Evanghelistul Matei, în ca­pi­tolul VI, adresându-se oame­ni­­lor, începe cu faptele drep­tă­ţii voastre.

Să nu vă lăudaţi, să ştiţi să fiţi discreţi pentru că fap­tele dreptăţii voastre nu se fac publice, numai fariseii se la­u­­dă cu postul, rugăciunile şi fap­­tele bune.

Mântuitorul spu­ne că faptele dreptăţii noastre sunt: postul, rugăciunea şi mi­los­tenia.

Iar în vremurile de acum se discută foarte mult în le­gă­tură cu virtutea postului şi oa­menii caută să îi dea o expli­ca­ţie: are sau nu are valoare, tre­buie sau nu trebuie să postim?

Toate sectele şi toţi ereticii au şters din legile lui Dum­nezeu postul.

Or, cu postul au în­ceput şi Moise, şi Ilie, şi Mân­tu­itorul în lume.

Deci postul es­te lege dată de Dumnezeu, pe ca­re omul nu a respectat-o şi nu şi-a stăpânit pofta sa.

Şi atunci oa­menii se întreabă: cum să pri­vim postul?

Eu spun că postul trebuie privit cu multă se­rio­­zitate şi responsabilitate. Pen­tru a-l înţelege simplu, ca să îl respectăm, deosebit de im­por­­tant este ca prin cuvântul post să înţelegem cumpătarea

. A­cesta este postul adevărat, să fii cumpătat în toate, să fii cum­pătat în cuvânt şi în faptă şi vei ajunge în rândul sfinţilor.

Nu cred că vreun român va pu­tea să spună că nu este bun a­cest cuvânt – cumpătarea.

O­mul să fie cumpătat în toate, şi în relaţiile din familie, şi în re­la­ţiile cu cei din jurul său, totul să fie cu măsură.

Şi această cum­pătare o poate respecta ori­ce om. Iar pentru cei mai îna­in­taţi duhovniceşte putem a­dă­u­ga şi înfrânarea de la anumite mân­căruri şi băutură, dar, în pri­mul rând, să fii cumpătat.

M-am gândit la modul cum a fost viaţa Mân­tui­torului Iisus Hristos. Nu a fost El cumpătat în toate? Acest exemplu trebuie să îl ur­măm şi noi.

 

Totdeauna m-am plâns că nu am făcut cât trebuie şi ce­ea ce trebuie. M-am luptat în­tot­­deauna ca să nu pierd a­ceas­tă scumpă şi dragă mie răb­da­r­e sau umilinţă, să nu devin or­go­­li­os. Pentru că întotdeauna n-am uitat că am făcut prea pu­ţin din ceea ce sunt dator să fac.

Pr Justinian Chira

 

22 Shares