Acatistul SfinTilor Mucenici BRÂNCOVENI Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi:

Constantin, Stefan, Radu, Matei si cu sfetnicul Ianache

16 august

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin.

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de 3 ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne curateste pacatele noastre; Stapane iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in cerurui, sfinteasca-se numele Tau,vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant.
Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri.
Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbazveste de cel rau.

Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1: (glasul al 3-lea)

Veniti, binecinstitorilor crestini, să aducem cuvioase laude si cântare duhovnicească

dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru împărătia cerurilor si pentru neam, acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Stefan, Radu, Matei, si cu sfetnicul Ianache.

Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucurati-vă, multpătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă mult v-ti nevoit!

Icosul 1:

Întregind lantul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir, în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-ati mărturisit si lepădările pentru bunătătile vremelnice ale acestui veac trufas si nestatornic, desăvârsit le-ati zdrobit. Drept aceea, minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilintă graiuri ca acestea:

Bucurati-vă, că avutia cea stricăcioasă ati defăimat;

Bucurati-vă, că bogătia cea gândită ati aflat;

Bucurati-vă, că de frumusetea materialnică nu v-ati biruit;

Bucurati-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-ati socotit;

Bucurati-vă, preaînteleptilor, voi partea cea bună ati ales;

Bucurati-vă, că roadele blagocestiei cu bucurie ati cules;

Bucurati-vă, că vitejească răbdare împreună până în sfârsit ati arătat;

Bucurati-vă, că biruinta deplină asupra lumii, a trupului, si a diavolului ati câstigat;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 2:

Luminati fiind dintru înăltime, ati primit a pătimi si a muri pentru Ziditorul tuturor, ca de El să fiti si proslăviti; iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru care ati mers la jertfă având pe buze cântarea îngerească; Aliluia!

Icosul 2:

Din fragedă pruncie ai înteles, voievodule Constantin, că „frica Domnului este începutul întelepciunii” si le-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeiestilor Scripturi. Apoi la vreme cuviincioasă învrednicindu-te tainei Sfintei cununii, cu unsprezece odrasle domnesti Dumnezeu te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frica si în certarea Lui crescându-i, patru au ajuns mucenici măriti. De aceea de la noi acum auziti:

Bucurati-vă, că dumnezeiasca pronie din nefiinta în această lume v-a adus;

Bucurati-vă, că începutul cel bun, al fricii de Dumnezeu, cu totii l-ati pus;

Bucurati-vă, căci dulceata cea negrăită a Sfintelor Scripturi ati aflat;

Bucurati-vă, căci cu osârdie, ziua si noaptea, din izvoarele lor v-ati adăpat;

Bucurati-vă, căci cunostiintei fapta cea bună ati adus;

Bucurati-vă, căci râvna voastră nu v-a dat clipă de repaos;

Bucurati-vă, căci zilele cele rele ale acestei vieti bine le-ati chivernisit;

Bucurati-vă, căci călătoria ati săvârsit si la limanul ceresc ati sosit;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 3:

Nu ai voit domnie si stăpânire pământească, fericite Constantine, stiindu-te domn în casa si pe mosia ta, ci mai vârtos ai dorit să domnesti, prin Sfinte nevointe si Sfinte virtuti, peste patimi. Iubit-ai puterea cerească a harului Sfântului Duh mai vârtos decât pe cea lumească, si acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi si cu sfetnicul Ianache: Aliluia!

Icosul 3:

Silit ai fost de sfatul cel mare al Tării Românesti să primesti a fi domnitor, căci în vremuri mult tulburate

prin înconjurări de osti si de vrăjmasi, blândetea si întelepciunea ta au adus bună ocârmuire. Fericiti suntem noi că ti-ai tăiat voia ta si ai primit greul sceptru domnesc, căci spunând si tu întru sine-ti: „eu si neamul meu vom sluji lui Dumnezeu”, ne îndemnati pe toti cu dorire a vă striga:

Bucură-te, noule Moise al łării Valahiei si a ei propăsire;

Bucură-te, că împreună cu tainicul Ianache îi urzesti bună sporire;

Bucură-te, feciorule Constantin, al lui Hristos viteaz ostean;

Bucură-te, bine urmându-l, tu, minunatule Stefan;

Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe;

Bucură-te, micule Matei, dar desăvârsitule la minte;

Bucurati-vă, podoabe nepretuite ale Tării Românesti;

Bucurati-vă, mărgăritare si binecuvântări ale orasului Bucuresti;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 4:

Lăcasuri ale Sfântului Duh ati ajuns prin mucenicie, căci si voi mult ati ajutat poporul lui Dumnezeu să se zidească în duh, ridicând mănăstiri, biserici, si tipărind cărti cu aleasă hrană duhovnicească. Cum dar nu vom cânta Stăpânului tuturor, Celui Ce a binevoit a lucra prin voi, cântarea: Aliluia!

Icosul 4:

Întunericul necredintei si al nestiintei ai izgonit, si lumina cunostinttei dumnezeiesti a strălucit peste tară, căci, casi Solomon, ai iubit, mărite Constantine, podoaba casei lui Dumnezeu. Din tiparnite au iesit Sfinte cărti, comori de vindecări, bucuria crestinilor evlaviosi, pentru care vă bucurăm pe voi zicând:

Bucurati-vă, iubitorilor de Sfinte lăcasuri si altare;

Bucurati-vă, ctitori de mănăstiri si dăruitori de odoare;

Bucurati-vă, căci tipăriturile voastre din popor întunericul risipesc;

Bucurati-vă, cărtile Sfantului Ierarh Antim în Tară lumina sporesc;

Bucurati-vă, căci voi, tipărirea primei Biblii în română ati continuat;

Bucurati-vă, căci apoi Psaltirea, căti de slujbă si zidire sufletească ne-ati dat;

Bucurati-vă, căci cărtile voastre si până astăzi se doresc;

Bucurati-vă, Treimea Sfântă în ctitoriile voastre toti o blagoslovesc;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 5:

Făclii luminătoare pentru łările Române si pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparnitele înfiintate sau restaurate de voi la Snagov si Bucuresti, Râmnicu Vâlcea si Târgoviste, Buzău, Tiflis si Alep, făcând pe crestinii români si greci, iviri si arabi, să cânte cu totii într-un glas: Aliluia!

Icosul 5:

Slava nepieritoare ti-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin, si după dreptate ai fost socotit în vremea ta apărătorul întregii crestinătăti ortodoxe, căci cine a năzuit către tine si l-ai trecut cu vederea sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? Iată pentru ce limbi, semintii, si popoare îti cântă tie, Sfantului Ierarh Antim Ivireanul, si împreună pătimitorilor tăi, unele ca acestea:

Bucurati-vă, vajnici apărători a toată Ortodoxia;

Bucurati-vă, căci ne sunteti tăria, slava, si bucuria;

Bucurati-vă, stâlpi de foc ceresc, voi cerul si pământul uniti;

Bucurati-vă, că români si greci cu graiuri alese vă heretisesc;

Bucurati-vă, că iviri si arabi din inimi recunoscătoare vă multumesc;

Bucurati-vă, că lucrarea voastră mană cerească pentru multe tări a însemnat;

Bucurati-vă, că roade ceresti ati cules după ce cu lacrimi ati semănat;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 6;

Dar cum oare vom putea lăuda noi, nevrednicii, râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu lăcasuri?

Căci unde nu ati zidit sau reînnoit biserici, mănăstiri, paraclise, schituri, bolnite, trapeze? Pentru toate acestea, din toate părtile miluite de voi, orase si sate românesti, mănăstiri din Sfântul Munte al Athosului, ca si din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele mării grecesti si de peste tot Răsăritul Ortodox, până la muntele Sinai sî Ierusalim răsună cântarea: Aliluia!

