Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ea este Vestea Bună, legată de un Nume, Iisus, şi de o lucrare, Jertfa de pe Golgota. Aceasta e singura cale de mântuire a lui Dumnezeu. Şi, dacă pentru mântuire a trebuit să intervină puterea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mântuirea trebuie să fie arăta-rea acestei puteri; altfel nu se poate dovedi mântuirea. Şi acest lucru se vede pe deplin la cei tămăduiţi şi mântuiţi de Domnul Iisus.

Slăbănogul nu numai că s-a vindecat, dar a primit putere să şi ducă şi patul. Mortul a fost dat înapoi mamei lui ca s-o îngrijească; limba mutului nu numai că se dezleagă, dar şi la-udă pe Domnul, iar îndrăcitul tămăduit stă liniştit şi în toate minţile la picioarele Domnului. Femeia păcătoasă, dintr-o cursă a diavolului, devine o sfântă şi o martoră a neprihănirii. Samarineanca, o decăzută nenorocită, devine o vestitoare a lui Iisus; iar Saul, dintr-un prigonitor, devine un apostol.

Aceasta e lucrarea puterii lui Dumnezeu care se numeşte mântuire. Prin lucrarea acestei puteri, oamenii sunt schimbaţi şi întăriţi într-o viaţă nouă, folositoare şi plăcută.

 Ce înseamnă a fi mântuit?

„Înseamnă să fii scăpat de pedeapsa tuturor păcatelor tale, să fii ajutat să nu cazi în fundul adânc al iadului, să fii mântuit pentru totdeauna de întunericul din afară, să fii izbăvit de mânia Celui Preaînalt şi de focul cel veşnic… Mai mult, eşti scăpat şi de pornirea spre păcat, şi de vinovăţia lui, căci petele lăsate de el vor fi spălate cu sângele Mielului şi vor fi albe ca zăpada. Norul negru al păcatului va fi înlăturat împreună cu puterea stricătoare a lui. Noi nu vorbim numai de mântuirea de pedeapsa păcatului, ci şi de mântuirea de puterea lui de a te stăpâni.”

Dar această putere nu poate veni în viaţa noastră decât numai dacă noi venim în legătură cu izvorul acestei puteri: Iisus Mântuitorul. Iar legătura aceasta se face prin credinţă. Credinţa adevărată e hotărâtă să caute numai la Hristos, ştiind că în afară de El nu mai este nici o speranţă.

O, ce putere minunată este în Domnul Iisus, Mântuitorul nostru! Ea nu este o putere aspră ca puterile lumeşti, ci e pu-terea milei, a bunătăţii şi a dragostei dumnezeieşti, care scapă de păcat şi mântuieşte pe păcătos.

Fiinţa Lui dulce e plină de dragoste, cerul gurii Lui e numai dulceaţă şi toată fiinţa Lui e plină de farmec (C Cânt 5, 16), de aceea atrage pe cei păcătoşi şi necăjiţi, pe toţi cei ce suferă, pe cei păcătoşi şi pierduţi. Astfel au venit la El pentru a afla iertare de păcate femeia păcătoasă, Zacheu şi alţii mulţi asemenea lor, care, fiind neliniştiţi de păcatele şi de viaţa lor întunecată, au aflat în El pe Mântuitorul sufletelor lor. Bună-tatea şi dragostea Lui i-au făcut să se încreadă în El şi încrederea aceasta le-a adus izbăvire, fiindcă de mult se spusese că oricine crede în El nu va fi dat de ruşine. Şi ceea ce a fost cu acesta la început s-a petrecut şi se petrece cu mii şi mii în tot decursul veacurilor, până când Domnul va veni din nou. Dragostea Domnului Hristos atrage şi va atrage mereu păcătoşii la El, pentru a fi mântuiţi şi scăpaţi pentru totdeauna de păcatele lor.

Iată ce înseamnă a fi sub Har. Legea mi-a cerut să fac, dar nu mi-a dat puterea să împlinesc. Harul mă scapă de păcat, mă întăreşte şi apoi mă trimite la lucru.

Vrei să fii mântuit? Ascultă ce spune Cuvântul:

Iisus Hristos e un Mântuitor Care vrea să te mântuiască. Câteodată sunt unii care ar putea să ne ajute în greutăţile noastre dacă ar vrea. Dar nu vor să-şi bată capul pentru noi sau nu simt cât de mare nevoie avem de ajutorul lor, sau sunt prea înglodaţi în alte treburi. Dar Iisus Hristos totdeauna vrea să ajute pe cei ce umblă după ajutorul Lui. Când era pe pământ, n-a îndepărtat de la El pe niciunul care-L ruga pentru ceva. Şi ce a spus El atunci este adevărat şi azi, ba încă este foarte adevărat pentru tine. El zice: „Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară”.

