După obisnuitul început, se zic:

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Aparătorul cel mare si Doamne, biruitorul mortii celei vesnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Tie, noi robii Tăsi zidirea Ta. Cel ce ai biruintă asupra mortii, de moartea păcatelor slobozeste-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Icosul 1

Ingerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Si pe noi, cei de pe pământ, învredniceste-ne cu inimă curată a-Ti cânta Tie unele ca acestea:

Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toti credinciosii, luminează-ne si pe noi cei ce trăim în

întunericul necunostintei;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti si la toate le dai viată, înviază-ne si pe noi, cei omorâti în păcate;

Iisuse, Cel ce Te-ai înăltat la cer si ai înăltat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înaltă-ne si pe noi, cei plecati spre pământ;

Iisuse, Cel ce sezi de-a dreapta Tatălui si părtasi slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;

Iisuse, Cel ce vei veni să judeci viii si mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiestene dupămare mila Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 2

Văzând, Doamne, oamenii căzuti, Te-ai întrupat si ai înviat pe toti, dăruindu-le celor înviati toate spre mântuire. Înviază-ne si pe noi cei omorâti din pricina păcatelor, ca să-Ti cântăm Tie: Aliluia!

Icosul 2

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vietii înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simtind bucuria învierii si astfel fiind luminati, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai intrat prin usile încuiate, intra si în casa sufletelor noastre;

Iisuse, Cel ce ai întâmpinat în cale pe ucenicii Tăi, întâmpină-ne si pe noi, pe calea acestei vieti, si ne mântuieste;

Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele Tale, aprinde si inima noastră cea rece, spre dorirea de slava Ta;

Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne si nouă a Te cunoaste în dumnezeiasca împărtăsanie;

Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor Tăi, trimite-ne si nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 3

Cu puterea Ta, cea dumnezeiască, înviind pe Lazar, înviază-ne si pe noi cei ce suntem doborâti de patimi si zăcem în păcatul nepocăintei, ca sculându-ne după glasul Tău, să cântăm cântare: Aliluia!

Icosul 3

Având putere asupra mortii, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheama-ne si pe noi, din adâncul păcatelor noastre, ca si noi, curătindu-ne simtirile, łie, celui ce strălucesti cu lumâna cea neapropiată, cu bucurie să-Ti aducem cântare de biruintă, asa:

Iisuse, biruitorul mortii, biruieste patimile noastre cele rele;

Iisuse, Datătorule de viată, dă-ne si nouă o viată mântuitoare;

Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru îndreptările Tale;

Iisuse, Cel ce ai săturat, cu cinci pâini si doi pesti, cinci mii de barbati în pustie, afară de femei si copii, hrăneste-ne si pe noi cu pâinea Ta cerească;

Iisuse, naădejdea celor căzuti, scoate-ne si pe noi din adâncul răutătilor noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 4

Viforul patimilor ne tulbură si ne îneacă; ci Te rog pe Tine Iisuse, întinde-ne, ca si lui Petru, mâna Ta cea de ajutor si, cu puterea Învierii Tale, ridică-ne si ne înaltă a cânta Tie: Aliluia!

Icosul 4

Având îmbucurătoarea veste a învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc si pământul se bucură; iar noi, prăznuind veselia cea vesnică, îndrăznim a-Ti cânta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce sezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor crestinilor, după îndurările Tale;

Iisuse, Cel ce iubesti zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă;

Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine si inima noastră cea ticaloasă;

Iisuse, Cel ce împlinesti toate cererile cele bune, împlineste si doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine;

Iisuse, Cel ce primesti orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 5

Viată de Dumnezeu plăcută izvorăste din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne inchidă gura ca să murim nepocăiti, ci învredniceste-ne să-Ti cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniti să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă si neroditoare,

ci din izvorul nestricăciunii si purtătorul de viată mormânt al Mântuitorului, care, pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre udându-l, ne-a învătat pe toti a cânta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învredniceste-ne fară de lipsă, a primi acest prea cinstit sânge;

Iisuse, Cel ce trimiti ploaie asupra celor drepti si asupra celor păcătosi, stropeste-ne si pe noi cu harul Tău, ca săaducem roadă duhovnicească;

Iisuse, Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ti-a sărutat cu lacrimi de pocăintă picioarele Tale, dă-ne si nouăa-Ti uda picioarele Tale cu lacrimi de umilintă;

Iisuse, Cel ce ai întărit pe Toma în credinta învierii Tale, dă-ne si nouă credintă nefătarnică;

Iisuse, Cel ce ai zis: căutati si veti afla, dă-ne si nouă a Te găsi pe Tine;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 6

Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria învierii tale, celei purtătoare de viată, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă săfim si noi, păcătosii, părtasi acestei învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus:

Aliluia!

Icosul 6

Strălucind la toată lumea cu învierea Sa Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină: si cerul si pământul si cele de dedesubt; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriti fiind vom cânta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce toate le umpli de lumina Ta, luminează si ochii nostri cei întunecati;

Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne si pe noi de pe pământ la cer;

Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te si în adâncul inimilor noastre;

Iisuse, Cel ce ai scos din temnitele iadului sufletele ce te asteptau, scoate-ne si pe noi, păcătosii, din întunericul mâhnirii, căci viata noastră de iad s-a apropiat;

Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne si pe noi, ticălosii, în bratele Tale;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 7

Vrând Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa si nestricând-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruintă s-a sculat si ne-a învătat a-I cânta: Aliluia!

Icosul 7

Minunat si cu neputintă este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar cu bucurie Iti cântăm Tie unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai înviat si ai dat în dar tuturor viată, întraripează mintea noastră, ca să-Ti urmeze Tie pururea;

Iisuse, Cel ce ai sfintit pământul cu picioarele Tale, sfinteste si gândurile noastre, cele care se înaltă la Tine;

Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul Tău chip, dă-ne si nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul învierii Tale;

Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai văduvei, primeste si de la noi cântarea aceasta;

Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci, prin puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cântări de laudă;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 8

Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat si înviat din morti, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Si ca pe Împăratul tuturor să-L primim si să-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 8

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut, si ai pus la dumnezeiască strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi si să arate pe îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre Învierea Ta. Pentru aceasta si noi grăim Tie unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai fost păzit de ostasi, trimite la straja sufletelor noastre pe îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească si să ne călăuzească spre mântuire, pentru învierea Ta;

Iisuse, Cel ce ai orbit cu dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te strajuiau, întoarce ochii nostri de la desertăciune si-i luminează, spre cunostinta adevarului;

Iisuse, Cel ce ai întrebat pe Apostolul Petru: „Mă iubesti?”, dă-ne si nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă;

Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru Apostolul lepădarea de Tine, iartă si nouă lepădările cele din fiecare ceas, de poruncile Tale;

Iisuse, Cel ce ai dat putere Apostolilor Tăi, a lega si a dezlega, dezleagă-ne si pe noi de nedreptătile noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 9

Toata firea omenească în Tine s-a preaslăvit, cu învierea Ta, Iisuse, si prin aceasta s-a dăruit

nestricăciune trupurilor sfintilor, adeverindu-se aceasta prin moastele sfintilor si cântându-Ti cu

umilinta: Aliluia!

Icosul 9

De Dumnezeu grăitorii ritori mânecă cu duhul întâmpinând iesirea din mormânt, si în loc de mir, cântare Iti aducTie, ca soarelui dreptătii si Stăpânului; cu ale căror cântări, primeste si aceste rugăciuni ale noastre:

Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe Tine, primeste si ale noastre cântări de laudă, de multumire si de cerere;

Iisuse, soarele dreptătii, luminează sufletele noastre cele întunecate;

Iisuse, Cel ce pe pescari i-ai făcut vânări de oameni, atrage si voia noastră cea rea, spre ascultarea Ta;

Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, întelepteste-ne si pe noi cei ce rătăcim;

Iisuse, pentru rugăciunile acestui Apostol si ale tuturor sfintilor Tăi, fie-Ti milă de noi păcătosii;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 10

Voind a mântui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorât pe pământ si Însuti Dumnezeu fiind, ai primit neputintele noastre, ca si în ele să se arate puterea Ta, care ne îndeamnă a cânta: Aliluia!

Icosul 10

Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul si Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului si ai sfărâmat legăturile cele vesnice, în care se tineau legate sufletele, slobozestene si pe noi de legăturile păcatului, ca să-Ti cântăm Tie unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai încredintat pe iubitul Tău ucenic Maicii Tale, încredintează-ne si pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare;

Iisuse, Cel ce suferintele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne si nouă, nevrednicilor, cu rabdare să purtăm crucea noastră;

Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne si nouă, păcătosilor, ca să fim sub

acoperământul ei;

Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne si nouă blândetile si curătia inimii

pruncilor;

Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânată si i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne si nouă ca de acum sănu Te mai întristăm;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 11

Cântare de umilinta, despre învierea Ta, binevoieste ca să-Ti aducem Tie, Mântuitorul nostru. Si prin aceasta săprimească sufletele noastre mirul vindecărilor de nălucirile cele vătămătoare, ca să-Ti cântăm Tie pururea:Aliluia!

Icosul 11

Primind, prin învierea Ta, razele strălucitoare ale darului, si prin aceasta, ca prin oglindă, duhovniceste văzând scularea Ta cea aducătoare de viată, ne închinăm cinstitei Tale cruci si slăvitei învierii Tale, pe care o lăudăm si o slăvim, cântând asa:

Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primeste si rugăciunea noastră, ca un îndurător;

Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupesti;

Iisuse, Cel ce Te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne si nouă cu totul a ne preda Tie;

Iisuse, Cel ce Te-ai suit la ceruri, ca să pregătesti locasuri celor ce Te iubesc pe Tine, asază-ne si pe noi în locasurile Tale;

Iisuse, Cel ce sezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne si pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 12

Darul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, Cel ce pe toti ne-ai iubit, si primeste rugăciunea noastră, ca o pârgă, ce-Ti aducemłie. Si depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fară osândă să-Ti cântăm Tie:

Aliluia!

Icosul 12

Cântând preaslăvită învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, si credem că dăruiesti tuturor viată vesnică. Pentru aceasta, întru această numită si sfântă zi, ca fratii unul pe altul să ne îmbrătisăm. Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru învierea Ta. Deci cu o gura si cu o inimă să cântăm unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează si acum osteneala noastră cea după putere;

Iisuse, Cel ce sfintesti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfinteste si doririle si gândurile noastre;

Iisuse, Cel ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credinciosi până la sfârsitul veacului, fii neîncetat si cu noi păcătosii;

Iisuse, Cuvântul cel Adevărat al Tatălui, curătă cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine;

Iisuse, Pastile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viată, sălăsluieste-ne în locasul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

Condacul 13

O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte si celor din morminte le-ai dăruit viată, primeste ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această putină rugăciune.

 Si dăruieste-ne nouă, celor ce suntem în mormântul nesimtirii, viată_vesnică, ca să-Ti cântăm Tie: Aliluia!

O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte si celor din morminte le-ai dăruit viată, primeste ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această putină rugăciune.

 Si dăruieste-ne nouă,celor ce suntem în mormântul nesimtirii, viată vesnică, ca să-Ti cântăm Tie: Aliluia!

O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte si celor din morminte le-ai dăruit viată, primeste ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puină rugăciune.

Si dăruieste-ne nouă,celor ce suntem în mormântul nesimirii, viată vesnică, ca să-Ti cântăm Ti e: Aliluia!

Apoi se zice iarăsIcosul intâi

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Si pe noi, cei de pe pământ, învredniceste-ne cu inimă curată a-Ti cânta Tie unele ca acestea:

Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toti credinciosii, luminează-ne si pe noi cei ce trăim în

întunericul necunostintei;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti si la toate le dai viată, înviază-ne si pe noi, cei omorâti în păcate;

Iisuse, Cel ce Te-ai înăltat la cer si ai înăltat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înaltă-ne si pe noi, cei plecati spre pământ;

Iisuse, Cel ce sezi de-a dreapta Tatălui si părtasi slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;

Iisuse, Cel ce vei veni să judeci viii si mortii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluiestene dupămare mila Ta;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

SCondacul întâi

Aparătorul cel mare si Doamne, biruitorul mortii celei vesnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducemTie, noi robii Tăi si zidirea Ta. Cel ce ai biruintă asupra mortii, de moartea păcatelor slobozeste-ne pe noi, care grăim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morti, înviază si sufletele noastre!

CategoriiFără categorie
11 Shares