A

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov mare făcător de minuni

După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Făcatorule de minuni si preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule si

rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iti aducem tie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeste-ne pe noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Icosul 1

Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca săpreaslăvesti prin viata ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ si serafim în trupsi, ca o rază prealuminată a vesnicului soare al dreptătii, viata ta a strălucit. Iar noi văzând nevointele tale cele prealăudate, cu evlavie si cu bucurie tie cântăm acestea:

Bucură-te, dreptarul credintei si al evlaviei;

Bucură-te, chipul blândetei si al smereniei;

Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a dreptilor;

Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhnitilor;

Bucură-te, lauda preaiubită a monahilor;

Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume;

Bucură-te, slava si apărarea tării Rusesti;

Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 2-lea

Văzând maica ta preacuvioasă, Părinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte către viata călugărească, a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine si, ca pe un dar desăvârsit lui Dumnezeu aducându-te, tea binecuvântat pe calea cea îngustă a călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârsitul vietii, arătându-ti dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, căruia toti cu umilintă să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cuget ceresc ti s-a dăruit tie, Sfinte al lui Dumnezeu, căci din tineretile tale, necontenit năzuind la cele ceresti, ai lăsat casa părintească pentru împărătia lui Dumnezeu si adevărul ei. Pentru aceasta primeste de la noi laudele acestea:

Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al orasului Kursk;

Bucură-te, al părintilor celor cucernici odraslă preaslăvită;

Bucură-te, cel ce ai mostenit virtutile maicii tale;

Bucură-te, cel ce ai învătat de la dânsa evlavia si rugăciunea;

Bucură-te, că de la maica ta la lupte duhovnicesti, cu crucea ai fost binecuvântat;

Bucură-te, că până la moarte această binecuvântare cu sfintenie o ai păstrat;

Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat;

Bucură-te, cel ce frumusetile lumii acesteia de nimic le-ai socotit;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 3-lea

Din tineretile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, preacuvioase, tu, căzând din înăltimeabisericii, nevătămat păzindu-te pe tine Domnul, iar atunci când de boală cumplit pătimeai, însăsi Stapâna lumii s-a arătat aducându-ti vindecare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având stăruinta către lucrarea vietii călugăresti celei asemenea îngerilor, ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuviosilor de la Pecerska, primind din gura Cuviosului Dositei porunca săti îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, căci cu credintă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc si, acolo sălăsluindu-te, ai sfârsit viata ta cea plăcută lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de o asa purtare de grija a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilintă iti cântăm:

Bucură-te, cel ce de lumeasca desertăciune te-ai lepadat;

Bucură-te, cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit;

Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit;

Bucură-te, căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat;

Bucură-te, cel ce ai fost desăvârsit ascultător;

Bucură-te, păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeiesti;

Bucură-te, cel ce mintea si inima ta, prin rugăciune, către Dumnezeu le-ai întărit;

Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 4-lea

Viforul năpastelor celor rele potolindu-l, ai străbătut toată calea cea îngustă si îndurerată a nevointei călugăresti purtând jugul vietii pustnicesti al zăvorârii, al tăcerii si al privegherii de multe nopti si astfel, prin harul dumnezeiesc urcând din putere în putere, de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu, te-ai mutat în locasurile de sus unde cu îngerii îi cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind si văzând viata ta cea Sfântă, preacuvioase Părinte Serafime, obstea toată s-a mirat de tine si, venind, lua învătătură din cuvintele si din faptele tale slăvind pe Domnul cel ce este minunat întru Sfintii Săi. Iar noi cu credintă si cu dragoste te lăudăm, preacuvioase Părinte, cântându-ti asa:

Bucură-te, cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te, cel ce înăltimea nepătimirii ai ajuns;

Bucură-te, ostasule al lui Hristos, cel cu bună biruintă;

Bucură-te, bun si credincios slujitor al Cerescului Stăpân;

Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul;

Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu;

Bucură-te, al crinului din pustie minunată mireasmă;

Bucură-te, al harului dumnezeiesc vas fără prihană;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 5-lea

Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta, preacuvioase, atunci când tu, bolnav fiind si pe patul mortii zăcând, însăsi Preacurata Fecioara a venit la tine cu Sfintii Apostoli Petru si Ioan si a zis: „Acesta este din neamul meu!”-si s-a atins de capul tău. Îndată dar, făcându-te sănătos, cu multumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând pizmasul neamului omenesc viata ta cea curată si Sfântă, preacuvioase Părinte Serafime, a vrut să te piardă pe tine trimitând asupra ta oameni răi care fără milă te-au bătut lasându-te abia viu. Tu însă, Părinte Serafime, ca un miel blând pe toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi. De aceea, minunându-ne de a ta nerăutate, noi toti iti cântăm tie:

Bucură-te, căci cu blândetea si smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor;

Bucură-te, căci cu nerăutatea ta pe duhul răutătii l-ai biruit;

Bucură-te, al curătiei sufletesti si trupesti sârguincios păzitor;

Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit;

Bucură-te, ascetule de Dumnezeu preaslăvit si înainte văzător;

Bucură-te, povătuitorule al monahilor cel minunat si de Dumnezeu înteleptit;

Bucură-te, a Sfintei Biserici laudă si bucurie;

Bucură-te, a Mănastirii Sarovului slavă si lăudare;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al-6-lea

Pustia Sarovului propovăduieste nevointele si ostenelile tale, de Dumnezeu purtătorule, plăcutule al lui Hristos, căci desisurile si pădurile ei de bună mireasmă cu rugăciunea ta le-ai umplut. Urmând lui Ilie, proorocul lui Dumnezeu, si Botezătorului Ioan, te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt cu a cărui putere multe si preaslăvite fapte ai săvârsit, îndemnând pe credinciosi să-I cânte lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăti: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Răsărit-a întru tine, fericite Serafime, un nou ales de Dumnezeu, văzător asemenea lui Moise căci, fără prihanăslujirea la altarul Domnului săvârsind, te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupesti venind. Iar noi, de această bunăvointă a lui Dumnezeu minunându-ne, iti cântăm tie acestea:

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu preaslăvit;

Bucură-te, cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat;

Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios;

Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcas împodobit;

Bucură-te, cel ce pe Hristos împreună cu îngerii, cu ochii trupesti L-ai văzut;

Bucură-te, că încă în trupul cel putrezitor fiind, dulceata Raiului mai înainte ai gustat;

Bucură-te, cel ce cu pâinea vietii ai fost îndestulat;

Bucură-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al-7-lea

Voind iubitorul de oamneni, Dumnezeu să arate întru tine, preacuvioase, a Sa nespusă milostivire către oameni, cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit te-ai arătat, căci cu faptele si cuvintele tale pe toti îi aduci la evlaviasi la dragostea dumnezeiască. Astfel, cu strălucirea faptelor tale fiind luminati si cu pâinea învătăturii tale fiind îndestulati, pe tine cu sârguintă te mărim si lui Hristos, Celui ce te-a preaslăvit pe tine îi cântăm: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la tine credinciosii în necazuri si suferinte fiind, iar tu pe cei apăsati de nevoi nu i-ai depărtat, revărsând vindecari, dăruind alinare, cu rugăciunile pentru ei mijlocind. Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi duhovnicesti te slăveau pe tine asa:

Bucură-te, păstorul nostru cel bun;

Bucură-te, părinte milostiv si blând;

Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător si plin de har;

Bucură-te, tămăduitorul neputintelor noastre cel milostiv;

Bucură-te, în nevoi si împresurari grabnic ajutătorule;

Bucură-te, mai înainte văzatorule al celor ce vor să fie;

Bucură-te, înainte văzătorule si mustrătorule al gresealelor celor ascunse;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al-8-lea

Străină minune vedem la tine, preacuvioase, căci, împovărat de ani, slăbit si obosit fiind, o mie de zile si o mie de nopti pe piatră în rugăciune ai petrecut. Cine este dar îndreptătit să vestească suferintele si luptele tale pe care le-ai răbdat, fericite Părinte, ridicându-ti mâinile către Dumnezeu, pe Amalec cel închipuit biruindu-l si Domnului cântându-I: Aliluia!

Icosul al-8-lea

„Întru totul esti dorire, întru totul dulceată, preadulce Iisuse!” – Asa strigai în rugăciune, Părinte, în linistea deplină a pustiei tale. Iar noi, cei întunecati cu desertăciunile si în păcate toată viata petrecând, dragostea ta către Dumnezeu preamărim si tie iti cântăm asa:

Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc si te cinstesc pe tine;

Bucură-te, cel ce aduci pe păcătosi la îndreptare;

Bucură-te, sihastru tăcut si preaminunat;

Bucură-te, rugătorul pentru noi cel stăruitor;

Bucură-te, cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul;

Bucură-te, cel ce cu focul rugăciunii săgetile vrăjmasului le-ai ars;

Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind;

Bucură-te, luminătorule ce încălzesti si luminezi cu daruri duhovnicesti;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al-9-lea

Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când Staretului în zăvorâre aflat,

Împărateasa Cerului si a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă din pustie si să nu-i oprească pe oamenii credinciosi să vină la el, ci pe toti să-i învete a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale, fericite, căci împlinind porunca Maicii Domnului, tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai predat, iar celor nepriceputi ai fost sfetnic bun, celor intristati mângâietor, celor rătăciti blând povătuitor, celor bolnavi lecuitor si tămăduitor. Pentru aceasta tie îti cântăm asa:

Bucură-te, că din lume în pustie te-ai sălăsluit ca să agonisesti virtuti;

Bucură-te, că din pustie în mănastire te-ai întors ca sământa virtutilor să o semeni;

Bucură-te, cel ce esti luminat de harul Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce esti plin de blândete si smerenie;

Bucură-te, al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii;

Bucură-te, cel ce îmbărbătare si întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai;

Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine bucurie si comoară îi numeai;

Bucură-te, că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile Împăratiei Ceresti te-ai învrednicit;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 10-lea

La sfârsitul mântuitoarelor nevointe ajungând, preacuvioase, în rugăciune plecându-ti genunchii, sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, pe care Sfintii îngeri l-au înăltat sus, la Tronul Atoatetiitorului, ca împreună să te înfătisezi întru slava cea neînserată, cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt decât Sfintii: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid tuturor Sfintilor si mângâiere monahilor fiind, Preasfinte, Fecioara ti s-a arătat înaintea sfârsitului tău vestindu-ti că aproape este strămutarea ta către Domnul. Deci noi, minunându-ne de o asa cercetare a Maicii Domnului, iti cântăm asa:

Bucură-te, că pe împărăteasa Cerului si a Pământului la fată ai văzut-o;

Bucură-te, că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie;

Bucură-te, cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele ceresti;

Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihana Sfintirea vietii tale ai arătat;

Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat;

Bucură-te, căci cu sfârsitul tău fără durere, prevestirea ta mai înainte o ai împlinit;

Bucură-te, cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoatetiitorului ai fost încununat;

Bucură-te, că fericirea Raiului împreună cu toti Sfintii ai mostenit;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 11-lea

Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înaltând preacuvioase, prin întreaga ta viată mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciti spre povătuire, celor bolnavi cu trupul si cu sufletul spre tămăduire, iar noi, multumindu-I lui Dumnezeu pentru multimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Făclie dătătoare de lumină în timpul vietii fiind, Părinte de Dumnezeu fericit, si după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat, căci reversi de la cinstitele tale moaste râuri de minuni celor cu credintă si cu dragoste aleargă către tine. Iar noi, ca celui ce esti fierbinte rugător pentru toată lumea si făcător de minuni, tie-ti cântăm acestea:

Bucură-te, cel ce cu multimea minunilor de Dumnezeu esti preaslăvit;

Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreaga o ai luminat;

Bucură-te, iubirii lui Hristos urmasule cel credincios si drept;

Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, al celor bolnavi si neputinciosi lecuitor;

Bucură-te, al apei celei tămăduitoare, fântână nesecătuită;

Bucură-te, că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 12-lea

Cunoscând harul si îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine, preacuvioase Părinte, roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Biserica Sa de necredintă si dezbinare, de nevoi si necazuri, ca săcântăm împreună cu tine Făcătorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine, preacuvioase Părinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru noi către Domnul, ca pe un mângâietor si apărător, si cu dragoste iti cântăm tie acestea:

Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe;

Bucură-te, scut si îngrădire a crestinătătii;

Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toti către ceruri;

Bucură-te, apărătorul si ocrotitorul nostru;

Bucură-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârsit;

Bucură-te, cel ce cu vesmântul tău pe multi bolnavi ai vindecat;

Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavolesti le-ai biruit;

Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândetea ta le-ai supus;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate Sfinte si mare făcător de minuni, preacuvioase Părinte Serafime, primeste această sărmanărugăciune a noastră ce se înaltă spre lauda ta si stând acum înaintea Tronului Împăratului împăratilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi toti ca să aflăm mila Lui în Ziua Judecătii, cu bucurie cântându-I: Aliluia!

(acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăvesti prin viata ta cea minunată Numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ si serafim în trup si, ca o rază prealuminată a vesnicului soare al dreptătii, viata ta a strălucit. Iar noi văzând nevointele tale cele prealăudate, cu evlavie si cu bucurie tie cântăm acestea:

Bucură-te, dreptarul credintei si al evlaviei;

Bucură-te, chipul blândetei si al smereniei;

Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a dreptilor;

Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhnitilor;

Bucură-te, lauda preaiubită a monahilor;

Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume;

Bucură-te, slava si apărarea tării Rusesti;

Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

SCondacul întâi

Făcatorule de minuni si preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule si rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iti aducem tie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeste-ne pe noi, cei care strigăm către tine:

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcator de minuni din Sarov!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNEA ÎNTÂI CĂTRE SFÂNTUL SERAFIM

O, preaminunate Serafime, mare făcător de minuni din Sarov, pentru toti cei ce aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător, în zilele vietii tale nimeni de la tine sărman n-a iesit, ci tuturor plăcută le-a fost vederea fetei tale si glasul cel cu bună întâmpinare a cuvintelor tale.

Pe lângă acestea si darul tămăduirilor, darul înainte vederii si darul vindecărilor sufletelor celor neputincioase cu îmbelsugare în tine s-au arătat. Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământesti la odihna cea cerească, niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi si nu este cu putintă a număra minunile tale care s-au înmultit ca stelele cerului căci iată, în toate marginile pământului te arăti oamenilor credinciossi le dăruiesti tămăduiri.

Pentru aceasta si noi strigătie: O, preabunule si blândule Cuvios al lui Dumnezeu, rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi, care niciodată nu depărtezi pe cei ce te cheamă pe tine, înaltă pentru noi binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul puterilor ca să întărească poporul nostrum binecredincios si săne dăruiască nouă cele de trebuintă în viata aceasta si toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, ca să ne pazească de caderi în păcat si să ne învete pocăinta cea adevărată, ca fără de piedici săintrăm în Împărătia Cerurilor unde tu acum strălucesti în slavă neapusăsi să cântăm cu toti Sfintii, lăudând Treimea cea de Viată dătătoare, în veci!

 Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUA CĂTRE SFÂNTUL SERAFIM

O, preasfinte Cuvioase si de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din slava ta cea de sus către noi cei smeritsi neputinciosi, împovărati cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor si mângâiere.

 Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate si ajută-ne ca să păzim fără de

prihană poruncile Domnului, să tinem cu tărie credinta ortodoxă, cu sârguintă să-I aducem lui Dumnezeu pocăintă pentru păcatele noastre în evlavie crestinească, cu harul bine să sporim si să fim vrednici de ajutorul si mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pre noi, cei ce cu credintă si cu dragoste ne rugătie si nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de ocrotirea ta.

Acum si în ceasul sfârsitului nostru ajută-ne si apără-ne cu rugăciunile tale de săgetile cele pline de răutate ale diavolului, ca să nu ne stăpânească puterea lui ci, cu ajutorul tău, să ne învrednicim a mosteni fericirea lăcasurilor Raiului. Căci în tine ne punem astăzi nădejdea, Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire si adună-ne la lumina cea neînserată a vietii vesnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim si să cântăm împreună cu toti Sfintii Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

TROPARUL SFÂNTULUI SERAFIM (glasul al 4-lea)

Din tinerete L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, si numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujesti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilintă dobândind iubirea lui Dumnezeu si arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm tie: Mântuieste-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

CONDACUL SFÂNTULUI SERAFIM (glasul al 2-lea)

Frumusetea lumii si cele trecătoare lăsând, preacuvioase, te-ai sălăsluit în Mănăstirea Sarovului si acolo, îngereste vietuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta si Hristos te-a preaslăvit pe tine, Părinte Serafime, îmbogătindu-te cu darul tămăduirilor si al minunilor. Drept aceea iti cântăm tie:

Bucură-te, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

CategoriiFără categorie
0 Shares