Rugăciunile începătoare, obligatorii:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1

Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător răsa-re, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mân-tuirea a toată lumea!

Icosul 1

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se vese-lească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem:

Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare;

Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei;

Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 2

Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi Ša sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia!

Icosul 2

Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieţii a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică şi duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit; pe care cu credinţă, din inimă o lău-dăm aşa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;

Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;

Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului se răcoreşte;

Bucură-te, roua cea de viaţă aducătoare, prin care roua morţii se tămăduieşte;

Bucură-te, lăcaş prea sfânt şi raiul cel gândit al desfătării;

Bucură-te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii;

Bucură-te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească;

Bucură-te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească;

Bucură-te, raiule cu totul înflorit;

Bucură-te, raiule cuvântător şi prea împodobit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 3

Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru naşterea lui Samuil, dar şi mai mare a fost bucuria dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 3

După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a dumnezeiştilor tăi părinţi, ca un soare prea frumos ai răsărit şi noaptea întristărilor ai risi-pit-o prin naşterea ta, şi bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa:

Bucură-te, că naşterea ta îngerul Domnului a vestit-o;

Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit;

Bucură-te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-a bucurat;

Bucură-te, că numele de Maria, ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat;

Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău, pe unele din darurile tale le-a arătat;

Bucură-te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Maria;

Bucură-te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail;

Bucură-te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de aemănare;

Bucură-te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;

Bucură-te, că pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai întrecut-o;

Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârşit-o prin moartea cea gânditoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 4

Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare că iată, semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a cărui venire, cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Înaintea Soarelui Dreptăţii, steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bu-curaţi şi pe dumnezeiasca Pruncă ce s-a născut, cu bucurie mare să o lău-dăm aşa:

Bucură-te Preasfântă, dumnezeiască Pruncă, şi odor prea cinstit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce te-ai născut spre mântuirea lumii;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce din pântece neroditor ai răsărit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, căci prin a ta naştere a venit în lume mila lui Dumnezeu;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte împăcarea cu Dumnezeu în lume;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se veseleşte toată lumea;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăşi desfătarea raiului;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 5

Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă, să se veselească şi să se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, Pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Înflorit şi sfinţit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-au arătat Fecioară, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea darurilor Prea Sfântului Duh. De a ta gândită şi simţită frumuse-ţe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa:

Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare;

Bucură-te, Fecioara cea împodobită cu sfinţenia nemuritoare;

Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit;

Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;

Bucură-te, floarea care ai covârşit toate florile raiului cu frumuseţea ta;

Bucură-te, floarea darurilor cea prea aleasă;

Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit;

Bucură-te, Fecioară preasfântă şi preafrumoasă;

Bucură-te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit pământul;

Bucură-te, Fecioară care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul;

Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti;

Bucură-te, Fecioară ceea ce covârşeşti cu frumuseţea cea duhovnicească cerurile;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 6

Porumbiţa lui Noe oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare născându-te astăzi, semnul milei şi al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Pe tine, porumbiţa lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, frica poto-pului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:

Bucură-te, porumbiţă a lui Dumnezeu care la noi astăzi ai sosit;

Bucură-te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii păcatului;

Bucură-te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită;

Bucură-te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită;

Bucură-te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă;

Bucură-te, porumbiţă prea sfântă şi preaaleasă;

Bucură-te, porumbiţă prin care lumea s-a izbăvit de întristare;

Bucură-te, porumbiţă prin care ne-am izbăvit de rana morţii;

Bucură-te, porumbiţă peste care Duhul Sfânt a venit;

Bucură-te, porumbiţă pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 7

Avraam Patriarhul şi Sara, s-au slăvit de demult pentru naşterea lui Isaac. Dar, Preacurată Fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam? Pentru care, slavă se cuvine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Scara lui Iacob, pre tine Preasfântă Fecioară te-a închipuit, căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se; iar prin tine, scara cea înţelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât şi firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, scară duhovnicească pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât;

Bucură-te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul s-au unit;

Bucură-te, scară de taină care de la pământ ne-ai ridicat;

Bucură-te, scara cea tainică care pe cer te-ai rezemat;

Bucură-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată;

Bucură-te, scara cerului cea prea înfricoşată;

Bucură-te, scară gândită a tainelor mântuirii;

Bucură-te, scară gândită spre desăvârşire;

Bucură-te, scară prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu şi îndurarea;

Bucură-te, scară prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertare;

Bucură-te, scară vie care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit;

Bucură-te, scara Duhului prin care firea oamenilor până la cer s-a suit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 8

Preafericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă, dar sfânt, cu totul fără prihană te-au adus pre tine lui Dumnezeu şi tuturor oameni-lor; copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un înger Îl lăudai pe El, cântând aşa: Aliluia!

Icosul 8

Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară, a fost asemenea în-gerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai; pentru care şi noi smeriţii te lăudăm:

Bucură-te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut;

Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut;

Bucură-te, căci gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai;

Bucură-te, căci din gura ta cea de gând, pe Duhul Sfânt pururea Îl trăgeai;

Bucură-te, căci prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte;

Bucură-te, căci prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-ai luminat;

Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, că prin smerenia ta, spre tine Domnul a căutat;

Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălţime de slavă şi de dar te-ai încununat;

Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti;

Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 9

Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântare: Aliluia!

Icosul 9

Cortul lui Moisi cu meşteşug cercând s-a împodobit, iar tu, Preasfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necu-prins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;

Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumuseţat;

Bucură-te, chivot viu şi de mână neîmpletit;

Bucură-te, chivot prea luminat şi preasfinţit;

Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit;

Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit;

Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii;

Bucură-te cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;

Bucură-te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut;

Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput;

Bucură-te, cort cel cu frumuseţe duhovnicească împodobit;

Bucură-te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 10

Împăratul Solomon, biserică prea frumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar Împăratul cerului şi al pământului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl lăudăm şi-I cântăm laudă: Aliluia!

Icosul 10

Adusu-te-ai pre tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată podoaba faptelor bune împodobită şi ca o biserică vie şi înţelegătoare a cărei fru-museţe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunân-du-se, pe tine te laudă:

Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile;

Bucură-te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată;

Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu;

Bucură-te, biserică prea împodobită care pe biserica lui Solomon ai înfrumuseţat-o;

Bucură-te, biserică a cărei slavă dinlăuntru străluceşte;

Bucură-te, biserică înţelegătoare întru care Dumnezeu se odihneşte;

Bucură-te, biserică însufleţită şi cuvântătoare;

Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare;

Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile;

Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prea luminată;

Bucură-te, căci cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte;

Bucură-te, biserica milei şi a milostivirii, care pe toţi îi adăposteşti;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 11

Mai înainte te-a văzut pre tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul Prooroc Iezechil, ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul, prin care a intrat şi a ieşit Hristos-Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care Îl lău-dăm şi Îi cântăm : Aliluia!

Icosul 11

Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume Mântuitorul şi uşile ce-rului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pre tine te vor avea mijlocitoare prea bună; pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat;

Bucură-te, uşa cea înţelegătoare a cerescului Împărat;

Bucură-te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit;

Bucură-te, uşa raiului celui prea sfinţit;

Bucură-te, uşa luminii şi a bucuriei;

Bucură-te, uşa cea pecetluită a fecioriei;

Bucură-te, uşa împărăţiei cerurilor cea preafrumoasă;

Bucură-te, uşa mântuirii cea prea aleasă;

Bucură-te, uşa vieţii şi a îndurării;

Bucură-te, uşa milei şi a mângâierii;

Bucură-te, uşa gândită a slavei celei nemuritoare;

Bucură-te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 12

David Proorocul şi împăratul, după cuviinţă să se bucure, că din nea-mul lui pre pământ vlăstar prea sfânt a răsărit, care Rodul vieţii, prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume; pe Care îngerii şi oamenii Îl laudă şi Îi cântă: Aliluia!

Icosul 12

Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi împodobită, pe care, noi smeriţii robii tăi, cu credinţă din inimă te lăudăm:

Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului;

Bucură-te, Împărăteasa cerului cea prea slăvită;

Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât Serafimii;

Bucură-te, Împărăteasa îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare;

Bucură-te, Împărăteasă preasfântă şi preafrumoasă;

Bucură-te, Împărăteasă prea bună şi preaaleasă;

Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc;

Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită;

Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua judecăţii celei de apoi, vei sta lângă divanul cel de fulger;

Bucură-te, Împărăteasă prea îndurată, care la vremea judecăţii celei de apoi, mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea;

Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă şi preafolositoare;

Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nădejdea prea ticălosului meu suflet la judecata cea viitoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 13

O, Preacurată şi Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile ne-vrednicilor robilor tăi, care cu credinţă şi cu evlavie, din inimă lăudăm naşterea ta cea prea cinstită şi cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare păcatelor noastre, pace şi mare milă, cântându-I: Aliluia!     (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul întâi

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se vese-lească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem:

Bucură-te, că viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineţii cea înţelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare;

Bucură-te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei şi a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei;

Bucură-te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Condacul 1

Astăzi uşa vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător ră-sare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Preacurată şi Preanevinovată dumnezeiască Pruncă şi Fecioară Maria, care te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre bucuria şi mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînţeleaptă, care din tulpină uscată şi neroditoare ai răsărit şi care, prin a ta naştere, întristarea preafericiţilor tăi părinţi şi a toată lumea ai risipit-o; nu ne lăsa pe noi, păcătoşii şi nevred-nicii, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.

O, roadă preasfinţită a rugăciunii şi a înfrânării, ascultă rugăciunea ne-putincioşilor robilor tăi şi, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire şi fără de formă.

Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijloceşti pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăinţă. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veseleşte cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijloceşte la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre.

Tu, raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curăţim de intinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însufleţit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă şi cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem şi noi, cei neputincioşi, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului şi Maica celor întâi-născuţi. Tu, căruţă Lu-minii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoa-re celor drepţi şi sfinţi.

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii. Pe tine, ceea ce eşti starea fulgerului dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că şi noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi.

Tu, noian al darurilor celor duhovniceşti, ajută-ne să dobândim şi noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor. Tu, să-laş al Duhului Sfânt, mijloceşte cu darul tău la Dumnezeu, ca inima curată să zidească în noi şi cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.

Pe tine, Maica îndurării şi a mângâierii, te rugăm, cu adâncă umilinţă a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieţii noastre, ca să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea despărţirii de acest trup strică-cios şi de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiţă înţelegătoare cu aripi de aur şi cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătoreşti cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului şi toată puterea întunericului celui de sub cer.

Pe tine, uşa vieţii, a luminii şi a bucuriei, te rugăm să ne ajuţi să intrăm pe porţile cele sfinte ale Împărăţiei cerurilor şi să ajungem, cu darul prea-sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei nease-mănate şi neapropiate.

Pe tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai în-trecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare şi înfricoşătoare a Judecăţii de apoi şi să îmblânzeşti mânia cea sfântă şi dreaptă a Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre.

Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares