S

Sfîntului Mucenic Petru, care s-a numit Abesalamit

(12 ianuarie)
Petru, care se numea şi Abesalamit, a fost prins în cetatea Avilona, fiind acolo prigonire. El era de fel din părţile Eleuteropolei, şi l-a adus la ighemonul Sever, pentru cercetare.
Acesta a zis către dînsul: „Cum te numeşti?
 Petru a răspuns: „După numele cel părintesc, mă numesc Abesalamit, iar după numele cel duhovnicesc, pe care l-am luat de la Botez, mă numesc Petru”.
Voievodul a întrebat: „Din ce neam eşti?”
 Petru a răspuns: „Sînt creştin”. Boierul l-a întrebat: „Ce dregătorie ai?”
Petru a răspuns: „Nu pot avea o dregătorie mai mare şi mai bună decît aceasta, adică a fi creştin”. Voievodul a întrebat: „Ai părinţi?” Petru a răspuns: „Nu am”
Boierul i-a zis: „Minţi, căci eu am auzit că tu ai părinţi”. Petru a răspuns: „În Evanghelie mi se spune ca de toate să mă lepăd, venind la mărturisirea numelui Domnului”. Boierul a zis: „Ştii porunca împărătească?” Petru a răspuns: „Eu porunca Dumnezeului meu o ştiu, care este adevăratul şi veşnicul împărat”. Voievodul a zis: „Milostivii împăraţi au poruncit ca toţi creştinii ori să jertfească idolilor, ori cu felurite chinuri să piară”. Petru a răspuns: „Şi împăratul cel veşnic şi adevărat a poruncit, că de va jertfi cineva diavolilor, iar nu Dumnezeului celui viu, acela în veci să piară. Tu judecă cu dreptate: se cade oare a încălca porunca Împăratului ceresc?”.
Voievodul a zis: „Ascultă-mă, jertfeşte idolilor, şi împlineşte porunca împăraţilor noştri”. Petru a răspuns: „Eu idolilor celor făcuţi de mînă, din lemn şi din piatră, cărora şi voi sînteţi asemenea, nu voi jertfi”. Boierul a zis: „Nedreptate ne faci nouă; nu ştii oare că am putere să te ucid?”.
Petru a răspuns: „Eu nu te năpăstuiesc, ci îţi spun ceea ce este scris în legea Domnului: Idolii păgînilor sînt aur şi argint, lucruri de mîini omeneşti; au gură, ochi, nări, urechi, mîini şi picioare, dar n-au grai, nu văd, nu miros, nici umblă. Şi Domnul grăieşte în Sfînta Scriptură: Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei, şi toţi cei ce nădăjduiesc spre dînşii”. Dacă Domnul prin gurile proorocilor şi prin Sfîntul Duh le-a zis acestea, apoi cum îmi spui tu că te-aş asupri, de vreme ce eu ţi-am zis că eşti asemenea cu pietrele şi cu lemnele cele mute şi surde, prin care cinstiţi pe diavoli, ba încă şi pe mine mă sfătuieşti să fiu asemenea ţie„.
Voievodul a zis: „Ascultă-mă, miluieşte-te singur şi adu jertfă zeilor”. Răspuns-a Petru: „Atunci eu cu adevărat mă voi milui, de nu voi aduce jertfă zeilor voştri, şi de nu mă voi depărta de la adevăr; de vreme ce tu eşti necredincios, pentru aceea nu mă crezi pe mine, nici legea lui Dumnezeu, cum că de va jertfi cineva zeilor, va pieri. Deci, de ce zăboveşti? Fă ceea ce este poruncit ţie„. Voievodul a zis: „Voi răbda încă, aşteptînd pînă ce te vei gîndi şi vei jertfi zeilor, izbăvindu-te de chinuri”.
Petru a răspuns: „În deşert aştepţi; fă acum ceea ce ai să faci, şi împlineşte lucrul tatălui tău, diavolul, căci eu nu voi face voia voastră, căci nici Domnul meu Iisus Hristos, căruia şi slujesc cu osîrdie, nu mă va lăsa să fac aceasta„.
Deci, voievodul a poruncit să-l spînzure; apoi a zis: „Ce zici Petre, vei jertfi zeilor, sau nu?” Petru a răspuns: „Dă acele unghii de fier şi porunceşte să mă strujească; pentru că nu o dată ţi-am spus că nu voi jertfi diavolilor, ci numai Dumnezeului meu, pentru al cărui nume pătimesc”. Şi a poruncit Sever voievodul să-l chinuiască cumplit. Chinuit fiind slăvitul lui Dumnezeu mucenic, n-a scos glas de durere, ci numai cînta, zicînd: „Una am crezut de la Domnul, aceasta voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele„. Şi iarăşi zicea: „Paharul mîntuirii voi lua, şi numele Domnului voi chema”. Aceasta zicînd, mai mult s-a întărîtat voievodul şi a poruncit altor chinuitori să se apropie.
Iar poporul care stătea împrejur, văzînd sîngele curgînd pe pămînt şi fiindu-i milă de dînsul, a zis: „Miluieşte-te omule şi jertfeşte zeilor, ca să te izbăveşti din aceste chinuri amare”. Sfîntul le-a răspuns: Aceste chinuri nu sînt nimic, nici o durere nu-mi aduc; iar de m-aş lepăda de Dumnezeul meu, apoi cu adevărat aş cădea în mai grele chinuri, care sînt fără sfîrşit”. Voievodul a zis: „Ce zici Petre? Adu zeilor jertfă, ca să nu te căieşti mai pe urmă fără de vreme”. Petru a răspuns: „Nu mă voi căi, nici voi aduce jertfă”.
Zis-a voievodul: „Eu morţii te voi da”.
Petru a răspuns: „Aceasta este ceea ce doresc şi eu, ca să mor pentru Dumnezeul meu”.
Atunci voievodul a dat asupra lui răspuns de moarte, zicînd: „Pe Petru, care a defăimat porunca nebiruiţilor împăraţi, pentru legea Dumnezeului său, poruncesc să se răstignească pe Cruce”.
Şi astfel bunul ostaş al lui Hristos, sfîrşindu-şi nevoinţa sa, s-a învrednicit a fi părtaş al patimii Stăpînului, fiind răstignit pe Cruce. Deci, mărturisitorul lui Hristos, Abesalamit, care se numeşte şi Petru, a pătimit în cetatea Avloniei, în vremea lui Maximian, împăratul Romei (286-305); iar peste toţi împărăţind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, în veci. Amin.

CategoriiMartiri
0 Shares