P

Pravilă de rugăciune catre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Un oarecare stareţ dintre părinţii purtători de Dumnezeu, stând la rugăciune şi fiind în răpire, a auzit glasul Domnului nostru Iisus Hristos, care grăia cu prea curata şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Sa, zicându-i:  Maică, spune-mi: care sunt cele mai mari dureri pe care le-ai răbdat pentru Mine trăind în lume ?

Şi a zis Preasfânta: Fiule şi Dumnezeul meu! Cele mai mari cinci dureri pe care le-am răbdat pentru Tine au fost acestea:

  • prima, când am auzit de la Simion prorocul că vei fi omorât;
  • a doua – când căutându-te în Ierusalim, trei zile nu Te-am văzut;
  • a treia – când am auzit că ai fost prins şi legat de către iudei;
  • a patra – când Te-am văzut răstignit pe Cruce între tâlhari;
  • a cincea – când te-am văzut pus în mormânt.

Şi a zis Domnul către dânsa: Îţi spun, Maică: dacă cineva va pomeni zi de zi fie-care durere a ta, rostind totodată rugăciunea Mea, adică:

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Şi heritirisirea îngerească, adică Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

  • Pentru cea dintâi durere îi voi da cunoaşterea păcatelor sale şi căinţa pentru ele;
  • pentru a doua îi voi da iertarea tuturor păcatelor;
  • pentru a treia îi voi da înapoia virtuţile sale, pe care le-a pierdut prin păcate;
  • pentru a patra îl voi hrăni în ceasul morţii lui cu Trupul şi Sângele Meu cele dumnezeieşti;
  • pentru a cincea Mă voi arăta lui, Însumi când va fi să moară şi voi primi sufletul lui în viaţa veşnică.

Amin.

Insuflat de vedenia acelui stareţ purtător de Dumnezeu, Sfântul Dimitrie al Rosto-vului a alcătuit următoarea pravilă de rugăciune.

Slavă Ţie , Hristoase Dumnezeul nostru, care nu m-ai pierdut pe mine, păcătosul, cu fărădelegile mele, ci până acum rabzi păcatele mele! (metanie )

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Dăruieşte-mi, Doamne, să nu Te mânii pe tine, Ziditorul meu, nici cu cuvântul, nici cu lucrul, nici cu gândul, ci toate faptele, vorbele şi gândurile mele să fie spre slava prea sfânt numelui Tău. (metanie )

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului, în toată viaţa mea; la ieşirea mea din această viaţă şi după sfârşitul meu nu mă părăsi. (metanie )

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeşte-mă pe mine, cela ce am murit cu sufletul şi cu mintea. Primeşte-mă pe mine, păcătosul , curvarul, spurcatul cu sufletul şi cu trupul. Alungă-l pe neruşinatul diavol şi nu întoarce faţa Ta de la mine, nu grăi, Stăpâne: „Nu ştiu cine eşti!”, ci ia aminte glasul rugăciunii mele; mântuieşte-mă ca Cela ce ai mulţime de indurări şi nu voieşti moartea păcătosului.

Nu mă voi lăsa, Ziditorul meu, până când nu mă vei asculta şi nu-mi vei da iertare de toate păcatele mele. Pentru rugăciunile prea curatei Maicii Tale, cu mijlocirile cinstitelor cereşti şi netrupeşti puteri, ale Sfântului slăvitului meu înger păzitor, ale prorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Tău Ioan, ale de Dumnezeu grăi-torilor apostoli, ale Sfinţilor şi bunilor biruitori mucenici, ale cuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-mă şi mântuieşte-mă pe mine, păcătosul. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori, cu semnul crucii şi metanie mică ).


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea întâia

O, Maică prea milostivă, Fecioară Marie! Eu, păcătosul şi netrebnicul robul tău, pomenind durerea pe care ai răbdat-o când ai auzit de la Simeon prorocul despre nemilostiva ucidere a Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos, aduc ţie această rugăciune şi arhanghelicească heterisire: primeşte-le în cinstea şi pomenirea dure-rilor tale şi roagă-L pe Fiul tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să îmi dea cu-noaşterea păcatelor mele şi căinţa pentru ele. (metanie )

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. (Dacă este preot, spune: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a doua

O, de Dumnezeu fericită şi prea nevinovată Fecioară Marie, primeşte de la mine , păcătosul şi netrebnicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai uitat în Templu pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos şi nu L-ai văzut trei zile: roagă-L şi cere iertarea şi lăsarea tuturor păcatelor mele, ceea ce eşti una binecuvântată. (metanie )

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.  (Dacă este preot, spune : Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a treia

