Sfânta Scriptură ne aminteşte adevărul că la sfârşitul lumii Hristos-Dumnezeu, va judeca lumea. «Fiul Omului va să vină întru gloria Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale», – spune Iisus Hristos (Matei 16, 27). Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni scrie: «Noi, toţi, tebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău» (2 Corinteni 5, 10). Adresându-se senatului grec în Afinas, Sfântul Apostol Pavel a dovedit că Dumnezeu «a hotărât o zi, în care va să judece lumea întru dreptate» (Fapte 17, 31). Sfânta Scriptură în cuprinsul Noului Testament, menţionează de 318 ori venirea Fiului lui Dumnezeu la sfârşitul lumii. Acest adevăr îl mărturisim în Simbolul credinţei: “Şi iarăşi va să vină, să judece viii şi morţii”.

Vine timpul în care Domnul, Creatorul Universului, va spune: “Morţilor, veniţi la judecată” şi atunci totul va deveni clar înaintea întregii lumi. Mulţi oameni în timpul vieţii pământeşti poartă masca întunericului şi niciunul nu ştie sau nu vor să ştie, că vor fi judecaţi, la fel ca şi celelate suflete, înaintea lui Dumnezeu. La judecată, Dumnezeu, va îndepărta aparenţa lumii şi toţi oamenii se vor vedea aşa cum au fost într-adevăr pe pământ. Apostolul Pavel ne învaţă că se va arăta Hristos, Soarele dreptăţii şi «va lumina cele ascunse ale întunericului şi va vădi sfaturile inimilor. Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda» (1 Corinteni 4, 5).

Pretutindeni vedem multă răutate şi vicleşug; oamenii răi încalcă poruncile lui Dumnezeu. Răul triumfează de foarte multe ori, pentru că adevărul şi virtutea sunt neglijate în exces. Mulţi păcătoşi se bucură de plăcerile vieţii şi îşi bat joc de Domnul Dumnezeu, iar oamenii săraci şi drepţi trăiesc de cele mai multe ori în ţări nevoiaşe. Nu mai există dreptate pe pământ! Milioane de credincioşi au fost pedepsiţi cu munci silnice şi grele iar o parte dintre ei au murit, în timp ce purtătorii credinţelor deşarte şi atee s-au jucat cu ei! La Judecata lui Dumnezeu «Îngerii vor ieşi şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi, şi îi vor arunca în cuptorul cel de foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor» (Matei 13, 49-50). Domnul Dumnezeu, Judecătorul cel drept, va recompensa în mod generos, pe fiecare, chiar şi pentru cel mai mic bine făcut.

Judecata se desfăşoară pentru victoria lui Hristos. El a venit pe pământ din iubire faţă de oameni, dar oamenii nu L-au primit. Fugind în Egipt, Şi-a salvat viaţa înaintea lui Irod, a predicat iubirea şi peste tot a făcut bine, dar oamenii răi L-au condamnat la moarte şi El a murit, răstignit pe lemnul Crucii. La Judecata Domnului, Fiul lui Dumnezeu va putea fi văzut în măreţia Gloriei Sale cereşti.

Sfânta Scriptură învaţă: «Cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este la Domnul, iar Cel Atotputernic are grijă de ei. Drept aceea, vor primi din mâna Domnului împărăţia frumuseţii şi cununa cea strălucitoare» (Înţelepciunea lui Solomon 5, 15-16). Ultima judecată va fi cumplită doar pentru oamenii cei răi, care pe pământ L-au ignorat pe Creator, şi I-au încălcat poruncile. Pentru oamenii de bună credinţă această judecată va fi un prilej de bucurie, mângâiere şi recompensă.

Sfânta Biserică ne aminteşte adevărul despre Înfricoşătoarea Judecată, pentru ca întotdeauna să fim pregătiţi să ne înfăţişăm înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Hristos-Mântuitorul ni se adresează tuturor: «De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni» (Matei 24, 44). «Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului» (Matei 25, 13). Ziua judecăţii vine dintr-o dată, ca şi fulgerul. Apostolul Pavel scria tesalonicenilor: «Voi înşivă, ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea» (1 Tesaloniceni 5, 2). Pentru aceea, trebuie, să fim permanent pregătiţi pentru chemarea lui Dumnezeu. Tot ceea ce este în lume trece şi numai lucrurile bune ne însoţesc la judecata lui Dumnezeu şi în eternitate. La Înfricoşătoarea Judecată, Hristos-Judecătorul, «Va răsplăti fiecăruia, după faptele sale» (Matei 16, 27).

În duminica lăsatului sec de carne Sfânta Biserică ne aminteşte despre judecata de pe urmă pentru ca în timpul Postului Mare, să ne gândim la viaţa şi starea sufletului nostru.

Cu umilinţă, plini de încredere în Tatăl şi cu speranţa mântuirii, să ne amintim că vom da socoteală pentru faptele noastre, ca la plinirea timpurilor să auzim cuvintele lui Hristos care vine în glorie: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii» (Matei 25, 34). «Şi bucuria voastră, nimeni nu o va lua de la voi » (Ioan 16, 22).

Categoriimantuire
0 Shares