Icosul 6:

Precum Binecredinciosul voievod Stefan cel Sfânt în Moldova, si voi multe si alese lăcasuri de

închinăciune ati ridicat, preafericitilor, iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine ati înmultit talantii vostri, turnul faptelor voastre cele bune desăvârsit l-ati înăltat, pentru care auziti:

Bucurati-vă, că Marelui Mucenic Gheorghe, lăcas luminat în Bucuresti i-ati clădit;

Bucurati-vă, că si Mitropoliei muntene frumoasă clopotnită i-ati zidit;

Bucurati-vă, striga vouă mănăstirile de la Sâmbăta de Sus, Râmnicu Sărat, si Viforita;

Bucurati-vă si vă veseliti, vă spun cele de la Brâncoveni, Bistrita-vălcea, si Arnota;

Bucurati-vă, tainic soptesc cele de la Gura Motrului, Strehaia, si Sadova;

Bucurati-vă, auziti dinspre Govora, Dintr-un lemn, Mamul, si Tismana;

Bucurati-vă, vă spun bisericile voastre din Făgăras, Scheilor din Brasov, si Ocna Sibiului;

Bucurati-vă, vi se cântă în cea a Sfantului Mucenic Dumitru din Târgoviste, de la Mogosoaia, si Potlogi;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 7:

Crâiasa ctitoriilor tale, Sfânta mănăstire Hurezi-vălcea, menită să fie lăcas de îngropare pentru tine si tot neamul tău, minunatule voievod Constantin, dă măsură dărniciei si râvnei de care ai fost si tu mistuit pentru înfrumusetarea casei lui Dumnezeu, Sfânta Biserică, pentru care niciodată n-ai socotit a fi ceva prea scump. Neasemuita ei frumusete si armonie ne îndeamnă a cânta cu glas de prăznuire lui

Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Piatra cea mare a mormântului ce ti-ai gătit în biserica cea mare de aici si azi suspină după moastele voastre Sfinte, căci mănăstirea din Halki si biserica Sfântului Gheorghe din Bucuresti au primit această comoară de nepretuit. Dar duhul, rugăciunea, si urmele pasilor vostri sunt pretutindeni la Hurezi si în schiturile ce ati ridicat închipuindu-le în semnul crucii dimprejur, drept care cu smerenie vă lăudăm, grăind:

Bucurati-vă, ai marilor împărati bizantini adevărati următori;

Bucurati-vă, ctitoria voastră nu are pereche, e ca luceafărul între luminători;

Bucurati-vă, că sapte ani la dânsa, cu osteneală si fără preget s-a trudit;

Bucurati-vă, căci mesterul Manea, iscusit urzitor, bijuterie în piatră v-a izvodit;

Bucurati-vă, v-a strigat dintru înăltime schitul ocrotit de Botezătorul Ioan;

Bucurati-vă, vă sopteste Arhidiaconul întâi mucenic, din schitul închinat lui de coconul Stefan;

Bucurati-vă, auziti si de la schitul patronat de Apostolii Sfinti;

Bucurati-vă, fericiti sunteti voi, feciori domnesti si ai vostri părinti;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 8

Nu a răbdat mai mult vrăjmasul neamului omenesc, tatăl minciunii si ucigasul de oameni, multa voastră lucrare săvârsită spre slava lui Dumnezeu, Cel închinat în Treime si spre folosul întregii crestinătăti dreptslăvitoare, ci împotriviri a pus în calea voastră cea luminoasă. Dar voi, prin rugăciuni stăruitoare, postiri, milostenii, si vegheri, vă găteati pentru ziua încununării, si să primiti întâi paharul pătimirii, Domnului cântând: Aliluia!

Icosul 8:

Multi vrăjmasi văzuti si nevăzuti a stârnit satana asupra voastră, ploaie de pâre, minciuni, si viclenii învolburând mintile hainului sultan Ahmet si sălbaticului său vizir Gin Ali pasa.Voi însă, îmbrăcându-vă în platosa dreptătii si într-armându-vă cu armele luminii, prin smerita pocăintă vă întăreati, pentru care auziti de la noi asa:

Bucurati-vă, că iadul cu slugile lui asupra voastră se porneste;

Bucurati-vă, că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbeste;

Bucurati-vă, iconomi buni ai Domnului, ce fapte bune pururea râvneati;

Bucurati-vă, căci pentru aceasta veti fi si mărturisitori neînfricati;

Bucurati-vă, că înaintea crudului sultan fiind adusi, l-ati înfruntat;

Bucurati-vă, că pe băutorul de sânge vizir în nedumerire l-ati aruncat;

Bucurati-vă, că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruci este cu voi;

Bucurati-vă, viteji netemători de ai semilunii puhoi;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 9:

Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună cum voi, de neam domnesc fiind si crescuti în desfătări, ati putut merge cu neclintita hotărâre si pe calea cea strâmtă cu inimi pline de bărbătie. Acestea sunt minunile credintei noastre săvârsite în fiii luminii, ascultării, si jertfei! Lui Dumnezeu Celui minunat întru Sfintii Săi pentru aceasta împreună să-I cântăm; Aliluia!

Icosul 9:

În Sfânta si Marea Vineri a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, a îngăduit Iubitorul de oameni, cu judecătile Sale înfricosate si neajunse mintilor noastre întunecate, să se abată mânia urgiei păgânesti asupra casei voastre celei blagoslovite. Plângeau cu amar si jale neostoită toti locuitorii Bucurestilor, ba chiar si pietrele din drumul vostru, văzându-vă urcati în care si dusi spre Tłarigrad, sub pază, spre înfricosata cercetare. Pentru aceasta nici noi nu vom tăcea, ci vom grăi către voi:

Bucurati-vă, că pe Domnul domnitorilor în pătimire Il urmati;

Bucurati-vă, că de împăratul împăratilor ati hotărât să nu vă lepădati;

Bucurati-vă, cu totii, domn, feciori, si gineri, că spre mărturisirea lui Hristos ati pornit;

Bucurati-vă, că dintre voi sase, cununa si slava mucenicească au dobândit;

Bucurati-vă si pentru mult îndurerata doamna Maria, care pe voi vă însoteste;

Bucurati-vă, că mărita doamnă, pe Hecuba din vechime în slavă cu neasemănare o covârseste;

Bucurati-vă, căci călătoria voastră, cu a Sfântului Sfintitului Mucenic Ignatie s-a asemănat;

Bucurati-vă, că vesnica răsplătire cerească, precum acela, de la Domnul slavei ati luat;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 10:

Ajunsi în cetatea Sfântului împărat Constantin, ati fost aruncati în înfricosata temnită Sapte Turnuri, în bezna si frigul ce îndurati înlăntuiti, Duhul Cel Preasfânt se ruga întru voi cu suspine negrăite, harul Lui

vă lumina, vă încălzea si vă întărea, învătându-vă să multumiti fierbinte lui Dumnezeu pentru toate si să- I cântati: Aliluia!

Icosul 10:

Cine va putea spune multimea caznelor si a chinurilor la care ati fost supusi vreme de aproape patru luni, prin care ati covârsit chiar si pe multi dintre mucenicii cei din vechime, îngerilor si oamenilor v-ati făcut priveliste înfricosată si de mirare, lămurindu-vă ca aurul cel curătit de sapte ori în foc; iar noi, lăudând pe Cel Ce v-a slăvit în viată si după moarte, vă fericim zicând:

Bucurati-vă, că în temnita întunecată si umedă ati fost închisi;

Bucurati-vă, că în lanturi si cătuse v-au dat ai vostri pârâsi;

Bucurati-vă, că ati sângerat cumplit, strujiti ca mucenicii de odinioară;

Bucurati-vă, căci cu cleste rosit în foc v-au ars pe piept si la subtioară;

Bucurati-vă . că tari ca diamantul ati rămas voi în ortodoxie;

Bucurati-vă, că ati crezut cu neclintire în viata veacului ce va să fie;

Bucurati-vă, că Mântuitorul Hristos si Preacurata Sa Maică din înăltime vă priveau;

Bucurati-vă, că toti Sfintii si toate puterile ceresti pentru voi se rugau;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 11:

Ziua împărătescului praznic al Adormirii Maicii lui Dumnezeu, când împlineai 60 de ani de viată, slăvite voievod, iar doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe Preasfânta ei ocrotitoare, a fost aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri. Căci portile cele grele ale temnitei deschizându-le, ati fost adusi înaintea cruntului sultan, a curtii sale, si a călăului cu iataganul scos, pentru ultima si cea mai grea înfruntare. Către care îndreptându-vă cu totii, cântati în inimile voastre: Aliluia!

Icosul 11:

Istoviti de chinuri si suferinte, în grele lanturi ferecati, cu capete descoperite, cu picioare goale si numai în cămăsi, au stat vitejii mărturisitori în fata păgânului tiran, care cu îngrozire vicleană le făgădui viata dacă se vor lăsa de legea lor si vor trece la legea turcească. Râspunsu-i-a Vodă Brâncoveanu: „Noi de legea crestinească nu ne lăsăm; în ea ne-am născut si am trăit, în ea voim să murim”. Apoi către copiii săi zise: „Fiilor, fiti bărbati! Am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământească. Nu ne-au mai rămas decât sufletele; să nu le pierdem si pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru lisus Hristos. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru”. De aceea drept este ca acum să auziti:

Bucurati-vă, căci cuvintelor amăgitoare ale vicleanului sultan nu v-ati plecat;

Bucurati-vă, căci îngerii cu cununi ceresti de voi s-au apropiat;

Bucurati-vă, că la botezul cel dintâi acum pe cel al sângelui îl adăugati;

Bucurati-vă, căci astfel toate păcatele voastre cu desăvârsire le spălati;

Bucurati-vă, osteni viteji si nebiruiti ai împăratului Ceresc;

Bucurati-vă, că vicleanul sarpe nu v-a putut amăgi cu nimic pământesc;

Bucurati-vă, că la momiri si îngroziri neplecându-vă, legea păgânului Mahomed ati defăimat;

Bucurati-vă, că pentru legea cea nouă, a darului si a iubirii lui Hristos ati răbdat si de El v-ati încununat;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 12:

De a si sovăit Mateias pentru o clipă, ca un prunc, înaintea fiorosului gâde, dar mai apoi, îmbărbătânduse, prin cuvintele domnescului său părinte, singur mergând si-a asezat capul pe butuc, râvnind cu dorire prealuminatei cete a Sfintilor mucenici, în care va cânta în veci de veci Sfintei, Celei de o fiintă, si nedespărtitei Treimi: Aliluia!

Icosul 12:

Cădeau ca spicele sub secera capetele copiilor domnesti si al credinciosului Ianache sub ochii

voievodului, din care curgeau pârâiase de lacrimi pentru nespusa durere vremelnică si apropiata fericire vesnică. Dar în inima lui vitează răsunau cu putere cuvintele proorocesti: „Iată, eu si pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu”. Pentru aceasta, după vrednicie, aducem vouă aceste cântări de laudă:

Bucurati-vă, căci prin tare hotărâre păcatul, moartea, si iadul ati biruit;

Bucurati-vă, că puitorul de nevointe Hristos întru cele ceresti v-a primit;

Bucurati-vă, că se îngrozesc tiranii si răucredinciosii privindu-vă sau amintindu-si de voi;

Bucurati-vă, rugători bineprimiti pentru tară, neam, Ortodoxie, si sărmanii de noi;

Bucurati-vă, ocrotitori ai Bucurestilor si mijlocitori pentru toată suflarea românească;

Bucurati-vă, solitari pentru ea, ca întelepciune de sus si milă bogată să dobândească;

Bucurati-vă, si nu ne lăsati să ne lepădăm de Sfânta credintă prin viata păgână;

Bucurati-vă, învingătorilor, si cereti îndurare pentru noi de la Preacurata Stăpână;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Sfintilor martiri Brâncoveni, care ati biruit si v-ati încununat, căutati dintru înăltimea fericitei si nesfârsitei vieti ceresti către noi, cei împovărati de multe, mari, grele, si nepocăite păcate, si primind putina noastrărugăciune ca pe o gângurire pruncească, mijlociti de la Dumnezeul milei si al îndurărilor să ne izbăvească de chinurile cele vesnice ca, mântuiti fiind, pururea să-I cântăm împreună cu voi în negrăita bucurie a împărătiei Sale: Aliluia!

Apoi se zice iarăsIcosul 1:

Întregind lantul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir, în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-ati mărturisit si lepădările pentru bunătătile vremelnice ale acestui veac trufas si nestatornic, desăvârsit le-ati zdrobit. Drept aceea, minunându-ne de mărimea voastră de suflet, văaducem cu umilintă graiuri ca acestea:

Bucurati-vă, că avutia cea stricăcioasă ati defăimat;

Bucurati-vă, că bogătia cea gândită ati aflat;

Bucurati-vă, că de frumusetea materialnică nu v-ati biruit;

Bucurati-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-ati socotit;

Bucurati-vă, preaînteleptilor, voi partea cea bună ati ales;

Bucurati-vă, că roadele blagocestiei cu bucurie ati cules;

Bucurati-vă, că vitejească răbdare împreună până în sfârsit ati arătat;

Bucurati-vă, că biruinta deplină asupra lumii, a trupului, si a diavolului ati câstigat;

Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintă bine v-ati nevoit!

sCondacul 1:

Veniti, binecinstitorilor crestini, să aducem cuvioase laude si cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru împărătia cerurilor si pentru neam, acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Stefan, Radu, Matei, si cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucurati-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credintămult v-ati nevoit!

După aceea zicem această:

RUGĂCIUNE

O, Sfintilor martiri Brâncoveni, care, prin întelepte osteneli, comoara Sfintei si dreptei credinte până în sfârsit o ati păzit, si de la împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ati primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră via, de buni iconomi si credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum si sfârsitul vostru vitejesc, de adevărati eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ati făcut priveliste de multă mirare oamenilor si îngerilor?

Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea,ca unii ce suntem îngreunati de multe, mari, grele,si nepocăite păcate, si nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări si de Sfintele voastre virtuti, si să ne dea o cuvioasă îndrăzneală, spre a îndrepta către voi, cu buna nădejde, smerita noastră rugăciune.

Dar unde si către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul si Atotstiitorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfintii Săi, si către voi, ca si către aceia care, călătoria vietii prin valea ispitirii si a plângerii acestui veac înselător, bine săvârsind, ca aurul trecut prin foc de sapte ori v-ati lămurit, si ati ajuns lăcasuri sfintite, în care Tatăl, Fiul, si Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălăsluit.

O, fericitilor, Sfintilor, si bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutati dintru înăltimea slaveicerestilor voastre lăcasuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim, si care pentru multa noastră lenevie si mândrie, covârsiti de boli, pagube, necazuri, si de înfricosate si negândite nevoi, mai mult decât toti, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticălositsi asupriti.

Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare si avutie

pământească aflându-vă, în toată viata voastră dorirea nestricăcioaselor bogătii ale harului neîncetat ati avut, iar noi, desi din mila proniei dumnezeiesti săraci si strâmtorati fiind, cuvioasa neiubire de agonisealădefăimând, frumusetile mincinoase si stricăcioase ale acestui veac trufas si nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele ceresti cu totul o am nimicit.

Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbrăsi o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea, si însăsi viata voastră, pe toate gunoaie le-ati socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobânditi; iar noi, de buna voie, si de nimeni siliti, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rusine este a si grăi ne-am prăvălit, si mai mult decât necredinciosii si rău credinciosii iubind prostia si nerusinarea patimilor ne-am păgânizat.

 Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului si lumina lumii, pentru noi se huleste tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt si de mare cuviintă al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, si în Treime închinat.

Ce răspuns vom da oare înfricosatului, Dreptului, si Nemitarnicului Judecător, căci stim prea bine că de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea, si dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul, si cu fapta am lucrat, si pentru ce la chinurile cele vesnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitoceasca întelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsati să ne netrebnicim mai mult si stăviliti alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului, si a diavolului, prin Sfintele si pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericitilor martiri, rugătorilor fierbinti către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru Tara si neamul vostru, pentru toti cei ce aleargă către voi cu credinta tare si umilinta nefătarnică.

Mijlociti pentru noi toate cele bune si de folos pentru luminarea ochilor mintilor si inimilor noastre celor întunecate de grija vietii de acum, râvna aprinsă si neostoită pentru fapta bună ce v-a însufletit pe voi, dobândirea întru cunostiinta a mărgăritarului celui de mult preal binecinstitoarei si lucrătoarei prin dragoste credinte, pretuirea lui mai mult decât lumina ochilor si decât viata aceasta vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă.

Plecati spre milă si îndurare pe milostivul si iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toti, să ne deschidă usa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via si pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecati de nestiintă si biruiti de urâte gânduri si de patimi de necinste.

 Cereti pentru noi si statornicia neclintită si tăria de diamant ce ati avut până ce v-ati dat sufletele voastre, curătite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor.

 Ca astfel, învrednicindu-ne si noi părtii celei de-a dreapta, dimpreună cu voi si cu toti Sfintii care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vietii noastre, pe Tatăl, pe Fiul, si pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a împărătiei Sale, în vecii vecilor.

Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares