sa ne rugam

Împărate Sfinte, mult milostive şi iubitorule de oameni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos­tru, caută spre noi păcătoşii şi ascultă umilele noastre rugăciuni, Tu, Cel ce eşti bun şi binecu­vân­tat în veci.

Dezleagă, Doamne, lasă, iartă‑ne nouă toate gre­şelile cu care ne‑am spurcat, cu lucrul, cu cu­vân­tul şi cu gândul, cu voie şi fără de voie; stră­luceşte întru noi harul Tău cel de viaţă dătător ca să nu pierim lepădaţi de la faţa Ta; luminează, întăreşte şi sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre, ca să înţelegem şi să facem voia Ta. Umple inimile noastre cu Duhul Tău Sfânt şi sporeşte întru noi iubirea Ta, ca uniţi fiind cu Tine să lucrăm la mân­tuirea noastră şi a semenilor.

Întăreşte şi înmulţeşte, Doamne, Sfânta Ta Biseri­că, luminându‑i pe toţi oamenii ca să Te cunoas­că pe
Tine şi pe Tatăl Tău şi pe Duhul Sfânt, sin­gurul Dumnezeu adevărat. Surpă grabnic, Doam­ne al puterilor, uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi ne­vă­zuţi care ne împresoară, şi cu roua iubirii Tale stinge toate îndemnurile spre dezbinare.

Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos­tru, odihneşte întru noi şi ne mântuieşte împreună cu cei din gândurile şi din inimile noastre, drept­măritori creştini, care se roagă Ţie sau şi prin noi cer mila Ta cea bogată:

– ierarhi şi clerici ortodocşi, monahi şi monahii care se roagă pentru lumea întreagă;

– părinţi şi fraţi ai noştri duhovniceşti, păstori şi învăţători ai Bisericii Tale;

– rudenii după trup, cunoscuţi şi binefăcători ai noştri de pretutindeni;

– conducători ai ţării noastre România;

– oameni pe care ne‑ai dat a‑i întâlni, care ne urăsc sau ne iubesc pe noi, sau pe care noi cu ne­socotinţă i‑am smintit, sau i‑am scârbit, sau i‑am necinstit în vreun fel, cu voie sau fără de voie;

– prunci, copii, tineri în floarea vârstei şi bătrâni;

– văduve, orfani, oameni ce sunt în încercări de întristare, de sărăcie, de supărare, de boală, de sin­gurătate, de prigoană şi de temniţă;

– oameni ce rătăcesc în întunericul păcatelor, al urii, al deznădejdii şi al necredinţei în Tine.

Luminează‑i, Doamne, şi pe eretici şi pe păgâni cu harul Tău şi‑i uneşte cu Sfânta Ta Biserică.

Dăruieşte‑ne tuturor, Doamne, credinţă dreap­tă, nădejde tare şi dragoste curată; tinde mâna Ta cea nevăzută din sfânt lăcaşul Tău şi ne binecu­vântează pe toţi. Adu‑Ţi aminte, Doamne, Dum­ne­­zeul nostru, în mulţimea îndurărilor Tale, de tot poporul Tău şi peste toţi oamenii varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cele către mântuire. Pe cei ce rătăcesc în necredinţă, adu‑i la Tine, Dum­­nezeule al milei, iar pe credincioşi îi întăreşte în iubirea de fraţi, milostive, Doamne. Însuţi tutu­ror toate le fii, Cel ce ştii pe fiecare dintru început şi voieşti ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cu­noştinţa Adevărului să vină. Pe noi pe toţi ne pri­meşte, Doamne, în împărăţia Ta, fii ai luminii şi ai zilei neînserate arătându‑ne; pacea Ta şi dragos­tea Ta dăruieşte‑ni‑le nouă, Doamne, Dumnezeul nos­tru, că Tu toate ni le‑ai dat nouă. Ca şi noi, îm­preună cu toţi Sfinţii care din veac au bineplăcut Ţie, să ne facem părtaşi veşnicelor Tale bunătăţi, pe care le‑ai gătit celor ce Te iubesc pe Tine.

Odihneşte, Doamne, în împărăţia Ta, şi pe cei ce au adormit în dreapta credinţă, rudenii, cunos­cuţi şi binefăcători ai noştri după duh şi după trup, şi pe toţi oamenii care s‑au săvârşit cu nădej­dea în­vi­erii şi a vieţii veşnice care este la Tine. Auzi‑ne pe noi, Dumnezeule Preabun, şi ne milu­ieşte pe toţi.

Că singur Tu eşti Domnul şi Dumnezeul nostru Care ne miluieşti şi ne mântuieşti, şi a Ta este îm­părăţia şi puterea şi slava împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CategoriiRugaciuni
0 Shares