După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ti aduce cântări de laudă simtindumănevrednic si cu împutinarea graiului omenesc, tu care porti nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul si dă putere graiului meu ca întru bucurie săti cânttie: Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

A cinsti căruntetele tale cele adânci si Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei si a sfinteniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmultit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor si al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; tie dar se cuvine, după vrednicie, să-ti cânte toti ortodocsii crestini unele ca acestea:

Bucură-te, vrednicule si bunule între arhierei Haralambie;

Bucură-te, cel ce ai sfintit si ai cinstit bătrânetile;

Bucură-te, podoaba arhiereilor si luminătorul cetătii Magnesiei;

Bucură-te, învătătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

Bucură-te, povătuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credintă duhurile tiranilor;

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinta adevărată pe cei necredinciosi;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăintă sufletească pe cei păcătosi;

Bucură-te, următor al apostolilor si al proorocilor celor luminati de Duhul Sfânt;

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credinciosilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Văzând, Sfinte Mucenice Haralambie, că prin chinurile tale ai dobândit viata cea cerească si vesnică de la viata cea vremelnică; văzând că tu ai primit cu bucurie de la Stăpânul lumii dreapta credintă să o împarti la cei ascultători cuvintelor lui Hristos, s-au îndemnat binecredinciosii a-ti aduce tie laudă de multumire si a cânta lui Dumnezeu într-un glas: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Glăsuind popoarele că tu esti luminat, prin puterea dumnezeiască, cu lumina cunostintei adevărului, au cunoscut totodată că si faptele tale cele sufletesti sunt spre mântuirea neamului omenesc; pentru că ai stat ca un adevărat ostas mărturisitor al lui Hristos si propovăduitor al învătăturii Sale. De aceea ca pe o piatră neclintită a credintei arătându-te binecredinciosilor, au venit a-ti cânta tie aceste cântări:

Bucură-te, răbdătorule de chinuri ce ai suferit de la păgâni;

Bucură-te, mângâietorule, că prin răbdarea ta ai făcut între ei minuni;

Bucură-te, cel ce te-ai chinuit pentru dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai jertfit în lume ca un adevărat credincios;

Bucură-te, mostenitorul vietii celei vesnice;

Bucură-te, propovăduitorul credintei, bunule mucenice;

Bucură-te, că prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului;

Bucură-te, că prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului;

Bucură-te, cel ce ai suferit pe trupul tău piroanele păgânilor;

Bucură-te, cel ce prin răbdarea ta ai dobândit pocăinta oamenilor;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor vrăjmasilor;

Bucură-te, cel ce prin minunile tale ai adus veselie credinciosilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

De întelegerea dummezeirii sufletul tău fiind luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat, pentru că ai răspuns închinătorului de idoli Luchian ighemonul, că tu asculti numai de dreptele si mântuitoarele porunci ale Împăratului Hristos, iar nu de idolii cei fără de suflet care duc poporul la pierzare; pentru aceea binecredinciosii au venit cu îndoită umilintă cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Iesind glas de bucurie din gura crestinilor, când au văzut că nu ti s-a întâmplat nici o durere trupească prin despuierea trupului tău, ce ai suferit de la acel tiran, au adeverit totodată că scăparea si izbăvirea ta,este venităprin puterea Mântuitorului lumii, pentru că în numele Său ai suferit acele pedepse fără vreo vătămare. Pentru aceea binecredinciosii cu umilintă aduc tie aceste cântări:

Bucură-te, cel ce prin puterea dumnezeiască ai depărtat durerea trupească;

Bucură-te, cel ce ai biruit pe tiranii care au îndrăznit să te chinuiască;

Bucură-te, că tu ai primit în loc de odihnă chinurile celor ce te chinuiau;

Bucură-te, logodnicul tuturor mucenicilor;

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii si prieten al apostolilor;

Bucură-te, cel ce ai înăltat crucea credinciosilor;

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul păcătosilor;

Bucură-te, stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinta;

Bucură-te, pomul cel plin de rod prin care s-a dobândit credinta;

Bucură-te, izbăvitorule de ciumă si de foamete;

