fiecăreia din cele trei dumnezeiesti Fete bine stiindu-le, cu credintă si cu multumire grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai rânduit cu dreaptă judecata Ta nouă tuturor a ne întoarce în pământul din care suntem luati, si în ziua învierii iarăsi a ne scula;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce înainte ai hotărât soarelui, lunii si stelelor să se întunece

oarecand, iar pământului si tuturor celor ce sunt pe el cu foc a se lămuri, pentru ca în locul lor să se arate cer nou, în care petrece dreptatea;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai rânduit ziua, în care vor sta înaintea Ta la judecată toate semintiile si neamurile, ca să-si ia fiecare plata după faptele sale.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce vei zice dreptilor în ziua răsplătirii: veniti binecuvântatii Părintelui Meu de mosteniti împărătia care este gătită vouă de la întemeierea lumii;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care păcătosii cei care nu s-au pocăit cu frică atunci vor auzi: duceti-vă de la mine, blestematilor, în focul cel vesnic, care este gătit diavolului si îngerilor lui;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai făgăduit ca Biserica Ta să o păzesti neclintită până la sfârsitul lumii, spre a nu fi ea biruită nici de portile iadului;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel sfânt!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiesti lumea, Te-ai arătat la râul Iordanului, Preasfântă si Dumnezeiască Treime: Tatăl în glas din cer mărturisind pe Fiul cel iubit; Fiul în chip omenesc primind Botezul de la rob; si Duhul Sfânt pogorându-Se în chip de porumbel peste Cel ce Se boteza. Deci întru numele lui Dumnezeu, însă în trei Fete: a Tatălui si a Fiuluisi a Sfântului Duh, ne-am învătat a lumina cu Botezul pe tot omul ce vine în lume, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Împărate preavesnice, Care răsari soarele peste cei buni si peste cei răi; Cel ce iubesti pe cei drepti si pe cei păcătosi miluiesti, spală necurătia noastră cea sufletească si trupească; binevoieste a face în noi lăcasul Tău, desi nevrednici robi ai Tăi suntem. Pierde gândurile cele necurate, sterge faptele cele necuviincioase, îndreaptă limba noastră spre a vorbi cele plăcute înaintea Ta, pentru ca, cu inimă si cu buze curate, cu umilintă să grăim unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, despre Care ceata Apostolilor învederat vorbeste si către Care soborul proorocilor pururea priveste;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru pe care ceata mucenicilor cu dumnezeiască cuviintă Îl mărturiseste si oastea preacuviosilor numele Tău cel Sfânt Îl slăveste.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, pentru care multimea pustnicilor neîncetat suspină, si de la Care nevoinele pustnicesti se încununează;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Căruia ierarhii si păstorii Bisericii aduc cântare de mulumire; iar învăătorii lumii spre a noastră mântuire spre noi teologhisesc;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, primeste rugăciunea cea pentru noi si mijlocirea tuturor sfintilor, iar mai ales a Preasfintei Fecioare, care isi întinde mâinile sale către Tine pentru noi;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, îngrădeste-ne pe noi cu sfintii Tăi îngeri si goneste de la noi duhurile cele rele de sub cer;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel sfânt!

Condacul al 11-lea

Toata cântarea ce se aduce łie nu poate a-łi aduce multumirea cuvenită pentru toti si pentru toate,

Dumnezeule cel slăvit în Treime; căci nu se află nici minte, care să poată a se întinde cu cugetul către multimea îndurărilor Tale, cele asupra noastră; nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească; însă pentru toate cele văzute de noi si care ni se dau nouă, fie łie, Preasfântă Treime, multumire de la noi, cinstea si slava pe care pe care Tu Însuti le stii că ar fi vrednice si plăcute de slava Ta; deci noi închinându-ne łie, cu smerenie si cu dragoste cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Luminătorule cel în trei Sori, ca un dătător de lumină Te-ai arătat, în făgăduintele Tale, nouă celor ce suntem în întunericul necunostintei despre soarta noastră cea viitoare; cu multumire însă Te mărturisim, ca măcar de una din fericirile cele prevestite de Unul-Născut Fiul Tău să ne învrednicesti pe noi; pentru care acum cu umilintă si cu dragoste grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai gătit alesilor Tăi bunătătile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, pe Care toti cei curati cu inima Te vor vedea precum esti si Te vor cunoaste precum Tu Însuti îi cunosti pe ei;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, în Care toti cei flămânzi si însetati vor afla dreptate, pe satiul ce niciodatănu se împutinează;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, de la Care făcătorii de pace fii iubiti se vor chema, ca cei ce sunt următori Unuia-Născut Fiului Tău, Cel ce pe toate le-a împăcat;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, în care cei blânzi vor mosteni pământul; iar cei săraci cu duhul se vor învrednici de împărătia cerului;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai făgăduit vesnica plată celor ce miluiesc si nesfârsita bucurie celor ce plâng;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 12-lea

Preasfântă Treime, dă-ne nouă darul Tău cel atotputernic; primeste mărturisirea păcatelor noastre înaintea slavei împărătiei Tale; caută la suspinurile noastre, trimite-ne nouă duhul umilintei si al îndurărilor; pentru ca să ne învrednicim, cu suflet si cu inimă curată, fără de osândă a grăi către Tine pe pământ, precum grăiesc îngerii în cer: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând Pronia Ta cea iubitoare de oameni, Te slăvim pe Tine toti, Treime fără de început; credem într- Unul Dumnezeu Tatăl si Dumnezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfânt; că pe altul afără de Tine Dumnezeu nu stim, către Tine cădem si łie ne rugăm, zicând:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne nouă ajutor ca să nu ne temem de nici un rău, spre apărarea vietii noastre si spre a nu ne înfricosa de nici un vrăjmas;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce mântuiesti pe păcătosii cei ce se pocăiesc; deci mântuiestene si pe noi mult-păcătosii;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce înmultesti mila Ta tuturor, înmulteste-o si asupra noastră,

si ne mântuieste pe noi, că neputinciosi suntem;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, prelungeste-ne nouă tuturor vremea vietii spre a ne pocăi si nu ne osândi pe noi spre tăiere ca pe smochinul cel neroditor;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, izbăveste-ne pe noi de ispitele ce ne împresoară: de lume, de trup si de diavol, si ne hrăneste în credintă si dragostea cea către Tine;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, învredniceste-ne pe noi a Te vedea fată către fată si a intra în cămara Ta cea luminoasă la nunta Mielului;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel sfânt!

Condacul al 13-lea

O, Preasfântă, de viată făcătoare nedespărtită si a toate făcătoare Treime: Părinte si Fiule si Duhule Sfinte, Unule, Adevăratul Dumnezeu si Făcătorul nostru, primeste această de acum multumire a noastră; trimite-ne nouă darul si puterea din înăltimea Sfântului Tău locas, ca, toate poftele trupesti călcându-le, să vietuim întru toată buna cinstire si curătie până la sfârsitul vietii noastre, pururea lăudând preasfânt numele Tău, si cântând: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Arhanghelii si îngerii, începătoriile si puterile, scaunele si domniile, stând înaintea scaunului slavei Tale, nu pot a slăvi mărimea desăvârsirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi multi si serafimii cei cu câte sase aripi, acoperindu-si fetele, cu frică si cu dragoste grăiesc unii către altii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot.

Iar noi ca unii ce suntem pământ si tărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători si nemultumitori, pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei celor de sus, cu credintă si cu dragoste zicem unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce esti înăltimea desăvârsirilor celor nespuse si adâncul tainelor celor neurmate;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea esti si toate le împlinesti, Cel ce Unul esti, acelasi ieri, astăzi si în veac;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu voia, aducând în fiintă pe cei ce nu sunt, casi cum ar fi; Cel ce cobori până la iad si iarăsi ridici;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la încercare inimile si rărunchii oamenilor; Ce ce numeri stelelesi tuturor nume le dai;

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, ale Caruia toate căile sunt adevărate si toate judecătile drepte si totodată si dorite.

Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce răsplătesti păcatele părintilor asupra fiilor, miluiesti si ajuti din neam în neam;

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeu nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

SCondacul întâi

Împărate al veacurilor si Doamne cel mai înainte de veci, Facătorule a toată făptura cea văzută si cea nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime, Căruia se închină tot genunchiul; al celor ceresti, al celor pământesti si al celor de dedesubt. Pentru aceasta si noi, ca cei ce suntem luminati cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt desi nevrednici fiind, îndrăznim a-łi aduce această cântare de laudă; iar Tu ca Făcătorul, Purtătorul de grijă si Judecătorul nostru, ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi, si nu departa mila Ta de la noi, pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigăm Tie:

Sfânt, Sfânt, Sfânt esti Doamne Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru

numele Tău cel Sfânt!

După aceasta se zice această:

Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl

Atotputernice Stăpâne, întelepte si atotbunule Doamne, Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiintă născut, si Purcezător al Sfântului si Celui de viată făcătorul Tău Duh, vesnic si pururea fiitor;Însuti pricinuitorule de purcedere, a Carui mărire este nemărginită, slavă nespusăsi milostivire nemăsurată; Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiintă si ne-ai cinstit cu chipul Tău cel preascump; Care ne-ai dăruit nouănevrednicilor nu numai a Te cunoaste pe Tine si a Te iubi, dar încă ce este mai scump, că si Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit.

Multumim Tie, Dumnezeule al milostivirii si al îndurărilor, Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi, ce am călcat porunca Ta, în mijlocul păcatului si în umbra mortii; ci ai binevoit a trimite pe pământ, pentru mântuirea noastră, pe Unul-Născut Fiul Tău, prin Care si veacurile s-au făcut, ca prin întruparea Lui si prin patimile Lui cele înfricotoare, de chinuirea diavolului si din stricăciunea mortii să ne izbăvim.

MultumimTIE, Dumnezeule al dragostei si al puterilor, că după înăltarea la cer a Preascumpului nostru Mântuitor, ai trimis si pe Preasfântul Tău Duh peste alesii Lui ucenici si apostoli, pentru ca prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale. Deci, Însuti, Iubitorule de oameni, Stăpâne, ascultă acum rugăciunea cea smerită a nevrednicilor fiilor Tăi, că asa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta si ne-ai răscumparat pe noi pentru îndurarea Ta, asa ne si mântuieste pe noi pentru îndurarea Ta, asa ne si mântuieste pe noi după milostivirea Ta cea neasemănată; fiindcă din faptele noastre nici urmă de pocăintă nu avem, ci dreaptă răsplătire si despărtire de prealuminata fata Ta ne asteaptă.

Că, dacă si pentru tot cuvântul în desert se va cere de la noi răspuns în ziua judecătii si a

răsplătirii, pentru nenumăratele noastre fărădelegi, cu care am gresit înaintea Ta, apoi, ce răspuns vom da noi, săracii, în ziua aceea?

Pentru aceasta alergăm spre a Ta bunătate, care covârseste toată mintea si cuvântul, rugându-ne Tie: gresit-am, curăteste-ne pe noi, Doamne; nelegiuit-am, iartă-ne, Stăpâne, mâniatu-Te-am, milostiveste-Te, Îndelung-Răbdătorule.

Si păzeste mai ales mintea, stiintsi inima noastră de răutătile lumii; izbăveste-ne pe noi si ne mântuieste de viforul cel mult învăluitor al patimilor si al căderilor în păcatele cele stiute si nestiute; ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credintei, al dragostei si al nădejdii vietii celei vesnice.

Adu-łi aminte, Doamne, de noi, întru mila Ta; dăruieste-ne nouă toate cererile cele spre

mântuire, iar mai ales viată curată si fără de prihană; învredniceste-ne pe noi a Te iubi pe Tine, si a ne teme din toată inima noastrăsi a face voia Ta cea sfântă; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu si ale tuturor sfintilor.

Că bun si iubitor de oameni Dumnezeul nostru esti, sTie slavă si multumire si închinăciune înălm, împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu si cu Preasfântul si Bunul si de via Făcătorul Tău Duh; acumsi pururea si în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Dumnezeu-Fiul

Unule-Născut, Fiule si Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce pentru mântuirea noastră ai binevoit a Te întrupa si moarte a pătimi; iar acum si cu preacuratul Tău Trup la cer de-a dreapta împreună cu Tatăsezi, si toatălumea o cârmuiesti, nu ne uita cu milostivirea Ta pe noi, cei ce suntem jos, care măcar că suntem cu totul întinatsi nevrednici, însă întru Tine, Mântuitorule si Dumnezeul nostru, credem si pe alt mijlocitor si nădejde al mântuirii nu stim.

Deci, dă-ne nouă, Preabunule Răscumpărătorule, ca totdeauna să ne aducem aminte de câtechinuri ale sufletului si ale trupului Tău a fost trebuintă ca să împaci dreptatea cea vesnică a părintelui Tău pentru păcatele noastre; si cum Te-ai pogorât de pe cruce până la iad, cu preacurat sufletul Tău, ca să ne izbăvesti pe noi de puterea chinuirii iadului.

Iar aducându-ne aminte de aceasta, să ne păzim de pofte si de păcate, care au fost pricină de înfricotoare patimi si de moartea Ta; si să iubim dreptatea si virtutea, care sunt mai plăcute Tie decat tot darul cel adus de noi.

Deci, ca Cel ispitit după toate, Preabunule, singur stii cât este de mare slăbiciunea duhului si a trupului nostru si cât de puternic si viclean este vrăjmasul nostru care umblă ca un leu, căutând pe cine să înghită, pentru aceasta nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tău atotputernic; ci fii de-a pururea cu noi, păzindu-ne si acoperindu-ne, povătuindu-ne si întărindu-ne, bucurând si veselind duhul nostru.

Iar noi alergând la sânul dragostei si a îndurării Tale, toată viata noastră cea vremelnică si vesnică Tie să o dăm, Stăpânului nostru, Răscumpăratorului si Domnului; pe Care din adâncul sufletului Îl rugăm, ca să ne faci pe noi cu judecătile pe care le stii, fără de împiedicare a trece calea aceasta întunecoasă a vietii pământesti si a ajunge la cămara cea dumnezeiască a Ta, pe care ai făgăduit a o pregăti tuturor celor ce cred în numele Tăsi urmează dumnezeiestilor Tale învătături.

Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt

Împărate ceresc, preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi, si întru Fiul pururea Te odihnesti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeiesti, pe care le împarti precum voiesti; prin care si noi nemernicii ne-am sfintit si ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi si Te sălăsluieste întru noi si curăteste sufletele noastre, ca săputem a ne face locaPreasfintei Treimi.

Asa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurătia noastră nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieste pe ele cu ungerea Ta cea atot-vindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoastem desertăciunea lumii si a celor ce sunt în lume; înviază stiinta noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face si ce se cuvine a lepăda; îndepărtează si înnoieste inima ca să nu izvorască mai mult ziua si noaptea gânduri rele si pofte necuvioase.

Îmblânzeste trupul si stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecăîn noi chipul cel prea-scump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire si al grăirii în desert, goneste-l de la noi; sine dă nouăduhul dragostei si al răbdării, duhul blândetii si al dreptătii, ca îndreptând inimile cele slăbite si genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci; si asa, ferindu-ne de tot păcatul si împlinind toatădreptatea, să ne învrednicim a primi sfârsit crestinesc si nerusinat, si a intra în Ierusalimul cel ceresc; iar acolo a ne închin Tie, împreună cu Tatăsi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Tie!

Rugăciune către Preasfânta Treime

Preasfântă Treime, Stăpânire de o fiin, pricinuitoare a tot binele; ce vom răsplăti Tie pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătosilor si nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naste noi în lume le-ai rânduit, si pentru toate cele ce ne dai fiecăruia din noi în toate zilele si pentru cele ce ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor?

Deci se cuvenea pentru atâtea binefaceri si îndurări, să multumim Tie nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind si împlinind poruncile Tale; iar noi cu patimile noastre si cu obiceiurile cele rele în nenumărate păcate si fărădelegi ne-am aruncat.

Pentru aceasta, ca cei ce suntem întinati, nu numai că nu îndrăznim a ne arata înaintea preasfintei fetei Tale celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele Tău a-l chema, de nu ai fi binevoit Însuti Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă; că pe cei dreptsi curati iubesti, iar pe păcătosii care se pocăiesc îi mântuiesti si cu milostivire îi primesti.

Deci, caută, o Dumnezeiască Treime, din înaltarea sfintei slavei Tale asupra noastră, mult

păcătosilor; si bunăvointa noastră în loc de fapte bune o primeste, si ne dă nouă duhul pocăintei celei adevărate; ca, urând tot păcatul, întru cuviosie si dreptate până la sfârsitul vietii noastre să petrecem, făcând voia Ta cea sfântă si slăvind cu cuget curat si cu fapte bune preadulcele si preaîncuviinttăt numele Tău. Amin.

0 Shares