mihail si gavriil
P

Pomenirea Soborului mai-marilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor puteri celor fără de trup.

La adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile,

Începătoriile, Puterile, Arhanghelii si Îngerii, Mihail, prea-încuviintatul mai-marele peste cetele puterilor ceclor fără de trup, si în Legea Veche si în cea Nouă a arătat ce este harul Evangheliei, si arată multe faceri de bine neamului omenesc. Că de vreme ce pizmasul si luptătorul mântuirii noastre, înăltându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului său si a zis: „Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” si lăudându-se că „voi fi asemenea cu Cel înalt”, a căzut din cinstea de arhanghel, precum grăieste Domnul „Văzut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer căzând”.

Asemenea cu el si ceata ce era sub el, înăltându-se, a căzut.

Acest de-a-pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinta către Stăpânul si arătând multă nevointă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie mai mare peste cetele întelegătoare.

Că văzând că a căzut vicleanul, a strâns cetele îngeresti si a zis: „Să luăm aminte: Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor”, ca si cum ar fi zis: Să luăm aminte noi cei ce suntem ziditi ce au pătimit cei ce erau cu noi, care până acum au fost lumină, si acum s-au făcut întuneric.

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul ingerilor, adică luarea aminte si întelegere si unire. Acesta dar, marele folositor si de bine-făcător mântuirii noastre,înmultind si întinzând spre multi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la multi văzându-se.

Că s-a arătat lui Avraam si lui Lot la pustiirea si pierderea Sodomei.

Arătatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbăveau si au scăpat de robia si de chinul egiptenilor. Arătatu-s-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israel. Si către Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: „Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit”. Acesta a cufundat de tot si râurile ce se revărsaseră de păgâni asupra aghesmei si a locasului de închinare. Se află si altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptură.

Pentru aceasta si noi, având pe acesta ajutor si păzitor vietii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic.

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail, prăznuim astăzi si pe prea frumosul si prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru că si acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât si în cea Nouă.

Căci în proorocia lui Daniil se pomeneste însusi numele lui, când tâlcuieste Daniil visul ce a văzut pentru împăratii mezilor si ai persilor si ai elinilor: „Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înteleagă vedenia” (Daniil. 8, 16).

Si iarăsi acelasi Gavriil a arătat aceluiasi Daniil că după saptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci si sapte de ani, are să vină Hristos. „Si iată, zice Gavriil, bărbatul pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Si m-a făcut să înteleg si celelalte” (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe că are să nască pe Samson.

Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim si Annei că au să nască pe Doamna si Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea.

Iar în Legea Nouă, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tămâierii, că va naste pe marele Ioan înaintemergătorul.

Acesta a hrănit si pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înăuntru în Sfintele Sfintelor cu hrană cerească. Acesta însusi, si cine se îndoieste? a binevestit Născătoarei de Dumnezeu că va naste de la Duhul Sfânt pe Fiul si Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic multi, si i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Mariam, femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat si pastorilor si le-a binevestit, că S-a născut Hristos Mântuitorul lumii.

Acesta si în vis a zis lui Iosif să ia pruncul si pe Mama lui si să fugă în Egipt.

Si iarăsi acesta însusi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel.

Multi însă din sfintitii învătători si din scriitorii de cântări socotesc că dumnezeiescul Gavriil a fost si îngerul cel îmbrăcat în vesmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe usa mormântului lui Iisus, Dătătorului de viată, si a sezut deasupra ei.

Si el a fost cel care a binevestit mironositelor învierea Domnului. Si ca să spunem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârsit.

Pentru aceasta si Biserica lui Hristos îl prăznuieste pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail, si cheamă harul si ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul si rugăciunile lor, si în veacul de acum să aflăm scăpare de rele, si în cel ce va să fie să ne învrednicim de bucuria cerească si de împărătie. Amin.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

14 Shares