Bucură-te, tămăduitorule de răni si boli;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Zicând ostasii si toti slujitorii ighemonului către mai-marii poporului că tu ai dorit mai mult necinstea osârdiei în loc de cinste, iar cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit cu totul si numai au zgâriat trupul tău fără a-l fi vătămat cu nimica, toti s-au mirat între ei de răbdarea chinuirii tale; iar binecredinciosii, slăvind pe Dumnezeu pentru facerile Sale de bine, s-au silit a-I cânta Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Aratându-se mai tiran unul dintre căpeteniile păgânilor între ostasii cei ce te chinuiau, dreptule

mucenice, si văzând că nicidecum n-ai căpătat vreo vătămare trupească din osânda la care erai supus, a îndrăznit acel tiran cu batjocură a smulge cârligele din mâna chinuitorilor si pornindu-se iute cu mânie a sfâsia mai cu putere trupul tău, îndată a venit urgia dumnezeiască asupra lui, căci i s-au tăiat mâinile de la coate, stând spânzurate de trupul tău, si căzând jos, la pământ, cerea zadarnic ajutor ighemonului. Iar tot poporul grăia către tine unele ca acestea:

Bucură-te, minunea cea adevărată a credinciosilor;

Bucură-te, cel ce ai dat închinare păcătosilor;

Bucură-te, îngrozitorul semetiei osânditorului;

Bucură-te, cel ce ai potolit gândul rău al vrăjmasului;

Bucură-te, că ai biruit pe cel nelegiuit;

Bucură-te, că ai smerit pe cel nesocotit;

Bucură-te, bucuria minunilor tale;

Bucură-te, veselia chinurilor tale;

Bucură-te, propovăduitorul adevărului;

Bucură-te, luminătorul cugetului;

Bucură-te, părintele celor smeriti;

Bucură-te, mijlocitorul celor pocăiti;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Când a văzut poporul că ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafă, pentru că a îndrăznit a scuipa fata ta cea Sfântă, toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat de o minune ca aceasta si într-un glas se ruga tie să o mântuiesti; iar binecredinciosii cântau lui Dummezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Lăudându-se numele tău, Haralambie, în toată cetatea Magnesiei si în Asia, pentru ca mai apoi, după rugăciunile tale către Dumnezeu, ai dat tămăduire ighemonului Luchian si tiranului Luciu, care ti-au cerut iertare de gresalele lor, si s-au pocăit, îndată au alergat multi din popor la credinta cea adevărată si botezându-se în numele Sfintei Treimi, au grăit într-un glas: „Mare este Dumnezeul milelor si al îndurărilor”; pentru aceasta aducem tie aceste cântări:

Bucură-te, cel ce ai adus la credintă pe împotrivitori;

Bucură-te, cel ce ai fost lor tămăduitor;

Bucură-te, minunatule între Sfinti care ai făcut pe păgâni a se boteza;

Bucură-te, duhovnicescule părinte, care ai adus pe oameni prin botez a se lumina;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit pe bolnavi a tămădui;

Bucură-te, cel ce te-ai silit pe păcătosi a milui;

Bucură-te, cel ce ai dat schiopilor si ologilor însănătosire;

Bucură-te, cel ce ai vindecat de orbire;

Bucură-te, că tu pe cei întinati de păcate i-ai curătit;

Bucură-te, că tu pe diavoli i-ai izgonit;

Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, mortii au îînviat;

Bucură-te, că, prin suferintele tale, darul sfinteniei ai câstigat;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-6-lea

Mărturisind însusi ighemonul despre minunile tale către Sever împăratul, acesta s-a mâniat foarte asupra idolilor lui, pentru că n-au putut sta împotriva acelor minuni; iar tu, ca un biruitor asupra lor, prin statornica ta credintă, ai câstigat nemărginite daruri ceresti. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeste multumirea binecredinciosilor care cu bucurie cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Nouă si înfricosătoare minune ai săvârsit, Sfinte, când ai fost din nou chinuit de tirani după porunca lui Sever, pentru ca, primind cu veselie piroanele bătute peste tot trupul tău si fiind tras de barbă si asezat pe un cal ca să te ducă de la Magnesia la Antiohia, la cincisprezece stadii în cale, prin gura calului glas mare s-a auzit, blestemând pe slugile diavolului ca să te dezlege de legăturile cu care erai cuprins; pentru aceea tot poporul cântă tie:

Bucură-te, strălucite arhiereule, pentru noua răbdare de chinuri ce ai avut;

Bucură-te, mucenicule Sfinte, pentru noua minune ce ai săvârsit;

Bucură-te, părinte, că prin gura calului pentru tine s-a vorbit;

Bucură-te, Sfinte că, sezând pe cal, l-ai îmblânzit;

Bucură-te, că tu pe toti trimisii lui Sever i-ai umilit;

Bucură-te, că tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit;

Bucură-te, cel ce ai stins văpaia tiranilor;

Bucură-te, cel ce ai îngrozit furia ucigasilor;

Bucură-te, că toate chinurile tale ce ai primit s-au potolit;

Bucură-te, cel ce ca un trandafir cu multă mireasmă ai înflorit;

Bucură-te, părinte, cel ce ca om multă osândă ai pătimit;

Bucură-te, Sfinte, cel ce ca un viteaz toate aceste chinuri le-ai biruit;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-7-lea

Ostasii lui Sever, văzând minunile tale cele puternice, n-au îndrăznit să te mai chinuiască si pe cale cu liniste te-au dus la Antiohia ca să împlinească porunca. Acolo Sever, cu diavolească pornire s-a înfuriat iar asupra ta, dând poruncă ca să-ti înfigă o frigare arsă în piept. Dar multa lor osteneală cu nimic nu te-a vătămat, pentru că focul s-a stins si oamenii cei împăratesti au ostenit. De aceea, o preaputernice Sfinte, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu umilintă: Aliluia!

Icosul al-7-lea

În furia lui, pierzând Sever răbdarea, dacă a văzut el însusi această minune, a cercat cu viclenie a te îmblânzi si a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. Iar el, luând de la tine răspuns, că în credinta lui Hristos Dumnezeu nădăjduiesti, te-a ispitit a cere să înviezi mortii si să isbavesti pe cei stăpâniti de diavoli. Atunci tu, dreptule părinte, primind dar si putere de la Dumnezeu, ai arătat în fata acestui necredincios încă o minune, că si pe mortul ce ti l-a adus l-ai înviat, pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit si însusi satana s-a înspăimântat si a iesit din om, strigând către tine, cu rugăminte, ca să nu-l chinuiesti fără de vreme. Pentru aceasta tot poporul cu umilintă cântă tie unele ca acestea:

Bucură-te, mare mucenice Haralambie, făcătorule de minuni;

Bucură-te, mare mucenice Sfinte, izbăvitorule de nebuni;

Bucură-te, cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit;

Bucură-te, cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit;

Bucură-te, că însusi el a dat glas de rugăminte, mărturisindu-te pe tine om dumnezeiesc;

Bucură-te, că tu cu aceste minuni ai rusinat pe Sever si pe Crips eparhul de neamul idolesc;

Bucură-te, că însusi împăratul Sever, văzând acea minune a zis: „Mare este Dumnezeul crestinilor”;

Bucură-te, că tu ai făcut atunci pe multi din popor a crede în Hristos Dumnezeul milelor si al puterilor;

Bucură-te, izbăvitorule de tot soiul de necazuri si boli;

Bucură-te, că tu toate viclesugurile si pornirile diavolului omori;

Bucură-te, că însisi îngerii ceresti te numesc alesul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că toti crestinii pământesti cinstesc numele tău;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-8-lea

A răsărit lumina cea adevărată a cunostintei celei sufletesti din rodul ostenelilor tale, Haralambie, care ai fost osândit cu multe feluri de chinuri si toate le-ai biruit prin credinta ta cea puternică către Dumnezeu.

Acea lumină îndată s-a răspândit peste închinătorii la idoli si multi din acestia crezând în numele Sfintei Treimi, s-au botezat în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh. Pentru aceea, lăudând noi vrednicia ta cea sufletească, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Împăratul Sever, socotind mai apoi că tu faci cu farmece acele minuni, ti-a poruncit să jertfesti idolilor lui pentru ca să te scape de grozavele sale chinuri; însă tu, ca un om dumnezeiesc, cunoscând rătăcirea sa, ai răspuns că pe cât trupul tău se zdrobeste cu bătăile, pe atât se bucură întru tine duhul tău. Atunci Sever, mâniindu-se din nou, a poruncit să te omoare, bătându-te cu pietre si arzând cu făclii aprinse barba si obrazul tău; iar tu, cu vitejia cea sufletească, ai întors focul asupra slujitorilor împăratului si i-ai pârlit pe ei. Pentru aceasta noi crestinii cu bucurie cântăm tie aceste cântări:

Bucură-te, dumnezeiescule Sfinte, care ai biruit a lui Sever rătăcire;

Bucură-te, bunule părinte, care ai răspuns lui cu milostivire;

Bucură-te, cel ce ai primit pedepse grele în loc de odihnă trupească;

Bucură-te, cel ce ai socotit bătăile drept bucurie sufletească;

