A

Acatistul Sfântului Întâi Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

După obisnuitul început, se zic:

Condacul 1

Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfintit cu chinurile si minunile tale; sufletele credinciosilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credintă mântuieste-i din toate nevoile, ca să cântătie: Bucură-te, întâiule Mucenice si ArhidiaconeStefane!

Icosul 1

Îngerii văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta, si cu dragoste au lăudat nevointele tale zicând:

Bucură-te, înger întrupat;

Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat;

Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat;

Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune;

Bucură-te, că pentru lege ti-ai pus sufletul;

Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toti a urma tie;

Bucură-te, usa Mucenicilor;

Bucură-te, întărirea credinciosilor;

Bucură-te, lauda nevoitorilor;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 2-lea

Nesuferind iudeii râvna ta cea dumnezeiască, cu care grăiai împotriva lor si-i mustrai cu îndrăzneală, sau pornit asupra ta să te ucidă pentru că ei nu stiau să cânte: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înversunata răutate a iudeilor si locul nebuniei lor le-au vărsat asupra ta; si s-au pornit cu pietre a te ucide pe tine, ca pe un miel nevinovat; iar noi cinstind râvna ta, zicem:

Bucură-te, suflet de diamant;

Bucură-te, trup neîntinat;

Bucură-te, vointă infocată către Hristos;

Bucură-te, că El te-a încununat frumos;

Bucură-te, că raza Dumnezeirii ai văzut;

Bucură-te, că pe Fiul lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit;

Bucură-te, că ei din pricina aceasta au înnebunit;

Bucură-te, că fata lor s-a îngălbenit;

Bucură-te, că sufletul lor s-a amărât;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 3-lea

Sfintii Apostoli vorbind cu îndrăzneală la adunarea lor crestinilor, au zis: nu se cuvine a sluji meselor, ci lui Dumnezeu; atunci ai fost ales a fi ocrotitor sărmanilor, spre a-i învăta să cânte: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Fiind ales arhidiacon, ai făcut multe minuni cu darul cel dat tie de la Dumnezeu, spre întărirea celor ce te vedeau; de aceea vrednic esti de acestea:

Bucură-te, arhidiacone;

Bucură-te, apostole minunate;

Bucură-te, că pe bolnavi ai vindecat;

Bucură-te, că pe credinciosi ai întărit;

Bucură-te, că pe evrei cu îndrăzneala ai mustrat;

Bucură-te, că pe Hristos L-ai arătat Mesia cel adevărat;

Bucură-te, că fariseii de aici s-au îndemnat spre a te ucide;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 4-lea

Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon si în sinagoga lor, ai fost pârât că strici Legea si necinstesti locul cei sfânt, hulindu-te fără dreptate; iar tu cântai din inimă: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Stând tu în mijlocul celor nedrepti, ca un înger între ucigasi, ai zis: „O, bărbatilor, nu vă înselati, că Iisus Hristos Mesia nu în locasuri făcute de mâini omenesti locuieste, ci în sufletele celor ce strigă cu credintă: Hristos este Dumnezeu Adevărat”; iar noi zicem tie acestea:

Bucură-te, că stând între iudei ca un înger te-ai arătat;

Bucură-te, că gura lor cea înveninată o ai astupat;

Bucură-te, că ochii lor au sângerat privindu-te;

Bucură-te, că toată istoria de la Adam si Moise le-ai arătat;

Bucură-te, că ei acestea auzind, si-au astupat urechile;

Bucură-te, că i-ai mustrat ca Ilie râvnitorul;

Bucură-te, că i-ai arătat pe ei a fi împotrivitori Duhului Sfânt;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 5-lea

Dumnezeiescul har întărindu-te pe tine, înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală, că a venit Mesia cel adevărat; iar ei necrezând, s-au pornit asupra ta cu mânie. Dar tu, vesel fiind, râdeai de nebunia lor, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta, că stând la loc înalt ai strigat cu mare glas: „iată văd cerurile deschise si pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui”; iar noi mirându-ne de îndrăzneala ta, grăim tie acestea:

Bucură-te, om îngeresc;

Bucură-te, îngere pământesc;

Bucură-te, piatră nesfărâmată;

Bucură-te, propovăduitorule al lui Hristos;

Bucură-te, următorule al blândului Iisus;

Bucură-te, că ai biruit cu puterea Lui;

Bucură-te, că El ti-a gătit cununa răbdării;