Iisus Hristos ne dă o mântuire fără plată. Sunt multe lu-cruri pe care ai dori să le ai şi scumpetea lor te face să nu le poţi avea. Dar mântuirea este mai de preţ decât oricare lucru; şi, cu toate acestea, El ţi-o dă „fără bani şi fără plată”. Preţul mântuirii tale a fost scumpul sânge al lui Hristos; şi El îţi dă acum acest dar nepreţuit fără nici o plată. N-ai de suferit nimic, n-ai de împlinit nimic greu, n-ai să te canoneşti cu nimic. Numai un lucru ai de făcut: să crezi că El a murit în locul tău, pentru păcatele tale, şi că a plătit astfel datoria ta înaintea lui Dumnezeu, iar ca recunoştinţă să-ţi dai inima Lui (I In 1, 9); să încetezi a te mai bizui că ai mai putea face ceva tu ca să capeţi mântuirea şi să te încrezi în Iisus Hristos ca în Cel care a făcut totul, şi vei fi mântuit; căci „după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa a fost înălţat şi Fiul Omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (In 3, 14-15).

Iisus Hristos este un Mântuitor Care este de faţă. Câteodată ai dori ca El să fie acum pe pământ, ca să te poţi duce la El şi să ceri tu însuţi, în persoană, iertare de la El. Dar când era El pe pământ, numai puţini oameni aveau prilej să ajungă până la El. Tu eşti într-o stare mai bună decât dacă ai fi trăit în vremea aceea; căci Iisus este totdeauna lângă tine şi nimic nu te împiedică să mergi tu însuţi, în persoană, la El. El îţi cunoaşte gândurile şi dorinţele; şi doar aşteaptă să te mântuiască acum, şi ţi zice: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă!”. De multe ori noi trebuie să aşteptăm mult şi bine când e vorba de câştiguri pământeşti; şi, la urmă, căpătarea lor tot îndoielnică este; dar despre mântuire Biblia spune: „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”.

Iisus Hristos este singurul Mântuitor. În lucrurile vieţii acesteia, adesea sunt două sau mai multe căi pentru împlinirea aceluiaşi lucru; şi orice cale ai alege, tot la împlinirea dorinţei tale te duce. Dar în privinţa mântuirii este un singur Mântuitor; căci Biblia zice despre Iisus: „Nu este mântuire în altul, căci nu este un alt nume dat oamenilor sub cer prin care trebuie să fim mântuiţi”. Dacă nu primeşti mântuirea prin Iisus Hristos, eşti pierdut pentru totdeauna. Dar dacă-L iei pe cuvânt şi te încrezi în El şi numai în El, eşti scăpat pentru veşnicie.

Iisus Hristos este tocmai Mântuitorul care-ţi trebuie ţie. În lucrurile pământeşti, când oamenii nu pot căpăta tot ce do-resc, iau şi ei cât pot. Dar Iisus Hristos mântuieşte pe deplin pe oricine vine la El. Puterea Lui nu cunoaşte nici un hotar. Eşti foarte vinovat? Sângele lui Iisus Hristos ne curăţeşte de orice păcat. Eşti neştiutor? „Hristos te va lumina.” Te simţi că eşti stricat de tot? „El a luat asupra Lui nelegiuirile noastre.” Te temi că ispita va fi prea tare pentru tine? „El Însuşi, fiind ispitit în lucrurile pe care le-a suferit, poate să ajute celor ce sunt ispitiţi.” Te gândeşti că, la urma urmei, cu toate astea, tot poţi să fii pierdut? Iisus spune despre cei ce aud glasul Lui şi-L urmează: „Eu le dau viaţă veşnică; şi nu vor pieri niciodată, nici nu-i va smulge cineva din mâna Mea”.

Iisus Hristos este un Mântuitor care poate şi vrea să te mântuiască. El îţi dă o mântuire fără plată. El este un Mântuitor totdeauna de faţă. El este singurul Mântuitor şi El este tocmai Mântuitorul care îţi trebuie. Nu vrei să-L primeşti?

 

 

0 Shares