A

Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul

După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăsti tămăduiri si har bogat; pentru aceea îi strigăm: Bucură-te, Părinte Nectarie!

Icosul 1

Om purtătator al bucuriilor celor ceresti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viatăneprihănită petrecând, drept, cuvios si de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înaltă cei credinciosi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi;

Bucură-te, vas aurit al întelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locas al sfinteniei si al lucrării ceresti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăti îngeresti;

Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credintei răsplată strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic si tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveste;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleste;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 2-lea

Întelepciune având, încă din tinerete, de raza cea dumnezeiască ti-ai luminat sufletul si strălucirii poruncilor celor Sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuti înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Mergând în orasul Sfântului Constantin, ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător si cercetarea celor Sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din întelepciunea cea dumnezeiească, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:

Bucură-te, vită a vesniciei;

Bucură-te, nectar al ambroziei;

Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat;

Bucură-te, că Părintilor celor din vechime ai urmat;

Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare;

Bucură-te, cununa nou împletită, a Bisericii drept măritoare;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit;

Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit;

Bucură-te, steaua cea noua a credintei poporului;

Bucură-te, cel ce strălucesti în slava Creatorului;

Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor ceresti;

Bucură-te, chip al slăvitelor virtuti îngeresti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 3-lea

Slăvită întelepciune ai căutat-o si ti-ai dorit-o din tineretile tale, si pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinti ca săte împodobească cu înalta ei frumusete. Pentru aceea Nectarie, cu credintă si plecăciune strigi către Domnul:Aliluia!

Icosul al 3-lea

S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinti, Vasile si Grigorie, mergând la Atena să

dobândesti învătătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie iti strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al luminii celei ceresti;

Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngeresti;

Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumesti;

Bucură-te, că cele spre îndumnezeire nu ai încetat să le doresti;

Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de întelesuri divine;

Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării crestine;

Bucură-te, cel ce viată fără de pată ai trăit;

Bucură-te, cel ce înselăciunea lui veliar ai zdrobit;

Bucură-te, cel ce ai deschis usa sufletului, iubirii lui Hristos;

Bucură-te, cel în care a înflorit săvârsirea binelui luminos;

Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credinciosi;

Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor dusmănosi;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 4-lea

Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuviosilor Părinti, fără încetare ti-ai dorit viata cea îngerească.

De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal si pe vrăjmasul l-ai lăsat păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzit-a Arhiereul Cel dintru înăltime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, de grabăa linistit apele mării si furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care au fost salvati prin rugăciunile tale, cu multumire si cu credintă îti cântă unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat;

Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfintilor ai intrat;

Bucură-te, vas nepretuit al darurilor ceresti;

Bucură-te, grădină inflorită a fericitelor virtuti îngeresti;

Bucură-te, cel ce furtuna mării o linistesti;

Bucură-te, că strigătul hulitorilor îl potolesti;

Bucură-te, noule ales al lui Hristos;

Bucură-te, al virtutilor grădinar cuvios;

Bucură-te, iubitorule de viată duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 5-lea

Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfintii de demult.

Căci în acelasi chip ca si ei viata ti-ai petrecut si slăvite minuni ai săvârsit, izbăvind din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Arhiereu întelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în Tara Egiptului, păstor luminat al

Pentapolisului, alergând, ca oarecând marele Pavel, spre viata în Hristos. De aceea si cei credinciosi, cunoscând virtutile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:

Bucură-te, a cetătii mărire;

Bucură-te, a evlaviei fire;

Bucură-te, cel asemenea Cuviosilor pustiei;

Bucură-te, podoaba cea nouă a preotiei;

Bucură-te, vas al blândetii si tezaurul iubirii;

Bucură-te, dătătorul păcii si izvorâtorul milei;

Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor;

Bucură-te, că celor cuviosi te arăti îndrumător;

Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite;

Bucură-te, candelă a îndumnezeirii primite;

Bucură-te, că Arhiereu desăvârsit celor înalte slujesti;

Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiesti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al-6-lea

Văzut-au crestinii din toată Biserica Egiptului, că esti un adevărat păstor al Evangheliei. Pentru aceea, multimea credinciosilor ce ascultau cuvântul învătăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învată. Si împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Strălucit-ai si în pămantul elen, asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credinciosilor cu focul Sfintelor învătături si cu razele vietii tale, Cuvioase. Pentru aceasta, luminati fiind si noi de strălucirea ta, iti strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminator al Bisericii Domnului;

Bucură-te, trambita cea tare a adevărului;

Bucură-te, cel ce ai avut râvna apostolilor;

Bucură-te, izvorul harului si al vindecărilor;

Bucură-te, ritor îndumnezeit al cuvintelor vietii;

Bucură-te, că pline de har sunt omiliile tale, întelept al cetătii;

Bucură-te, cel ce cureti sufletele de robia patimilor;

Bucură-te, că potolesti pornirile inimilor;

Bucură-te, mare învătător al credinciosilor;

Bucură-te, ascet tare, al lui Hristos următor;

Bucură-te, că multe ispite ai îndurat;

Bucură-te, că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al-7-lea

Mare intre ierarhi si întelept intre învătători, dar si smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase.

De aceea, părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preotească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim si strigăm: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Nectar al dreptătii si fruct de viată Sfântă, căii dumnezeiesti ai urmat si norului duhovnicesc; iar pe noi cei aflati la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când iti cântă tie unele ca acestea:

Bucură-te, cărare a bucuriei;

Bucură-te, adiere a vesniciei;

Bucură-te, cel ce izvorăsti apele harului;

Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului;

Bucură-te, primăvara sfinteniei, ce alungi iarna din gând;

Bucură-te, strălucire ce luminezi intunericul cel adanc;

Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătosi;

Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credinciosi;

Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor;

Bucură-te, nimicitorul ereziilor;

Bucură-te, căderea defăimătorilor;

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al-8-lea

Străine minuni Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare, si îi ridică pe cei aflati în dureri. De aceea, si la Sfânta ta Mănăstire, fără încetare soseste multime de lume, cerând vindecarea si izbăvirea de boli si cântându-ti neîncetat:Aliluia!

Icosul al-8-lea

Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mănăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovniceste spre mântuire si le-ai îndreptat cu întelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga către tine zicând:

Bucură-te, a mintii Sfântă lucrare;

Bucură-te, ocean de răbdare;

Bucură-te, chip viu al smereniei;

Bucură-te, tezaur sfânt al curătiei;

Bucură-te, candelă a puritătii si chivot al nepătimirii;

Bucură-te, locas al virtutilor si sanctuar al cumpătării;

Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta;

Bucură-te, că toată puterea si râvna, ti-ai pus pentru ea;

Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor;

Bucură-te, că degrabă credinciosilor le dai ajutor;

Bucură-te, că pe multi din pericole ai salvat;

Bucură-te, că pe amăgitorul în prapastia adancă l-ai aruncat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al-9-lea

Pline de har Sfânt si de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaste. Mirul ce izvorăste din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta ta Mănăstire, ci si întreagă insulă a Eghinei, Sfintind pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaste si de bogate daruri ceresti. Multime de bolnavi sunt

vindecati si cei slăbănogi îndreptati. De aceea si noi, împreună cu dânsii, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor;

Bucură-te, dezlegarea suferintelor;

Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor;

Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăti tuturor;

Bucură-te, fântâna ce părintească iubire izvorăsti;

Bucură-te, liman al bucuriei sufletesti;

Bucură-te, că de îngrozitorul cancer, pe multi i-ai vindecat;

Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns le-ai dat;

Bucură-te, cel ce desertăciunea întelepciunii lumesti ai îngenunchiat;

Bucură-te, că în chip minunat pe credinciosi i-ai ajutat;

Bucură-te, podoaba de mult pret a ierahilor;

Bucură-te, cel ce luminezi mintea nestiutorilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 10-lea

Ajutor si acoperitor te numesc toti credinciosii, care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credintă, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toti cu bucurie cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, si celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor, salvându-i de pericole si de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:

Bucură-te, că Mare ai fost numit între Părinti;

Bucură-te, că loc de cinste ai între Sfinti;

Bucură-te, că la fel cu cei de demult esti lăudat;

Bucură-te, că între Sfintii Părinti ai fost încununat;

Bucură-te, triumf al credintei, zid de apărare al crestinilor;

Bucură-te, izvor al harului, rusinarea necredinciosilor;

Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului;

Bucură-te, cel ce pecetluiesti gura păcătosului;

Bucură-te, bucuria si puterea credinciosilor;

Bucură-te, sprijinul si întărirea sufletelor;

Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveste;

Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpeste;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 11-lea

Imne de multumire nenumărate, iti înăltăm tie Părinte, noi cei izbăviti sub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, de grabă ai venit să ne alungi tristetea. De aceea, cu ajutorul tău, Îl slăvim pe Hristos strigând:Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ai ars râvna demonilor, cu flăcările minunilor tale si cu osârdie ai venit în ajutorul credinciosilor. În suferinte grele le-ai stins durerea si i-ai vindecat de multime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, spaima demonilor;

Bucură-te, că pe cei chinuiti de friguri i-ai vindecat;

Bucură-te, că pe cei slăbănogi i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce ai înmultit apa fântânii secate;

Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina cu rugăciuni neîncetate;

Bucură-te, că prin tine mila lui Dumnezeu se arată;

Bucură-te, cel ce seceta ai oprit si ai dat ploaie bogată;

Bucură-te, izvorul harului nesecat;

Bucură-te, stea care pe toti i-a luminat;

Bucură-te, cel care al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat;

Bucură-te, că de la monahii imne auzi neîncetat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 12-lea

Harul Mângâietorului, cu bogătie se revarsă prin Sfintele tale Moaste. Si asemenea unui izvor nesecat, adapăsufletele chinuite si vindecă bolile trupesti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând împreună cu Cetele cele Îngeresti, imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, priveste dintru înăltime si spre noi păcătosii si cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuti, pe cei ce cu credintă strigăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al Silivriei;

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, mândria Eghinei;

Bucură-te, păzitorul Eladei;

Bucură-te, chip si model de cuvios ierarh;

Bucură-te, pavază si scăpare pentru orice monah;

Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;

Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;

Bucură-te, cel prin care patimile se curătesc;

Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc;

Bucură-te, apărător neobosit al credinciosilor;

Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 13-lea

O, Preabunule Părinte, luminatorul Ortodocsilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în fata

Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre si pentru întoarcerea noastră spre infierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Om purtătator al bucuriilor celor ceresti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viatăneprihănită petrecând, drept, cuvios si de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înaltă cei credinciosi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi;

Bucură-te, vas aurit al întelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locas al sfinteniei si al lucrării ceresti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăti îngeresti;

Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credintei răsplată strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al harului, cucernic si tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveste;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleste;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

SCondacul întâi

Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăsti tămăduiri si har bogat; pentru aceea îi strigăm:

Bucură-te Părinte Nectarie

CategoriiFără categorie
0 Shares