A

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

După obisnuitul început, se zic:

Condacul 1

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita multumire, pe tine apărătorul si fierbinte

sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi, ca săti cântăm: Bucură-te, preacinstite înaintemergătorule, Ioane !

Icosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toti cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, si cu fierbinteală si dragoste te măresc si zic către tine asa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;

Bucură-te, cădere de pierire demonilor;

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuti;

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenesti;

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credinciosilor;

Bucură-te, că tu esti povătuitorul mântuirii;

Bucură-te, că luminezi inimile credinciosilor;

Bucură-te, dătătorule de bucurie al crestinilor;

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;

Bucură-te, prin care se luminează făptura;

Bucură-te, prin care se goneste necazul;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 2

Văzând toti prealuminată vedenia ta, proorocule, si noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de crestetul Stăpânului, ai grăit asa: Aliluia!

Icosul 2

Întelegere din buze întinate, cum este cu putintă a lăuda numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule si cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor? Ci rugăciune cu cântare aducem tie asa:

Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobisnuite;

Bucură-te, plinirea a multă lumină;

Bucură-te, laudă dumnezeiască a sfintilor lui Hristos;

Bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, cunostintă fără de număr ce o dăruiesti cântăretilor tăi;

Bucură-te, sănătate preaminunată împărtită credinciosilor;

Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;

Bucură-te, cel ce esti rană demonilor de mult plâns;

Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele;

Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, luminarea si dulceata credinciosilor;

Bucură-te, povată si lumină orbilor;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 3

Putere din cer, Ioane proorocule, dăruieste nouă celor ce lăudăm înfricosătoarea si uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină si ca aurul strălucitoare si preamărită, că luminezi inimile credinciosilor, celor ce cu credintăcântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Toată lumea te are pe tine mare apărător si bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credinciosilor,si grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, si întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem tie:

Bucură-te, făcătorule de multe minuni;

Bucură-te, întelepte dătător de poruncă nouă;

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmasi;

Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite;

Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;

Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonesti de la noi;

Bucură-te, că luminezi inimile credinciosilor;

Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate;

Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;

Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al Iui Hristos; Buoură-te, prin care se luminează lumea;

Bucură-te, prin care s-a gonit viclesugul;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 4

Din toate necazurile slobozesti pe toti, care cu dragoste si bucurie săvârsesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule si botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudăpe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Soare purtător de lumină, sfesnic cu strălucire de aur, sfinteste, curăteste pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricosează toti, grăind tie asa:

Bucură-te, sfesnicul luminii celei neapuse;

Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiti;

Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi;

Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al dreptilor;

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, si frumusetea oamenilor;

Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată;

Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi;

Bucură-te, stea mai luminată decât soarele;

Bucură-te, sfesnic strălucitor cu raze de aur;

Bucură-te, dătătorule de daruri înteleptilor;

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiti;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 5

Proorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înselăciune, ai iesit din pustie ca un

Înaintemergător al Domnului si ai înmultit pe pământ darul din destul, sfinte, si toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunostintă; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu asa: Aliluia!

Icosul 5

Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul si s-au

înfricosat, si cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta tie asa:

Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;

Bucură-te, întelepciunea tuturor neamurilor;

Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;

Bucură-te, gonitorul cel înfricosător al demonilor;

Bucură-te, frumusetea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;

Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire;

Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire;

Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;

Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;

Bucură-te, luminătorule al măritilor mucenici;

Bucură-te, podoaba cea cinstită a preotilor;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 6

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ti-se, Ioane proorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a

cunoscut de ce se mustra; si acum ca un înger petreci si cu oamenii vorbesti, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricosat toti auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, si cântând au grăit către tine unele ca acestea:

Bucură-te, mărgăritar de mult pret;

Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite;

Bucură-te, lauda cea dulce a proorocilor;

Bucură-te, arma cea nebiruită a credinciosilor;

Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;

Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoti;

Bucură-te, turnul cel nebiruit al credinciosilor;

Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;

Bucură-te, hrănitorul săracilor si al străinilor;

Bucură-te, vindecătorul orbilor si al schiopilor;

Bucură-te, piatră scumpă de mult pret;

Bucură-te, făclie mult-luminoasă;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 7

Mare acoperitor si folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce esti mai cinstit decât toti pământenii, si decât toti dreptii si preacuviosii si arhiereii, că se spăimântează toti cunoscânduti viata ta cea nematerialnică si de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins crestetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfintit pe noi, si a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiesti;

Bucură-te, pierzătorul blestemului înselăciunii celei diavolesti;

Bucură-te, luminarea si lauda sfintilor;

Bucură-te, desfătarea si bucuria dreptcredinciosilor;

Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;

Bucură-te, crin cu bun miros;

Bucură-te, vedenie înfricosătoare;

Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;

Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor;

Bucură-te, scara cea cu bunăsuire a credinciosilor;

Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;

Bucură-te, prin care se închină cele de sus;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 8

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia, pentru tine fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimânat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, si îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul esti tu celor din nevoi strajă tare, si ocârmuitorilor slavă si stăpânie, că prin tine, Ioane,

credinciosii biruiesc toate semetiile vrăjmasilor si, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare asa:

Bucură-te, izbăvirea si curătirea păcatelor;

Bucură-te, vas cinstit al Domnului;

Bucură-te, cântare înfrumusetată a Stăpânului;

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită si rai de hrană;

Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat si lumina vietii;

Bucură-te, că ai înflorit rodul curătiei;

Bucură-te, că izvorăsti râul întelepciunii;

Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie;

Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;

Bucură-te, prin care ne-am luminat toti;

Bucură-te, prin care s-au mântuit credinciosii;

Bucură-te, că izvorăsti luminarea dreptei credinte;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 9

Înfricosatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, si pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne si pe noi care cântăm lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul 9

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, întelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toti s-au minunat si au grăit asa:

Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite;

Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit;

Bucură-te, dătătorul cunostintei de cele ce vor să fie;

Bucură-te, surpătorul mândriei celor protivnici;

Bucură-te, reazem si tărie dreptmăritorilor ocârmuitori;

Bucură-te, tărie si folositor credinciosilor domni;

Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;

Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele;

Bucură-te, cântare frumoasă si cu bun miros;

Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;

Bucură-te, doctorul sufletelor si al trupurilor;

Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 10

Sfinte, izbăveste de toate nevoile pe toti cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea

purtătoare de lumină si cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, si poti să izbăvesti din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui: Aliluia!

Icosul 10

Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, si turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmasilor; iar noi, fiind mântuiti, grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor;

Bucură-te, alungătorul cel tare al dusmanilor;

Bucură-te, cel ce biruiesti tabere în zile de război;

Bucură-te, cel ce dăruiesti sfaturi de taină;

Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;

Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc;

Bucură-te, că izvorăsti râul vindecării;

Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate;

Bucură-te, steaua care luminezi lumea;

Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate;

Bucură-te, umblarea si tăria schiopilor;

Bucură-te, povata si lumina orbilor;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 11

Proorocule sfinte botezătorule, pentru multimea minunilor tale celor vrednice de laudă, det-am adduce cântări si glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârsim cu vrednicie, fată de darurile tale, pe care le dăruiesti nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Purtătorule de lumină si dumnezeiescule Ioane proorocule, cu înfricosătoarele si luminatele tale minuni, luminează si străluceste inima noastră a celor ce cu dragoste aducem tie rugăciuni si graiuri ca acestea:

Bucură-te, folositorul săracilor si al văduvelor;

Bucură-te, vindecătorule al multor neputinciosi si bolnavi;

Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiti;

Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniti;

Bucură-te, întărirea cea preamărită si minunată a credinciosilor;

Bucură-te, proorocia si îngrădirea de apărare a Bisericilor;

Bucură-te, că celor ce înoată tu le esti povătuitor;

Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi;

Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte;

Bucură-te, pacea vietii celei nestricăcioase;

Bucură-te, tarină a pomilor celor înfloriti;

Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 12

Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăretilor tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credinciosi, si arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici si lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Se luminează credinciosii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc si stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi, sfintind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbinteală si-ti cântă asa:

Bucură-te, mărgăritarul cel frumos si de mult pret;

Bucură-te, izvorul cel preafrumos si preabogat;

Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor si oamenilor;

Bucură-te, numele cel scump al proorocilor si al apostolilor;

Bucură-te, sabie înfricosătoare asupra ereticilor;

Bucură-te, pecetea celor două Testamente;

Bucură-te, că izbăvesti din nevoi pe cei robiti;

Bucură-te, că biruiesti pe cei protivnici credinciosilor;

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credinte;

Bucură-te, mirul celor cu bun dar;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

Condacul 13

Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credintă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia(acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iaraSIcosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toti cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, si cu fierbinteală si dragoste te măresc si zic către tine asa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;

Bucură-te, cădere de pierire demonilor;

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuti;

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenesti;

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credinciosilor;

Bucură-te, că tu esti povătuitorul mântuirii;

Bucură-te, că luminezi inimile credinciosilor;

Bucură-te, dătătorule de bucurie al crestinilor;

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;

Bucură-te, prin care se luminează făptura;

Bucură-te, prin care se goneste necazul;

Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

sCondacul 1

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita multumire, pe tine apărătorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi, ca să-ti cântăm: Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule, Ioane!

CategoriiFără categorie
0 Shares