După obisnuitul început, se zic:

Condacele si Icoasele:

Condacul 1

Folositor si ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, Mucenice, că pe multi ai izbăvit de pagube: pe furi urmărind, pierderile departându-le si celor ce aleargă la tine cu credintă împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm , fii milostiv si nouă care îti cântăm: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Icosul 1

Întrupându-se Cuvântul lui Dumnezeu s-a luminat făptura, si printr-Însul a izvorât multimea

mucenicilor, care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători celor neputinciosi; pentru aceasta îti cântăm:

Bucură-te, stea neapusă.

Bucură-te, rază de nematerialnic foc.

Bucură-te, lumina celor păgubiti.

Bucură-te, căderea celor răpitori.

Bucură-te, taină care destăinuiesti nelegiuirea.

Bucură-te, stavilă care opresti rătăcirea.

Bucură-te, stâlp care împiedici necuviinta.

Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia.

Bucură-te, suflare care întăresti inimile celor suferinzi.

Bucură-te, mână care descoperi prădăciunile.

Bucură-te, lant care fereci pe făptuitorul celor rele.

Bucură-te, negura care întuneci gândurile necurate.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 2-lea

Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor celor care voiau a răpi munca săracului amărât de soartă si a stinge fiinta lui , fiind amenintat de întâmplări; pentru aceasta strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Să nu se învrednicească nelegiuitii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile marii ce vin spumegând pe aripile vănturilor turbate; ci să cadă ca spicele tarinii de fata ta si noi să te binecuvântăm, zicând:

Bucură-te, naădejdea noastră cea tare.

Bucură-te, căderea nelegiuitilor vrăjmasi.

Bucură-te, ingrădirea nesătioaselor fiare.

Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori.

Bucură-te, că se cutremură cei ce calcă poruncile tale.

Bucură-te, că se ticălosesc cei ce nu cinstesc minunile tale.

Bucură-te, că se chinuiesc cei ce nu cheamă într-ajutor numele tau.

Bucură-te, că se tulbură cei ce te amărăsc.

Bucură-te, că se laudă cei ce îti multumesc łie.

Bucură-te, că de mila ta toată făptura se veseleste.

Bucură-te, că de îngrozirea ta toti cei ce au gresit se pocăiesc.

Bucură-te, izbăvitorul celor umiliti.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 3-lea

Dreptatea si pacea având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemaiputând suferi ca să vezi

închinăciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munte, cu post si rugăciuni ti-ai curătit sufletul de păcate si te-ai întărit în credinta Domnului nostru Iisus Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Păgânii, nemairăbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înselăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credinta lui Hristos poporului si dovedind că El este Dumnezeu, Care face minuni, iar nu pietrele si arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îti cântăm:

Bucură-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu târsâne.

Bucură-te, cel ce pe urmă ai fost ars cu foc.

Bucură-te, cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor.

Bucură-te, că ai fost străpuns peste tot cu sulite.

Bucură-te, că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier.

Bucură-te, că si alte munci ai suferit cu răbdare.

Bucură-te, că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta.

Bucură-te, mai ales, că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului si a sângelui.

Bucură-te, că Alexandria s-a îngrozit de credinta ta cea tare.

Bucură-te, că tiranii erau mustrati de cutezarea ta.

Bucură-te, că, nemaiavând cu ce te mai spăimânta, au poruncit să fii tăiat cu sabia.

Bucură-te, că multi din privitori te binecuvântau zicând:

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 4-lea

Fericita credintă a Răsăritului ridicând în sfârsit crucea între popoarele păgâne, după căderea tiranilor vrajmasi ai crestinătătii, s-a zidit în Alexandria biserica ta, Sfinte, de către un iubitor de Hristos cetătean, în vremea lui Constantin împăratul; si acolo au fost aduse rămăsitele moastelor tale, cărora ne închinăm cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas ridicând către tine strigăm: Grăbeste-te, Sfinte, a ne apăra; nu ne dezlipi nădejdilede de mila ta cea mare; căunde vom năzui afară de tine să ne linistim, după noianul păcatelor noastre, după Mântuitorul si preacurată lui Maică, decât la tine cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos si pentru a noastră mântuire; tinde-ti mâna ta spre noi, Mucenice, ca să te binecuvântăm zicând:

Bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute.