Bucură-te, viteazule ostas, care ai îndreptat focul asupra dusmanilor tăi;

Bucură-te, vrednicule sutas, care ai scăpat trupul tău de tiranii cei răi;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un stâlp neclintit bisericii lui Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un sfesnic pururea luminos;

Bucură-te, întelepte mucenice care ai risipit intunecarea idolilor;

Bucură-te, strălucite Haralambie care ai potolit durerea păcătosilor;

Bucură-te, comoara cea nepretuită a cerestilor cununi;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-9-lea

Trecând, bunule părinte, fără vreo vătămare trupească acele chinuri ce ti-au dat păgânii, ai dobândit prin aceasta lauda tuturor apostolilor si bucuria mucenicilor, căci te-ai învrednicit a fi cu ei partas dumnezeiestii cununi prin care s-a întărit neamul crestinesc. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeste de la noi laudă de multumire, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Ucigasul si nelegiuitul Sever, întelegând mai la urmă că puterea si minunile tale sunt venite de la Hristos, Mântuitorul lumii, a îndrăznit dimpreună cu slujitorii săi a cârti si a huli chiar împotriva lui Dumnezeu. Atunci pentru o asemenea cutezare, a venit asupra lor arătare cerească, pentru că pământul sa cutremurat si fulgere si trăznete au cuprins pe Sever si pe Crips, eparhul său, ca să cunoască puterea luimDumnezeu. Pentru aceea îndrăznim si te rugăm, Sfinte mare mucenice Haralambie, fii apărătorul nostrum de toate primejdiile si ne întăreste si pe noi în credinta Sfintei Treimi ca să nu cădem în primejdia păgânilor.

Asa, Sfinte mare mucenice, mijloceste către Dumnezeu ca să ne miluiască după mare mila Sa,

pentru ca să putem cânta unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce ai avut mărirea faptelor tale de la Ziditorul;

Bucură-te, cel ce întru Hristos te-ai jertfit, si întru El te-ai Sfintit;

Bucură-te, cel ce întru Domnul te-ai întărit si prin El ai biruit;

Bucură-te, că pe tiranii tăi i-ai osândit, ca să te cunoască de om dumnezeiesc;

Bucură-te, că pe dusmanii tăi i-ai umilit, ca să te cinstească de părinte sufletesc;

Bucură-te, că prin tine s-a înnoit izvorul bunătătilor si al îndurărilor;

Bucură-te, că prin tine s-a vestit pomul milelor si al dreptătilor;

Bucură-te, că însusi Sever, împăratul, si Crips, eparhul, te-au rugat să-i scapi de pedeapsa lui Dumnezeu trimisălor;

Bucură-te, că împăratul si eparhul au lăudat credinta crestinilor;

Bucură-te, cel ce ai primit dumnezeiesti daruri pentru crestini;

Bucură-te, cel ce ai primit bunătăti pentru pământeni;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Fierbinti au fost rugăciunile tale către Dumnezeu, dreptule mucenice, pentru că, mijlocind pentru

iertarea si tămăduirea dusmanilor tăi, Sever împăratul si Crips ispravnicul, i-ai scăpat pe ei din osânda în care erau căzuti si slobozindu-i în pace, le-ai dat sfătuire bună ca să nu mai gresească. Drept aceea, cunoscând si noi păcătosii facerile tale de bine, bunule Sfinte, venim către tine cu umilintă a te ruga să ne izbăvesti si pe noi din toate nevoile si necazurile pentru ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al 10-lea

Darul dumnezeiesc a fost asupra ta, lăudatule părinte, pentru că, învrednicindu-te a aduce la credinta cea adevărată pe fiica împăratului Sever, anume Galini, ea insăsi a stat mărturisitoare si propovăduitoare bunătătilor ceresti si a îndemnat pe tatal ei să se lepede de tirania păgânătătii, ca să dobândească întru Hristos milostivirea bunătătii. Pentru aceasta, o lăudatule Sfinte, primeste de la noi cu bucurie a-ti adduce aceste cântări:

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ai scăpat de la pedeapsă pe vrăjmasii tăi;

Bucură-te, cel ce prin mijlocirile tale ai slobozit în pace pe cei ce erau în nevoi;

Bucură-te, cel ce i-ai sfătuit pe ei ca să nu mai gresească;

Bucură-te, cel ce i-ai îndemnat pe ei ca să se pocăiască;

Bucură-te, că tu ai adus la adevărata credintă pe fiica împăratului Sever, anume Galini;

Bucură-te, că tu ai întărit a ei cunostintă si ai învătat-o în Dommul a se povătui;

Bucură-te, că ea insăsi a îndemnat pe tatăl ei să se lepede de tirania păgânătătii;

Bucură-te, că tot ea l-a chemat la Hristos, ca să câstige milostivirea bunătătii;

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul celor întunecati;

Bucură-te, cel ce ai dobândit pocăinta celor desteptati;

Bucură-te, vita care ai odrăslit pentru întărirea neamului crestinesc;

Bucură-te, roada prin care ai primit harul dumnezeiesc pentru tămăduirea neamului omenesc;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

În vis văzând fiica împăratului Sever că ea sedea într-o grădină cu pomi bine mirositori si cu fântâni infrumusetate si tot prin vis văzând că pe tatăl ei si pe Crips ispravnicul i-a gonit de acolo păzitorul grădinii, a alergat cu grabire la tine, bunule părinte, rugându-te ca să-i tâlcuiesti acel vis. Iar tu, ca un izvor al cunostintei, pretuind râvna cea adevărată a binecredincioasei fiice a împăratului, îndată i-ai dat povătuirea cea sufletească, căci ai numit grădină Raiul dreptilor, si păzitorul Raiului ai socotit că este însusi Hristos; căci El a asezat în Rai pe cei credinciosi si a izgonit de acolo pe cei necredinciosi. Pentru aceea, noi cu umilintă cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Trecând treizeci de zile de la înfricosătoarea pedepsire primită de la Dumnezeu, împăratul s-a răzvrătit iarăsi împotriva lui Hristos, Dumnezeul pe care însusi Îl mărturisise. Si chemându-te după aceea ca să jertfesti idoliior lui spre a scăpa de pedeapsa sa, ai stat si aici vitejeste împotrivitor păgânătătii sale, căci i-ai răspuns că mari si nepricepute sunt cuvintele sale. Atunci el, mâniindu-se din nou, ti-a pus spre batjocură frâu si zăbale în gură si te-a tras prin toată cetatea ca si cum ai fi fost o fiintă fără grai. Iar tu, mucenicule Sfinte, făcând rugi către Dumnezeu, ai scăpat si din aceasta. Pentru aceea noi cei binecredinciosi aducem cu multumire laudă biruintei tale, si voim a-ti cânta într-un glas unele ca acestea:

Bucură-te, tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos;

Bucură-te, propovăduitorul Raiului celui frumos;

Bucură-te, viteazule împotrivitor cuvintelor păgânesti;

Bucură-te, dreptule mângâietor sfaturilor sufletesti;

Bucură-te, că tu ai întărit în credintă pe Galini, fiica împăratului, de a sfărâmat idolii cei turnati;

Bucură-te, că prin tine s-a risipit necuviinta slujitorilor idolesti celor înrădăcinati;

Bucură-te, că însăsi Galini a înfruntat pe tatăl ei de la închinarea păgânătăŃii;

Bucură-te, că însăsi ea a îmbrătisat si a apărat neamul crestinesc;

Bucură-te, că ai lăsat spre pomenire fapte duhovnicesti;

Bucură-te, că ai dobândit spre răsplătire dragoste îngerească;

Bucură-te, Sfinte părinte, de roada bunătătilor tale;

Bucură-te, cuviosule mucenice, de faptele minunilor tale;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Sezând tu, strălucitule Sfinte, rezemat de stâlpul cel uscat al casei văduvei unde te-a trimis Sever, ca să fii pus spre batjocură, ai arătat acolo încă o minune, căci stâlpul acela, înverzind, a înfrunzit si a făcut atâtea ramuri încat a acoperit casa. Atunci văduva, cunoscând puterea cea dumnezeiască, a căzut la picioarele tale închinându-se si zicându-ti să mergi de la casa ei căci este nevrednică să fii aproape de ea.

Iar tu, minunatule părinte, răspunzând cu blândete să nu se teamă, ci să creadă în Domnul că este foarte milostivsi lăudat, ai îndoit după aceea minunile tale, căci a doua zi acel pom a înflorit si a rodit, iar vecinii văduvei, văzând asemenea minune, s-au mirat foarte. Si văduva, întărindu-se în credintă, după râvna sa, si cunoscând căacele minuni le-ai făcut cu darul si puterea Mântuitorului Hristos, îndată s-a botezat în numele Sfintei Treimi, izbăvindu-se de toate răutătile sale. Pentru aceea toti dreptslăvitorii crestini vin cu bucurie să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Psalmul lui David cu bucurie l-ai cântat, Sfinte, când erai dus la locul osândei, spre pierzare, ca să ti se taie capul, după porunca lui Sever, ca să nu mai abati pe păgâni din rătăcirea de care erau cuprinsi si asa ai zis în cale: „Milasi judecata Ta voi cânta łie, Doamne; cânta-voi si voi merge cu pricepere, în cale fără prihană, când vei veni către mine”. Iar către sfârsit, ridicând ochii si mâinile tale către ceruri, ai multumit cu smerenie Dumnezeului milelor si al îndurărilor pentru mântuirea ta, zicând: „Pomeneste-mă Doamne întru împărătia Ta”.

Atunci cerurile deschizându-se, S-a arătat Domnul puterilor cu multime de îngeri asupra ta si te-a chemat pe tine în locasurile dreptilor ca pe un prieten iubit care ai fost chinuit în lume pentru dragostea Sa, dându-ti totodată dar de tămăduire asupra celor ce vor cinsti în lume si vor

prăznui numele tău, ca să fie scăpati de toate bolile si nevoile lor, iar mai ales de năpraznica boală a ciumei. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeste cu bucurie a-ti cânta tie aceste cântări:

Bucură-te, strălucite arhiereule, că ai înverzit si ai rodit stâlpul cel uscat al văduvei;

Bucură-te, strălucitule mucenice, că ai potolit si ai smerit pe păgânul cel înfuriat al cetătii;

Bucură-te, cel ce ai adus la credinta cea adevărată pe văduva care trăia în desfrâu;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinta cea dorită pe păgâna care era în nebunie;

Bucură-te, că prin minunile tale ai desteptat în ea cuvântul adevărului;

Bucură-te, că prin sfaturile tale ai câstigat si asupra sa darul botezului;

Bucură-te, bunule Sfinte, care ai săvârsit în viata ta destule minuni;

Bucură-te, dreptule părinte, care ai mântuit multime de păgâni prin chinurile tale;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit a vedea cerurile deschise si frumusetea cea nemărginită a slavei dumnezeiesti;

Bucură-te, cel ce ai primit glasul Domnului puterilor si bucuria cea negrăită a cetelor ceresti;

Bucură-te, comoara cea nepretuită cu care s-a încununat cinstitul tău cap, când s-a tăiat de păgâni;

Bucură-te, podoaba cea neasteptată cu care s-a îmbrăcat măritul tău trup când s-a despărtit de tirani;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, întru tot lăudate Sfinte Haralambie, primeste de la noi aceste cântări ce cu umilintă le aducem

înaintea ta, si ne izbăveste pe noi din toate nevoile si necazurile ca un bun si de oameni iubitor. Căci desi suntem nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe si grele, pe care le săvârsim în tot timpul vietii noastre si în tot ceasul, însă cunoscând bunătatea ta cea mare pe care o ai arătat asupra celor ce te cinstesc pe tine,si asupra celor ce se pocăiesc cu credintă întru numele Domnului, năzuim cu fierbinti lacrimi a mărturisi înaintea ta că am gresit.

De aceea ne rugăm tie ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile si de toate primejdiile si pentru întărirea noastră în credinta cea adevărată ca să nu mai gresim.

Asa, strălucite Sfinte, rugămu-te pe tine ca să ne aperi pe noi de toate răutătile, după făgăduinta ta, căci toti te cinstim si prăznuim numele tău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

A cinsti căruntetele tale cele adânci si Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei si a sfinteniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmultit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor si al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; tie dar se cuvine, după vrednicie, să-ti cânte toti ortodocsii crestini unele ca acestea:

Bucură-te, vrednicule si bunule între arhierei Haralambie;

Bucură-te, cel ce ai sfintit si ai cinstit bătrânetile;

Bucură-te, podoaba arhiereilor si luminătorul cetătii Magnesiei;

Bucură-te, învătătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

Bucură-te, povătuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credintă duhurile tiranilor;

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinta adevărată pe cei necredinciosi;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăintă sufletească pe cei păcătosi;

Bucură-te, următor al apostolilor si al proorocilor celor luminati de Duhul Sfânt;

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credinciosilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

SCondacul întâi

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ti aduce cântări de laudă simtindu-mănevrednic si cu împutinarea graiului omenesc, tu care porti nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul si dă putere graiului meu ca întru bucurie să-ti cânttie: Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

CategoriiFără categorie
0 Shares