A

Acatistul celui între Sfinţi Părintelui nostru Nicolae

Blagoslovind preotul, zicem: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… (pagina…) Şi, după Tatăl nostru…, Vozglasul.

Apoi cîntăm Stihirile acestea, Glas 2:

Cu ce cununi de laudă vom încununa pe arhiereul? Pe cel ce a fost cu trupul în Mira şi duhovniceşte la toţi a ajuns, la cei ce curat îl iubesc pe dînsul; pe mîngîietorul tuturor celor necăjiţi şi tuturor celor din primejdii scăpare, turnul creştinătăţii, credincioşilor apărător; prin care mîndria vrăjmaşilor Hristos a surpat-o, Cel ce are mare milă.

Cu ce cîntări de laudă vom lăuda pe arhiereul? Pe luptătorul împotriva păgînătăţii şi ajutorul creştinătăţii, pe folositorul Bisericii şi marele sprijinitor şi învăţător, care pe toţi cei rău-slăvitori i-a ruşinat; pe pierzătorul lui Arie şi apărătorul cel cald, prin care a aceluia mîndrie Hristos a surpat-o, Cel ce are mare milă.

Cu ce cîntări prooroceşti vom lăuda pe arhiereul? Care cele ce sînt departe mai înainte le vede şi cele ce nu sînt de faţă, ca şi cum ar fi de faţă, mai înainte le spune; cel ce toată lumea înconjură şi pe toţi cei cărora li se face strîmbătate îi izbăveşte; cel ce în visuri s-a arătat împăratului celui de Dumnezeu înţelepţit şi pe cei mai înainte legaţi de junghierea cea nedreaptă i-a izbăvit, care din destul dăruieşte mare milă.

Slavă… Glas 6:

Pe cel ce este podoaba arhiereilor şi lauda Părinţilor, izvor de minuni şi credincioşilor folositor mare, adunîndu-ne – o, iubitorilor de praznic! – cu laude de cîntări să-l lăudăm, zicînd: Bucură-te, păzitorul celor din Mira, şi întîi-şezătorule cinstite, şi stîlpul cel neclintit. Bucură-te, luminătorule prea-luminate, care luminezi marginile lumii cu minunile. Bucură-te, a celor necăjiţi Dumnezeiască bucurie şi folositorul cel prea-cald al celor ce li se face strîmbătate. Şi acum, Preafericite Nicolae, nu înceta rugîndu-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc pururea cea de bucurie şi întru-tot-prăznuită pomenirea ta.

Şi acum… Al Născătoarei, Glas acelaşi:

Cine nu te va ferici pe tine, Preasfîntă Fecioară, sau cine nu va lăuda, Preacurată, Naşterea ta? Că Cel ce a strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul unul-născut, Acelaşi din tine, Preacurată, a ieşit negrăit întrupîndu-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea om făcîndu-Se pentru noi. Nu în două feţe fiind despărţit, ci în două firi, neamestecat fiind cunoscut. Pe Acela roagă-L, Curată, cu totul fericită, să se mîntuiască sufletele noastre.

La STIHOAVNĂ,

Stihirile, Glas 5

Podobie: Bucură-te, cămara…

Bucură-te, cap sfinţit, lăcaş curat al faptelor bune, Dumnezeiescule îndreptător al Preadumnezeieştii sfinţenii, marele păstor, prea-luminate luminătorule, cel ce porţi nume de biruinţă, care te pleci către rugătorii smeriţi, uitîndu-te la rugăciunile celor neputincioşi; izbăvitorule prea-gata, păzitorule de mîntuire al tuturor celor ce săvîrşesc cu credinţă prea-slăvită pomenirea ta, pe Hristos roagă-L, prea-fericite, să ne trimită nouă mare milă.

Stih: Scumpă este înaintea Domnului moartea Cuvioşilor Lui.

Bucură-te, prea-sfinţită minte, al Treimii curat lăcaş, stîlpul Bisericii, întărirea credincioşilor, ajutătorul celor slabi, steaua care cu strălucirile rugăciunilor bine-primite risipeşti totdeauna întunericul ispitelor şi al necazurilor, ierarhe Nicolae; limanul cel prea-lin, la care, scăpînd, cei cuprinşi de valurile vieţii se mîntuiesc, pe Dumnezeu roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Stih: Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi Cuvioşii Tăi se vor bucura.

Bucură-te, cel ce te-ai umplut de rîvnă Dumnezeiască, şi de răspunsul cel rău ai izbăvit, cu starea ta de faţă cea înfricoşată şi cu venirile prin visuri, pe cei ce erau să moară cu nedreptate. Izvorule care ai izvorît în Mira, Nicolae, miruri de prisosit, care şi sufletele adapă, şi împuţiciunile patimilor gonesc, sabie care tai neghinele înşelăciunii, lopată care vînturi învăţăturile lui Arie cele ca pleava, pe Hristos roagă-L să trimită sufletelor noastre mare milă.

Slavă… Glas 6:

Omule al lui Dumnezeu şi credincioasă slugă a Domnului, bărbatul doririlor, vasul cel ales, stîlpul şi întărirea Bisericii, al Împărăţiei moştenitorule, nu înceta a striga pentru noi către Domnul.

Şi acum… Al Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată care a odrăslit rodul Vieţii; ţie ne rugăm: Roagă-te Lui, Stăpînă, cu Sfinţii Apostoli şi cu Ierarhul Nicolae, să miluiască sufletele noastre.

Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Apoi, Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea… (pagina…) Slavă… Şi acum… Aliluia… Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori)

Apoi, Troparul acesta, Glas 4:

Îndreptător credinţei şi chip blîndeţii, învăţător înfrînării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai cîştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate; Părinte

Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos-Dumnezeu să se mîntuiască sufletele noastre. (de 2 ori)

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:

Taina cea din veac ascunsă şi de Îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pămînt s-a arătat, Dumnezeu întru împreunare neamestecată întrupîndu-Se şi Crucea de bunăvoie pentru noi luînd; prin care, înviind pe cel întîi-zidit, a mîntuit din moarte sufletele noastre.

Doamne, miluieşte. (de 3 ori) Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule… (pagina…)

CANONUL

 Cîntarea întîi, Glas 4

Irmos: Deschide-voi gura mea, şi se va umple de Duhul, şi cuvînt răspunde-voi Împărătesei Maici, şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cînta minunile ei bucurîndu-mă.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păstorule cel bun al turmei lui Hristos, bucură-te, Nicolae, că ai fost Mirelor cinstit părinte şi apărător, şi mie îmi dă ca să-ţi aduc ţie «Bucură-te».

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dimpreună alergaţi, neamurile pămînteşti, «Bucură-te» aduceţi ierarhului, că bucurie neîmpuţinată aduce la toată lumea.

Slavă…

Celui ce ai izbăvit trei voievozi de moartea cea nedreaptă, strigăm ţie: Bucură-te, Nicolae, folositorul celor ce aleargă sub acoperămîntul tău.

Şi acum… Al Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ai primit bucurie de la Înger, şi mîntuieşte pe cei ce te măresc pe tine.

Cîntarea a 3-a:

Irmos: Pe ai tăi cîntăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i în Dumnezeiască mărirea ta, cununilor slavei învrednicindu-i.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nimeni din cei ce aleargă sub acoperămîntul nădejdii tale, părinte, nu iese de la tine deşert, ci «Bucură-te» aduce ţie, luînd ajutor, Nicolae, pe care şi mie mi-l dăruieşte, întru-tot-fericite.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îngerii se minunează, prea-cuvioase, de folosinţa ta cea caldă, iar oamenii se bucură, primind cu rugăciunile tale mîntuire de toate năvălirile drăceşti. Pentru aceea «Bucură-te» aducem ţie, Nicolae prea-lăudate.

Slavă…

Platoşă şi armă nebiruită asupra diavolului tu eşti, iar Creştinilor întărire. Podoaba ierarhilor, Nicolae prea-minunate, bucură-te, mare făcător de minuni, celor înviforaţi liman de linişte.

Şi acum… Al Născătoarei:

Zămislind, Născătoare de Dumnezeu, pe Ziditorul tău, ai născut pe Făcătorul tuturor şi Domnul, pe Care roagă-L să ne izbăvească pe noi din asupriri, căci cîte le vrei toate le poţi, ca o bună şi Născătoare a Celui bun.

Cîntarea a 4-a:

Irmos: Cel ce şade în slavă pe Scaunul Dumnezeirii pe nor uşor a venit, Iisus cel preaîndumnezeit, din Preacurată Fecioară, şi a mîntuit pe cei ce strigă: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Apostolii împreună-şezătorule în scaun, bucură-te, Nicolae, că eresul lui Arie ai ruşinat şi mîndria lui veliar ai surpat-o cu rugăciunile tale; nu înceta a te ruga pentru robii tăi.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tînărul acela, din mîinile lui Amira al Saracinilor l-ai izbăvit şi părinţilor lui întru bucurie l-ai dăruit. Pentru aceea, dimpreună cu dînşii, şi noi «Bucură-te» aducem, Nicolae prea-cuvioase.

Slavă…

Pe cei trei voievozi, de moartea cea nedreaptă, Făcătorule de minuni, i-ai mîntuit. Arătatu-te-ai în vis împăratului celui credincios şi l-ai îngrozit pe el, iar de la aceia ai luat «Bucură-te», Nicolae; întăreşte-mă şi pe mine cu rugăciunile tale.

Şi acum… Al Născătoarei:

Prea-blagoslovită Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, că tu eşti scaun Împăratului tuturor, mai presus de Heruvimi, şi nu zăbovi a ruga pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru pentru cei ce te cinstesc pe tine pururea, cu fericitul Nicolae.

Cîntarea a 5-a:

Irmos: Spăimîntatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pîntece pe Dumnezeu cel peste toate şi ai născut Fiu fără de ani, Care dăruieşte mîntuire tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostole numite, cel ce asemenea cu Îngerii stai neîncetat lîngă Scaunul Stăpînului, pe Arie cel nebun ai ruşinat. Pentru aceea strigăm ţie, Nicolae: Bucură-te, podoaba ierarhilor şi stîlpul

Bisericii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dă-mi mie mînă de ajutor, Nicolae, rugîndu-te către Domnul, pentru că viforul păcatelor mă îneacă. Şi mă du către limanul cel lin al pocăinţei cu rugăciunile tale, părinte.

Slavă…

De am făcut şi multă fărădelege, Nicolae minunate, dar nu mă depărtez de la nădejdea acoperămîntului tău; ca totdeauna «Bucură-te» să-ţi strig ţie, tu mă izbăveşte de tot necazul şi nevoia, căci cîte le voieşti toate le şi poţi.

Şi acum… Al Născătoarei:

Nor, ceea ce eşti mai presus de Ceruri, bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, care ai picat nouă picătura, ceea ce eşti una întru-tot binecuvîntată. Cere de la Dumnezeu împăraţilor noştri biruinţă asupra barbarilor, cu ierarhul Nicolae pe Acela rugîndu-L.

Cîntarea a 6-a

Irmos: Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să plesnim cu mîinile, mărind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Soţ lui Hristos şi al doilea Petru te-ai arătat, părinte; bucură-te, că tu eşti stîlpul Bisericii şi minunat organ, prin Duhul Sfînt făcînd minuni şi răsunînd. Pentru aceea, Nicolae, «Bucură-te» aducem ţie totdeauna.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzind prea-bunul Creştin, împăratul Constantin, cu Avlavie eparhul, prin vis, a ta îngrozire pentru bărbaţii aceia ce aveau să se piardă cu nedreptate, degrabă a poruncit ca să-i slobozească pe dînşii, iar ţie striga: Bucură-te, Nicolae.

Slavă…

Corabiei celei ce era să se înece în mare, tu, părinte, te-ai făcut cîrmuitor; dă-mi şi mie ancora bunei înţelegeri în minte şi în inimă, celui ce rău mă învăluiesc cu gînduri drăceşti, ca totdeauna să-ţi aduc «Bucură-te», prea-lăudate Nicolae.

Şi acum… Al Născătoarei:

Bucură-te, prea-lăudată Fecioară; bucură-te, întărirea lumii; bucură-te, că ai născut pe Fiul, Dumnezeul a toate. Pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu prea-fără-de-prihană, să se mîntuiască sufletele noastre.

CONDACELE ŞI ICOASELE

Condacul întîi, Glas 8:

Cel ce verşi mir de mult preţ la toată lumea, şi mie, celui nevrednic şi mai mult decît toţi păcătos, dăruieşte-mi să-ţi aduc ţie cîntare, Părinte Nicolae; ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, slobozeşte-mă din toate necazurile, ca să strig ţie: Bucură-te, al ierarhilor întîi-şezător.

Icosul întîi:

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu şi pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el; şi, degrab ascultînd de porunca ta, Nicolae, a poruncit să-i sloboadă pe dînşii. Pentru aceea, cu bucurie şi cu frică erau ţinuţi, şi eu cu dînşii strig ţie, Nicolae:

Bucură-te, capul cel sfinţit;

Bucură-te, cel ce ai sfărîmat capul cel drăcesc cu rugăciunile tale;

Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;

Bucură-te, ajutorul împăraţilor celor credincioşi;

Bucură-te, întărirea Ortodoxiei;

Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege;

Bucură-te, cel ce eşti insuflat cu suflarea Duhului Sfînt;

Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulţimii dumnezeilor;

Bucură-te, cel ce eşti împreună-vorbitor cu Îngerii;

Bucură-te, izgonitorul dracilor;

Bucură-te, graiule al Dumnezeieştilor cuvinte; Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 2-lea:

Pe pămînt al doilea Înainte-mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fărădelegii, iar tu pe Arie, cel orbit cu eresul, ai ruşinat şi toată lumea voieşti a o curăţi de învăţăturile lui cele nedrepte şi turma ta a o lumina, ca un părinte şi învăţător. Pentru aceea strigăm ţie: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Vrînd dimineaţa Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legaţi din temniţă la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis şi, îngrozindu-l pe el, ai zis: Nimic să nu faci bărbaţilor acestora, că nevinovaţi sînt spre tăiere. Pentru aceea şi noi cu dînşii strigăm ţie, Nicolae slăvite:

Bucură-te, mare făcătorule de minuni;

Bucură-te, grabnic ajutătorule;

Bucură-te, cald folositorule;

Bucură-te, cercetătorul celor necăjiţi;

Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforaţi;

Bucură-te, mîngîierea celor ce plîng;

Bucură-te, hrănitorul celor flămînzi;

Bucură-te, povăţuitorul celor orbi;

Bucură-te, bogăţia săracilor;

Bucură-te, toiagul cel tare al bătrîneţelor;

Bucură-te, cununa Bisericii;

Bucură-te, părintele săracilor şi bun-dăruitorule; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 3-lea:

Auzit-am, Nicolae, de minunile tale şi m-am spăimîntat; că, de bucurie şi frică fiind ţinut, ce am a răspunde nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale cele deşteptate, luminează-mi mintea, ca să cînt lui Dumnezeu dimpreună cu tine: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Arhanghelii cu Îngerii se minunează, părinte, de credinţa ta cea tare către Dumnezeu, Apostolii cu Proorocii se laudă cu tine, împăraţii împreună cu oamenii spre tine au nădejde. Pentru aceea şi eu, de sînt şi nevrednic, strig ţie, sfinte Nicolae: Bucură-te, cel ce împreună cu Îngerii eşti locuitor;

Bucură-te, cel ce aduci întristare dracilor;

Bucură-te, cel ce eşti slujitor întru preoţie asemenea cu Grigorie Bogoslovul;

Bucură-te, cu Ioan Gură de Aur dimpreună-vorbitorule;

Bucură-te, prietenul Marelui Vasilie;

Bucură-te, că dimpreună cu dînşii tai eresurile;

Bucură-te, cel ce porţi o credinţă cu dînşii;

Bucură-te, că aduci minuni întru pace;

Bucură-te, că din lume curăţeşti mulţimea dumnezeilor;

Bucură-te, cel ce mai înainte ai vorbit de cinstea Născătoarei de Dumnezeu în Biserică;

Bucură-te, că, ruşinînd pe Arie înşelătorul, la Sobor l-ai surpat;

Bucură-te, că le-ai oprit pe fecioarele acelea, cu folosinţa ta, de la împreunarea cea spurcată; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 4-lea:

O, mare făcătorule de minuni Nicolae! – deşi voia pe fecioarele acelea tatăl lor să le dea, pentru sărăcie, la împreunare spurcată, ci tu, părinte, mai înainte apucînd, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepînd ei de unde se făcu aceasta, minunîndu-se, au strigat lui Dumnezeu cîntare: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Ca să arăţi a ta mare milostivire către cei săraci, prea-fericite, ai dat trei legături de galbeni de aur bătrînului, noaptea, întru ascuns, izbăvindu-l pe el şi pe fetele lui de la căderea păcatului. Pentru aceea auzi de la toţi:

Bucură-te, al milei lui Dumnezeu vistierie;

Bucură-te, mai înainte primirea cunoştinţei Lui;

Bucură-te, dătătorule al bunătăţilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, hrana şi bucuria celor ce aleargă către tine;

Bucură-te, pîine de hrană neînpuţinată celor lipsiţi;

Bucură-te, bogăţie de Dumnezeu dăruită celor ce vieţuiesc cu lipsă pe pămînt;

Bucură-te, grabnică ridicare a săracilor;

Bucură-te, limpede-cugetare a celor necăjiţi;

Bucură-te, cel ce eşti ascultător al celor neputincioşi;

Bucură-te, dulceaţa a toată lumea;

Bucură-te, mirele celor trei fete;

Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 5-lea:

Către biserica ta mergînd oarecînd Vasilie, sîrguindu-se să-ţi aducă darul, răpitu-s-a de Agareni, şi l-au dat pe el ostaşii lui Amira, stăpînului lor, spre slujbă; iar părinţii lui, de se şi necăjeau, însă n-au încetat a tinde către tine rugăciune; şi, trecînd ziua praznicului tău, către seară l-ai pus pe el înaintea lor, şi, văzînd ei această minune, cu tine cîntare de bucurie lui Dumnezeu cîntau: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Mergînd fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, stătea înaintea lui cu frică; iar tu, părinte, rugat fiind de părinţii lui, l-ai izbăvit pe el din mîinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea, cu dînşii strigăm ţie, Nicolae, ca unui bun păstor:

Bucură-te, ierarhul Domnului;

Bucură-te, luminată propovăduire a creştinătăţii;

Bucură-te, cel ce porţi nume de biruinţă;

Bucură-te, gonirea patimilor celor neroditoare;

Bucură-te, aducere de roadă a pomilor celor duhovniceşti;

Bucură-te, îndreptătorul ortodocşilor;

Bucură-te, prădarea păgînătăţii;

Bucură-te, doctorul cel fără de plată;

Bucură-te, că în dar ai luat, în dar împarţi tămăduiri;

Bucură-te, al celor neputincioşi bun păstor;

Bucură-te, cel ce goneşti de la noi pe păstorii cei drăceşti;

Bucură-te, desfătarea a toată lumea;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 6-lea:

Minunată s-a arătat naşterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pămînt; în vremea naşterii tale, ai supt din sînul cel drept şi de la pieptul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru aceea şi acum cînţi: Aliluia.

Icosul al 6-lea:

De împresurările drăceşti mîntuieşti pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, şi cu rîurile sudorilor tale mulţimea dumnezeilor ai stins. Pentru aceea şi acum dăruieşte vindecări neputinţelor mele, ierarhe, ca să strig ţie:

Bucură-te, Nicolae;

Bucură-te, făcătorule de minuni;

Bucură-te, ierarhe;

Bucură-te, prea-cuvioase;

Bucură-te, prea-fericite;

Bucură-te, cel ce eşti cu nume mare;

Bucură-te, prea-slăvite;

Bucură-te, hrănitorul postnicilor;

Bucură-te, învăţătorul înfrînării;

Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;

Bucură-te, că alta nu ştiu să grăiesc, fără numai: Bucură-te;

Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 7-lea:

Vicleană cunoştinţă avînd, Arie a început a învăţa eresurile cele fără de Dumnezeu şi în turma ta ca un lup a întrat, vrînd să o apuce ca o fiară; ci tu, prea-lăudate, degrab alergînd cu rugăciunile tale către Stăpînul, toată nebunia lui ai gonit şi ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie această putere: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie cel de trei ori blestemat, ai ruşinat a lui fără de Dumnezeu poruncă şi, ca pe al doilea Iudă doborîndu-l, l-ai lăsat. Pentru aceea şi eu strig ţie neîncetat:

Bucură-te, al Mirelor întîi-şezătorule în scaun;

Bucură-te, al Likiei mare ierarhe;

Bucură-te, cale nerătăcită celor ce înoată pe mare;

Bucură-te, timpan, cel ce sunet de Dumnezeiască glăsuire aduci;

Bucură-te, chimval bine-răsunător;

Bucură-te, trîmbiţa Sfintei Treimi;

Bucură-te, că ai stricat trîmbiţa eresurilor lui Arie;

Bucură-te, striga ţie Constantin;

Bucură-te, a grăit ţie Avlavie;

Bucură-te, a adus ţie tatăl cu fetele;

Bucură-te, Agricola cu Vasilie au grăit;

Bucură-te, că prin tine, de mînia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 8-lea:

Minune Dumnezeiască te-ai arătat, fericite, celor ce aleargă la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri şi năvăliri izbăvindu-i, părinte, pe cei ce, după Dumnezeu, spre tine cu credinţă şi-au pus nădejdea, cîntînd: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Ca cel ce ai îndrăzneală către Hristos, Nicolae, căci turma Lui păzeşti de lupii cei văzuţi şi nevăzuţi, şi de către cei ce scapă sub acoperămîntul tău nu te întorci, şi mie, celui ce mă înviforez cu gînduri şi cu lucruri viclene, dă-mi mînă de ajutor, părinte, ca să-ţi strig ţie:

Bucură-te, Nicolae prea-lăudate;

Bucură-te, întărirea Mirelor;

Bucură-te, podoaba Likiei;

Bucură-te, ocîrmuitorule cel bun;

Bucură-te, că dimpreună cu Îngerii săltezi;

Bucură-te, căci cu Arhanghelii te veseleşti;

Bucură-te, că fără de materie, cu Heruvimii, slujeşti Făcătorului;

Bucură-te, că pe Arie, dracul cel materialnic, l-ai surpat;

Bucură-te, cel ce bun miros dăruieşti;

Bucură-te, cel ce putoarea cea rea biruieşti;

Bucură-te, albeală, ceea ce speli patimile; Bucură-te, roşeală, ceea ce acoperi păcatele;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 9-lea:

Nu pricep de unde voi începe a-ţi aduce ţie laudă, părinte, ce cîntare îţi voi cînta sau cu ce cununi te voi încununa? Că, de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez; de Vasilie, mă mir; pentru fecioarele acelea, nu mă pricep ce să grăiesc; numai pentru toţi mă minunez şi cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie cele prea-slăvite, laudă trimit, cîntînd cîntare: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Văzînd Stăpînul a toate neamul omenesc pierzîndu-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine mustrător nebuniei lui te-a dat. Iar tu, părinte, de la masa învăţăturii Dumnezeieşti ca pe un urît lai lepădat. Iar pe mine, cu fărîmiturile dreptei-slăviri mă miluieşte, ca să strig ţie:

Bucură-te, Nicolae, noule Israile;

Bucură-te, sabie ascuţită, care tai nedumnezeirea;

Bucură-te, întărirea credincioşilor;

Bucură-te, omorîrea necredincioşilor;

Bucură-te, cel ce ai luat Duhul cel Sfînt, ca un porumb;

Bucură-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc;

Bucură-te, porumbul Domnului;

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean;

Bucură-te, cel ce dăruieşti celor legaţi slobozire;

Bucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu;

Bucură-te, că deschizi gurile ortodocşilor;

Bucură-te, că legi limbile celor vicleni;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 10-lea:

Auzit-am pe Vasilie acela grăind minunile ce ai făcut cu dînsul şi înaintea tuturor spunîndu-le, părinte, şi, minunîndu-mă, am proslăvit puterea ta cea dată ţie de la Dumnezeu, că tu ca un bun păstor degrabă alergi către cei ce te roagă pe tine şi pentru toţi te rogi lui Dumnezeu şi Stăpînului, cîntînd: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Mîntuieşte-mă, părinte, cu rugăciunile tale, ca şi pe Vasilie acela. Auzi-mă, prea-cuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legaţi. Dă-mi mînă de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare, ca să strig:

Bucură-te, al doilea Moisi;

Bucură-te, tablă duhovnicească;

Bucură-te, haina preoţiei;

Bucură-te, mai-nainte arătătorul dreptăţii;

Bucură-te, întunecătorul nedreptăţii;

Bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe;

Bucură-te, cel ce îngrădeşti gurile celor hulitori de Dumnezeu;

Bucură-te, lumina cea aprinsă cu Dumnezeiască văpaie;

Bucură-te, că ai stins văpaia cea drăcească;

Bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit;

Bucură-te, că ai afundat pe satana ca plumbul întru adînc;

Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;

Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 11-lea:

Tu eşti păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povăţuieşti către păşunea cea duhovnicească şi din izvorul Raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea şi strigă cu tine: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Pom al Raiului fiind, fericite, că ai stîlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă mie sub umbra acelora totdeauna a mă umbri, ca să strig ţie:

Bucură-te, vieţuitorule al lăcaşului Celui prea-înalt;

Bucură-te, cel ce ai înecat pe fiii drăceşti;

Bucură-te, păzitorul orînduielii tale;

Bucură-te, mitropolite;

Bucură-te, că ai ruşinat născocirile eresurilor lui Arie;

Bucură-te, cel cu dragoste de maică spre mulţimea noroadelor pămînteşti;

Bucură-te, rana mulţimii drăceşti;

Bucură-te, părinte şi învăţătorule;

Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai ruşinat;

Bucură-te, cel ce ai cinstit cărunteţele cu înţelepciune duhovnicească împodobite;

Bucură-te, cel ce ai ruşinat cărunteţele lui Arie cele urîte;

Bucură-te, că prin tine ne-am învăţat a ne închina Ziditorului în Treime; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 12-lea:

Mintea ta cea întru-tot cinstită pe Arie cel stricat la minte a ruşinat şi a stricat mulţimea dumnezeilor; mîntuieşte şi sufletul meu cel rătăcit şi mă învaţă a striga cu tine: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cu inima m-am spăimîntat, cu sufletul m-am tulburat, cu limba nu pricep ce să grăiesc, fără numai aceasta:

Bucură-te, cel ce eşti mai mare între preoţi;

Bucură-te, cel ce eşti întîi-şezător pe scaunul Mirelor;

Bucură-te, împreună-şezătorule pe scaun cu Apostolii;

Bucură-te, cel ce eşti lumină înaltă;

Bucură-te, cel ce ai surpat înălţările gîndurilor celor drăceşti ale lui Arie celui bîrfitor;

Bucură-te, rădăcina Dumnezeiescului pom;

Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei;

Bucură-te, pomul cel sădit Îngerilor;

Bucură-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adînc;

Bucură-te, liman lin celor învăluiţi;

Bucură-te, bun ocîrmuitor al Corabiei celei duhovniceşti; Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viaţa cea fără de sfîrşit; Bucură-te, Nicolae, mare făcătorule de minuni.

Condacul al 13-lea:

O, prea-minunate părinte! – plîng şi strig către a ta sprijinire, aducînd ţie acum această puţină rugăciune, ca să mă izbăveşti de munca cea de veci cu rugăciunile tale, Nicolae prea-lăudate, şi să mă învredniceşti veşnicei Împărăţii, ca dimpreună cu tine să cînt cîntare lui Dumnezeu: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi, iarăşi zicem Icosul cel dîntîi: Arătatu-te-ai în vis împăratului… Şi Condacul întîi: Cel ce verşi mir de mult preţ…

Cîntarea a 7-a

Irmos: N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului. Ci, îngrozirea focului bărbăteşte călcînd-o, s-au bucurat, cîntînd: Prea-lăudate Dumnezeul Părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvîntat.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Ierarhe al lui Hristos Nicolae, bucură-te, că tu eşti bucuria tuturor cea nespusă; dă-mi şi mie mînă de ajutor, ca să strig ţie: Bucură-te, întru-tot-fericite.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cînd au auzit voievozii de slobozirea din temniţă prin porunca ta, luînd sfeşnice cu făclii au adus ţie, cu mare glas strigînd: Bucură-te, părinte prea-cuvioase, izbăvirea noastră.

Slavă…

Precum oarecînd ai auzit de cei ce erau legaţi în temniţă, auzi-mă şi pe mine, Nicolae, aducînd ţie «Bucură-te», şi mă scoate din focul gheenei.

Şi acum… Al Născătoarei:

Stăpînă Marie, Maica Izbăvitorului, primeşte-mă pe mine, cel ce mă căiesc şi scap sub acoperămîntul tău, ca să strig ţie neîncetat: Bucură-te, ceea ce eşti cu dar dăruită, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară.

Cîntarea a 8-a

Irmos: Pe Tinerii cei bine-credincioşi, în cuptor, Naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mîntuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-Ţi cînte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L prea-înălţaţi pe Dînsul întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apostolilor împreună-şezător pe scaun, cu Îngerii împreună-slujitor Sfintei Treimi, bucură-te, prea-lăudate Nicolae; dăruieşte-mi şi mie bucurie cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, ocîrmuitorul celor înviforaţi, Nicolae, alinează viforul patimilor mele, care este din smintelile drăceşti. Că nu mai pot de acum înainte a suferi, ci strig: Bucură-te, ajutătorul meu şi cald folositorule.

Binecuvîntăm pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul.

O, cu cîtă nevoie sînt cuprins de săgetările drăceşti! – şi de răni nu mai pot răbda, şi nu am doctor să mă lecuiască. Ci tu îmi dăruieşte lecuire şi cu untul de lemn al rugăciunilor tale, Nicolae, vindecă-mă, ca să strig ţie: Bucură-te, părinte prea-cuvioase.

Şi acum… Al Născătoarei:

Bucură-te, rugul cel nears pe care Moisi l-a văzut în Sinai, şi scară pe care a văzut-o Iacov, preablagoslovită Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară.

Cîntarea a 9-a

Irmos: Tot neamul pămîntesc să sălteze, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea Minţilor celor fără de trup, cinstind sfînta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu, şi să cînte: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săgetările celui viclean m-au cuprins şi pornirile păcatelor; ci, nădăjduindu-mă acoperămîntului tău, către tine scap, părinte, ca să goneşti de la mine toate înşelăciunile celui viclean şi să strig ţie: Bucură-te, Nicolae.

Stih: Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cel ce ai ruşinat pe Arie, cel ce se nebunea, şi ai stins văpaia eresurilor lui, pe voievozii cei legaţi în temniţă i-ai auzit şi de la dînşii «Bucură-te» ai luat; şi noi îţi strigăm ţie: Bucură-te, Nicolae, întru-tot-fericite.

Slavă…

Cel ce ai auzit pe Agricola acela, şi pe Vasilie, fiul lui, de la Amira l-ai răpit şi l-ai pus înaintea părinţilor lui sănătos într-un ceas, şi mie, celui ce mă rog, scapă-mi din focul gheenei, Nicolae, sufletul ce boleşte înfăşurat în păcate.

          Şi acum… Al Născătoarei:

Împărăteasă, ceea ce ai născut pe Împăratul tuturor şi ai purtat pe Cel ce poartă toată făptura, mîntuieşte, Preasfîntă Stăpînă, pe cei ce te cinstesc pe tine.

LUMINÎNDA:

Pe marele arhipăstor şi ierarhul, mai întîi-şezătorul celor din Mira, pe Nicolae, toţi să îl lăudăm, că pe mulţi bărbaţi a mîntuit, care cu nedreptate erau să moară, şi împăratului s-a arătat şi lui Avlavie, prin vis, stricînd de istov răspunsul cel nedrept.

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:

Ceea ce pe Înţelepciunea cea enipostatică, şi Cuvîntul cel mai presus de fiinţă, şi Doctorul tuturor, pe Hristos, L-ai născut, Fecioară, bubele şi rănile sufletului meu cele cumplite şi de peste ani vindecă-le şi potoleşte necuvioasele gînduri ale inimii mele.

La LAUDE,

Stihirile, pe 4, Glas 5:

Bucură-te, luceafăr prea-luminat, al luminii Stăpînului cel de trei ori fără de început. Bucură-te, raza Luminii celei de taină, Ierarhe Nicolae, apucă mai înainte, şi ridică prea-cinstite rugăciunile tale pentru mine către Domnul, şi mă izbăveşte de toate asupririle, şi de bolile cele potrivnice să mă curăţeşti, părinte, că pe tine te am sprijinitor şi cu umilinţă şi cu credinţă strig ţie: Roagă-te lui Hristos ca să-mi dăruiască mie mare milă.

Plîng, şi mă tînguiesc cu amar şi-mi aduc aminte de cuvîntul cel înfricoşat; punere de fapte bune, cît de puţin, nu am agonisit din veac eu, ticălosul. Pentru aceea mă rog ţie mai înainte, pînă nu mă ajunge sfîrşitul cel neştiut; şi mai înainte de secera morţii, şi mai înainte de Judecată, şi mai înainte pînă a nu mi se face mie întrebare acolo unde este focul cel nestins, şi întunericul cel mai dinafară şi viermii cei neadormiţi, Părinte Nicolae, risipeşte întunericul păcatelor mele, pe Hristos rugînd.

Bucură-te, cap prea-sfinţit, cinstit lăcaş al bunătăţilor, Dumnezeiască îndreptare a preoţiei celei fără prihană, păstorul cel bun, prea-luminat şi prea-mare; cel ce porţi nume asemenea luminii, cel ce împarţi celor lipsiţi cu milostivire, cel ce te pleci către rugăciunea celor ce se roagă ţie, izbăvitorule cel prea-gata al celor bolnavi, cetate de mîntuire tuturor celor ce laudă cu credinţă pomenirea ta.

Slavă… Glas acelaşi:

Bucură-te, îndreptarea ierarhilor, adîncul cel neajuns al Dumnezeieştilor minuni, frumuseţea Bisericii, luceafărul cel prea-luminat, prea-fericite; cu strălucirile preoţiei tale luminează-ne pe noi, prea-sfinte, ca prin strălucirile fulgerelor tale să ne luminăm; stîlpule cel nesurpat, treapta credinţei celor ce săvîrşesc cu dragoste cinstită pomenirea ta, pe Hristos roagă-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.

Şi acum… Al Născătoarei:

Bucură-te, pecetea Proorocilor şi propovăduirea grăitorilor de Dumnezeu Apostoli, căci cu adevărat mai presus de minte şi de cuvînt ai născut pe Dumnezeu cel adevărat cu trup, Curată, prin Care s-a ridicat neamul cel bun de demult, îndulcindu-se din hrana Raiului; pe tine, ceea ce eşti solitoare şi rugătoare către Dumnezeu bine-primită, întru cîntări te lăudăm, prin tine îmbogăţindu-ne, Preacurată, dobîndind viaţa cea pururea fiitoare a Fiului tău, Celui ce dăruieşte din destul mare milă.

Rugăciune către Sfîntul Ierarh Nicolae:

O, prea-bunule Părinte Nicolae! – păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sîrguieşte degrab a le ajuta, izbăveşte turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile creştineşti le îngrădeşte şi le păzeşte prin sfintele tale rugăciuni de gîlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de ciumă şi de grabnică moarte. Şi, precum ai miluit pe cei trei bărbaţi ce şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mînia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa mă miluieşte şi pe mine, pe cel ce cu mintea, cu cuvîntul şi cu lucrul sînt întru întunericul păcatelor, şi mă izbăveşte de mînia lui Dumnezeu şi de munca cea veşnică. Ca astfel, cu solirea ta, cu ajutorul, şi cu mila şi darul lui Hristos Dumnezeu, viaţă lină şi fără de păcat să-mi dea mie să vieţuiesc în veacul acesta, şi din partea stării de-a stînga să mă izbăvesc, şi în partea de-a dreapta împreună cu toţi Sfinţii să mă învrednicesc. Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares