Rugăciune pentru primirea Luminii Sfinte, citită de Patriarhul Ierusalimului4 min de citit

Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Înţelepciune
începătoare de lumină a Tatălui Celui fără-de-început,
Care locuieşti întru lumina cea neapropiată, Care ai poruncit
luminii să strălucească dintru întuneric, Care ai
spus să fie lumină şi a fost lumină, Doamne, Dătătorulede-
lumină, Care ne-ai scos din întunericul înşelăciunii şi
ne-ai călăuzit la lumina minunată a cunoştinţei Tale, Care
ai umplut de lumină şi bucurie tot pământul prin venirea
Ta în trup aici şi cele de dedesubt prin pogorârea Ta la
iad, după care Tu ai vestit lumina tuturor neamurilor prin
sfinţii Tăi apostoli, Ţie îţi mulţumim că prin credinţa cea
dreaptă ne-ai scos din întuneric la lumină şi ne-am făcut
fii ai luminii prin sfântul Botez şi am văzut slava Ta plină
de har şi adevăr (Ioan 1, 14).
Dar o, Dătătorule-de-lumină Doamne, Care eşti lumina
văzută de cei care au stat în întuneric; Stăpâne Doamne, Care
eşti Lumina cea adevărată, care luminezi pe tot omul care
vine în lume (Ioan 1,9), singura Lumină a lumii şi lumina
vieţii oamenilor, de a Cărui slavă este plin tot universul, căci
Tu ai venit ca lumină în lume prin pogorârea Ta în trup, deşi
lumea a iubit întunericul mai mult decât lumina. Dătătorulede-
lumină, Doamne, ascultă-ne pe noi, păcătoşii şi nevrednicii
robii Tăi, care în acest ceas stăm lângă acest preasfânt şi
de-lumină-purtător Mormânt şi ne primeşte pe noi care cinstim
Patimile Tale curate, preasfântă răstignirea Ta, moartea
Ta de bună voie şi punerea şi îngroparea trupului Tău cel
fără de viaţă în acest preacinstit Mormânt al Tău, şi Învierea
Ta cea de a treia zi pe care începem să o prăznuim cu bucurie,
pomenind pogorârea Ta la iad prin care ca un Stăpân ai
slobozit prin strălucirea Dumnezeirii Tale sufletele drepţilor
ţinute acolo, umplând cele mai de jos de lumină. De aceea
prăznuind cu inimă plină de bucurie şi cu duhovnicească
bucurie în această preabinecuvântată Sâmbătă, preamântuitoarele
taine împlinite într-un mod dumnezeiesc, potrivit
Ţie, pe pământ şi sub pământ, pomenind adevărata lumină
lină (înveselitoare) şi de dorit, care a strălucit dumnezeieşte
peste aceştia în cele mai de jos, şi într-un chip dumnezeiesc
a strălucit din Mormânt, facem vădită Lumina care arată
Teofania Ta, Cel care ai venit în lume pentru noi.
Căci aşa cum în această noapte mântuitoare şi strălucitoare
toate se umplu de lumină, cerul şi pământul şi cele de dedesubt
prin taina fericitoare a pogorârii Tale la iad şi învierea Ta
cea de a treia zi din mormânt, cei ce primesc cu evlavie din
această Lumină neîncetat aprinsă şi pururea strălucitoare o
trec celor ce cred în Tine, Lumina cea adevărată, şi noi Te
chemăm şi Te rugăm, Preasfinte Stăpâne, ca să arăţi acest dar
de sfinţire plin de harul Tău dumnezeiesc prin harul preasfântului
şi de-viaţă-purtătorului Tău Mormânt şi să binecuvântezi
şi să sfinţeşti pe cei ce se ating de ea cu cucernicie,
slobozindu-i de întunericul patimilor, şi să ne faci vrednici
de preastrălucitoarele Tale sălaşuri unde străluceşte lumina
cea neînserată a Dumnezeirii Tale. Dă-le, Doamne, sănătate
şi viaţă bună, umple casele lor de tot binele. Dătătorule-delumină,
Stăpâne, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în acest ceas
şi dă-ne nouă şi lor să umblăm în Lumina Ta şi să locuim
în ea cât timp vom avea lumina vieţii de faţă. Fă, Doamne,
ca lumina faptelor noastre bune să lumineze înaintea oamenilor,
ca ei să Te slăvească pe Tine împreună cu Cel fără-deînceput
al Tău Părinte şi Duhul Tău cel Sfânt. Căci Tu ne-ai
aşezat lumină neamurilor, ca să luminăm pe cei ce umblă
întru întuneric, dar lucrând răul, am iubit întunericul mai
mult decât lumina, căci oricine face răul urăşte lumina, după
cuvântul Tău cel nemincinos.
De aceea păcătuind, ne poticnim zilnic pentru că umblăm
în întuneric. Dă-ne să vieţuim restul zilelor noastre cu ochii
minţii luminaţi. Dă-ne să umblăm ca fii ai luminii în lumina

poruncilor Tale, albeşte veşmântul strălucitor al sfântului
Botez pe care l-am înnegrit cu faptele noastre, Cel ce
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Dă-ne să îmbrăcăm
armele luminii ca să îndepărtăm pe stăpânul întunericului ce
se preface în înger al luminii. Doamne, aşa cum în această
zi ai strălucit celor ce şedeau în întuneric şi în umbra morţii,
tot aşa străluceşte în inimile noastre lumina Ta neînserată,
ca strălucind cu lumina aceasta şi arzând în credinţă, să
Te slăvim pe Tine, singura Lumină lină a Luminii celei
dătătoare-de-lumină în veci. Amin!

Print Friendly, PDF & Email

Comentarii

comments