Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… (pagina…) Şi, după Tatăl nostru…, Vozglasul. Apoi: Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… (vezi pagina…) Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori)

Şi Troparele acestea, Glas 4:

Mai-marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă noi, nevrednicii, ca, prin rugăciunile voastre, să ne acoperiţi pe noi cu acoperămîntul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu de-adinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, ca nişte mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus. (de 2 ori)

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:

Taina cea din veac ascunsă şi de Îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pămînt s-a arătat, Dumnezeu întru împreunare neamestecată întrupîndu-Se şi Crucea de bunăvoie pentru noi luînd; prin care, înviind pe cel întîi-zidit, a mîntuit din moarte sufletele noastre.

Doamne, miluieşte. (de 3 ori) Slavă… Şi acum… Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule… (pagina…)

Apoi,

CANONUL

 Facerea lui Ioan Monahul

Cîntarea întîi, Glas 8

Irmos: Să cîntăm Domnului, Celui ce a povăţuit pe norodul Său prin Marea Roşie, cîntare de biruinţă, că S-a proslăvit.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, Gavriile, de taină vestitorule al Întrupării lui Dumnezeu, şi Mihaile, mai-marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat strigaţi: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeule, Atotţiitorule.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Voievozii Îngerilor, şi cei mai aleşi, şi căpeteniile cetelor cei luminaţi, pe Minţile cele fără de trup astăzi le ridică spre săvîrşirea de praznic a pomenirii lor celei strălucite, cu care împreună se bucură oamenii, cîntare Treimii aducînd.

Slavă…

Să ne veselim împreună cu Îngerii noi, oamenii, duhovniceşte, întru bucurie; că Gavriil iarăşi acum binevesteşte unirea Bisericii şi surparea a tot eresul celui potrivnic, întru venirea pomenirii lor.

Şi acum… Al Născătoarei:

Născut-ai pe Cuvîntul Tatălui – Cel ce mai presus de fire, Preacurată, întru tine S-a sălăşluit întru Duhul Sfînt – pe Cel ce este aşadar cu două firi şi cu două voiri într-un Ipostas neschimbat, al Căruia şi chipul sărutăm.

Cîntarea a 3-a

Irmos: Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi, şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Îngerilor cea dintîi, şi, de la Treime, a doua Lumină te-ai arătat, Mihaile Voievodule, nouă, celor ce cu credinţă te lăudăm pe tine.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu raza Dumnezeiescului dar, Gavriil prin credinţă a umplut tot pămîntul, propovăduind cea în trup a lui Dumnezeu pogorîre.

Slavă…

Împreunare pururea slăvită şi însoţire luminoasă fără materie, lumini Dumnezeieşti, pe cei ce săvîrşesc cu credinţă pomenirea voastră arătaţi-i.

Şi acum… Al Născătoarei:

Lăudat-a Isaia Naşterea ta cea mai presus de minte, Curată; o laud şi eu, ca să dobîndesc curăţia aceluia.

Sedealna, Glas 8 Podobie: Porunca cea cu taină…

Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda, noi, cei de pe pămînt, să urmăm cît se poate a lor sfinţenie, omorîndu-ne toate mădularele trupului, rugîndu-i ca pe nişte apărători şi păzitori să ne izbăvească de toată înşelăciunea nevăzutului vrăjmaş pe noi, cei ce-i lăudăm pe dînşii, ca să aflăm milă.

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:

Mulţumim ţie pururea, de Dumnezeu Născătoare, şi te slăvim pe tine, Curată, şi ne închinăm ţie, lăudînd pe Cel născut al tău, ceea ce eşti plină de dar, şi strigînd neîncetat: Mîntuieşte-ne pe noi, Fecioară prea-milostivă, ca o bună, şi de la draci ne scoate şi din răspunsul cel înfricoşat în ceasul întrebării, ca să nu ne ruşinăm noi, robii tăi.

Cîntarea a 4-a

Irmos: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu – şi puterea mea; Tu – Dumnezeul meu; Tu – bucuria mea, Cel ce n-ai lăsat sînurile părinteşti, şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În Ierihon s-a arătat mai-marele Voievod al Puterilor, oştindu-se de demult Iisus al lui Navi, biruinţă făcînd şi izbîndind marele Mihail, Voievodul celor fără de trupuri; de la care luînd putere, sluga Domnului prin armă robi a luat pe cei potrivnici.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai-marele Puterilor celor fără de trupuri oarecînd s-a arătat, aducînd bunele vestiri de fiu Zahariei preotului, marele Gavriil, Dumnezeiescul cu adevărat Arhanghel. Pentru aceasta, născîndu-se Ioan, Glasul Cuvîntului, părintelui său glas i-a dat.

Slavă…

Bucură-se cu bucurie toate marginile astăzi, prăznuind cuvioasă pomenirea Arhanghelilor Tăi, Dumnezeule, a Dumnezeiescului Mihail şi a lui Gavriil, de Dumnezeu înţelepţitul; împreună se bucură şi toată ceata îngerească, căci se mîntuieşte lumea prin acoperămîntul lor.

Şi acum… Al Născătoarei:

Numai tu, una, curată ai fost şi după Naştere; numai tu te-ai arătat, fără de bărbat, cu lapte hrănind pe Cuvîntul cel adevărat al Tatălui, Care prin Duhul Sfînt a luat chip de rob precum sîntem noi, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, pe Care Îl lăudăm, cinstind Dumnezeiasca asemănare a chipului Lui.

Cîntarea a 5-a

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cela ce ce eşti Lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Ci mă întoarce şi, la lumina poruncilor Tale, îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Neplecîndu-se de demult minunilor lui Dumnezeu celor negrăite şi Dumnezeieşti Valaam vrăjitorul, în răspîntii Îngerul arătîndu-se asinului, înfricoşat l-a mustrat şi, cuvîntător pe dobitoc arătîndu-l, cunoştinţa firii i-a schimbat.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prins fiind Petru şi în temniţă rămînînd, i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu, din mîinile lui Irod, şi din legături, şi din moarte izbăvindu-l. Pentru aceasta, veniţi toţi şi, ca pe nişte Dumnezeieşti păzitori ai sufletelor, pe înţelepţii Arhangheli să-i cinstim.

Slavă…

Împerecherile războaielor, şi eresurile Bisericii, şi toate smintelile stricaţi-le voi, Îngeri, Arhangheli, Dumnezeieşti Puteri ale lui Dumnezeu, cu rugăciunile voastre cele de-a pururea către Dumnezeu, şi pe noi în pace ne păziţi.

Şi acum… Al Născătoarei:

În două firi pe Tine, unul Dumnezeul făpturii, Te ştim, întru amîndouă lucrările şi voile fiind neamestecat Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat trup din Fecioară, al Căruia chip pe icoane îl cinstim.

Cîntarea a 6-a

Irmos: Curăţeşte-mă, Mîntuitorule, că multe sînt fărădelegile mele, şi mă ridică dintru adîncul răutăţilor, rogu-mă, căci către Tine am strigat, şi mă auzi, Dumnezeul mîntuirii mele.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei fără de trupuri, pe cei fără de materie, ce sînt ca nişte foc, şi văpaie, şi lumină, din stricăciunea cea trupească mintea ridicîndu-ne, cu buze de lut, cu frică întru cîntări să îi cinstim.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Potoliţi viforele patimilor, Arhangheli, şi alinaţi împreună cu acelea toate smintelile Credinţei, Sfinţilor mai-mari Voievozi ai Treimii, cei ce sînteţi în chipul focului.

Slavă…

Arhanghelii lui Dumnezeu, căpeteniile celor fără de trupuri, cu folosirile voastre de tot eresul mîntuiţi-ne pe noi, Mihaile Voievodule şi Gavriile, mai-marii oştilor.

Şi acum… Al Născătoarei:

Din pîntecele celei neştiute de bărbat Te-ai arătat de bunăvoie întrupat, Cel ce eşti fără de trup ca un Dumnezeu, Hristoase, şi purtător de trup ca un om ai fost, al Căruia chipul asemănării noi, credincioşii, îl cinstim.

ICOASE,

după Alfaviton. Care se citesc în ziua Praznicului Dumnezeieştilor şi prea-marilor Voievozi Mihail şi Gavriil. Facerea lui Ioan Evghenicul, Hartofilakos al Bisericii celei mari, şi fratele Sfîntului Marcu al Efesului.

Condacul întîi, Glas 8

 Podobie: Apărătoare Doamnă…

Pe Începătorii Îngerilor Treimii bine să îi cuvîntăm, pe Mihail şi Gavriil, toţi iubitorii de praznice, care ne acoperim cu aripile amîndorura şi din nevoile cele de multe feluri ne izbăvim, unul strigînd: Bucură-te, Slujitorule al Legii, iar altul zicînd: Bucură-te, Îngere al darului.

Icosul întîi:

Arhanghel Începător cetei Îngerilor celor fără de trup te-ai zidit de pricinuitorul tuturor, Dumnezeu, cu tăcere de minte închipuită, Mihaile, lumină cu adevărat a doua din Lumina cea dintîi. Pentru aceasta, veselindu-mă, laude de acest fel zic ţie:

Bucură-te, zidirea Minţii celei făcătoare de lume;

Bucură-te, vărsarea Luminii celei mai înainte de lumină;

Bucură-te, cel de foc, care stai aproape de Dumnezeire;

Bucură-te, slujitorule neostenit al Treimii;

Bucură-te, duh, cel după asemănarea lui Dumnezeu, înfocate nematerialnicule;

Bucură-te, al doilea între cei fără de moarte, lăudătorule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, apărătorule al Cerului cel înfocat;

Bucură-te, începătorule al podoabei celei gîndite;

Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine-mulţumitoare;

Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulţumitor;

Bucură-te, prin care firea Îngerilor a stătut; Bucură-te, prin care satana s-a surpat; Bucură-te, slujitorule al Legii.

Condacul al 2-lea:

Văzînd pe îngerii cei nemulţumitori trufindu-se şi din Cerul cel înfocat căzînd – o, Dumnezeiescule Mihaile! – ca o mulţumitoare slugă stînd, ai strigat: Să stăm bine şi să luăm aminte, cîntînd Treimii laudă: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Gavriile, al minţilor celor ascunse şi tainelor Celui Preaînalt te-ai arătat tăinuitor, arătînd mai înainte cunoştinţa celor ce vor să fie şi bunele vestiri de bucurie oamenilor tîlcuind. Pentru aceasta mă sîrguiesc cu dorinţă a cînta ţie cele de acest fel:

Bucură-te, văzătorule al Luminii celei neştiute;

Bucură-te, tăinuitorule al tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, arătătorule de departe al ascunselor voinţe;

Bucură-te, vestitorul lui Dumnezeu de cele negrăite;

Bucură-te, că te străluceşti cu mintea în ştiinţa cea tăinuită;

Bucură-te, cel ce înveţi pe oameni aceasta întru lumină;

Bucură-te, slujitorule al Dumnezeieştilor bune vestiri;

Bucură-te, Proorocule al lucrurilor celor veselitoare;

Bucură-te, arătarea multelor neştiute;

Bucură-te, mai-nainte cunoştinţa multora ce vor să fie;

Bucură-te, prin care bucuria în lăuntru s-a adus; Bucură-te, prin care întristarea afară s-a gonit; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 3-lea:

Lui Daniil Proroocul, mai mult decît tuturor Proorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii lui Hristos celei înfricoşate şi a Iconomiei, prea-mare Gavriile, şi pe acela l-ai înţelepţit cu bucurie a cînta lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Fost-ai arătat avînd numele puterii lui Dumnezeu, Mihaile, Dumnezeiască Minte, puternic întru războaie pururea, şi pe Iacov întru luptă l-ai întărit, biruind el neamuri străine. Pentru aceasta puterea ta slăvesc:

Bucură-te, lucrătorule mai mult decît focul;

Bucură-te, mai ascuţitule decît văpaia;

Bucură-te, cel ce ai înecat oştile Egiptenilor;

Bucură-te, cel ce ai biruit cetele Hananeilor;

Bucură-te, că pe Moisi şi Aaron i-ai întărit;

Bucură-te, că pe Iisus al lui Navi îndrăzneţ l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce deodată ai tăiat oştirea Asirianilor;

Bucură-te, cel ce ai lovit pe Sion al Amoreilor;

Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului;

Bucură-te, păzirea mortului Moisi;

Bucură-te, prin care se pierd rău-credincioşii; Bucură-te, prin care se înalţă ortodocşii; Bucură-te, slujitorule al Legii.

Condacul al 4-lea:

Mihaile, începătorul Îngerilor, pleacă pe Dumnezeu cu solirile tale, întru fapte bune zilele noastre a vieţui noi, cei ce prea-cinstit soborul tău din dor îl săvîrşim; şi ne învredniceşte, viaţa mai bună dobîndind, împreună cu tine lui Dumnezeu a cînta laudă: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Ivindu-te, ai venit de la Cel prea-înalt, Gavriile, Minte Dumnezeiască, bunele vestiri ale bucuriei aducînd către Ana şi Ioachim şi dezlegînd sterpiciunea cea nenăscătoare a acestora. Pentru aceea, veselindu-ne, ţie din credinţă strigăm: Bucură-te, purtătorule de vestire a bunătăţilor;

Bucură-te, bucuria sterpilor, aducătorule de prunci;

Bucură-te, rodire dată de Dumnezeu celor neroditori;

Bucură-te, naştere plăcută lui Dumnezeu a celor fără de copii;

Bucură-te, că Dumnezeiescului strămoş ai adus naştere cinstită;

Bucură-te, că Dumnezeieştii strămoaşe pe a pîntecului odraslă ai dat;

Bucură-te, cel ce legăturile nenaşterii de prunci le dezlegi;

Bucură-te, cel ce darul celor ce se nasc mai înainte îl vesteşti;

Bucură-te, lauda multor părinţi;

Bucură-te, mîngîierea bunelor maici;

Bucură-te, prin care neamul oamenilor se înmulţeşte; Bucură-te, prin care naşterea mai înainte se vesteşte; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 5-lea:

Născătoarea de Dumnezeu Maria, Doamna lumii, venind în biserica Domnului, te-ai trimis tu – o, Gavriile! – aducîndu-i cu sîrguire hrană cerească; şi totdeauna sculînd-o pe ea, lui Dumnezeu striga aşa: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Pe strămoşii cei ce de demult se rugau lui Dumnezeu, din multe rele i-ai izbăvit, Mihaile, şi norodului Iudeilor ai fost pururea înainte-mergător. Pentru aceasta, cele de acest fel grăiesc ţie:

Bucură-te, cel ce de junghiere pe Isaac l-ai izbăvit;

Bucură-te, cela ce pe Avraam de bucurie l-ai umbrit;

Bucură-te, răcorirea însetatului Ismail;

Bucură-te, străină mîngîiere a Agarei celei ce plîngea;

Bucură-te, stîlpul cel în chipul focului, care pe Israil povăţuiai;

Bucură-te, norul cel înaurit, care pe el în cale acopereai;

Bucură-te, că pe cele întîi-născute ale Evreilor ai păzit;

Bucură-te, că pe cele întîi-numite ale Egiptului ai omorît;

Bucură-te, lauda strălucită a Iudeilor;

Bucură-te, îngrădirea tare a Legii;

Bucură-te, că ai scos pe norod din Egipt; Bucură-te, că pe dînsul la pămîntul bun l-ai adus; Bucură-te, slujitorule al Legii.

Condacul al 6-lea:

Cînd S-a pogorît în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrînd a da lege Evreilor, prin slujirea ta şi mijlocirea, mare Mihaile, pe aceasta lui Moisi a grăit-o şi l-a învăţat a cînta aşa: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

Lui Zaharia celui sfinţit, care cerea scăpare şi mîntuire norodului oarecînd în biserica lui Dumnezeu – o, Gavriile! – naşterea Dumnezeiescului Înainte-mergător i-ai vestit. Pentru aceea, de bunele tale vestiri înspăimîntîndu-mă, strig: Bucură-te, cel ce ai vestit lucruri peste omenire;

Bucură-te, cel ce l-ai arătat pe Înger tatălui;

Bucură-te, veselitoare grăire Zahariei;

Bucură-te, dulce auzire a Elisavetei;

Bucură-te, că ai binevestit pe Botezătorul lui Hristos;

Bucură-te, că pe cel al doilea Ilie mai înainte l-ai propovăduit;

Bucură-te, propovăduitorul propovăduitorului pocăinţei;

Bucură-te, trîmbiţa cea bine-glăsuitoare a sfeşnicului Luminii;

Bucură-te, glăsuirea începăturii darului;

Bucură-te, vestirea zorilor zilei;

Bucură-te, semnul mîntuirii oamenilor; Bucură-te, temelia Împărăţiei Cerurilor; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 7-lea:

Mai înainte, vrînd Dumnezeu-Cuvîntul pentru noi a Se întrupa, ţie numai taina aceasta a încredinţat – o, Gavriile! – şi slujitor acesteia te-a ales pe tine, care socoteai minunea întru sine-ţi şi cîntai aşa: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Numărul celor trei Tineri de demult din văpaia cuptorului ai izbăvit, Mihaile Voievodule, arătîndute întru aceasta prea-slăvit, şi luminat cu chipul, şi după asemănarea lui Dumnezeu, încît se spăimînta tiranul de minune. Pentru aceasta strig ţie:

Bucură-te, stingerea focului celui neobosit;

Bucură-te, suflarea văpăii celei pururea vii;

Bucură-te, izbăvirea feciorelnicilor Tineri;

Bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate;

Bucură-te, că tu ai înfricoşat cu a ta închipuire pe tiranul;

Bucură-te, că tu ai împuternicit pe Daniil Proorocul;

Bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum Proorocul;

Bucură-te, că în grabă la Babilon l-ai adus pe dînsul;

Bucură-te, biruinţa tare a lui Ghedeon în război;

Bucură-te, înfrîngerea luminată al lui Madiam;

Bucură-te, prin care se întăresc împăraţii; Bucură-te, prin care se înfricoşează tiranii; Bucură-te, slujitorule al Legii.

Condacul al 8-lea:

Străină minune văzînd Valaam vrăjitorul şi, în urmă, David Proorocul, la tine în grabă căzînd – o, Dumnezeiescule Mihaile! – s-au închinat ţie, unul cu frica legîndu-se, iar celălalt lui Dumnezeu strigînd aşa: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Ostaş tot purtător de fulger, tot strălucit şi tot vesel, ai venit către cea plină de dar, Gavriile, bunele vestiri de bucurie aducînd. Pentru aceasta, bucurîndu-mă, cu heretesire te heretisesc pe tine:

Bucură-te, propovăduitorule al bucuriei celei nesfîrşite;

Bucură-te, tăietorule al blestemului celui de demult;

Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut;

Bucură-te, mîngîierea întristării Evei;

Bucură-te, înalt-tîlcuitorule al Întrupării Cuvîntului;

Bucură-te, slăvite tăinuitorule al pogorîrii lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce, bucurîndu-te, celei pline de dar ai zis: «Bucură-te».

Bucură-te, cel ce cu «Bucură-te» toată întristarea ai dezlegat;

Bucură-te, stea, care pe Soare ai vestit;

Bucură-te. luminătorule, cel ce ai arătat Lumina cea neapropiată;

Bucură-te, prin care s-a luminat lumea; Bucură-te, prin care s-a stricat întunericul; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 9-lea:

Păstorilor ce privegheau, Naşterea Mîntuitorului ai vestit-o, Gavriile, bucurîndu-te, şi pe Magi ca o stea luminoasă ai povăţuit spre închinăciunea Acestuia, şi pe toţi ai înţelepţit a cînta Celui născut aşa: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Rîvnitor şi tare apărător Legămîntului celui Nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină, şi al norodului credincioşilor

Creştini ajutător mare te cunoşti pururea, de multe nevoi izbăvindu-ne şi îndemnîndu-ne a cînta ţie:

Bucură-te, zidul norodului celui nou;

Bucură-te, tăria neamurilor celor după Hristos numite;

Bucură-te, cel ce ai izbăvit pe Apostoli de multe ori;

Bucură-te, cel ce pe purtătorii de nevoinţe tari i-ai făcut;

Bucură-te, că pe Petru l-ai mîntuit din legături şi din temniţă;

Bucură-te, că tu ai omorît pe Irod îndată;

Bucură-te, păzitorule al Bisericii nebiruite;

Bucură-te, securea cea cu două ascuţişuri asupra ereticilor;

Bucură-te, întărirea puternică a cuvioşilor;

Bucură-te, sprijinirea luminată a ierarhilor;

Bucură-te, prin care se lăţeşte credinţa;

Bucură-te, prin care se micşorează rătăcirea;

Bucură-te, slujitorule al Legii;

Condacul al 10-lea:

Sfîrşitul a toată lumea, Mihaile, făcîndu-se, trîmbiţa cea mai de pe urmă vei trîmbiţa, de care morţii din pămînt, sculîndu-se, cu frică vor sta înaintea nematerialnicului Divan, strigînd împreună cu tine cîntare: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Totdeauna numele tău arată luminat – o, Gavriile! – purtătorule de lumină, înălţimea rînduielii tale; căci îndestulat fiind după chemarea Dumnezeu-Omului, cu cuviinţă slujitor vrednic te-ai arătat Cuvîntului, Dumnezeu-Omului. Pentru aceea, îţi răsplătesc cu laude:

Bucură-te, prin care s-a învăţat logodnicul tăinuit;

Bucură-te, prin care Fecioara de dînsul s-a luat;

Bucură-te, cel ce ai chemat numele lui Iisus;

Bucură-te, cel ce ai vestit mîntuirea lumii;

Bucură-te, că lui Iosif logodnicului i-ai făcut descoperire;

Bucură-te, că pe Iisus în Egipt L-ai scăpat;

Bucură-te, cel ce pe Hristos din Egipt înapoi L-ai chemat;

Bucură-te, cel ce în cetatea Nazaret a locui I-ai vestit;

Bucură-te, cel ce pe credincioşii Magi taina i-ai învăţat;

Bucură-te, că pe dînşii de Irod i-ai scăpat;

Bucură-te, prin care Iisus S-a păzit; Bucură-te, prin care Irod s-a batjocorit; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 11-lea:

Asupra Dumnezeieştii pietre a primitorului de Viaţă Mormînt luminat şezînd, Gavriile, şi ca fulgerul strălucind, Învierea lui Hristos ai binevestit femeilor: «Nu plîngeţi» – strigînd lor şi cîntînd cîntarea: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Făclia lumii eşti, Mihaile Voievodule, strălucind minţile credincioşilor, şi povăţuindu-le către Dumnezeiasca cunoştinţă, şi către mîntuire luminînd pe toţi, şi de răutatea vrăjmaşilor izbăvindu-i pe ei, care strigă:

Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioşilor;

Bucură-te, făcătorule a feluri de minuni;

Bucură-te, necheltuită tămăduire bolnavilor;

Bucură-te, grabnică izbăvire robiţilor;

Bucură-te, că ai apărat pe a Dohiarului Mănăstire;

Bucură-te, că pe aceasta ai mîntuit-o de a saracinilor năvălire;

Bucură-te, izbăvirea tînărului celui afundat;

Bucură-te, arătarea aurului celui ascuns;

Bucură-te, cel ce izvor de aghiasmă ai făcut să izvorască;

Bucură-te, cel ce săvîrşeşti minuni prin apă;

Bucură-te, Dumnezeiescule împodobitor al bisericii acesteia;

Bucură-te, ajutătorule al acestei mănăstiri;

Bucură-te, slujitorule al Legii;

Condacul al 12-lea:

Dar Dumnezeiesc dăruieşte celor ce săvîrşesc cu dor soborul tău, Mihaile, şi celor ce te cheamă pe tine; întru ieşirea din viaţă ajutător arată-te şi mai ales păzeşte pe cei ce în mănăstirea ta aceasta strigă: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Psalmiceşte a cînta Dumnezeieştii Întrupări prea-cu-întocmire veselitoare slavoslovii, de la tine – o, Dumnezeiescule! – învăţîndu-ne, ţie cele de mulţumire cu dor cîntăm şi – pe tine mărindu-te, ca pe un bun vestitor – aşa strigăm: Bucură-te, bucuria celor scîrbiţi;

Bucură-te, păzitorul celor dosădiţi;

Bucură-te, bogăţia săracilor cea nefurată;

Bucură-te, liman de mîntuire înotătorilor pe mare;

Bucură-te, armă prea-puternică a credincioşilor împăraţi;

Bucură-te, laudă prea-slăvită a evlavioşilor preoţi;

Bucură-te, întăritorule al Mănăstirii Dohiarului;

Bucură-te, minunat-chivernisitorule al corabiei acesteia;

Bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te cinstesc;

Bucură-te, prea-bunule, aducătorule al sufletelor ca de mireasă;

Bucură-te, cea de la Dumnezeu blagoslovenie a credincioşilor; Bucură-te, buna povăţuire călugărilor; Bucură-te, Îngere al darului.

Condacul al 13-lea:

O, Dumnezeieşti începători ai Îngerilor! – Mihaile şi Gavriile, care staţi aproape de Scaunul lui Dumnezeu, primind laudele acestea ale noastre ca pe banii văduvei, de gheena izbăviţi-ne pe noi, ca împreună cu voi să cîntăm: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi, iarăşi zicem Icosul cel dintîi: Arhanghel Începător cetei celor fără de trup… Şi Condacul: Pe Începătorii Îngerilor Treimii…

Cîntarea a 7-a

Irmos: Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecînd, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cîntînd: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvîntat.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cetele celor fără de trupuri, şi noi, neamul omenesc veniţi să ne veselim întru această vestită zi, săvîrşind pomenirea înţelepţilor Arhangheli ai lui Hristos, cîntînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte iubitori de străini, de demult Avraam, de Dumnezeu văzătorul, şi Lot slăvitul au ospătat pe Îngeri şi au aflat împărtăşire cu Îngerii, strigînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Slavă…

Lui Manoe viteazului şi lui Tovit prea-înţeleptului s-au arătat Îngerii, răsplătindu-le nevoinţele vieţii după vrednicie; şi Tinerilor ce erau în cuptorul cu foc, Îngerul oarecînd le-a stins văpaia.

Şi acum… Al Născătoarei:

Toată firea noastră, din Fecioară ai purtat-o fără schimbare, Iisuse, cu firile îndoit şi cu un Ipostas; ca Părinţii pe Tine Te mărturisim, al Căruia şi chipul cu credinţă îl cinstim, zugrăvindu-Te.

Cîntarea a 8-a

Irmos: De şapte ori, cuptorul, muncitorul Haldeilor l-a ars nebuneşte cinstitorilor de Dumnezeu. Iar văzîndu-i pe aceştia cu putere mai bună mîntuiţi de Făcătorul şi Mîntuitorul, a strigat: Tineri, binecuvîntaţi-L; preoţi, lăudaţi-L; noroade, prea-înălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mai-mare Îngerilor este Mihail Arhanghelul, dar se proslăveşte împreună cu dînsul mai luminat tăinuitorul darului şi vestitorul Fecioarei cel cinstit, Voievodul celor fără de trupuri după vrednicie,

Gavriil, mai înainte bucurie vestind celor ce strigă: Noroade, prea-înălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele Îngerilor în multe feluri de chipuri văzîndu-le Iezechil, mai-nainte spunînd a propovăduit; între care Serafimii cei cu cîte şase aripi înainte-stăteau şi Heruvimii cei cu ochi mulţi înconjurau, cu care pe Arhanghelii cei prea-luminaţi a văzut, pe Hristos slăvind întru toţi vecii.

Slavă…

Folositori tuturor arătîndu-vă, Mihaile cu Gavriil, cercetaţi pe cei ce, din dragoste, cinstesc întrutot-prăznuită pomenirea voastră şi pe cei ce cîntă cu credinţă mîntuiţi-i de toată înconjurarea.

Şi acum… Al Născătoarei:

Pe Cuvîntul cel fără de început ai primit, Cel ce a voit firea mea a o înnoi, şi pe Acesta întrupat ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.

Cîntarea a 9-a

Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi, cei mîntuiţi prin tine, cu cetele celor fără de trupuri mărindu-te.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Celor ce bolesc, şi celor ce umblă pe ape, şi celor din nevoi, spre mîntuire ajutători v-aţi arătat, mai-marii celor fără de trupuri, Mihaile şi Gavriile.

Stih: Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu cetele Puterilor şi ale Scaunelor dănţuind, ca un Voievod al Îngerilor şi tăinuitor al lui Dumnezeu, Gavriile, roagă-te pentru noi Mîntuitorului.

Slavă..

Ca nişte păzitori ai lumii şi ai Bisericii şi mai marii cetelor Puterilor celor de sus, pentru noi Mîntuitorului rugaţi-vă.

Şi acum… Al Născătoarei:

Cu un glas, de Dumnezeu Născătoare, pe tine te slăvim, că din patimi şi din primejdii ne mîntuieşti pe noi şi rugăciunile noastre întru cele bune le plineşti.

LUMINÎNDA

 Podobie: Cu Ucenicii să ne suim…

Stăpîniilor, Puterilor, Arhanghelilor, Îngerilor, Domniilor, Scaunelor şi Căpeteniilor, mai-mare de la Dumnezeu eşti pus, Dumnezeiescule Voievod, Mihaile prea-slăvite. Deci,

stînd înaintea Scaunului celui ne-suferit, acoperă, apără, păzeşte, mîntuieşte pe toţi cei ce cu credinţă te cinstesc pe tine, folositorul lumii.

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:

Mai cinstită eşti decît slăviţii Heruvimi şi înfricoşaţii Serafimi, prea-lăudată, şi fără asemănare mai slăvită, şi decît toţi Sfinţii Îngeri mai sfîntă, Preacurată, că pe Ziditorul tuturor negrăit cu trup L-ai născut, de Dumnezeu Născătoare, pe Care roagă-L să dăruiască robilor tăi izbăvire de greşeli.

La LAUDE,

Stihirile pe 4, Glas 1

Podobie: Ceea ce eşti bucuria…

Ca pe un povăţuitor al cetelor cereşti şi al oamenilor celor de pe pămînt tare folositor, păzitor şi izbăvitor, pe tine te lăudăm cu credinţă, Mihaile, mai-marele Voievod, rugîndu-ne să ne izbăveşti pe noi de toată durerea cea făcătoare de stricăciune. (de 2 ori)

Mai-marele cetelor Dumnezeieştilor Puteri celor de sus astăzi cheamă cetele oamenilor, împreună cu Îngerii prăznuire luminată să facă, a Soborului lor celui Dumnezeiesc, şi împreună să cînte lui Dumnezeu cîntare întreit-sfîntă.

Sub acoperămîntul Dumnezeieştilor tale aripi, pe noi, cei ce alergăm cu credinţă, Mihaile, Dumnezeiască Minte, păzeşte-ne şi ne acoperă în toată viaţa; şi în ceasul morţii, Arhanghele, tu fii ajutor milostiv nouă tuturor.

Slavă… Glas 5:

Unde umbreşte darul tău, Arhanghele, de acolo se goneşte puterea diavolului, că nu suferă să rabde lumina ta luceafărul cel căzut. Pentru aceasta te rugăm: Săgeţile lui cele de foc purtătoare, pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, izbăvindu-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laudă, Mihaile Arhanghele.

Şi acum… Al Născătoarei:

Fericimu-te pe tine, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, şi te slăvim noi, credincioşii, după datorie, cetatea cea neclintită, zidul cel nesurpat, folositoarea cea tare şi scăparea sufletelor noastre.

CategoriiFără categorie
0 Shares