Bucură-te, aducătorul lor în starea în care au fost.

Bucură-te, lauda cetătenilor cinstiti cu fapta.

Bucură-te, fericirea negutătorilor cu bune măsuri.

Bucură-te, păzitorul nedormit al satelor si al oraselor care suferă de pagube.

Bucură-te, scăparea celor amenintati de văpaie si de vifor.

Bucură-te, usurarea popoarelor ce se amărăsc de năvălirile grozave si de asuprelile nedrepte.

Bucură-te, povătuitorul drumetilor ce te cer în ajutor.

Bucură-te, izbăvirea oamenilor de moartea năprasnică.

Bucură-te, scăparea corăbiilor cuprinse de vijelie si de furtuni.

Bucură-te, mângâierea a tot sufletul asuprit si amărât.

Bucură-te, si al nostru apărător grabnic în suferinte.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 5-lea

Hrană de mântuire vietii noastre trimite-ne nouă, Sfinte, de la Dumnezeu, ca să nu pierim de multimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosintă, că păcătosi suntem; dar care păcat sau ce multime de greseli poate covârsi vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având rugători cetele mucenicilor?

 Cu acelea împreună cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Inimă înfrântă si smerită Dumnezeu nu o va urgisi, zice împăratul si Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, Mare Mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătosii ca să ne linistească durerile, biruind pe vrăjmasii care se luptă împotriva legilor Lui. Apropiete, dar, Sfinte, apropie-te de noi cei ce pătimim ca să slăvim minunile tale, cântând:

Bucură-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinzi către Dumnezeu.

Bucură-te, stăruitor grabnic către Dânsul.

Bucură-te, ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile Lui.

Bucură-te, nădejde nerusinată a crestinilor.

Bucură-te, tămâie bineprimită la cer în rugăciune.

Bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi.

Bucură-te, cel ce nu voiesti răutătile oamenilor.

Bucură-te, cel ce plângi pentru nepriceperea lor.

Bucură-te, cel ce pururea îi îndemni la fapte bune.

Bucură-te, că îi povătuiesti a vietui în unire si dragoste.

Bucură-te, că pe multi i-ai adus la pocăintă.

Bucură-te, că pentru toti te rogi pururea.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al-6-lea

Evreul, care era asuprit de crestin, prin tăinuirea banilor ce îi lăsase spre păstrare la el până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea, când I-ai descoperit adevărul; iar crestinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocăit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Pe călcătorul de jurământ crestin si vicleanul prieten al iudeului, iesind din biserica ta, unde mărturisise neadevărul, că nu are stiintă de acei bani, l-a răpit calul; si tu te-ai arătat femeii lui acasă, ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a si urmat si îndată s-a descoperit viclesugul. De aceea cântăm tie:

Bucură-te, vădirea viclesugului tăinuit.

Bucură-te, aflarea aurului răpit.

Bucură-te, rusinarea faptelor rele.

Bucură-te, amărăciunea urmării lor.

Bucură-te, împlinirea datoriilor credintei.

Bucură-te, crestinătorul iudeului rătăcit.

Bucură-te, pocăinta crestinului pierdut.

Bucură-te, lauda Bisericii Răsăritului.

Bucură-te, întristarea neamului iudeilor.

Bucură-te, că prin a ta minune s-a arătat puterea darului.

Bucură-te, că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit.

Bucură-te, vrednicule lăudător al lui Hristos.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al-7-lea

Lanturile fermecătoare ale diavolului cu care înfăsură sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma, de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta dar, întărindu-se de către puterea Sfintilor Mucenici alesi de Dumnezeu, risipeste negura înselăciunii si dezleagă legăturile vicleanului prin pocăintă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Slavă łie, Împărate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, Care dintre noi oamenii si pentru noi ai ales pebSfintii Tăi Mucenici si Apostoli, ca să ne izbăvească de cursele vrăjmasului si să ne împărtăsească de bunătătile Tale cele nemărginite; ca în acest chip să preaslăvească numele Tău cel întru tot Sfânt, si să cântăm:

Bucură-te, Mina cel de toti iubit.

Bucură-te, Mucenic preafericit.

Bucură-te, luptător neostenit.

Bucură-te, viteaz neobosit.

Bucură-te, cuget neprihănit.

Bucură-te, privighetor neadormit.

Bucură-te, doctor iscusit.

Bucură-te, judecător nemituit.

Bucură-te, sprijinitor nepărtinitor.

Bucură-te, dar nesfârsit.

Bucură-te, de daruri dătătorule.

Bucură-te, de multe minuni făcătorule.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al-8-lea

Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinti, s-a făcut crestinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnică si îndestulătoare a orice păgubiri suferite de dânsii. Pentru care si astăzi pătimind cei ce stau înaintea icoanei Tale cu credintă, se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i si îndeplinind cererea lor, ca să-ti aducă laudă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Obositi de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta si nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăintă nu avem, adâncindu-ne în gânduri si fapte urâte; pentru aceasta cădem înaintea ta, să ne izbăvesti de ispitele ce ne apasă si să ne întăresti în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmasi si să-ti cântăm:

Bucură-te, turn de tărie.

Bucură-te, rază de bucurie.

Bucură-te, ancoră tare.

Bucură-te, zid de scăpare.

Bucură-te, gând întăritor.

Bucură-te, liman izbăvitor.

Bucură-te, lumină sfântă.

Bucură-te, armă nebiruită.

Bucură-te, înger ceresc.

Bucură-te, dar dumnezeiesc.

Bucură-te, apărătorul crestinilor.

Bucură-te, miluitorul săracilor.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al-9-lea

Patimile cu care tu ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre si rănile trupului tău acoperamant durerilor ce ne tulbură toată odihna. Dă-ne dar, în primejdii, răbdarea ta, Sfinte, ca printr-însa să dobândim mântuirea sufletului si întărirea neputintelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, Preafericite, si cu multimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osânditi cu nedreptate si să nu întunece adevărul pricinilor, ce avem după a lor plăcere, că tu esti cel care descoperi toate nelegiuirile si tie se cuvine a cânta

Bucură-te, mângâierea celor asupriti în judecăti,

Bucură-te, biruinta ostasilor ce se luptă pentru credintă.

Bucură-te, pământ roditor de fapte bune.

Bucură-te, floare frumoasă din părtile Siriei.

Bucură-te, mărgăritar ales de Dumnezeu.

Bucură-te, trandafir mirositor între spinii idolesti.

Bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului.

Bucură-te, dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la Răsărit.

Bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului.

Bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului.

Bucură-te, strajă neadormită a mănăstirilor din Muntele Sfânt.

Bucură-te, povătuitor osârdnic al celor ce merg la Mormântul Mântuitorului.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 10-lea

Rămăsitele călătorului omorât de gazda facătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l bucăti si îngropându-l în grădina sa, tu le-ai dezgropat a două zi, întrupându-l precum a fost si dându-i viată. De această minune îngrozindu-se ucigasul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul trezit ca din vis după moarte, a dat lui Dumnezeu laudă, cântând: Alilui

!

Icosul al 10-lea

Zadarnică a fost sârguinta vinovatului de a ascunde uciderea străinului pe care, înnoptând la dânsul, l-a găzduit; că tu urmându-i nevăzut, pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostas împărătesc, cerând să-ti dea pe călător; despre care, tăgăduind că ar avea stiintă , tu i-ai descoperit fapta si l-ai mustrat cumplit.Pentru aceasta cântăm tie:

Bucură-te, minune mai presus de toate minunile.

Bucură-te, cel care ai primit darul de a întrupa si a da viată trupului tăiat în bucăti.

Bucură-te, că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta.

Bucură-te, că cel ucis, necunoscând de ce este mustrat acela, s-a spăimântat.

Bucură-te, că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată.

Bucură-te, că prin iconomia ta amândoi se găseau în uimire.

Bucură-te, cel prin care călătorul si-a îndeplinit vointa, închinându-se łie.

Bucură-te, că si făgăduintei lui a urmat, aducând în biserica ta mari daruri.

Bucură-te, mângâietorule al tuturor celor ce aleargă la tine.

Bucură-te, marite izbăvitor al celor ce te cinstesc.

Bucură-te, înzestrătorule al fetelor sărace.

Bucură-te, usurătorule al celor căzuti în datorii grele.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 11-lea

Taina aceasta a sfintei pronii, care prin tine s-a săvărsit, Mina, putându-se reface trupul cel tăiat în bucăti al calătorului ucis si a fi adus iarasi la viată, este de nepătruns; pentru care, minunându-ne de darul ce ti s-a dat tie de la Dumnezeu, cu credintă cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Iubitorul de sine Eutropie, făgăduind un vas de argint pentru biserica ta, si făcând două deopotriva, acel cu numele tău I s-a părut mai frumos decât acel pentru dânsul; drept care a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însănesuferind înselăciunea aceasta, ai luat vasul de la     sluga lui când se spăla în corabie si cu dânsul împreună l-aitinut în mare până când s-a mustrat Eutropie însusi de lăcomia sa. Pentru aceasta cântăm tie:

Bucură-te, că îndată ai scos pe slugă cu vasul din mare.

Bucură-te, că sluga s-a înfătisat stăpânului său întreg si nevătămat.

Bucură-te, că el, multumind lui Dumnezeu, a si dus vasul la biserică.

Bucură-te, mustrătorul lui Eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse.

Bucură-te, îndreptătorul purtării sale celei lacome.

Bucură-te, scăparea slugii de la moarte pentru nevinovătia sa.

Bucură-te, că prin aceasta ai vrut să arăti puterea adevăratei credinte.

Bucură-te, că pentru faptă iar nu pentru lucru ai înfrânt vointa cea rea.

Bucură-te, că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă.

Bucură-te, că numele Lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale.

Bucură-te, că pentru Dânsul ai pătimit ca să si biruiesti cu Dânsul.

Bucură-te, Mucenice prea folositorule.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 12-lea

Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părtile Fecozalieie, care venea la biserica ta să se închine, amenintată a fi batjocorită pe cale de către un ostean, a cerut de la tine ajutor cu glas, si îndată ai izbăvito de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rusine către mai multi; după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Schiopul si o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alti bolnavi , asteptând

vindecarea, te-au văzut la miezul noptii, zicând: Schiopule, scoală pe femeia aceea si mergi de aici; la care cuvinte, mâhnindu-se schiopul, pentru că s-a crezut depărtat de la tine, nu făcea nici o miscare; tu însă repetând porunca, el a trebuit să asculte si îndată s-au văzut amândoi vindecati; pentru aceasta cântăm tie:

Bucură-te, că schiopul spăimântându-se a fugit.

Bucură-te, că muta, spăimântându-se, a vorbit.

Bucură-te, că si alti bolnavi ai tămăduit.

Bucură-te, că pe necredinciosi i-ai smerit.

Bucură-te, că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit.

Bucură-te, că pe străini i-ai adăpostit.

Bucură-te, că pe flămânzi i-ai hrănit.

Bucură-te, că pe văduve le-ai miluit.

Bucură-te, apărătorul celor din primejdii.

Bucură-te, îndestulătorul celor prădati.

Bucură-te, izbăvitorul Sofiei.

Bucură-te, mângâietorul celor asupriti.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

Condacul al 13-lea

O, preafericite Mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce-ti aducem din toată inima, ca să ne izbăvesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a mărturisi minunile, pe care cu puterea Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credintă cântăm: Aliluia ! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Întrupându-se Cuvântul lui Dumnezeu s-a luminat făptura, si printr-Însul a izvorât multimea

mucenicilor, care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători celor neputinciosi; pentru aceasta îti cântăm:

Bucură-te, stea neapusă.

Bucură-te, rază de nematerialnic foc.

Bucură-te, lumina celor păgubiti.

Bucură-te, căderea celor răpitori.

Bucură-te, taină care destăinuiesti nelegiuirea.

Bucură-te, stavilă care opresti rătăcirea.

Bucură-te, stâlp care împiedici necuviinta.

Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia.

Bucură-te, suflare care întăresti inimile celor suferinzi.

Bucură-te, mână care descoperi prădăciunile.

Bucură-te, lant care fereci pe făptuitorul celor rele.

Bucură-te, negura care întuneci gândurile necurate.

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!

SCondacul întâi

Folositor si ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, Mucenice, că pe multi ai izbăvit de pagube: pe furi urmărind, pierderile departându-le si celor ce aleargă la tine cu credintă împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm , fii milostiv si nouă care îti cântăm: Bucură-te, Mina, mult-pătimitorule!

După aceasta se zice această rugăciune:

Rugăciune foarte folositoare si grabnic ajutătoare către Sfântul Mare Mucenic Mina

O, Preasfinte si întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, si de minuni făcătorule; primeste aceastărugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri si grabnic folositor si ajutător preaminunat , scap eu ticălosul si către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinti mărog tie: Vezi, Sfinte, paguba mea , vezi sărăcia si ticălosia mea; vezi bubele si rănile trupului si sufletului meu. De aceea mă rog tie, Fericite si Sfinte Mina, grăbeste-te de mă ajută cu neîncetatele si sfintele tale rugăciuni si mă sprijineste pe mine robul tău.

Ia aminte la suspinele mele si nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul si scârbitul, că stiu, Sfinte al luiDumnezeu, că de ai si pătimit munci grele si chinuri înfricotoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astăzi vietuiesti luminat si ai aflat dar de la Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredintat că si după mutarea ta din viata aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta si cu credintă ti s-a rugat nu a rămas neajutat.

 Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule,si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind si alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile si ajutorul tău m-au făcut si pe mine, ticălosul si scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău.

Am auzit de negutorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai căai vădit pe ucigasul săsi l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că si din mort si tăiat în bucăti, tu l-ai vindecat si l-ai făcut sănătos.

Asemenea si lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur tinut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot assi femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locasul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostasul acela ce o silea spre păcat, dar si pe ostadupă cuviintă l-ai certat. La fel sschiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciunea îndată l-ai tămăduit. Asemenea si femeii celei mute, i-ai deschis graiul si vorbea curat. De asemenea atunci când iudeul dăduse prietenului său crestin o pungă cu galbeni, pe care crestinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu, nu numai că ai izbăvit pe crestin de jurământ, dar si evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine si a venit la credinta crestină.

Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au făcut pe mine a crede că la orice facere de bine esti gata ajutător si grabnic folositor si minunat.

 De ceea încredintat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerand cu credintă ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si eu cred că tu acelasi esti, Sfinte, ca atunci si astazi,că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceasta si eu acum, fiind scârbit si în pagubă, alerg către tine cu credintă si cu lacrimi, îngenunchind, si mă rog tie,

Sfinte si Mare Mucenice Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubasul  si scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat si te-a întărit si te-a primit în cerestile locasuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu si eu ajutat si miluit pentru rugăciunile tale, si din pagube si necazuri izbăvit, ca să laud si bine să cuvântez si să slăvesc întru tot lăudatul si preaputernicul nume al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururea sîn vecii vecilor. Amin.

CategoriiFără categorie
0 Shares