A

Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh

Ziua prăznuirii, Duminica Pogorarii Sfântului Duh, a Cinzecimii sau a Rusaliilor

După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Veniti toti credinciosii să preaslăvim pogorarea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca si cu niste ape pământul de cunostinta lui Dumnezeu si învrednicind de harul cel de-via-făcător al infierii si de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curătie, sfintind si îndumnezeind pe cei ce strigăVino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Icosul 1

Îngerii cu fete luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviinta datorată Izvorului vietii si Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim si noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate si cele ascunse, si cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiti sub adumbrirea Ta cea fericită:

Vino, Lumină adevărată, duhovnicească bucurie;

Vino, Nor purtător de rouă si negrăită frumusete;

Vino si primeste ca pe un miros de buna mireasma duhovnicească laudă noastră;

Vino si ne împărtaseste de bucuria împărtăsirii Tale;

Vino si veseleste-ne cu îmbelsugarea darurilor Tale;

Vino, Vesnicule Soare Neapropiat, si întru noi Îti fă lăcas;

Vino si ne îmbogăteste cu darul vietii celei adevărate;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 2-lea

În chipul limbilor de foc, întru lumină si suflare de vânt de bucurie-făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli si de văpaia lui fiind cuprinsi, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri si nevoi răbdând cu bucurie pe pământ si pe ape, de mortile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul iesind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Potir de ploaie datător, izvorâtor de foc, care ai pogorât asupra ApostolilorTie cântare Îti aducem, pe Tine Te binecuvântăm si Tie Îti multumim, Dumnezeule, Duhule Sfinte:

Vino, Cela ce sfintesti Biserica si o păzesti pe dânsa;

Vino si dăruieste un suflet si o inimă celor ce cred întru Tine;

Vino si aprinde evlavia noastră cea rece si neroditoare;

Vino si risipeste negura necredintei si a răutătii, care se îndeseste pe pământ;

Vino si ne călăuzeste pe toti pe drumul vietii celei drepte;

Vino si ne povătuieste la tot adevărul;

Vino, Întelepciune Neajunsă, si cu judecătile cele de Tine stiute, mântuieste-ne;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 3-lea

O, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl si cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de Sus întru lăcasul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la fiintă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor ceresti. Unind Tu trup si suflet într-o minunată alcatuire, ai zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă si cântă: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Alfa si Omega, Începutule si Sfârsitule, Tu, Vesnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor si cu înfricosata Ta îmbrătisare ai adus pe toti si pe toate la viată. Din suflarea Ta cea de-viată făcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip, frumusetea lumii celei întâi zidite, pentru care Îti strigăm:

Vino la noi, Preaînteleptule Ziditor al lumii;

Vino, Cela ce esti mare în micuta floare, ca si în luminătorii cerului;

Vino, Felurime Negrăită si Frumusete Vesnică;

Vino si luminează întunecatul meu suflet;

Vino, Cela ce Te dăruiesti nouă prin Sfintele Taine;

Vino, căldură bineînmiresmată;

Vino si ne arată pe noi zidire nouă în Hristos;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 4-lea

O, Duhule Preabun si Neajuns, din care izvorăste sfintenia! Tu ai învesmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare si neapropiată a sfinteniei Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărateasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume Tu i-ai umbrit pe Prooroci si Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumusetea cea de Sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătosi, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, Îti cântă: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază, si cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obste toată zidirea, în ceasul de pe urma al veacului acesta si în cel dîntâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăsi de fericire, întru dumnezeiasca lumină, cu toti sfintii, cu rudelesi apropiatii nostri.

Vino dar, si de a sufletului moarte ne izbăveste;

Vino si, înainte de sfârsitul nostru, ne îndestulează cu Trupul si Sângele Mântuitorului nostru;

Vino si dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat;

Vino si luminoasă fa scularea noastră din somnul mortii;

Vino si ne învredniceste ca să privim cu bucurie la zorii vesniciei;

Vino si fă-ne fii ai nestricăciunii;

Vino si luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 5-lea

Auzind, Fiule al lui Dumnezeu, glasul Tău: „Dacă cineva însetează să vină la Mine si să bea”, Te rugăm astâmpără-ne setea de viată duhovnicească si dă-ne apa vietii. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toti cei ce cântăm cu umilintă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Nestricăciosule si Neziditule, Vesnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepti, Curătitorule al păcătosilor, slobozeste-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă întru noi, cei care Îti cântăm:

Vino, Preabunule, si dă-ne umilintă si izvoare de lacrimi;

Vino si ne învată să ne închinăm łie în duh si adevăr;

Vino, Preaînaltule Adevăr, si lămureste îndoielile sărăcăcioasei mele întelegeri;

Vino, Viată neîmbătrânitoare, si ne primeste din strâmtorarea veacului acesta pământesc;

Vino, Lumină Vesnică, si se vor risipi toate nălucirile si spaimele;

Vino, Putere vesnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniti;

Vino, Nemărginită Bucurie, si uitate vor fi vremelnicele întristări;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 6-lea

Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobeste-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta odihneste Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduieste neputintele, plineste lipsurile, dăruieste viată celor morti si îi aduce la viata vesnică pe toti cei ce cu cuviintă si cu dreptate strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea

„În lume necazuri veti avea”, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare si cine ne va mângâia? Tu,

Duhule Mângâietor, Însuti dezleagă întristarea noastră! Mijloceste pentru noi cu suspinuri negrăite si usureazăinimile celor ce Te roagă:

Vino, Dulce Răcoare a celor osteniti si împovărati;

Vino, Împreună-Grăitorule cu cei întemnitati;

Vino, Adăpostul celor prigoniti;

Vino si miluieste pe cei slăbănogiti de săracie si de foamete;

Vino si tămăduieste patimile trupurilor si ale sufletelor noastre;

Vino si cercetează pe toti cei care însetează de lumina Ta;

Vino si alină întristarea noastră cu nădejdea vesnicei bucurii;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 7-lea

„Celui care huleste împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor”, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecati cu cei neascultători si cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de viclesug. Întoarce din schisme, eresuri si necredintă pe toti cei rătăciti, iar pe întâinăscutii Bisericii Tale învredniceste-i săcânte în vecii vecilor:

Aliluia!

Icosul al 7-lea

Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima si nelinistea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; asa mi s-a întâmplat si mie în ziua întristării si împietririi cugetului meu, căm-am îndepărtat de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce lumina Ta măva lumina pe mine, cel împutinat la suflet:

Vino si nu mă lepăda pentru cârtirea si nerăbdarea mea;

Vino si potoleste cumplita vijelie a tulburării si a aprinderii;

Vino si odihneste pe cei necăjiti de strâmtorările vietii;

Vino si îmblânzeste inima în ziua împietririi si a mâniei;

Vino si surpă urzelile, tulburările si spaimele duhurilor întunericului;

Vino si dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită;

Vino, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 8-lea

Mântuieste-mă, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputinciosi si orbi, si goi duhovniceste! Dăruieste-ne aurul Tău cel curătit în foc, cu vesmânt alb acoperă rusinea noastră, vindecă ochii nostri cu alifia Ta.

Pogoară si în vasele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, cel de-viată-făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua nasteri pe toti cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ca Turnul Babel se prăbuseste fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omenesti. Bine imi este mie căm-ai smerit, că în păcate si căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea si nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tău, grăind: Vino dar, Preaînteleptule Ziditor al vietii;

Vino si lămureste-ne căile Tale cele neîntelese;

Vino, precum un fulger, si luminează sfârsitul vietii pământesti;

Vino si binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem;

Vino si fii nouă ajutător la fapte bune;

Vino si luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii;

Vino si dăruieste tuturor duh de pocăintă, ca să se risipească prin acesta scârbele ce stau să vina asupra lumii spre pedepsire;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 9-lea

Atat a iubit Dumnezeu lumea că si pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioară si Si-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat si moarte întreaga lume cu sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea, asteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântăTatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat si Duhului care sfinteste: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Duhul Cel Făcător de Viată, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel S-a odihnit si asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătătii Sale din pricina negurii greselilor mele. Pentru aceea, precum asteaptă zorii drumetul rătăcit noaptea în pădure, asa si eu însetez de razele tale, Bunule, ca să nu pier cu totul:

Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricosat;

Vino dar, si usurează cugetul chinuit si pârjolit fără crutare;

Vino si înnoieste întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri;

Vino si risipeste nălucirile născute din păcat;

Vino si mă învată să împărtăsesc durerile străine;

Vino si pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;

Vino si dă-mi iarăsi bucuria mântuirii Tale;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 10-lea

Duhul Sfânt îl naste a doua oară pe om spre viata vesnică, Duhul Sfânt îi insufleteste pe mucenici, sfinteste preotii, încununează pe cei drepti, face din pâine si vin Însusi Dumnezeiescul Trup si Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogătiei si întelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale – dragostea vesnică si atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmasi si vrea ca toti să fie mântuiti: ca, lămuriti fiind prin ea, ca niste fii ai luminii săstrigăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cine ne va despărti de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem mostenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne, Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă si cu nevointa întregii vieti:

Vino dar, Atotputernicule Duh, si ne sporeste credinta cea atotbiruitoare;

Vino si ne dă îndrăzneală în rugăciune;

Vino si încălzeste-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi;

Vino si dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană si de batjocorire a credintei;

Vino si ne păzeste de ispite peste puteri si de sminteli;

Vino si înviază inimile noastre prin înrourarea Ta;

Vino si tămăduieste-ne, sfinteste-ne si ne ridică, Bunule, cu harul Tău;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 11-lea

Acestea zice Domnul: „Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, si fiii si fiicele voastre vor prooroci, bătrânii vostri visuri vor visa, iar tinerii vostri vor vedea vedenii”. Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor alesi ai mângâierii Tale, celor care cu umilintŃă Îti strigăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Acolo unde ai răsărit, fie si doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitatăe frumusetea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască si înfricosată cuviintă, făptura cea de tină. Învredniceste-ne, Bunule Mângâietor, încă din viata pământească să Te vedem cu inimăcurată, noi, cei care strigăm:

Vino, Fulger dătător de lumina vesniciei;

Vino si luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată;

Vino, Vistierul smereniei si Veselia celor blânzi;

Vino, Apa Vie, răcoreste-ne arsita patimilor;

Vino, că departe de Tine nu aflăm liniste si tihnă;

Vino, că împreună cu Tine pretutindenea este Împărătia Cerurilor;

Vino si întipăreste-ne în suflet pecetea darului Tău;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 12-lea

Râu nesecat al harului, Cela ce ierti păcatele, Duhule Sfinte! Primeste rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credinciosi si pentru cei necredinciosi si pentru fiii neascultării: si pe toti adună-i în Împărătia Sfintei Treimi, ca să se rusineze de Tine si cel din urmă vrăjmas – moartea, iar lumea, renăscută prin focul curătitor, săcânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu – Ierusalimul Ceresc – ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea dreptilor la Cina Domnului, aud glasurile Îngerilor si pe Prealuminatul nostru Domn între alesii Săi, iar durerea, întristarea si suspinarea fug. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte, învredniceste-ne prin cununa darurilor Tale să ne îmărtăsim în Domnul de bucuria vesnică, noi, toti cei care strigăm:

Vino, Bunule, si trezeste în noi setea de viată de dincolo de mormânt;

Vino si aprinde în inimile noastre dorirea vietii veacului celui adevărat;

Vino si ne descoperă bucuria Împărătiei ce va să fie;

Vino si dă-ne haina strălucitoare ca zăpada a curătiei;

Vino si umple-ne cu strălucirea dumnezeirii;

Vino si ia-ne la nunta Mielului;

Vino si ne învredniceste să împărătim în slava Ta cea vesnică;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

Condacul al 13-lea

O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de Viată! Încălzeste cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel înghetat întru fărădelegi, grabeste pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăti si ne descoperă cum să prăznuim în vesnicie adevărul cel dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate, si cele ceresti si cele pământesti si cei izbăviti de iad, dimpreună să cânte:

Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Îngerii cu fete luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviinta datorată Izvorului vietii si Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim si noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate si cele ascunse, si cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiti sub adumbrirea Ta cea fericită:

Vino, Lumină adevărată, duhovnicească bucurie;

Vino, Nor purtător de rouă si negrăită frumusete;

Vino si primeste ca pe un miros de buna mireasma duhovnicească laudă noastră;

Vino si ne împărtaseste de bucuria împărtăsirii Tale;

Vino si veseleste-ne cu îmbelsugarea darurilor Tale;

Vino, Vesnicule Soare Neapropiat, si întru noi Îti fă lăcas;

Vino si ne îmbogăteste cu darul vietii celei adevărate;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

SCondacul întâi

Veniti toti credinciosii să preaslăvim pogorarea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca si cu niste ape pământul de cunostinta lui Dumnezeu si învrednicind de harul cel de-viată-făcător al infierii si de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curătie, sfintind si îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, si te sălăsluieste întru noi!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

Duhule Sfinte! Cela Ce umpli întreaga lume si dăruiesti viată tuturor, îndepărtându-te de oamenii cei întinati. Cu umilintă mă rog Tie: nu Te mânia de necurătia sufletului meu, ci vino si Te sălăsluieste întru mine si mă curăteste de toată întinăciunea păcatului ca, prin ajutorul Tău, să petrec cealaltă vreme a vietii mele întru pocăintă si în lucrarea faptelor celor bune, si asa să Te preamăresc împreună cu Tatăsi cu Fiul, în veci,Amin!

CategoriiFără categorie
0 Shares