O, Maică a Luminii, prea binecuvântată Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Pri-meşte de la mine, ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhan-ghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii care ai răbdat-o când ai auzit că Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost prins şi legat. Pe Acesta roa-gă-l să-mi înapoieze virtuţile pe care le-am pierdut prin păcat, ca să te măresc, prea curată, în veci. (metanie )

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.  (Dacă este preot, spune : Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea patra

O, izvor al milostivirii, Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Primeşte de la mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească heretisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai văzut pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce între tâlhari. Pe acesta roagă-L, Stăpână, să îmi dea darul milostivirii Sale în ceasul morţii mele şi să mă hrănească cu Trupul şi Sângele Său cel dumnezeiesc, ca să te slăvesc, Apărătoare, în veci. (metanie )

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.  (Dacă este preot, spune : Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.)

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

Rugăciunea a cincea

O, nădejdea mea, prea curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare! Primeşte de la mine, ticălosul şi nevrednicul robul tău, această rugăciune şi arhanghelicească he-retisire în cinstea şi spre pomenirea durerii pe care ai răbdat-o când L-ai văzut pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pus în mormânt. Pe Acesta roagă-L, Stă-până, să mi se arate mie în ceasul morţii mele şi să primească sufletul meu în viaţa veşnică. Amin

O, prea milostivă Fecioară, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, turturea iubitoare de fii, a cerului şi al pământului singura stăpânitoare Împărăteasă, ceea ce îi pri-meşti cu dragoste pe toţi cei ce se roagă ţie, mângâierea celor necăjiţi!

Primeşte de la mine, păcătosul şi netrebnicul robul tău, această încincită rugă prin care pomenesc bucuriile tale pământeşti şi cereşti, cu umilinţă strigând către tine unele ca acestea:

Bucură-te, că fără de sămânţă ai zămislit în pântece pe Hristos, Dumnezeul nostru. Bucură-te, că în pântece L-ai purtat fără de durere.

Bucură-te, că ai născut prin minunată iconomie.

Bucură-te, că ai primit de la magii împăraţi daruri şi închinare.

Bucură-te, că între învăţătorii Templului L-ai aflat pe Fiul tău.

Bucură-te, că Cel născut din tine prea slăvit S-a sculat din morţi.

Bucură-te, că L-ai văzut înălţându-se pe Ziditorul tău, la care însăţi te-ai înălţat cu sufletul şi cu trupul.

Bucură-te  pentru fecioria ta, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât în-gerii şi decât toţi sfinţii.

Bucură-te, că în apropierea Preasfintei Treimi străluceşti.

Bucură-te, Făcătoarea noastră de pace.

Bucură-te, Stăpânitoare ce porunceşti tuturor puterilor cereşti.

Bucură-te, că mai mult decât toţi ai îndrăznire către Fiul şi Dumnezeul tău.

Bucură-te, milostivă Maică a tuturor celor ce aleargă la tine.

Bucură-te, că veselia ta nu se sfârşeşte în veci! Şi mie, nevrednicului, după nemin-cinoasa făgăduinţă a ta, în ziua ieşirii mele din trup arată-te milostivă, ca să ajung, călăuzit fiind de tine, în Ierusalimul de Sus, unde cu slavă împărăteşti cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dim-preună cu Tatăl şi cu Preasfântul Duh în vecii cei nesfârşiţi. Amin.

Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, pri-meşte, Doamnă Împărăteasă, această laudă, Bucuria mea. Primeşte-o cum au fost primiţi cei doi bănuţi ai văduvei şi dăruieşte-mi să îţi aduc dar vrednic de bunătatea ta.

O, Stăpâna mea, prea curată Fecioară, cerească Împărăteasă! După cum voieşti, învaţă-mă ce se cuvine să-ţi grăiesc ţie, Maica lui Dumnezeu, singura scăpare şi mângâiere a păcătoşilor. Bucură-te, Stăpână, ca şi eu, robul tău, mult greşit, să strig cu bucurie către tine, prea lăudată Maică a lui Hristos Dumnezeul nostru. Amin.

La prea sfântă icoana ta căutând, te văd ca şi cum ai fi de faţă, şi căzând cu credinţă la tine, mă închin ţie ca unei Născătoare de Dumnezeu, te cinstesc şi mă rog ţie cu lacrimi: acoperă-mă cu acoperământul tău, că tu ai dat intrare neamului omenesc în Împărăţia cerurilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă şi mulţumită Domnului pentru toate !

(Notă: Fragment preluat din cartea ” Calea împărătească – Învăţături şi pravile de rugăciune” – autor Sfântul Dimitrie al Rostovului)

CategoriiFără categorie
0 Shares