Bucură-te, că în ceruri te sălăsluiesti;

Bucură-te, că acolo vezi pe Sfânta Treime;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al-6-lea

Mucenice si Arhidiacone Stefane, ca să întăresti pe credinciosi, ai făcut rugăciuni pentru ucigasii tăi; deci roagă-te si pentru noi si ne izbăveste de toate nevoile si de vrăjmasii nostri si păzeste pe credinciosii crestini de erezii, ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Neamul evreiesc fiind învătat la uciderea proorocilor, s-a pornit asupra ta cu vifor de mânie, si te-a scos afară din cetate, ca să te ucidă; dar noi te cinstim cu laude ca acestea:

Bucură-te, următorule al patimilor lui Hristos;

Bucură-te, căci ca El ai fost batjocorit;

Bucură-te, că afară de porti ai pătimit;

Bucură-te, că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit;

Bucură-te, că negutătoria sufletului bine o ai chibzuit;

Bucură-te, că dreapta credintă până la sfârsit o ai păzit;

Bucură-te, că răbdarea ta a străbătut cerurile;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al-7-lea

Saul, fiind foarte râvnitor dupa Legea cea părintească, sufla cu îngrozire asupra ta, vrând cu mii de mâini să te ucidă; dar neputând el face aceasta, a păzit hainele ucigasilor, că nu stia să cânte: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre, iudeii cei blestemati acolo te-au scos ca să te ucidă, ca pe un miel nevinovat; dar fiindu-ne jale de tine, cu lacrimi zicem tie acestea:

Bucură-te, suflet nevinovat;

Bucură-te, trup neîntinat;

Bucură-te, că Duhul Sfânt te-a umbrit;

Bucură-te, că Saul, rudenia ta, la credinta crestinească a venit;

Bucură-te, că si el asemenea a pătimit;

Bucură-te, că răbdarea ta pe multi i-a întărit;

Bucură-te, că prin tine Domnul s-a preaslăvit;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al-8-lea

Preasfanta Fecioară, Maica Domnului Iisus, împreună cu ucenicul cel iubit stând la loc înalt si privind spre pătimirea ta, se ruga pentru tine, învătându-ne pe noi ca să ne rugăm unul pentru altul, si să cântăm cu credintă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Mucenice al lui Hristos Stefane, dulci si lesnicioase ti se păreau chinurile, când vedeai pe Iisus privindute si pe Sfânta Maica Sa rugându-se pentru tine; iar noi, încredintându-ne îndrăznelii tale celei către Dumnezeu, cântămtie aceste laude:

Bucură-te, că ele ti s-au făcut tie flori spre încununare;

Bucură-te, că prin ele ai câstigat mare îndrăzneală la Dumnezeu;

Bucură-te, rugătorule pentru sufletele noastre;

Bucură-te, cel ce ne izbăvesti pe noi de vrăjmasi;

Bucură-te, cel ce împaci sufletele celor învrăjbiti;

Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat;

Bucură-te, că rugându-te pentru noi vei fi ascultat;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al-9-lea

Fiii piericiunii cei băutori de sânge, intunecati fiind la minte de tatăl lor satana, si-au plinit pofta lor ucigându-te cu pietre pe tine care te rugai pentru ei si cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Dumnezeiasca pronie a sădit în inima ta frica Sa, si te-a îndemnat a răbda azvârliturile de pietre, a ne întări pe noi spre dragostea lui Dumnezeu si a grăi tie acestea:

Bucură-te, purtătorule de chinuri;

Bucură-te, biruitorul iudeilor;

Bucură-te, fierbinte rugătorule al Mântuitorului;

Bucură-te, cel ce te milostivesti de toti credinciosii;

Bucură-te, Apostole preaminunate;

Bucură-te, arătătorule de taine adevărate;

Bucură-te, că rugându-te ai adormit;

Bucură-te, că sufletul tău Dumnezeu ca o jertfă l-a primit;

Bucură-te, scăpărea celor necăjiti;

Bucură-te, ocrotirea diaconilor;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 10-lea

Împăratul slavei, Domnul Iisus, primind Sfântul tău suflet în cerul cel văzut de tine deschis, si

sălăsluindu-te lângă scaunul Dumnezeirii, nu ne uita pe noi cei cuprinsi de multe nevoi si de ispitele vietii; ci te roagă pentru noi si ne întăreste în răbdarea si în dragostea cea către Dumnezeu, spre a cânta:

Aliluia!

Icosul al 10-lea

Trupul tău cel zdrobit de pietre fiind aruncat spre mâncare fiarelor si păsărilor, zăcea neîngropat; dar măritul Gamaliel, cu fiul său, l-au îngropat cu cinste, zicând către tine asa:

Bucură-te, soare strălucitor;

Bucură-te, blândule mielusel;

Bucură-te, mântuitorule de suflete;

Bucură-te, risipitorule de vrăjmasi;

Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor;

Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;

Bucură-te, mustrătorul iudeilor;

Bucură-te, binefăcătorul tuturor;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 11-lea

Împărăteasa Evdochia, venind la cetatea Ierusalimului si aflând locul unde ai fost tu ucis, cu lacrimi a sărutat pământul cel rosit cândva cu sângele tău; si zidind biserică preafrumoasă, ca să se preaslăvească Dumnezeul minunilor, a pus într-însa cinstitele tale moaste, ca văzându-te credinciosii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Împărate Sfinte, preadulce Iisuse, primeste pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră si pentru sporirea în fapte bune; pentru ca îndreptându-ne viata, să grăim cu dragoste către pătimitorul Tău unele ca acestea:

Bucură-te, viteazule ostas;

Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, mostenitorule al cerestii împărătii;

Bucură-te, al lumii învătător;

Bucură-te, păzitorule al legii strămosesti;

Bucură-te, ocrotitorule al tărilor crestinesti;

Bucură-te, întărirea ostasilor crestini;

Bucură-te, cel ce surpi pe vrăjmasii văzuti si nevăzuti;

Bucură-te, împodobitorul bisericilor;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 12-lea

Faclie luminoasă fiind tu, nu putem a te lăuda pe tine, cel ce ai pus în uimire pe îngeri prin pătimirile tale; ci tu cu darul cel dat tie de la Dumnezeu, învată-ne pe noi a avea evlavie si credintă către toti Sfintii, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Întrupându-Se Fiul lui Dumnezeu, a izvorat multime de Mucenici, între care tu ai fost cel dintâi,

arătându-le calea spre pătimire si îndemnându-ne pe noi a zice tie unele ca acestea:

Bucură-te, rugătorule fierbinte pentru neamul crestinesc;

Bucură-te, cel ce ai biruit tot sfatul diavolesc;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toti;

Bucură-te, cel ce prin pptimirile tale gonesti demonii;

Bucură-te, că pe cei ce te cinstesc, îi faci sănătosi;

Bucură-te, că cei ce te laudă vor câstiga mila ta;

Bucură-te, mângâierea celor întristati;

Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cheamă;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

Condacul al 13-lea

O, preadulce Mucenice al lui Hristos, Stefane, primeste această putină rugăciune din gurile noastre cele de tină si te roagă pentru noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să fim mântuiti de mânia lui Dumnezeu si de ceasul cel înfricosător al Judecătii; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Îngerii văzând pătimirea ta, s-au mirat de răbdarea ta, si cu dragoste au lăudat nevointele tale zicând:

Bucură-te, înger întrupat;

Bucură-te, că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat;

Bucură-te, că patimilor Lui ai urmat;

Bucură-te, îndreptătorule la fapte bune;

Bucură-te, că pentru lege ti-ai pus sufletul;

Bucură-te, că prin pătimire ai îndemnat pe toti a urma tie;

Bucură-te, usa Mucenicilor;

Bucură-te, întărirea credinciosilor;

Bucură-te, lauda nevoitorilor;

Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

SCondacul întâi

Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfintit cu chinurile si minunile tale; sufletele credinciosilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credintă mântuieste-i din toate nevoile, ca să cântăm tie: Bucură-te, întâiule Mucenice si Arhidiacone Stefane!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Stefane, cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele mucenicesti, nu ne trece cu vederea pe noi, cei cuprinsi de nevoi si ispite; ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea, si să depărteze de la noi pe tot vrăjmasul cel pornit asupra noastră, prin mania lui Dumnezeu pentru păcatele noastre.

Roagă-te, Sfinte al lui Dumnezeu cu aceeasi căldură cu care te-ai rugat pentru ucigasii tăi; roagăte sădepărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu si să ne apere pe noi, poporul Său cel nou ales, ca prin rugăciunile tale fiind mântuiti, să lăudăm bunatatea lui Dumnezeu cea nespusă si pe tine să te mărim în vecii vecilor. Amin!

CategoriiFără categorie
33 Shares