A

Acatistul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan

După obisnuitul început, se zic:

Condacul 1

Pe apărătorii si luminătorii Bisericii crestinesti, pe învătătorii cei mari si înfrânătorii zâzaniilor diavolesti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiti ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor si întocmai cu apostolii, si ai lumii învătători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; si pe Ioan luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credinciosii din toată inima si să le cântăm :

Bucură-te, treime de arhierei mult lăudată!

Icosul 1

Cine este destoinic a-si deschide buzele si a-si misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă, desi nu vom putea face aceasta, totusi nu putem tăcea si îi aducem aceste laude:

Bucurati-vă, alesii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase;

Bucurati-vă, îngeri pământesti si oameni ceresti;

Bucurati-vă, marilor arhierei cei luminati la minte de Sfânta Treime;

Bucurati-vă, că ati covarsit firea omenească cu darurile cele multe;

Bucurati-vă, stîlpi neclintiti ai Biserici;

Bucurati-vă, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;

Bucurati-vă, mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos;

Bucurati-vă, cei mai destoinici luminători ai pământenilor;

Bucurati-vă, apărătorii dreptei credinte în Hristos;

Bucuratti-vă, surpătorii eresurilor si îndreptătorii adevăratelor învătături;

Bucurati-vă, cârmuitorii Biserici si pomi luminati roditori ai fructelor celor mai alese;

Bucurati-vă, treime de arhierei mult-lăudată!

Condacul al 2-lea

Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime, se cuvine să-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri si alesi talanti : pe Vasile, cel ce a rusinat păgânătatea împăratului Iulian apostatul; cel ce a mustrat pe împăratul Valent arianul, cel ce a înfricosat pe eparhul ce nedreptătise la judecată pe o vaduvă săraca, si a botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pe Grigorie, mare ritor si vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului, cel ce a întrecut cu întelepciunea pe toti cei mai învătati din timpul acela; si pe Ioan Gură de Aur, cel ce cu învătăturile sale a covârsit pe cei mai luminati si mai alesi grăitori ai lumii. Se cuvine să-i lăudăm si să zicem lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea

Multa nevointă având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinta dreptslăvitorilor crestini, ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul Valent, pentru că a îmbrătisat învătătura eretică a lui Arie, luând multe biserici ale dreptslăvitorior si prefăcându-le în biserici ariene. Tu, sfinte, n-ai putut suferi purtarea acestui împărat, iar noi, pentru tăria credintei tale si îndrăzneala ce ai avut, te întâmpinăm cu aceste cuvinte de laudă :

Bucură-te, Ierarhe Vasile, aparătorule si întăritorule al învătăturii Sfintei Treimi;

Bucură-te, înalt si luminat cugetător al teologiei;

Bucură-te, albină, care ai adunat din învătăturile timpului aceluia toată mierea învătăturilor

dreptmăritoare;

Bucură-te, furnică muncitoare, care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învătăturilor

dumnezeiesti;

Bucură-te, izvor de apă limpede, răcoritoare si dătătoare de viată a explicării Evangheliei lui Hristos;

Bucură-te, căci cu acele ape ai adăpat poporul dreptcredincios;

Bucură-te, paharul curătiei cel plin de curată băutură;

Bucură-te, gura întelepciunii ce spulberă hulele ereticior;

Bucură-te, podoaba Biserici lui Hristos;

Bucură-te, mustrătorule al împăratilor Iulian si Valent;

Bucură-te, mare ierarhe al lui Hristos, Vasile!

Condacul al 3-lea

Patria ta, Sfinte Ierarhe Vasile, a fost Pontul, născut din părinti temători de Dumnezeu, Vasile si Emilia. Crescut în învătături adevărat crestinesti, ai străbătut tot felul de întelepciune, dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhierească, pentru care ai multumit în tot timpul lui Dumnezeu, cântându-I laude :

Aliluia!

Icosul al 3-lea

Pastorind Biserica ei poporul crestinesc totdeauna cu vrednicie si cu dreptate ai fost la Soborul al doilea, ce s-atinut în Constantinopol, mare apărător al dreptei credinte. Tăind si sfâsiind cu sabia duhului toate învătăturile eretice, ai dovedit ca în adevăr esti un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos si un mare ierarh vrednic de numele de cuvântător al lui Dumnezeu, cel slăvit în Sfânta Treime : Tatăl si Fiul si Sfântul Duh-Dumnezeu; pentru care toti te cinstim cu aceste laude :

Bucură-te, Părinte Ierarhe Grigorie, mintea cea prea laudăta a dreptei credinte;

Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi cu învătăturile tale toată lumea crestinească;

Bucură-te, lumină strălucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-grăitoare si care îngrădesti cu mutenie limbile celor bârfitori;

Bucură-te, plugarule ce ari cu plugul guri tale inimile, spre a da roade bune lui Hristos;

Bucură-te, arătătorule al adevăratului Dumnezeu, Cel laudăt în Sfânta Treime;

Bucură-te, căci cu prăstia dumnezeiestilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor;

Bucură-te, bunule păstor, care ai păscut oile cele cuvântătoare în livada credintei Sfintei Treimi;

Bucură-te, organ dulce glăsuitor si alăută bine alcătuită;

Bucură-te, fluier cuvântător si vioară dulce răsunătoare;

Bucură-te, stea prealuminoasă, ce luminezi toată lumea cu învătăturile dogmelor crestinesti;

Bucură-te, îndulcitorul inimilor credinciosilor;

Bucură-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul al 4-lea

Întelepciune de sus având, Sfinte Ierarhe Grigorie, te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetăti a împăratului Constantin, de unde ai păscut oile cele cuvântătoare întru cuviintă si dreptate. Luminat si împodobit fiind cu tot mestesugul cuvântării de Dumnezeu, ai întrecut pe toti ritorii de atunci si ai lăudat în toată viata ta pe Dumnezeu, cântându-I : Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi, Părinte Ioane Gură de Aur, ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât multi bătrâni pe singurul adevăratul Dumnezeu si te-ai indeletnicit cu adevăratele si sfintele învătături crestinesti, ajungând a cunoaste toată filozofia si toate stiintele celor mai învătati dascăli ai vremii aceleia. Pentru că ai lăudat si ai preaslăvit în tot timpul vietii tale pe Bunul Dumnezeu, noi îti aducem aceste laude :

Bucură-te, că te-ai născut din părinti binecredinciosi, Secund Stratilatul si Antuza, vrednica ta mamă;

Bucură-te, că din fragedă vârstă ai fost dat la învătătura stiintelor având dascăli pe Libanie si Andragatie;

Bucură-te, că în putină vreme pe toti semenii tăi i-ai ajuns si i-ai întrecut cu învătăturile;

Bucură-te, cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie, aducând la dreapta credintă si pe multi altii;

Bucură-te, că pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învătături spre uimirea tuturor;

Bucură-te, că si el îndată a cerut Sfântul Botez;

Bucură-te, că episcopul Atenei, auzind că tu ai făptuit întoarcerea lui Antimie, mult s-a bucurat;

Bucură-te, că poporul crestinilor a lăudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune;

Bucură-te, că de patriarhul Antiohiei, Meletie, ai fost ridicat la rangul preotiei;

Bucură-te, că si hirotonia de diacon si de preot le-ai primit cu multă smerenie;

Bucură-te, cel care cu sortii episcopilor si cu vointa împăratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului, după moartea patriarhului Nectărie;

Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 5-lea

După moartea părintilor tăi, sfinte, toată averea rămasă tie împărtind-o la săraci, robilor dându-le libertate si rudele lăsând, ai slujit Domnului ziua si noaptea. Ca monah în mănăstire, ca cleric, diacon, preot, arhiereu si patriarh ostenindu-te mult, ai scris cărti despre preotie, despre bunătate si blândete, despre smerenie si milostenie, despre pace, adevăr si dreptate, toate pline de dovezi, întărindu-le cu însăti viata cea aspră ce ai dus; pentru aceea noi, minunându-ne de răbdarea si de umilinta ta, îndrăznim a te lăuda si a cânta cu tine lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ca niste albine zburătoare ati umblat în grădina Scripturilor credintei, voi trei mari ierarhi ai lui Hristos,

adunând miere din tot felul de flori, pe care ati pus-o înaintea tuturor credinciosior spre îndulcire,

povătuindu-i la pocăintă, descoperindu-le si explicându-le dogma Sfintei Treimi, cea unită în fiintă dar despărtităîn Ipostasuri. Pentru aceasta noi crestinii va rugăm să primiti aceste cântări de laude :

Bucurati-vă, marilor arhierei, despărtiti cu trupurile, dar uniti cu duhul;

Bucurati-vă, raze strălucitoare ale lui Hristos soarele dreptătii, Cel ce a luminat toată lumea cu

învătăturile Sale;

Bucurati-vă, părinti vrednici ai Biserici crestinesti, ce ati fost la un obicei cu apostolii;

Bucurati-vă, râuri cu ape răcoritoare, ce ati adăpat tarinile sufletelor crestinilor cele însetate de

adevăratele învătături;

Bucurati-vă, trei ierarhi lăudati de toti cei ce cred într-un Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime;

Bucurati-vă, organe bine-glăsuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru;

Bucurati-vă, slugi alese, care ati înmultit talantii cei dati vouă de Donmul Hristos spre păstrare;

Bucurati-vă, că usile ceresti vouă vi s-au deschis;

Bucurati-vă, doctori iscusiti alesi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufletesti ale crestinilor celor slabi în credintă;

Bucurati-vă, luminătorii lumii, cei împodobiti de Dumnezeu cu vrednicia arhierească;

Bucurati-vă, albine adunătoare de tot felul de învătături, din grădina Sfintei Scripturi;

Bucurati-vă, treime de arhierei mult-lăudată !

Condacul al 6-lea

Propovăduitori si stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos si ai poporului crestinesc ati fost Sfintior Trei Ierarhi. Învătând si povătuind pe toti crestinii adevărata credintă, înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor crestini, ati lovit cu prastia cuvintelor voastre în toate învătăturile cele potrivnice, înăltând fruntea dreptei credinte si cântând lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 6-lea

Prin curătia vietii tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeiesti înăltimi si străbătând cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care, ca pe cel mai pretios odor, le-ai lăsat Bisericii ca pe o comoară scumpă si nejefuită, Vasile. Pentru aceasta te rugăm să primesti de la noi nevrednicii laudele acestea:

Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;

Bucură-te, dumnezeiescule învătător al dogmelor;

Bucură-te, următorul cel credincios al apostolior;

Bucură-te, stâlpul cel prealuminat al Bisericii;

Bucură-te, al Treimii ager si osârdnic apărător;

Bucură-te, arătătorule luminat al celor ceresti;

Bucură-te, ocârmuitorul corăbiei celei duhovnicesti;

Bucură-te, îndreptătorul celor chemati la vrednicia preotească;

Bucură-te, luminătorule ceresc al celor îmbrăcati cu darul arhieriei;

Bucură-te, preaînteleptule povătuitor al pustniciei;

Bucură-te, cel ce trezesti pe cei păcătosi la pocăintă;

Bucură-te, mângâietorul celor ce adorm în dreapta credintă;

Bucură-te, mare Ierarhe Vasile!

Condacul al 7-lea

Prin Vasile cel Mare, trambita cea dulce glăsuitoare, care a cântat în Biserica arhiepiscopală a Cezareii din Capadocia, laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru, învătând pe toti dogmele Sfintei Treimi si lăsând Biserici bogătii alese si scumpe, din care si noi împărtăsindu-ne, aducem lui Dumnezeu laude si cântări : Aliluia!

Icosul al 7-lea

Deschizând cu dumnezeiască cuviintă Scripturile, ai scos din ele învătături temeinice, Sfinte Grigorie, îndulcind cu ele inimile credinciosilor cu adevărat, mai mult decât mierea si ai învătat pe toti crestinii a se închina Treimii întru o unime si unimi în Treime. Pentru aceasta si noi te cinstim cu aceste laude :

Bucură-te, ierarhe Grigorie, înăltimea dumnezeiestilor daruri ale lui Hristos, Dumnezeului nostru;

Bucură-te, cald propovăduitor al dumnezeiescului dor;

Bucură-te, izvorul cuvântarii de Dumnezeu si râul cel limpede al întelepciunii;

Bucură-te, fluier păstoresc, ce ai biruit trâmbitele ritorior;

Bucură-te, cercetătorul adâncului, care ai dobândit frumusetile vorbelor;

Bucură-te, privighetorule al darului si gura cea înaltă a duhului;

Bucură-te, păzitorul turmei celei cuvântătoare a lui Hristos;

Bucură-te, smulgătorul neghinelor eretice si vânătorul lupilor îmbrăcati în piei de oaie;

Bucură-te, semănătorul cel minunat al dogmelor;

Bucură-te, izgonitorul celor defăimători de Dumnezeu;

Bucură-te, că chipul Mântuitorului Hristos l-ai avut în toată viata ta, înaintea ta;

Bucură-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul al 8-lea

De Dumnezeu grăitorule, Sfinte Ierarhe Grigorie, pe limbile cele veninoase si vătămatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvintarilor gurii tale, grăind slava lui Dumnezeu; si cu scrisorile tale, însemnând fiinta cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute, ai tăiat din rădăcina eresurile cele spinoase, luminat descoperind învătăturile cele drept-slăvitoare si cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Femeia eparhului Antiohiei împreună cu sotul ei erau orbiti de învătături eretice si căzând ea într-o boală grea si neputându-se vindeca de nimeni, auzind de tine, Sfinte Ioane, că faci semne multe si minunate, a rugat pe bărbatul său să o aducă la tine. Acela aducând-o, a lăsat-o la usa bisericii, neîndrăznind ca eretic a o aduce înăuntru, rugându-se episcopului si tie, Sfinte Ioane, pentru a le da ajutorul vostru cel puternic.

Deci iesind, le-ai spus să lepede eresul si să primească adevărata credintă; iar ei făgăduind, ai poruncit

tu, sfinte, să aduca apă, rugând apoi pe episcop să toarne acea apă în chipul cruci peste ea si îndată după turnare, s-a vindecat femeia ca si cum n-ar fi fost bolnavă. La această minune atât ei, cât si toti cei ce erau de fată, au preaslăvit pe Dumnezeu. Ereticii lepădându-se de învătăturile lor cele rătăcite si întorcându-se la adevărata credintă, s-au numărat între dreptmăritorii crestini; iar noi îti aducem laudele acestea :

Bucură-te, Ioane Gură de Aur, tăblita scumpă cu aur ferecată;

Bucură-te, organ dulce răsunător, de Dumnezeu insuflat;

Bucură-te, gura cea aleasa împodobita cu cuvinte de aur;

Bucură-te, îmbogătitorul Bisericii cu scrieri minunate si preascumpe;

Bucură-te, pierzătorul eresurilor elinesti si evreiesti;

Bucură-te, că femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminată de Dumnezeu si te-a numit „Gură de Aur”;

Bucură-te, că putul învătăturilor tale adâncit fiind, ai dat crestinilor funii minunate, ca să ajungă la apele învătăturilor tale;

Bucură-te, că de toate Bisericile esti numit „Gură de Aur”;

Bucură-te, tămăduitorul femeii eparhului;

Bucură-te, că te-ai asemănat Botezătorului Ioan cu numele si cu viata ta aspră;

Bucură-te, că si tu, Sfinte Ioane, ca si Ioan Botezătorul, ai predicat popoarelor pocăinta;

Bucură-te, că si tu, ca si Ilie Tezviteanul, cu credinta, cu rugăciunile si cu postul te-ai îndeletnicit în toată viata ta de 63 de ani;

Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 9-lea

În vremea preotiei tale, sfinte mare ierarhe Ioane, predicând în biserică si înalt ritorisind, celor neînvătati erau neîntelese unele din cuvintele tale. Atunci o femeie din popor, care asculta cu mare evlavie învătăturile duhovnicesti, a ridicat glas în popor si a zis: „Învătătorule duhovnicesc, sau mai bine Gură de Aur, adâncă este apa putului sfintelor tale învătături, dar funia mintii noastre fiind scurtă, să ajungă la apă nu poate”; si de atunci tot poporul ti-a dat numirea de „Gură de aur”; deci si noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit, te lăudăm pe tine si lui Dumnezeu cântăm : Aliluia!

Icosul al 9-lea

Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora, spre mâhnirea adevăratilor crestinisi pe tine, Sfinte Vasile, mult te-au amarat cu prigonirile, căci acest împărat, când a venit în Cezareea si tu l-ai întâmpinat cu pâine si sare, el a poruncit de ti-a dat fân din hrana cailor lui. Si tu, Sfinte Grigorie, fiind născut din oameni de bun neam si drepti, Grigorie si Nona, ai dobândit o crestere adevărat crestinească si ai răzbătut, ca nimeni altul, tot mestesugul si stiinta învătăturilor, făcându-te tâlcuitor si dascăl lumii, cinstind cu cuvinte de laudă pe marele Vasile, pe tatăl tău Grigorie, pe fratele tău Chesarie si pe sora ta Gorgonia, la înmormântările lor. Iar tu, Părinte Ioane Gură de Aur, ai dat sfaturi dumnezeiesti poporului încredintat tie spre păstorie, dându-te pe tine singur pidă de nevointă, de cumpătare si de răbdare, mâncând deseori putină zeamă de orz si dormind putin, nu stând pe pat, ci

deseori sezând pe scaun. Fiind ales si chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol, ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa, pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace, ce se numea Calitropia, care striga cerându-si dreptul ei.Si tu sfinte ai sfătuit pe împărăteasă să nu fie lucrul străin luat cu sila; de care sfaturi ea netinând seama, a fost asemănată de tine cu Izabela, sotia împăratului Ahav, si ti-ai atras mânia ei, exilându-te; dar ai fost adus iar pe scaun si a doua oară ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidiosi care se purtau mai mult silniceste decât crestineste. Deci noi, minunându-ne de viata voastră sfântă, si de faptele voastre, ne sârguim a vă aduce laude bine meritate :

Bucură-te, Ierarhe Vasile, sprijinitorul si apărătorul binecredinciosilor crestini;

Bucură-te, curajosule mustrător al împăratului Valent, părtinitorul arienilor;

Bucură-te, cel ce ai suferit mânia împăratului pentru pâinea neagră cu care l-ai întâmpinat, pentru că cu acelea se hranea poporul;

Bucură-te, vrednicule ierarhe, mare îndreptător al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, Grigorie, care cu agera ta minte ai răzbătut toate stiintele si adâncurile filozofiei;

Bucură-te, că tu, sfinte, toate dogmele le-ai lămurit învătând pe toti crestinii adevărata teologie;

Bucură-te, cel ce ai fost dascăl de dreaptă învătătură tuturor crestinilor;

Bucură-te, cel ce ai lăudat pe marele Vasile, la moartea căruia ai plâns cu lacrimi de adevărată fratie;

Bucură-te, Ioane Gură de Aur, mustrătorul celor răpitori ai lucrului săracului asuprit si amărât;

Bucură-te, cel ce ai fost surghiunit de împărăteasa Eudoxia pentru asemănarea ei cu Izabela, sotia lui Ahav;

Bucură-te, că ai suferit si pornirea cea răutăcioasă a unor episcopi nerecunoscători;

Bucură-te, Ioane cel aspru prigonit si dus în exil tocmai în Armenia, unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos;

Bucură-te, mângâietorule al episcopului Chiriac, cel asemenea exilat;

Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată !

Condacul al 10-lea

Mari învătători si deobste izbăvitori oamenilor si îndreptători ai obiceiurilor v-ati arătat sfintilor, întelepti si împodobiti de Dumnezeu : Vasile cel Mare, cel ce arătat ai cuvântat cu întelepciune tare si neschimbată, îngrozind pe eparhul si mustrând pe împăratul Valent; Grigorie Teologul, cel ce ai fost desfătarea limbii, dulceata auzului, mângâierea inimii si îngereasca pâine de suflete hrănitoare; si Ioane Gură de Aur, răul darurilor celor duhovnicesti, umplut până la vărsare, organ aurit al predicilor, al pocăintei, milosteniei, smereniei, umilintei, al privegherilor, al iubirii de aproapele si apărătorul celor asupriti si nedreptătiti. Noi, împreună cu voi, dorim a cânta lui Dumnezeu laude : Aliluia!

Icosul al 10-lea

Darul lui Dumnezeu ti-a descoperit, Sfinte Vasile, faptele bune ale prezbiterului Anastasie, la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici, spre a cunoaste viata acestui vrednic preot, care vietuind întrun sat, cu femeia sa Teognia, petreceau viata lor întru curătie, socotită fiind ea, ca o tarină neroditoare; iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu si stiind cu duhul că ierarhul său Vasile voieste să-l cerceteze, a zis sotiei sale: ” Eu mă voi duce la câmp, să lucrez pământul, iar tu sora mea, în ceasul al nouălea aprinzând lumânări, vei iesi întru întâmpinarea Sfântului Vasile, arhiepiscopul nostru”. Deci făcând Teognia asa, cum zisese Anastasie, a întâmpinat pe Sfântul Vasile, care cunoscând cu duhul că Anastasie este în casă, l-a chemat; si el iesind întru întâmpinarea Sfântului si sărutându-i picioarele i-a zis : „De unde mie aceasta, că a venit arhiereul Domnului la mine?”. Iar Sfântul Vasile i-a zis:” Bine că te-am aflat, să mergem în biserică si să facem dumnezeiasca slujbă”. Mergând toti în biserica a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie să slujeasea Sfânta Liturghie, zicându-i:” Cu toate lucrurile tale cele bune, săai si ascultare”. Si când slujea Anastasie, Sfântul Vasile si ceilalti care erau vrednici, au văzut, în

vremea înăltării sfintelor si înfricosătoarelor Taine, pe Preasfântul Duh în chip de foc pogorându-Se si pe Anastasie înconjurându-l. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinăm, Sfinte Vasile, cu aceste frumoase laude:

Bucură-te, Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu;

Bucură-te, cunoscătorul vietii si al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie;

Bucură-te, că după sfânta slujbă ai binevoit a fi ospătat în casa vrednicului preot;

Bucură-te, cel ce ai stiut cu duhul că Teognia nu-i este lui sotie, ci soră si asa i-ai zis să o numească;

Bucură-te, sfinte, care ai cercetat într-un bordei, din casa lui Anastasie, pe un bolnav stricat de lepră, pe care îl îngrijeau preotul si sora lui;

Bucură-te, milostive, că si tu ai voit să slujesti o noapte pe acel om bolnav, ce era deseori mânios si ocărâtor, spre a te face părtas la plata dunmezeiască;

Bucură-te, că toată noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei, stând în rugăciune, iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg si sănătos;

Bucură-te, că Sfântul Efrem Sirul, rugându-se lui Dunmezeu, a avut o vedenie minunată : un stâlp de foc, al cărui cap ajungea la cer si un glas din cer i-a zis : „Efreme, Efreme, în ce chip vezi pe acest stâlp de foc, în acest fel este Vasile”;

Bucură-te, că sfântul acesta Efrem, după vedenia aceasta, s-a dus la Cezarea Capadociei în ziua Arătării Domnului, cu un tălmaci fiindcă el nu cunostea greceste si te-a văzut pe tine, Sfinte Vasile, mergând la biserică cu multă evlavie;

Bucură-te, că tu sfinte, cunoscând cu duhul că Efrem Sirul este în biserică, ai poruncit arhidiaconului tău să se ducă să-l cheme la tine în sfântul altar;

Bucură-te, că acela se apăra prin tălmaci că nu ar fi el cel chemat, ci un altul poate; însă tu sfinte ai zis arhidiaconului „mergi si spune străinului monah: Doamne Efrem, vino si intră în sfântul altar, că te cheamăarhiepiscopul”; si apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i să spună ecteniile în limba grecească, ceea ce Efrem a îndeplinit;

Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 11-lea

Bună mireasmă lui Hristos făcându-te, Sfinte Ierarhe Vasile, toată lumea ai umplut de mirosul cel plăcut al Sfintei Evanghelii; si îmbrăcând vesmântul luminat al arhieriei, ai slujit cu toată vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru; iar noi minunându-ne de viata ta cea îngerească, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu :Aliluia!

Icosul al 11-lea

Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani până la soborul al doilea, te-ai retras

la mosia ta Arianz, unde ai petrecut o viată de sfintenie, până la vârsta de optzeci de ani, când Domnul te-a chemat din viata aceasta pământească la împărătia cea cerească si acolo te bucuri de ostenelile tale si de luptele ce ai avut pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos, având multumirea că la retragerea ta de pe scunul patriarhal, ai lăsat numai o biserică eretică în Constantinopol, iar pe cele ce mai înainte fuseseră date arienilor, le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredinciosilor. Deci noi, cinstind pomenirea ta, te lăudăm cu aceste cântări de laudă:

Bucură-te, Ierarhe Grigorie, mintea cea luminată de Dumnezeu;

Bucură-te, chimval răsunator în toată lumea, a cuvintelor tale teologhicesti;

Bucură-te, curătitorul si stârpitorul neghinelor eretice;

Bucură-te, plugarule, care ai arăt pământurile sufletesti ale crestinilor;

Bucură-te, semanătorule al graului dumnezeiesc, care hrăneste si satură omenirea crestină;

Bucură-te, adăpătorul celor însetati de apa cea vie a Sfintei Evanghelii;

Bucură-te, alăuta darului cea de Dumnezeu vestitoare;

Bucură-te, întăritorul cel adevărat al dogmelor părintilor celor dreptcredinciosi;

Bucură-te, cârmaci bine priceput al corăbiei Bisericii crestinesti;

Bucură-te, râu plin de apele darului;

Bucură-te, noule David, cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu, Cel slăvit în Sfânta Treime;

Bucură-te, mare ierarhe si teologule Grigorie!

Condacul al 12-lea

Nou Samuel te-ai arătat, Sfinte Grigorie Teologule, cu curătia vietii tale si cu marea ta întelepciune; împodobit fiind si cu darul oratoriei, ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel păstoresc al cuvântării de Dumnezeu, încât s-a putut spune despre tine că, dacă s-ar fi aflat vreo icoană si vreun chip împodobit, acela ai fi tu, Sfinte Grigorie; pentru care si noi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine :

Aliluia!

Icosul al 12-lea

După atâtea veacuri trecute gândindu-ne si noi, Sfinte Ioane, la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului si citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit, ne mirăm de mintea ta cea luminată si de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop, care pot sluji tuturor crestinilor la cazuri de necazuri si supărări. Tu, Sfinte Ioane Gură de Aur, ai scris episcopului Chiriac acestea : „Vino să-ti scot rana mâhnirii si să-ti risipesc negura cugetului. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară si grea, iar corăbierii, neputând face nimic pentru încetarea furtunii, stau încremeniti, plâng, se tânguiesc, se roagă si asteaptă sau pieirea lor în valurile mării, său încetarea furtunii. Nu te mâhni, frate Chiriac, că eu când am fost izgonit din Constantinopol, nu mă îngrijeam de nimic, că ziceam întru mine: de este voia împărătesei să mă izgonească, izgonească-mă. De va vrea să mă fierăstruiască, am pildă pe profetul Isaia. De va vrea să mă arunce în mare, îmi voi aduce aminte de profetul Iona. De îi este voia să mă bage în groapă, am pe Daniil băgat în groapa leilor. De va vrea să mă ucidă cu pietre, am pe Stefan întâiul mucenic, ce a pătimit aceasta. De va vrea să-mi ia capul, am pe Ioan

Botezătorul. De va vrea să-mi ia averea, de o am, s-o ia, căci gol am iesit din pântecele mamei mele, gol mă voi si duce din viată. De as fi plăcut oamenilor, nu as fi sluga lui Hristos; iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăratilor si nu m-am rusinat”.

Iar noi citind aceste cuvinte ne minunăm si-ti aducem aceste laude:

Bucură-te, minte înaltă de Dumnezeu insuflată;

Bucură-te, organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toti înteleptii lumii;

Bucură-te, că în timpul surghiunului tău multe suferinte si amaruri ai avut;

Bucură-te, că de la Comane, unde ai fost îngropat, după 33 de ani, moastele tale au fost aduse la

Constantinopol;

Bucură-te, că nu ai voit a te lăsa ridicat până când împăratul Teodosie nu ti-a trimis epistola sa;

Bucură-te, că aducându-ti-se moastele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împăratul si de toti sfetnicii cei mai însemnati ai împărătiei;

Bucură-te, că moastele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma;

Bucură-te, că de acolo au fost asezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal;

Bucură-te, că de la biserica Sfintei Irina moastele tale fiind puse cu racla într-o caretă împăratească, au fost duse la biserica Sfintilor Apostoli; Bscura-te, ca în acea biserică patriarhală moastele tale au fost îngropate în sfântul altar;

Bucură-te, că un bolnav suferind de neputintă a încheieturilor, atingându-se de racla moastelor tale s-a izbăvit cu totul de boală;

Bucură-te, mare ierarhe Ioane Gură de Aur!

Condacul al 13-lea

Viata voastră cea sfântă, slujbele cele împodobite, cuvântările voastre cele mai alese si mai scumpe decât toate avutiile lumii, scrierile voastre, ce sunt ca niste tezaure de cel mai mare pret, v-au făcut să fiti pentru toată lumea crestină cei mai vrednici de toată cinstirea si venerarea noastră, fiind luati de cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viată curată si sfântă, de mari si neîntrecuti luminători si apărători ai dreptei credinte, ai vietii celei nemateriale, ai suferintelor si asupririlor la care ati fost supusi de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome si invidioase; dar voi, sfintilor, pe toate le-ati suferit cu credintă în Dumnezeu, cu întelepciune, cu răbdare, cu postul, cu rugăciunile si cu viata voastră cea nematerială, pentru care noi, minunându-ne de tăria sufletelor voastre, îndrăznim a vă aduce laude, cântând cu voi lui Dumnezeu : Aliluia!(acest condac se zice de trei

ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Cine este destoinic a-si deschide buzele si a-si misca limba, spre a o lăuda, cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă, desi nu vom putea face aceasta, totusi nu putem tăcea si îi aducem aceste laude:

Bucurati-vă, alesii Sfintei Treimi, flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase;

Bucurati-vă, îngeri pământesti si oameni ceresti;

Bucurati-vă, marilor arhierei cei luminati la minte de Sfânta Treime;

Bucurati-vă, că ati covarsit firea omenească cu darurile cele multe;

Bucurati-vă, stîlpi neclintiti ai Biserici;

Bucurati-vă, credincioase slugi ale Sfintei Treimi;

Bucurati-vă, mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos;

Bucurati-vă, cei mai destoinici luminători ai pământenilor;

Bucurati-vă, apărătorii dreptei credinte în Hristos;

Bucurati-vă, surpătorii eresurilor si îndreptătorii adevăratelor învătături;

Bucurati-vă, cârmuitorii Biserici si pomi luminati roditori ai fructelor celor mai alese;

Bucurati-vă, treime de arhierei mult-lăudată!

SCondacul întâi

Pe apărătorii si luminătorii Bisericii crestinesti, pe învătătorii cei mari si înfrânătorii zâzaniilor

diavolesti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei neclintiti ai Bisericii, podoabele cele mai alese ale ierarhilor si întocmai cu apostolii, si ai lumii învătători, pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte; pe Grigorie, cel cu dulce glas; si pe Ioan luminătorul a toată lumea, să-i lăudăm credinciosii din toată inima si să le cântăm :

 Bucură-te, treime de arhierei mult-lăudată!

CategoriiFără categorie
0 Shares