A

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

După obisnuitul început, se zic:

Condacul 1

Mult nevoitorului al lui Hristos, Marelui Mucenic Gheorghe, acum toti din suflet să-i cântăm, lăudândul pe el în Sfintitele locasuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; si ca unul apărător al credinciosilor si ajutător, cu credintă să-i strigăm: Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Icosul 1

Înger întru nevointă cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruintă al lui Hristos Gheorghe; că

materialnic si cu trup fiind, vitejeste pentru credintă ca un nematerialnic si fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta strigăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;

Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;

Bucură-te, tânărule, veselule si preafrumosule;

Bucură-te, începătorule de nevointă al lui Hristos preaalesule;

Bucură-te, înger în trup, care covârsesti pe cei muritori;

Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;

Bucură-te, că întru nevointă în chipul soarelui te-ai arătat;

Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfătisat;

Bucură-te, adevărata lucrare a darului;

Bucură-te, curată nelucrare a firii;

Bucură-te, cel prin care credinta s-a înaltat;

Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a stricat;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 2-lea

Vederile mintii avându-le curătite, ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul si împreună a muri cu El, decât a trăisi a avea vremelnică câstigare; căci ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor si a cânta Domnului: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înselăciunea idolilor din rădăcină smulgând-o. Pentru aceasta, vrednic esti a auzi de la toti acestea:

Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credinte;

Bucură-te, tăietorul neghinelor înselăciunii;

Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;

Bucură-te, că ai semănat holda credintei;

Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;

Bucură-te, că pe multi ai adus mântuiti lui Dumnezeu;

Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii;

Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credintei păgâne;

Bucură-te, cel ce ai arătat pământul cel neroditor;

Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;

Bucură-te, cel prin care nedumerirea s-a pierdut;

Bucură-te, cel prin care cunostinta de Dunmezeu a răsărit;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 3-lea

Din înăltime putere primind, te-ai arătat viteaz ostean nevoitorule al nestricatului Împărat Iisus, de stricăciosul împărat netemându-te; ci de Dunmezeu luminat fiind, Domnului strigai asa: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având, o, purtătorule de biruintă, ca o mare pavăză credinta lui Hristos în inimă, ca un leu râvnind, în mijiocul nevointei bârbâteste ai stat, cu îndrăzneată cugetare. Pentru aceasta te binecuvântăm zicând:

Bucură-te, începătorule de toată biruinta al lui Dumnezeu;

Bucură-te, voievodule al lui Hristos;

Bucură-te, luptătorule nebiruit al credintei;

Bucură-te, de biruintă purtătorule, mare nevoitorule al Duhului;

Bucură-te, preatare David, care ai omorât pe Goliat;

Bucură-te, preaviteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam;

Bucură-te, al dreptei credinte în lupte biruitorule;

Bucură-te, al gresitei credinte puternic cioplitorule;

Bucură-te, că esti îmbogătit cu inimă de fier;

Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;

Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;

Bucură-te, uriasul credinciosilor cel de cunună purtător;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 4-lea

După Ziditorul cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, tu însuti îndemnându-te, întru nevointe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, Sfinte, cu untdelemnul păcătosilor. Pentru aceea vrednicia de voievod ai aruncat-o lor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare poruncii cele scrise împotriva crestinilor si a lui Hristos auzin-dule, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea, lumea si trupul dispretuind, auzi acestea:

Bucură-te, că ai urât bogătia cea stricăcioasă;

Bucură-te, că ai împărtit bogătia aceasta săracilor;

Bucură-te, luptătorule împotriva îndulcirilor pământesti;

Bucură-te, mai înaltule decât bunătătile cele materialnice;

Bucură-te, că ai călcat pe toată lumea cu picioarele;

Bucură-te, că ai dispretuit mărirea cea trecătoare;

Bucură-te, că ai trecut cu vederea floarea tineretii;

Bucură-te, că nu te-ai milostivit de frumusetea trupului;

Bucură-te, că nu ti-ai crutat cu nimic viata;

Bucură-te, vrăjmasule neîmpăcat al trupului;

Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;

Bucură-te, că ai luat biruintă peste patimile toate;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 5-lea

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, Mucenice, si foc al dragostei celei către Hristos; de care, înfierbântându-ti-se mintea, îndumnezeit cu totul si înfocat te-ai făcut; si pe toate acestea de fată ca un vis le-ai socotit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Către închinătorul de idoli, Diocletian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce întârzii judecătorule si numi gătesti în grabă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu. De aceea auzi:

Bucură-te, nemăsurată iubire către Dumnezeu;

Bucură-te, înfocată dorintă către Hristos;

Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiesti;

Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpânului;

Bucură-te, că pe toate le-ai dat si pe Hristos L-ai cumpărat;

Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, ai socotit desfătări toate cele dureroase;

Bucură-te, că ai biruit prin dor dorul trupului;

Bucură-te, că ai stins văpaia prin văpaie;

Bucură-te, primitorul bunei desfătări;

Bucură-te, cel ce duhovniceste iubeai si împreună asemenea erai iubit;

Bucură-te, cel ce de sineti cu totul te-ai înstrăinat;

Bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al-6-lea

Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata bărbătie a ta, Mucenice Gheorghe, si de cuvintele tale detunându-se, peste uimit si fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu stia să cânte Domnului: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Luminat, o, Mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dunmezeu-Treimea: Tatăl si Fiul si Duhul Sfânt; si Hristos este Dumnezeu”. Pentru aceasta te binecuvântăm pe tine zicind:

Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule;

Bucură-te, vesel trâmbitător al credintei;

Bucură-te, privighetoare cu dulce glas si mult viersuitoare;

Bucură-te, rândunea cântătoare si răsunătoare;

Bucură-te, buze în cer tunătoare a Dumnezeirii lui Hristos;

Bucură-te, limba de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos;

Bucură-te, al cuvântarii de Dumnezeu, propovăduitorule;

Bucură-te, ritor împodobit al credintei;

Bucură-te, sirenă atrăgătoare a Părintelui;

Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;

Bucură-te, cel prin care adevărul s-a arătat;

Bucură-te, cel prin care minciuna s-a înfruntat;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al-7-lea

Mari după tot chipul sunt felurile chinurilor, pe care le-ai suferit, Mucenice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea, te-ai arătat, o, Mucenice Gheorghe; pentru aceea si chinurile cu bărbătie, casi cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea cântăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, că pântecele ti-a fost împuns cu ascutisul sulitei;

Bucură-te, că trupul cu vine de bou ti-a fost lovit;

Bucură-te, că ai fost bătut peste gură cu multe toiege;

Bucură-te, că ti-au fost legate mâinile cu lanturi;

Bucură-te, că ai fost tras pe roata cea cu ascutisuri;

Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;

Bucură-te, că ai purtat încăltăminte înrosită în foc;

Bucură-te, că ai petrecut trei zile în groapa cu var;

Bucură-te, că ai băut înveninătoare băuturi;

Bucură-te, că ai locuit adeseori în temnită;

Bucură-te, că ai fost pus în sulite prea ascutite;

Bucură-te, că ai luat sfârsitul prin sabie;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al-8-lea

Cu total străine si preamărite sunt toate minunile câte ai făcut, Mucenice Gheorghe, în luptele tale; si, dupăsuferinte nenumărate, cu bărbătie mare si cu putere, dând laudă lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între Sfinti, prin acesta lucrai minunile cele înfricosătoare si mai presus de minte; de care noi înspăimântându-ne, cu mirare strigăm:

Bucură-te, cel ce vârfurile sulitelor ai nesocotit;

Bucură-te, cel ce ai biruit chinurile rotii;

Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul;

Bucură-te, că ai învins puterea veninului;

Bucură-te, că din mormânt ai ridicat pe un mort dedemult;

Bucură-te, că ai înviat boul lui Glicherie;

Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;

Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;

Bucură-te, cel prin care copilul a biruit;

Bucură-te, cel de care negutătorii s-au oprit;

Bucură-te, cel ce ai primit stâlpul văduvei;

Bucură-te, că i-ai surpat pe zeii elinilor;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al-9-lea

Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijiocul luptei, tânăr si putenic prin Hristos, singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda; si bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Ritor al dogmelor credintei fiind, de trei ori fericite, si minuni multe săvârsind, pe tine văzându-te popoarele pe pământ, către dumnezeiasca credintă a lui Hristos se îndemnau, si se bucurau cu duhul, strigând tie unele ca acestea:

Bucură-te, privelistea îngerilor;

Bucură-te, privirea oamenilor;

Bucură-te, îndulcirea puterilor ceresti;

Bucură-te, veselia oamenilor pământesti;

Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului si pământului;

Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor si oamenilor;

Bucură-te, desfătarea frumoasă a lumii celei de sus;

Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;

Bucură-te, dulce strălucire a mintilor;

Bucură-te, dulce întrumusetare a sufletelor;

Bucură-te, cel prin care Biserica se veseleste;

Bucură-te, cel prin care toată lumea dăntuieste;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 10-lea

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, Mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau si acestea ziceau: „Cum a biruit purtătorul de trup pe cei fără de trup” si lui Dumnezeu cânta:

Aliluia!

Icosul al 10-lea

Toiag de biruintă mare si atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta si purtător de biruintă te numesti, Mucenice Gheorghe; de care noi, minunându-ne, spre laudă strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, pierzătorul demonilor;

Bucură-te, surpătorul elinilor;

Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei neînsufletiti;

Bucură-te, cel ce ai vădit mestesugirile lor;

Bucură-te, că ai înfruntat stăpâniri si începătorii;

Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe leviatan l-ai înecat;

Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;

Bucură-te, cel ce lătirea politeismului ai restrâns-o;

Bucură-te, înfricosătorule arzător al capistilor;

Bucură-te, preaputernicule sfărâmător al idolilor;

Bucură-te, cel din a cărui pricină satana suspină;

Bucură-te, cel prin care păgânismul oftează;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 11-lea

Cetele tuturor Sfintilor întâmpinau, o, Mucenice, Sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, si cu îngerii cântare de biruintă lui Dumnezeu strigau cu veselie, cântând împreună: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Mucenice, si te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfârsită si negrăită, pentru chinurile ce ai suferit. Pentru aceasta strig tie:

Bucură-te, că te desfătezi în viata cea fără de moarte;

Bucură-te, că te împărtăsesti de lumina cea negrăită;

Bucură-te, vorbitorule cu nematerialnicii îngeri;

Bucură-te, cel ce împreună petreci cu toti Sfintii;

Bucură-te, că împreună ai pătimit cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte;

Bucură-te, că acum te-ai mărit împreună cu Cel ce S-a preaslăvit;

Bucură-te, cel ce ai dobândit Împărătia Cerurilor;

Bucură-te, cel ce te-ai împărtăsit de vesnica mărire;

Bucură-te, cel ce porti cununa cea nevestejită;

Bucură-te, cel ce ai luat după dar îndumnezeirea;

Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, dumnezeiescule împreună-mostenitor al lui Hristos;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 12-lea

Dar ai luat, Mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor si ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea si nouă slujitorilor Bisericii tale, celor ce de amândouă suntem lipsiti, dar care cântăm lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu cântări de psalmi serbând amintirea si luptele tale, Mucenice, te lăudăm pe tine si te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, si toti cu cântările, ca si cu buzele, sărutându-te, strigăm către tine:

Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;

Bucură-te, mare apărător al vaduvelor;

Bucură-te, binefăcătorule în felurite împrejurări al credinciosilor;

Bucură-te, doctorule fără de plata al bolnavilor;

Bucură-te, că te faci tuturor toate, pentru Hristos;

Bucură-te, că scapi pe toată lumea din nevoi;

Bucură-te, grabnic ajutătorule al celor în nevoi;

Bucură-te, dulce mângâietor al întristărilor;

Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;

Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;

Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;

Bucură-te, rugătorule si mijlocitorule al tuturor;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Condacul al 13-lea

O, Mucenice Gheorghe, nume dulce si scump tuturor credinciosilor, această scurtă laudă, ce o aducem tie, cu blândete primeste-o, si de tot felul de întâmplări fereste pe cei ce cântă lui Dunmezeu: Aliluia!

(acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Înger întru nevointă cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruintă al lui Hristos Gheorghe; că

materialnic si cu trup fiind, vitejeste pentru credintă ca un nematerialnic si fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta strigăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;

Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;

Bucură-te, tânărule, veselule si preafrumosule;

Bucură-te, începătorule de nevointă al lui Hristos preaalesule;

Bucură-te, înger în trup, care covârsesti pe cei muritori;

Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;

Bucură-te, că întru nevointă în chipul soarelui te-ai arătat;

Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfătisat;

Bucură-te, adevărata lucrare a darului;

Bucură-te, curată nelucrare a firii;

Bucură-te, cel prin care credinta s-a înaltat;

Bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a stricat;

Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

SCondacul întâi

Mult nevoitorului al lui Hristos, Marelui Mucenic Gheorghe, acum toti din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în Sfintitele locasuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; si ca unul apărător al credinciosilor si ajutător, cu credintă să-i strigăm: Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe!

Troparul, glasul 4:

Ca un izbăvitor al celor robitsi celor săraci folositor, neputinciosilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorule de biruin, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Amin

CategoriiFără categorie
0 Shares