După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Apărătorului credintei ortodocsilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de multumire toti, care prin ale lui întelepte învătături ne-am luminat cu credintsi să-i cântăm: Bucurăte,

Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Poporul cel credincios cunoscând multimea minunilor tale, prin care ai rusinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credintei noastre, cu umilire strigă către tine asa:

Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, îndreptătorul credintei;

Bucură-te, ajutorul celor necăjiti;

Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;

Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credintei;

Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;

Bucură-te, cel ce cu blândete primesti la tine pe cei gresiti;

Bucură-te, învătătorul legii crestinesti;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepriceputi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Desi nu avem destulă vrednicie si pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat si din inimă umilităte rugăm să primesti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Nimeni dintre noi păcătosii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci stii slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:

Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce fără cunostinte filosofice ai biruit pe filosofi;

Bucură-te, comoara legii noastre cea mult pretuită;

Bucură-te, povătuitorul legiuirilor si al legiuitorilor celor învătati;

Bucură-te, lauda părintilor si a dascălilor;

Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, mustrătorul ereticilor;

Bucură-te, cel ce ai fost întelept din pruncie;

Bucură-te, mare si întelept învătător;

Bucură-te, luptătorul pentru lege;

Bucură-te, cel ce si astăzi ne ajuti pe noi credinciosii;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea

Împovărati de multe păcate si ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiti; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinerete, te-ai arătat apărător si de minuni făcător; pentru aceasta îti cântămtie asa:

Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;

Bucură-te, lauda poporului credincios;

Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;

Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toti;

Bucură-te, cel ce izbăvesti din primejdii pe cei ce aleargă la tine;

Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufletesti si al celor trupesti;

Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, doctor fără plată;

Bucură-te, nădejdea celor necăjiti;

Bucură-te, acoperământul si scăpărea tuturor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea

Mucenice mult-milostive, primeste rugăciunea noastră a păcătosilor si mijloceste către Ziditorul să dăruiascătămăduire si sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor si cântă cu tine lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al 4-lea

Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătosii socotim a fi înaintea ta; si mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această putină rugăciune si tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ti cântăm tie asa:

Bucură-te, cel ce esti împreună slujitor cu îngerii;

Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;

Bucură-te, cel ce faci minuni mari;

Bucură-te, lauda pământului Egiptului;

Bucură-te, cel ce esti în toată lumea vestit;

Bucură-te, cel ce te ostenesti a face bine;

Bucură-te, ajutătorul celor necăjiti;

Bucură-te, stâlp neclintit al crestinătătii;

Bucură-te, lauda oamenilor si a îngerilor;

Bucură-te, umbrirea serafimilor;

Bucură-te, slujitor preamărit al crestinilor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea

Asa precum în Egipt cercetezi si tămăduiesti neputintele poporului celui binecredincios care asteaptă ajutorul tău, îndură-te si ne izbăveste de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al 5-lea

Totdeauna arăti marea ta milostivire asupra neamului omenesc si te faci scăpare a celor ce se

învolburează pe marea acestei vieti; de aceea strigăm către tine asa:

Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;

Bucură-te, scapărea înotătorilor deznădăjduiti;

Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipesti furtuna;

Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;

Bucură-te, ajutorul celor spăimântati de tunet;

Bucură-te, izbăvitorul celor înfricosati de fulger;

Bucură-te, cel ce ne ajuti în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;

Bucură-te, nădejdea si scapărea noastră;

Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;

Bucură-te, că ajuti cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-6-lea

Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas si prin Sfintele tale rugăciuni mântuieste-ne de necazuri si de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiti pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca si noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, soleste nouă păcătosilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăsi de bunătătile cele făgăduite credinciosilor si să cântăm tie asa:

Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;

Bucură-te, cinstit slujitor al darului;

Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;

Bucură-te, mir care împrăstii durerea;

Bucură-te, rouă care răcoresti patimile;

Bucură-te, cel ce întăresti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;

Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;

Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;

Bucură-te, cel ce ne ajuti si nouă păcătosilor;

Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;

Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;

Bucură-te, sprijinitorul celor neputinciosi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-7-lea

O, Preamilostive si îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută si-i miluieste dupămare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle si de necazurile care i-au cuprins pentru multimea păcatelor lor; si precum pe soacra lui Petru ai ridicăt-o din patul durerilor, asa ridică-ne si pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-łi cântăm: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Toate puterile ceresti lăudând credinta ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fărăde început; iar noi îti aducem aceste cuvinte de laudă asa:

Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinta;

Bucură-te, cel ce prin credintă ai făcut minuni mari;

Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;

Bucură-te, înteleptule rugător către Dumnezeu;

Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai scapăt multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;

Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici si fără de lege;

Bucură-te, ajutătorul cel tare al bine-credinciosilor crestini;

Bucură-te, tăria tărilor crestinesti;

Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetătilor păgânesti;

Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiti;

Bucură-te, temelia si fala credintei noastre;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-8-lea

Toti crestinii ortodocsi de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi rusinati, Mucenice Fanurie, căci tu esti mare folositor al crestinătătii. Pentru aceasta nu trece cu vederea si ale noastre rugăciuni si ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al-8-lea

Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi si cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit multimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi ameninta, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne îti cântăm asa:

Bucură-te, scapărea poporului de foamete;

Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;

Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;

Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;

Bucură-te, multumirea celor ce seamănă cu credintă;

Bucură-te, secerisul cel îmbelsugat al secerătorilor;

Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor

Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;

Bucură-te, ajutătorul si chivernisitorul nostru de-a pururea;

Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;

Bucură-te, lauda cuviosilor monahi si a bunilor crestini;

Bucură-te, ograda bine roditoare;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-9-lea

Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vietii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii si de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, asa si acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor si îmbelsugat pentru cresterea si ajutorul pruncilor sugari si al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovia ta si ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem tie acestă laudăasa:

Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;

Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiti;

Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăti;

Bucură-te, cel ce îmblânzesti fiarele sălbatice;

Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;

Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;

Bucură-te, cel ce pedepsesti pe negutătorii cei lacomi;

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preamuninate;

Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce ai renuntat la avutie si ai împărtit-o cu cei săraci;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea

Dăruieste si nouă ajutorul tău ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea serpilor otrăvitori si mai ales a balaurului înspăimântător si de vicleanul înselător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viata aceasta si în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, si de la toti cei ce cheamă Sfânt numele tău, pentru că toti recunoastem grelele noastre păcate; si ne rugăm tie si cerem cu credintă ajutorul tău, cântându-ti graiurile acestea asa:

Bucură-te, mântuirea celor ce isi mărturisesc curat păcatele;

Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;

Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuti;

Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;

Bucură-te, mare ajutător al celor ce vietuiesc în smerenie;

Bucură-te, văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;

Bucură-te, descoperirea multor taine nestiute;

Bucură-te, cel ce ai adus pe multi la Hristos prin minunile tale;

Bucură-te, preaminunate Mucenice, că nu ne lasi si pe noi;

Bucură-te, cel ce mijlocesti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;

Bucură-te, cel ce mângâi pe toti cu ale tale mari minuni;

Bucură-te, că prin tine si neamul călugăresc capătă mântuire;

Bucură-te, că si tot clerul bisericesc prin tine se mântuiesc;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea

Mărgăritarul de mult pret al lui Dumnezeu care fiind ascuns în tărână, straluceste acum în Rhodos ca o comoarăde mult pret si îmbogăteste, desfătează, luminează si inveseleste pe toti cei ce vin la el cu credintă si cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor si Dumnezeul nostru:

Aliluia!

Icosul al 11-lea

Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie si praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor si de biruintă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuti Lui si l-a asezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfintii Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:

Bucură-te, că ai stat în fata idolilor;

Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;

Bucură-te, că ai fost ars cu căt în idoli;

Bucură-te, că demonii te-au văzut si au plâns;

Bucură-te, că îngerii în juru-ti s-au strâns;

Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;

Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;

Bucură-te, pecete curată a credintei;

Bucură-te, cel ce esti pildă luminată pentru noi;

Bucură-te, ostasule nebiruit al lui Hristos;

Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea

Pe cei ce sărutăm Sfânta ta iconă cu credintă, Mucenice, si lăudăm vietuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne mostenitori ai împărătiei celei ceresti si vesnice, si părtasi ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Minuni străine si mai presus de întelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfintii Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, lauda Rhodosului si a Bisericii. Căruia si noi, aprinsi de dragoste si de râvnă, să-i grăim din suflet:

Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;

Bucură-te, că si acolo te-ai bucurat;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;

Bucură-te, cel ce esti mijlocitor pentru toti;

Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;

Bucură-te, scump prinos al credinciosilor;

Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;

Bucură-te, că ai înăltat pe cel smerit;

Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;

Bucură-te, tăria celui evlavios;

Bucură-te, miluitorul credinciosilor;

Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătosilor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea

O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinti alergând la a ta ocrotire, ne rugăm tie: izbăveste-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia si necazul; îndepărtează de la noi toată durerea si suferinta si ne învredniceste ca si în viata de veci să fim părtasi ai împărătiei vesnice si împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Poporul cel credincios cunoscând multimea minunilor tale, prin care ai rusinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credintei noastre, cu umilire strigă către tine asa:

Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, îndreptătorul credintei;

Bucură-te, ajutorul celor necăjiti;

Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;

Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credintei;

Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;

Bucură-te, cel ce cu blândete primesti la tine pe cei gresiti;

Bucură-te, învătătorul legii crestinesti;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepriceputi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

SCondacul întâi

Apărătorului credintei ortodocsilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de multumire toti, care prin ale lui întelepte învătături ne-am luminat cu credinta si să-i cântăm:

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înăltându-ne gândurile, noi păcătosii cu umilintă si cu

căldură te rugăm: caută dintru înăltimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viata ta Sfântă si prin chinurile tale mucenicesti pentru Hristos, ti-ai dobândit sălăsluire vesnicăsi te milostiveste de suferintele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile si strâmtorile noastre. Si te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc si Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu stiintă si cu nestiin, pururea, ca niste robi nevrednici săvârsim, si să nu se mânie pe noi până în sfârsit, pentru putinătatea dragostei noastre fată de El si fată de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire fade noi si să îndepărteze de la noi toată suferintsi durerea, toate patimile si necazurile, toate amărăciunilesi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viata noastră de păcat de până acum, si privind la ceruri, să ne înflăcăram de

dorul de a deveni si noi bineplăcuti lui Dumnezeu.

Asa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povătuitorul si îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vietii, pentru ca urmând pilda credintei si a dragostei tale fată de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni si binecuvantarea Marelui nostru Dumnezeu; si trecând dintru această viapământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine si cu toti cei bineplăcuti din veac ai Domnlui, de împărătia cea nesfârsită a cerurilor si de partea celor drepti, ca împreună cu totsi înconjurati de cerestii îngeri, să aducem

slavă, cinste si închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!

0 Shares