A

Acatistul Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat

După obisnuitul început, se zic:

Condacul 1

Pe ucenicul cel întâi chemat si următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credinciosii, ca pe cel ce pe păgâni din înselăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Icosul 1

Sufletul meu cel tulburat de gânduri si de cuvinte rele, curăteste-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălăsluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică asa:

Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;

Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;

Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;

Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credintă ucenic al lui Hristos;

Bucură-te, că si pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;

Bucură-te, că împreună cu toti apostolii ai urmat Domnului;

Bucură-te, că esti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos;

Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviintată către Domnul;

Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe tări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viată;

Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinta cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat;

Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne si cu pietre;

Bucură-te, că salbaticii aceia te muscau si cu dintii;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 2-lea

Cu cuvântul Evangheliei, Andreie prealăudate, din adâncul înselăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a învătat a vâna pe oameni la credinta Lui. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cel ce esti cetătean de taină, însuti văzătorule, si ritor al cunostintei lui Hristos cel de negrăit, care ai luat de sus Duhul cel Sfânt, grăiesti în limbi si împarti darurile. Pentru aceasta lăudăm darul luat si tie-ti cântăm acestea:

Bucură-te, primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc;

Bucură-te, că prin multe tări ai mers din loc în loc;

Bucură-te, că fiind sfâsiat de păgâni, Domnul Iisus te-a făcut sănătos;

Bucură-te, că pe multi dintre cei mai buni crestini i-ai hirotonit episcopi si preoti;

Bucură-te, că prin orase si sate umblând si propovăduind, pe multi i-ai făcut crestini;

Bucură-te, că după multi ani de propovăduire, la sfârsit ai ajuns la mucenicie;

Bucură-te, că păgânii necredinciosi chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos;

Bucură-te, că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus;

Bucură-te, că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tau;

Bucură-te, că toate cetele ceresti pentru încununare cântări preafrumoase au cântat;

Bucură-te, că îngerii si sfintii cu bucurie în palatul tău osebit te-au asezat;

Bucură-te, al Preasfintei Treimi smerit închinător;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 3-lea

Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei si de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învătăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor si tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat; pentru aceasta cântăm: Aliuia!

Icosul al 3-lea

Mărgăritarul cel de mult pret, cel ascuns în taina inimii tale, în lume l-ai pus înainte, Apostole Andrei; pe acela cu credintă păgânii primindu-l, comoară l-au făcut. Pentru aceasta aducem tie acestea:

Bucură-te, al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător;

Bucură-te, cel împreună cu îngerii si cu toti sfintii cântător;

Bucură-te, al nostru păzitor;

Bucură-te, al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, al nostru rugător către Domnul Dumnezeu;

Bucură-te, al tainelor lui Hristos slujitor;

Bucură-te, temelia prea intemeiată a mărturisirii lui Hristos;

Bucură-te, că tu ai propovăduit credinta cea dată de Domnul Iisus Hristos;

Bucură-te, luminătorul cerestii cunostinte;

Bucură-te, învătătorul dreptei credinte;

Bucură-te, prin care Domnul Hristos Se sălăsluieste;

Bucură-te, prin care satana se nimiceste;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 4-lea

Ca o vestire Evanghelia în mâini luând, mult-lăudate Andreie, tot pământul ai îmbogătit de

dumnezeiască propovăduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, împreună cu chinurile tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Capistele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfintit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apă si prin Duh. Pentru aceasta cântăm tie laudele acestea:

Bucură-te, al cântărilor îngeresti ascultător;

Bucură-te, că ai răstignit cele lumesti si întru tine vietuieste Iisus Hristos;

Bucură-te, prin care întunericul s-a risipit;

Bucură-te, prin care lumea s-a luminat;

Bucură-te, îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule;

Bucură-te, cerule mai înalt decât cerul;

Bucură-te, că te-ai arătat părtas al firii dumnezeiesti;

Bucură-te, că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu;

Bucură-te, al bisericii de trebuintă folositor;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 5-lea

Cunoscut-ai asezămintele firii, mărite Andreie, vrednicule de minune, si părtas pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: „aflat-am pe Cel dorit!” si i-ai arătat cunostinta Duhului. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Cu mreaja cuvântului, dintru adâncul înselăciunii, ai vânat pesti cuvântători, fericite Apostol Andrei, si la masa lui Hristos, mâncare curată i-ai adus luminati; pentru aceasta iti cântăm:

Bucură-te, Andreie, îndulcire a mintilor;

Bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor;

Bucură-te, prin care credinta s-a lătit;

Bucură-te, prin care rătăcirea s-a zădărnicit;

Bucură-te, că pentru Hristos pe toate cele lumesti gunoaie le-ai socotit;

Bucură-te, că tuturor toate te-ai făcut, ca pe multi să-i mântuiesti;

Bucură-te, al întelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător;

Bucură-te, al lui Hristos dulce cugetător;

Bucură-te, pentru cei orbi dumnezeiască alifie;

Bucură-te, pentru cei bolnavi minunată doctorie;

Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu;

Bucură-te, noianul întelegerilor celor întelepte de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al-6-lea

Dumnezeiască punte, Atotfăcătorul si de lumină strălucitorul Duh, întru tine, mărite apostole Andrei, sălăsluindu-se cu dumnezeiască cuviintă în chipul limbii de foc, te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Lepădând mrejele cele pescăresti si luând crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, si mreaja Duhului aruncând, în loc de peste, pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ti s-a dat tie! Pentru aceasta aducem laudele acestea:

Bucură-te, al dumnezeiestii întrupări înalt tâlcuitor;

Bucură-te, carte de Dumnezeu închipuită, foarte folositoare mintii;

Bucură-te, comoară dumnezeiască a cerestilor comori;

Bucură-te, cel ce esti învătătura de trebuintă celor învătători;

Bucură-te, cel ce la împărtirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile;

Bucură-te, că între cei neputinciosi minuni alese ai făcut;

Bucură-te, al umbrei legii surpător;

Bucură-te, al adevărului stâlp întăritor;

Bucură-te, cel ce în cuvinte preaîntelepte te-ai îmbogătit;

Bucură-te, cel ce pe credinciosi cu răbdare i-ai mântuit;

Bucură-te, casă preacinstită a Sfintei Treimi;

Bucură-te, Biserică a fiilor duhovnicesti;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al-7-lea

Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum în locasurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind, seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie; pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Iubit-ai pe Stăpânul si după Dânsul ai mers pe urmele Lui, în viată bine povătuit si patimilor Lui fără înselăciune, preacinstite Andreie, pană la moarte urmând; pentru aceasta îti cântăm acestea:

Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu neapropiată înăltime;

Bucură-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime;

Bucură-te, a Mângâietorului gură cinstită;

Bucură-te, gură de foc îngrădită;

Bucură-te, doborârea întelepciunii celor întelepti;

Bucură-te, lepădarea priceperii celor priceputi;

Bucură-te, împărătia cerurilor cea de veselie primitorului;

Bucură-te, al tainelor lui Hristos vestitorule;

Bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare;

Bucură-te, limba de foc suflătoare care grăiesti cele dumnezeiesti;

Bucură-te, îndulcire a urechilor noastre;

Bucură-te, cel prin care Hristos mântuieste sufletele noastre;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al-8-lea

Cu darul cel dat tie de la Dumnezeu, întru-tot-lăudate Andrei, duhurile demonice cu cuvântul se

izgonesc, bolile fug, multimea patimilor sufletesti se îndepărtează de la cei bolnavi; pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Cel ce din Betsaida ai iesit, pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta, punându-ne-o nouă înainte astăzi; cu vitejiile luptelor tale si cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o, mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă, adică: învătăturile de sfaturi ceresti; pentru aceasta cântăm Ńie unele ca acestea:

Bucură-te, lumina celor întunecati cu păgânătatea;

Bucură-te, calea cea adevărată a celor rătăciti;

Bucură-te, al luminilor lui Hristos văzător si propovăduitor;

Bucură-te, al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor;

Bucură-te, al minunilor Domnului bun lucrător;

Bucură-te, iconomia frumusetii celei întâi închipuite;

Bucură-te, stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, al luminii celei gândite luminoasă descoperire;

Bucură-te, dreapta arătare a chinurilor ce asteaptă pe cei păcătosi;

Bucură-te, gura care vestesti pe Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, privitorule al privelistilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al-9-lea

Poruncindu-ti-se a te sui la muntele Sionului cel întelegător, Apostole Andreie, si paharul mântuirii luând, bucurându-te l-ai băut, trecând prin moarte la viata cea dumnezeiască, unde este Hristos Dumnezeu, cântând:Aliluia!

Icosul al-9-lea

Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine, întru-tot-lăudate Apostole Andrei al lui Hristos, ti-a poruncit tie cu limbă nouă, cu care niciodată nu ai grăit, să vestesti până la marginile lumii măririle Lui. Pentru aceasta aducem tie laudele acestea:

Bucură-te, că tu ai binevestit patimile si învierea lui Hristos;

Bucură-te, că tu singur lămuresti pogorarea în iad a dracilor;

Bucură-te, cel ce esti plin de roadele Preasfântului Duh;

Bucură-te, de Darurile Lui îndestulătorule;

Bucură-te, prin care Sfânta Treime s-a propovăduit;

Bucură-te, prin care Unimea Treimii s-a slăvit;

Bucură-te, sănătate preaminunată împărŃită credinciosilor;

Bucură-te, cel ce esti rană de mult plâns demonilor;

Bucură-te, lumină mai strălucitoare decât soarele;

Bucură-te, povătuitorul si lumina orbilor;

Bucură-te, de lumină al tuturor făcător;

Bucură-te, al vrăjmasilor puternic biruitor;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 10-lea

Cine te-a învătat a grăi asa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ti-a luminat mintea ta ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre, fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Se spăimântează tot cugetul de propovăduirea ta, pe care ai trâmbitat-o în tot pământul, tăinuitorule al lui Hristossi văzătorule al celor de sus, cel ce esti cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cântămtie:

Bucură-te, rugătorule pentru noi către Domnul;

Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate;

Bucură-te, că prin ajutorul tău, tiranul satana se izgoneste de la noi;

Bucură-te, că gândurile si bolile cele rele le îndepărtezi de la noi;

Bucură-te, mărgăritarul cel luminos al lui Hristos;

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiti;

Bucură-te, sănătatea trupească a oamenilor îmbolnaviti;

Bucură-te, cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape;

Bucură-te, împreună-călător cu cei ce călătoresc pe uscat;

Bucură-te, ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer;

Bucură-te, hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune;

Bucură-te, cel ce ajuti rugăciunilor noastre spre mântuire;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 11-lea

Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credintă, ritor de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine, mărite apostole Andrei, cel ce cânti Mântuitorului tău: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cel de lumină purtător si de veselie făcător, fericite Andrei apostole al lui Hristos, dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire străluceste nouă celor ce cântăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, stea mai luminoasă decât soarele;

Bucură-te, sfesnic care strălucesti cu rază de aur;

Bucură-te, dătător de daruri al crestinilor dreptcredinciosi;

Bucură-te, al călugărilor celor mâhniti ajutător în necazuri;

Bucură-te, cel ce esti izgonitor înfricosător al demonilor;

Bucură-te, frumusetea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos;

Bucură-te, podoaba cea preacinstită a apostolilor;

Bucură-te, luminătorul cel preamărit al mucenicilor;

Bucură-te, veselia cea de bucurie făcătoare a cuviosilor;

Bucură-te, lauda cea fericită a tuturor sfintilor;

Bucură-te, rugătorule, mijlocitorule si folositorule al tuturor ortodocsilor;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 12-lea

Ca un ucenic preaales al Celui ce s-a pironit de bună voie pe Cruce, Stăpânului tău până la moarte urmând, te-ai suit bucurându-te la înăltimea crucii, mergere făcându-ti la ceruri, de trei ori fericite apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Multumim tie, mărite apostole Andrei, noi neamurile cele de tine luminate si de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmasului depărtându-ne, ne-am făcut împreună-locuitori cu sfintii îngeri si părtasi ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem tie după vrednicie acestea:

Bucură-te, apostole Andrei, nume preascump si dulce nouă dreptcredinciosilor;

Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor;

Bucură-te, păzitorule cu dinadinsul al fecioriei;

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă si bine mirositoare a raiului;

Bucură-te, că rugăciunile tale sunt ca o scară, care ne urcă pe noi la ceruri;

Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor;

Bucură-te, cel ce biruiesti în zile de razboi tabara potrivnicilor;

Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite;

Bucură-te, cel ce ne izbăvesti pe noi din tot felul de nevoi;

Bucură-te, cel ce aperi sfânt locasul acesta de aprinderea focului;

Bucură-te, cel ce ne izbăvesti pe noi de viclesugul vrăjmasului;

Bucură-te, cel ce la sfârsitul vietii noastre ne ajuti ca prin pocăintă să ne mântuim;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate Sfinte si mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău, ca să ne izbăvesti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prealăudate, si să ne învrednicesti de bucuria raiului; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Sufletul meu cel tulburat de gânduri si de cuvinte rele, curăteste-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălăsluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască cântare vrednică asa:

Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol;

Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl;

Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc;

Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credintă ucenic al lui Hristos;

Bucură-te, că si pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos;

Bucură-te, că împreună cu toti apostolii ai urmat Domnului;

Bucură-te, că esti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos;

Bucură-te, că ai păstrat dragoste încuviintată către Domnul;

Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe tări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viată;

Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinta cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat;

Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne si cu pietre;

Bucură-te, că salbaticii aceia te muscau si cu dintii;

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

SCondacul întâi

Pe ucenicul cel întâi chemat si următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credinciosii, ca pe cel ce pe păgâni din înselăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta fata de la noi cei păcătosi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică si înfricotoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua cu nesocotintă în chip nenumărat le săvârsim.

Noi suntem păcătossi pătimasi, netrebnici si plini de răutate, iar Tu esti izvorul vietii si

al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră a păcătosilor, nici nu răsplăti nouă dupănelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câstiga prin sârguinta cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieste-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile apostolului Tău Andrei, dăruieste-ne nouă sănătate si viată ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreste cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui, si să slăvim preasfânt Numele Tău, în vecii vecilor.

Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares