A

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Blagoslovind preotul, zicem:

 Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… (pagina…) Şi, după Tatăl nostru…, Vozglasul. Apoi: Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… (vezi pagina…) Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori) Condacele şi Icoasele

Condacul întîi:

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decît toată făptura Cerului şi a pămîntului, care a venit oarecînd la rugăciune în Biserica din Vlaherne

şi se ruga pentru cei din întuneric; acesteia şi noi cu credinţă şi cu umilinţă îi prăznuim acoperămîntul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ţie: Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Icosul întîi:

Mulţimea Arhanghelilor şi a Îngerilor, cu Înainte-mergătorul, cu Teologul şi cu soborul tuturor Sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stînd în Biserica din Vlaherne şi ascultînd rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cîntă ţie:

Bucură-te, bunăvoinţa Tatălui celui mai înainte de veci;

Bucură-te, încăpere prea-curată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani;

Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfînt;

Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti;

Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului;

Bucură-te, ceea ce eşti întîmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi;

Bucură-te, cea ale cărei laude le cîntă Serafimii cei cu cîte şase aripi;

Bucură-te, prea-bunule acoperămînt, căruia cu credinţă ne închinăm noi, neamul creştinesc; Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 2-lea:

Sfîntul Andrei cu Epifanie, văzîndu-te în biserică, în văzduh, rugîndu-te lui Dumnezeu pentru Creştini, au cunoscut că eşti Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, şi, căzînd la pămînt, cu credinţă s-au închinat sfîntului tău acoperămînt, cîntînd: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Înţelegere neînţeleasă eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru apărarea norodului celui ortodox; pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu pricep cît de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu; dar noi, bine-ştiind atot-puternica ta apărare, cîntăm către tine cu umilinţă unele ca acestea:

Bucură-te, cea prea-milostivă, mîngîierea tuturor celor scîrbiţi şi împovăraţi;

Bucură-te, povăţuitoarea neadormită a tuturor celor robiţi şi rătăciţi;

Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti mînia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce cu atot-puternică ameninţarea ta potoleşti patimile noastre cele rele;

Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor celor adormite;

Bucură-te, prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură;

Bucură-te, prin care se deschid nouă, credincioşilor, porţile raiului;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 3-lea:

Puterea Celui prea-înalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu evlavie scapă la prea-puternicul tău acoperămînt, căci numai ţie uneia, Preasfîntă şi Preacurată Maică a lui Dumnezeu, ţi s-a dat a se împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioşii de toate vîrstele te măresc pe tine şi pe Fiul tău, cîntînd: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Avînd bogăţie de milostivire neîmpuţinată, tuturor, pînă la marginile pămîntului, le întinzi mînă de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc – alinare, orbilor – vedere, şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuinţă. Pentru aceasta, cu mulţumire grăim ţie:

Bucură-te, tăria nesurpată şi ocrotirea tuturor Creştinilor;

Bucură-te, cea dintîi înfrumuseţare a sfintelor locaşuri şi altare;

Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti;

Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de oraşe;

Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti;

Bucură-te, oglindă sfîntă a dreptăţii pentru judecătorii cei nemitarnici;

Bucură-te, minte desăvîrşită a învăţătorilor;

Bucură-te, binecuvîntarea caselor şi a familiilor celor evlavioase;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 4-lea:

Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă. Şi, stînd înaintea feţei Altarului Domnului şi ridicînd mîinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfînt şi cîntă Fiului tău: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Iisus al lui Navi rugîndu-se şi a poruncit soarelui de a stat, pînă ce a biruit pe vrăjmaşii lui. Aude şi acum Domnul Iisus rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfînt. Pentru aceasta şi noi, păcătoşii, nădăjduind la acoperămîntul tău, îndrăznim a cînta ţie, ca Maicii lui Dumnezeu, unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce eşti luminată de Soarele cel veşnic, Care ne luminează pe noi cu lumina cea neînserată;

Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pămîntul cu strălucirea prea-curatului tău suflet;

Bucură-te, ceea ce ai veselit toate Cerurile prin curăţia trupului tău;

Bucură-te, acoperămîntul şi păstrarea sfintelor locaşuri ale lui Hristos;

Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai Bisericii;

Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu;

Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrînilor celor evlavioşi;

Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie; Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 5-lea:

Văzătorul de Dumnezeu, Moisi, luptînd asupra lui Amalic, cînd ridica mîinile, Israil biruia, iar cînd le lăsa în jos, atunci Amalic învingea; însă, ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu însă – o, Maică a lui Dumnezeu! – ridicînd mîinile tale la rugăciune către Fiul tău, şi nesprijinită de nimeni, totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii Creştinilor şi eşti scut nebiruit celor ce cîntăm Fiului tău: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Văzutu-te-au pe tine cetele Sfinţilor stînd în văzduh în biserica din Vlaherne, ridicînd mîinile la rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeu; iar Arhanghelii cu Îngerii cîntau ţie cîntare de mulţumire. Deci prin mîinile tale, cele mai sfinte decît ale lui Moisi, întăreşte-ne şi pe noi, cei ce cu umilinţă cîntăm ţie:

Bucură-te, cea ale cărei mîini sînt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea ta către noi;

Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te, ceea ce izgoneşti din sufletul nostru patimile şi poftele cele rele şi spurcate;

Bucură-te, ceea ce fără de ardere ţii pe mîinile tale Focul cel Dumnezeiesc al lui Hristos, şi pe noi, cei reci, ne aprinzi cu el;

Bucură-te, aleasă încununare a celor ce cu întreagă înţelepciune se luptă împotriva patimilor;

Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiţi de mîhnire şi de întristare;

Bucură-te, ceea ce ne dai darul umilinţei şi al răbdării;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al darului tău celui neîmpuţinat şi al milelor tale s-a arătat Sfîntul Romano, dulce cîntătorul, cînd în vis a primit de la tine spre mîncare o hîrtie scrisă, prin care s-a înţelepţit, şi a început a cînta întru mărirea ta, şi a scris lauda Sfinţilor, cîntînd cu credinţă: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Strălucit-ai, Fecioară a lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii pe Soarele cel adevărat, luminînd pe toţi cu înţelepciune de la Dumnezeu, Fiul tău, şi aducînd la cunoştinţa adevărului pe cei ce cu credinţă cîntă ţie:

Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea şi înţelepciunea Dumnezeiască; Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a lumii acesteia, şi pe cei orbiţi de dînsa îi povăţuieşti la calea mîntuirii;

Bucură-te, păstrătoarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor ortodoxe;

Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;

Bucură-te, ceea ce ştii cele cu anevoie de văzut înainte, şi la vreme le spui celor ce li se cuvine;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghiciturile cele deşarte;

Bucură-te, ceea ce, în ceasul nedumeririlor, ne pui în minte gîndul cel bun;

Bucură-te, ceea ce ne opreşti de la deprinderile cele vătămătoare şi de la poftele cele rele; Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 7-lea:

Domnul atot-văzătorul şi îndelung-răbdătorul, voind să arate adîncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi a Lui Maică şi te-a făcut pe tine Creştinilor apărătoare nebiruită. Că, după judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osîndă, totuşi, prin acoperămîntul tău cel puternic, capătă vreme de pocăinţă şi cîntă: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Minunate a arătat Domnul faptele Sale întru tine, Preacurată Maica Sa, cînd s-a arătat preaminunatul acoperămînt în mîinile tale, luminînd mai mult decît razele soarelui şi acoperind norodul ce era în biserica din Vlaherne. Deci, văzînd ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, toţi au cîntat ţie:

Bucură-te, acoperămînt nefăcut de mînă, care ca norul te-ai întins peste toată lumea;

Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mîinile tale pe Fiul tău şi Arhiereul cel veşnic;

Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi dar nouă, în Biserica Ortodoxă;

Bucură-te, stîlp de nor, care ne acoperi pe noi, credincioşii, ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumii;

Bucură-te, stîlp de foc, care ne arăţi nouă, tuturor, calea mîntuirii, chiar şi în mijlocul întunecimii păcatelor;

Bucură-te, vădită întărire a Creştinilor nevoitori;

Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiţi în mijlocul lumii;

Bucură-te, ceea ce pe mine, cel gol de fapte bune, nu mă părăseşti, ci cu acoperămîntul şi cu darul tău mă miluieşti;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 8-lea:

Pe tine, ceea ce te-ai arătat din Cer în biserica din Vlaherne, Îngerii te-au cîntat, Apostolii te-au prea-mărit, soborul ierarhilor şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar norodul ce era în biserică cu veselie ţi-a cîntat: Aliluia.

Icosul al 8-lea: Domnul, Cel ce stăpîneşte toate cele de sus şi cele de

jos, văzîndu-te pe tine, Maica Sa, stînd în biserică şi cu umilinţă rugîndu-te Lui, a zis: Cere – o, Maica Mea! – că nu Mă voi întoarce despre tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care cîntă ţie:

Bucură-te, chivot al Legii, întru care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc;

Bucură-te, năstrapă prea-sfîntă, întru care celor flămînzi de dreptate li se păstrează Pîinea Vieţii celei veşnice;

Bucură-te, vas cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi Trupul şi Sîngele Mielului Dumnezeiesc;

Bucură-te, ceea ce iei în atot-puternicele tale mîini pe cei părăsiţi de doctori;

Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa;

Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumină celor ce sînt întunecaţi la minte;

Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor; Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească îţi aduce laudă, pentru că eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se roagă ţie. Tu, cu acoperămîntul tău cel Dumnezeiesc, pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti, şi te rogi pentru toţi credincioşii care-ţi cîntă: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult-vorbitori, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al prea-cinstitului tău acoperămînt; căci toate cele grăite de dînşii nu sînt în stare a număra îndurările tale. Dar noi, văzînd nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie îţi cîntăm:

Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte;

Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al pămîntului;

Bucură-te, ceea ce cu mînă tare ne izbăveşti pe noi din revărsarea apelor şi din cufundare;

Bucură-te, ceea ce, cu roua rugăciunilor tale, ne izbăveşti pe noi de arderea focului;

Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne cu Pîinea

Vieţii;

Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăsnetului;

Bucură-te, ceea ce ne mîntuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi; Bucură-te, ceea ce, prin pace şi prin dragoste, ne izbăveşti de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi şi de vrăjmăşia casnică;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 10-lea:

Vrînd să mîntuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să ne fii Maică nouă, pămîntenilor. Tu să ne fii ajutor, acoperămînt şi scutire: celor întristaţi – mîngîiere, celor mîhniţi – bucurie, celor asupriţi – apărătoare, şi să scoţi din adîncul păcatelor pe toţi cei ce-ţi cîntă: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Preasfîntă Împărăteasă, cu Îngerii stai împreună şi te rogi, zicînd: Împărate ceresc, primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la faţa mea neajutat şi neascultat.¤ Această rugăciune auzind-o adunarea Sfinţilor, cu mulţumire strigă ţie:

Bucură-te, ceea ce dăruieşti cu roade binecuvîntate pe cei ce lucrează cu dreptate şi cu inimă curată;

Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătirea tuturor celor ce fac neguţătorie cu dreptate;

Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurămînt şi a celor ce agonisesc cu nedreptate;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sînt în primejdii pe uscat şi pe ape;

Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii fără copii;

Bucură-te, hrănitoarea nevăzută a celor sărmani;

Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor robiţi şi izgoniţi;

Bucură-te, îngrijitoarea neadormită a celor ce sînt în legături şi în temniţe;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 11-lea:

Cîntarea noastră cea cu umilinţă auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm: Nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, în mîhniri şi în necazurile noastre, şi înaintea ta stînd, cu lacrimi ne rugăm şi cîntăm: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Făclie primitoare de lumină văzîndu-te pe tine la rugăciune în văzduh, în Biserica din Vlaherne, norodul ce era de faţă a strigat: De unde este nouă aceasta, să vină Maica Domnului nostru aici?

Iar Sfîntul Andrei cu Epifanie, cu smerenie, către tine se rugau, zicînd:

Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor pămînteşti şi sufleteşti;

Bucură-te, credincioasă solitoare a păcătoşilor ce pun început de pocăinţă; bucură-te, pururea împreună-ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti;

Bucură-te, nevăzută îmblînzire a stăpînilor celor tirani şi cu nărav de fiară;

Bucură-te, odihnă şi bucurie tainică a robilor blînzi şi primitori;

Bucură-te, liniştea prea-dorită a căsătoriţilor credincioşi;

Bucură-te, grabnică şi fără de suferinţă dezlegare a maicilor celor născătoare de prunci;

Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră, în ceasul sfîrşitului nostru;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 12-lea:

Darul cel Dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Intinde nouă mînă de ajutor. Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Impacă viaţa noastră, ca să nu pierim cumplit şi fără de pocăinţă, şi primeşte-ne în sălaşurile cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca, bucurîndu-ne, să cîntăm: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cîntînd puternicul tău acoperămînt, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi pentru Creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică şi pe cea veşnică pentru noi toţi, cei ce cu dragoste cîntăm ţie:

Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea;

Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pămînteşti;

Bucură-te, binecuvîntarea tuturor timpurilor anului;

Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol;

Bucură-te, prea-puternică împăcare a celor învrăjbiţi;

Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispreţuiţi şi lepădaţi;

Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi;

Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperămînt.

Condacul al 13-lea:

O, prea-cîntată Stăpînă! – Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii sufletului şi ai trupului; către tine întindem mîinile noastre cele slabe şi din adîncul inimii strigăm ţie: Caută la credinţa şi la umilinţa sufletelor noastre; acoperă-ne cu atot-puternicul tău acoperămînt şi ne izbăveşte de toate nevoile; iar în ceasul sfîrşitului nostru, să stai lîngă noi – o, întru-tot bună Stăpînă! – şi să ne izbăveşti de chinurile gătite pentru păcatele noastre, ca, mîntuindu-ne, pururea să cîntăm ţie: Aliluia.

(Acest Condac se zice de trei ori.)

Apoi, se zice iarăşi Icosul întîi: Mulţimea Arhanghelilor… Şi Condacul întîi: Împărătesei celei alese… Şi îndată: Cuvine-se cu adevărat… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…

Şi Otpustul.

Apoi, se citesc aceste rugăciuni.

Rugăciunea intîi:

O, Preacurată Maică a Domnului! – Împărăteasa atot-puternică a Puterilor celor de sus, a Cerului şi a pămîntului, apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cîntare de laudă şi de mulţumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la Tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău, să fie milostiv nedreptăţilor noastre; să adauge darul Său tuturor celor ce cinstesc prea-cinstit numele tău şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu sîntem vrednici să fim miluiţi de Dînsul, dacă tu, Stăpînă, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate îţi sînt cu putinţă de la Dînsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ţie; ocroteşte-ne pe noi cu atot-puternicul tău acoperămînt şi cere de la Dumnezeu, Fiul tău, să dea păstorilor noştri sfinţenie, ca să privegheze şi să ocîrmuiască sufletele noastre; ocîrmuitorilor de oraşe, înţelepciune şi putere; judecătorilor, dreptate şi necăutare la faţă; învăţătorilor, minte şi smerită înţelepciune; soţilor, dragoste şi înţelegere; fiilor, ascultare; asupriţilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor scîrbiţi, răbdare şi bucurie duhovnicească; neînfrînaţilor, înfrînare; şi nouă, tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blîndeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfîntă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău norod. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe bătrîni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte, şi pe noi toţi ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta; scoate-ne din adîncul păcatului şi luminează ochii inimii noastre spre căutarea mîntuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la Înfricoşătoarea Judecată roagă-te pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti mărirea celor cereşti şi nădejdea pămîntenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Aşadar ne rugăm ţie, atot-puternică ajutătoarea noastră, şi ţie ne predăm pe noi înşine, şi unul pe altul, şi toată viaţa noastră, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua:

Împărăteasa noastră cea prea-bună şi nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor scîrbiţi şi acoperitoarea celor necăjiţi, vezi nevoile noastre, vezi mîhnirea noastră, ajută-ne ca pe nişte neputincioşi, hrăneşte-ne ca pe nişte străini; necazurile noastre le ştii, deci dezleagă-le precum voieşti, că n-avem alt ajutor afară de tine, nici altă mîngîiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzeşti şi să ne acoperi în vecii vecilor. Amin.

Rugaciunea a treia:

Preacurată Doamnă şi Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri care ţi se cuvin numai ţie de la noi, nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decît toate făpturile cereşti şi pămînteşti. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul Puterilor, şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfîntul Trup şi de prea-curatul Lui Sînge. Pentru aceasta, fericită eşti între neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decît Heruvimii şi mai cinstită decît Serafimii. Şi acum, Preasfîntă Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru-tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămăţi de toată lovirea cea înveninată a diavolului. Păzeşte-ne pînă în sfîrşit cu rugăciunile tale neosîndiţi, ca, prin paza şi cu ajutorul tău fiind mîntuiţi, slavă, laudă şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares