A

Acatistul Sfântului Ierarh Tihon din Zadonsk

Condacul 1

De negrăită smerenia ta cetele îngerești s-au minunat Părinte, iar de fierbinte dragostea ta pentru tot sufletul necăjit oamenii s-au încredințat, izvor de tămăduiri arătându-se sfintele tale moaște, înaintea cărora în chip înțelegător înfățișându-ne cu făclia nădejdii în suflete, strigăm către tine: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Icosul 1 

Greutățile copilăriei de timpuriu au purtat, Domnul voind a te pregăti pentru marile nevoințe duhovnicești, dar silitor ai fost la învățătură, adunând în vistieria sufletului roadele înțelepciunii duhovnicești, cu care hrănește acum și inimile noastre necăjite de strâmtorarea necazurilor, dar care cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, că sărăcia nu te-a descurajat;

Bucură-te, căci de mic te osteneai cu munca;

Bucură-te, că ai iubit mierea învățăturilor cuvioase;

Bucură-te, căci ai învățat la școala bisericească;

Bucură-te, strălucit elev al seminarului din Novgorod;

Bucură-te, căci și ca profesor de retorică ai slujit;

Bucură-te, că adesea înălțai rugăciuni fierbinți;

Bucură-te, că inima ta ardea de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, căci noaptea stăteai înaintea Luminii;

Bucură-te, căci aduceai jertfe de rugăciuni smerite;

Bucură-te, că te depărtai de tulburările lumești;

Bucură-te, că ai adunat polenul smeritei cugetări;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 2    

Într-una din privegherile tale de noapte cerul s-a deschis și lumina cea mai presus de minte te-a învăluit, Domnul căutând cu milă spre tine, cel care Îi cântai neîncetat: Aliluia !

Icosul 2

Împărtășindu-te de strălucirea luminii celei mai presus de minte, s-a aprins în inima ta și focul iubirii pentru viața călugărească și pentru rugăciune și nu ai aflat liniște până nu te-ai predat cu totul în mâinile Domnului, ca să te povățuiască pe calea viețuirii îngerești, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, că te-ai veselit de lumina necuprinsă;

Bucură-te, că te-ai ostenit a urma chemarea Domnului;

Bucură-te, că ai ținut nestinsă candela rugăciunii;

Bucură-te, că ai alergat spre izvorul viețuirii îngerești;

Bucură-te, că în inima ta ai tăinuit gânduri dumnezeiești;

Bucură-te, că ai urmat Celui sărac și smerit cu inima;

Bucură-te, că ai lepădat de la tine orice dorire pământească;

Bucură-te, că pe scara rugăciunii ai alergat cu dor;

Bucură-te, că ai ajuns la culmea desăvârșirii;

Bucură-te, ostaș vrednic în armata Împăratului tuturor;

Bucură-te, că ai primit și conducerea seminarului din Tver;

Bucură-te, că multe suflete ai călăuzit pe calea Adevărului;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 3

Viața ta cea împodobită cu strălucirile virtuților a fost plăcută Domnului, Care te-a chemat și la scaunul episcopal, ca să Îl mărești cu osârdie și mai mare, strigând neîncetat în cămara inimii: Aliluia !

Icosul 3

Fiind pus în sfeșnicul arhieriei nu ai încetat a lumina cămările sufletelor cu al tău strălucit cuvânt, scoțând din întunericul păcatelor pe cei căzuți, cercetând parohiile și înnoind bisericile sufletelor cu fapte luminate, toți cântându-ți într-un glas unele ca acestea:

Bucură-te, pildă neîncetată de jertfă pentru Biserica lui Hristos;

Bucură-te, luminătorul multor suflete din întunericul păcatelor;

Bucură-te, temelia cea bună a dragostei în parohiile încredințate;

Bucură-te, luceafăr vestitor al luminii pocăinței;

Bucură-te, blândețe nebiruită de nici o ispită;

Bucură-te, făclie a smereniei celei lucrătoare;

Bucură-te, izvor de înțelepciune pentru păstoriții tăi;

Bucură-te, sălaș binecuvântat al darurilor cerești;

Bucură-te, pom al cugetărilor duhovnicești;

Bucură-te, grădină plină de miresmele faptelor bune;

Bucură-te, mângâierea cea dulce a sufletelor necăjite;

Bucură-te, înnoitorul bisericilor sufletelor căzute;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 4

Lumina învățăturilor tale a luminat haina multor suflete, iar tu, Părinte Tihon, purtând haina smerită de călugăr alergai la multe suflete care pătimeau pentru a-i aduce mângâiere Domnului, cântând cu smerenie: Aliluia !

Icosul 4

Pe creștini îi îndemai pururea, Sfinte Ierarhe Tihon, să se socotească mădulare ale Trupului al cărui cap este Domnul Hristos, Cel Care te-a arătat pe tine vas ales al darurilor Sale și ușă a pocăinței multor suflete care cântă ție cu bucurie:

Bucură-te, descoperitorule al tainelor Luminii;

Bucură-te, că ai slujit cu dragoste celor care erau mădulare ale trupului Domnului;

Bucură-te, căci nu ai cruțat nici o osteneală pentru mântuirea lor;

Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii pentru cei greșiți;

Bucură-te, îndemnător spre pocăință al celor greșiți;

Bucură-te, stâncă nesfărâmată de valurile ispitelor;

Bucură-te, cărare a mântuirii multor suflete;

Bucură-te, poartă a înțelepciunii iubitorilor de Adevăr;

Bucură-te, vistierie a rugăciunii celor credincioși;

Bucură-te, propovăduitor al Învierii lui Hristos;

Bucură-te, oglindă a viețuirii îngerești;

Bucură-te, lumina bucuriei celor smeriți;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 5

De blândețea și smerenia ta s-au minunat și îngerii, căci cădeai cu smerenie și cereai iertare de la toți cei care aveau ceva împotriva ta, cântând Domnului: Aliluia !

Icosul 5

Fiind luat în derâdere și fiind chiar pălmuit de un tânăr iluminist, care se mândrea cu opiniile sale anticreștine, nu te-ai tulburat, ci ai căzut în genunchi cerându-i iertare, pentru care faptă și pe acesta l-ai adus la pocăință, cântându-ți:

Bucură-te, pildă de smerenie desăvârșită;

Bucură-te, că ai îndreptat prin blândețea ta pe cel căzut;

Bucură-te, că lovire ai răbdat de la cel necredincios;

Bucură-te, că prin smerenia ta l-ai adus la pocăință;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei rătăciți de la credință;

Bucură-te, ușă a mântuirii multor suflete pierdute;

Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii smerite;

Bucură-te, înger în trup învăpăiat de iubirea cerească;

Bucură-te, ocrotitor al celor nedreptățiți;

Bucură-te, ușurarea poverii celor necăjiți;

Bucură-te, cale luminată de razele Duhului;

Bucură-te, piatră nesfărâmată de loviturile ispitelor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 6

Păzit-ai turma încredințată ție, Părinte, de valurile eresurilor și cu zidul rugăciunilor tale și ale cuvintelor luminate îl păzeai de păcate, ca să aducă întru curăție Domnului jertfa cântării de : Aliluia !

Icosul 6

După cinci ani plini de roade duhovnicești în scaunul de episcop din pricina bolii trupești, ai renunțat la cinstea arhierească și te-ai retras în mănăstirea din Zadonsk, zidind Sfânta Biserică prin rugăciune neîncetată și prin lucrările inspirate de Duhul Sfânt, toți mărindu-te cu cântări ca acestea:

Bucură-te, că spre viața cea smerită;

Bucură-te, binserică vie a tainelor cerești;

Bucură-te, adânc nepătruns de daruri duhovnicești;

Bucură-te, că te-ai dat unor nevoințe și mai mari;

Bucură-te, că rugăciunea ți-a fost răsuflare neîncetată;

Bucură-te, munte duhovnicesc sfințit de pașii rugăciunii;

Bucură-te, că pe Taborul inimii ai văzut taine negrăite;

Bucură-te, că multe suflete ai zidit pe piatra pocăinței;

Bucură-te, că te-ai făcut tuturor pildă prin faptă și cuvânt;

Bucură-te, rugător neîncetat pentru pacea lumii;

Bucură-te, izvor de bucurie duhovnicească;

Bucură-te, soare ce împărtășește lumina Adevărului;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 7

Viețuind într-o chilie smerită, te osteneai Părinte, să gătești chilia inimii cu strălucirea gândurilor îngerești și cu faptele luminii, cu care luminează-ne și pe noi, ca să cântăm Ziditorului: Aliluia!

Icosul 7

Toată pensia și darurile primite le împărțeai săracilor, agonisindu-ți comoară în ceruri, unde acum petrecând întru slavă, adu-ți aminte Părinte Tihon, și de noi, cei săraci de toată fapta cea bună, ca să ne aprindem candelele sufletelor cu pocăință, lăudându-te pe tine astfel:

Bucură-te, că ai avut inimă plină de iubire sfântă;

Bucură-te, părinte mult iubit al săracilor;

Bucură-te, odihna sufletelor istovite de necazuri;

Bucură-te, izvor de bucurie duhovnicească;

Bucură-te, rugător neîncetat pentru cei neputincioși;

Bucură-te, vas plin de mirul sfințeniei;

Bucură-te, blând păstor al oilor căzute;

Bucură-te, stâlp de foc al înțelepciunii;

Bucură-te, cărare sfințită a poruncilor Domnului;

Bucură-te, fereastră către Împărăția luminii;

Bucură-te, icoană a smereniei mai presus de minte;

Bucură-te, liniștea celor tulburați de ispite;

Bucură-te, sălaș sfințit al darurilor cerești;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 8

S-au bucurat săracii nu numai de hrana cea trupeasc ă dobândiută de la tine, Sfinte Tihon, ci și de hrana cea duhovnicească a cuvintelor sfinte, pe care o așează și la masa inimilor noastre, ca să cântăm Celui Care a hrănit cu mană în pustie pe poporul Său, cântându-I: Aliluia !

Icosul 8

La Liturghie mereu mergeai, numai cântând în cor cu monahii și cu lacrimi multe primeai Sfânta Împărtășanie, înfricoșându-Te de tainele cele mai presus de minte, prin care primeai luminare și de la îngeri laude ca acestea :

Bucură-te, că pe Domnul lăudai cu suflet curat;

Bucură-te, că prin rugăciune te-ai făcut părtaș tainei Învierii;

Bucură-te, smerit rugător pentru toată Biserica;

Bucură-te, că te-ai adus Domnului jertfă fără prihană;

Bucură-te, că izvoare de lacrimi vărsai cu umilință;

Bucură-te, că te plecai cu smerenie înaintea adâncului milei dumnezeiești;

Bucură-te, că nu a lipsit de la tine gândul morții;

Bucură-te, că haina sufletului ți-ai spălat-o în lacrimile pocăinței;

Bucură-te, că mare bucurie ai pricinuit îngerilor;

Bucură-te, că ai adus multe roade duhovnicești Stăpânului;

Bucură-te, că te veselești în locașurile slavei de ostenelile tale;

Bucură-te, că nu încetezi a te ruga pentru miluirea săracilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 9

Din adâncul înțelepciunii Scripturilor ai scos Părinte, mărgăritarele înțelepciunii cu care ai împodobit mințile credincioșilor, ca să cânte Domnului cu bucurie și mulțumire: Aliluia !

Icosul 9

Viețile Sfinților îți dăruia multă hrană duhovnicească, întărindu-te întru nevoințele tale Părinte, iar scrierile tale Părinte Tihon le-ai lăsat ca hrană înțelegătoare pentru multe suflete care alergau la izvorul înțelepciunii tale, cântându-ți unele ca acestea :

Bucură-te, că din destul ai hrănit pe cei săraci;

Bucură-te, că le-ai dăruit și merinde duhovnicească;

Bucură-te, mare tămăduitor al celor suferinzi;

Bucură-te, căci cu puterea rugăciunii sfarmi legăturile bolii;

Bucură-te, izvor nesecat de cuvinte mântuitoare;

Bucură-te, pildă de sfințenie mai presus de minte;

Bucură-te, izvor de smerită cugetare;

Bucură-te, prea iubit următor al smereniei lui Hristos;

Bucură-te, iubitor al înțelepciunii celei duhovnicești;

Bucură-te, sălaș sfințit al slavei Cuvântului;

Bucură-te, răbdare netulburată de ispite;

Bucură-te, îndemnător spre viețuirea curată;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 10

Toată noaptea o petreceai în rugăciuni fierbinți și metanii, asemenea fecioarelor celor înțelepte așteptând pururea venirea Mirelui ceresc, pe Care roagă-L să curățească și cămara sufletelor celor care Îi cântă : Aliluia !

Icosul 10

Domnul Hristos însângerat și acoperit de răni ți s-a arătat ție Părinte, dar te-ai aruncat la picioarele Lui și le-ai sărutat; încă și cerurile ți s-au deschis, văzând darurile gătite celor care bine se nevoiesc pentru păzirea poruncilor Domnului, iar noi îți împletim cununi de laude, ca să te rogi și pentru izbăvirea noastră de chinurile cele veșnice:

Bucură-te, că Domnul Hristos ți S-a arătat lămurit;

Bucură-te, căci cu smerenie ai căzut la picioarele Lui;

Bucură-te, că ai sărutat cu dragoste picioarele Stăpânului tuturor;

Bucură-te, că încă de pe pământ te-ai îndulcit de darurile Raiului;

Bucură-te, că Domnul a primit ostenelile tale pentru adevăr;

Bucură-te, că ai adus rod bogat de fapte mântuitoare;

Bucură-te, că multe suflete ai adus la Păstorul ceresc;

Bucură-te, biserică întru Care S-a arătat Hristos;

Bucură-te, că te punem rugător pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, părtașule al tainelor mai presus de minte;

Bucură-te, făclie vestitoare a Învierii Domnului;

Bucură-te, că ai lăsat nouă moștenire cuvinte cu putere;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 11

Milă neprefăcută arătai Părinte, față de cei care te nedreptățeau, rugându-te pentru ei cu iubirea lui Hristos, ca pe toți să-i aduci la pocăință și să strige cu dragoste : Aliluia !

Icosul 11

Din visteria sufletului tău, Părinte, scoteai comorile cuvintelor duhovnicești pentru orice suflet necăjit, fiind pururea cercetat de popor la chilia ta, cu mulțumire aducându-ți oamenii cuvinte de laudă ca acestea:

Bucură-te, izvor nesecat de cuvinte duhovnicești;

Bucură-te, fulger ce risipește norul păcatelor;

Bucură-te, mângâietor fierbinte al sufletelor împovărate de păcat;

Bucură-te, că ai deschis tuturor ușa pocăinței;

Bucură-te, trâmbiță ce ai chemat la Adevăr pe toți;

Bucură-te, că ai nimicit tot eresul pierzător de suflet;

Bucură-te, că turma ta o ai păzit de înșelăciune;

Bucură-te, că nu ai tăinuit cuvintele Cuvântului;

Bucură-te, sprijinitor al celor neputincioși;

Bucură-te, înfricoșarea duhurilor răutății;

Bucură-te, apărător al celor sărmani;

Bucură-te, dreptatea sfântă a celor nedreptățiți;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 12

Mai înainte de apusul vieții te-ai retras cu totul Sfinte Tihon, înălțând pururea rugăciuni cu lacrimi Ziditorului tău pentru toată lumea și cugetând neîncetat la ceasul morții și strigând cu glas inimii: Aliluia !

Icosul 12

Fiind atins de nemilostiva paralizie, mai înainte de adormirea ta Părinte, i-ai încredințat pe ucenici că te vei ruga pentru ei, iar noi punându-ne toată nădejdea în rugăciunile tale pentru noi, îți aducem flori de cântări ca acestea:

Bucură-te, că durerile bolii ai răbdat cu umilință;

Bucură-te, că ai făgăduit că te vei ruga pentru toți;

Bucură-te, că ne pomenești și pe noi în ale tale rugăciuni;

Bucură-te, că multe suflete au lepădat negura necredinței;

Bucură-te, că ai tămăduit multe trupuri neputincioase;

Bucură-te, că ai vindecat de patimi multe suflete;

Bucură-te, că izvorul tău este nou Siloam;

Bucură-te, că adăpi cu rugăciunea pe cei însetați de mântuire;

Bucură-te, că te pleci cu dragoste asupra celor necăjiți;

Bucură-te, că rugăciunea ta biruie orice neputință;

Bucură-te, că te rogi și pentru izbăvirea noastră de chinurile veșnice;

Bucură-te, chezășuitor al multor suflete rătăcite;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 13

O, Sfinte Părinte Tihon, lauda ierarhilor, cel ce bine te-ai nevoit pe calea muceniciei duhovnicești, făcându-te tuturor pildă de dragoste, de smerenie, de răbdare, de pace și de toate faptele cele bune, roagă-te să fim noi izbăviți de focul cel veșnic și de tulburările lumești, ca să cântăm Ziditorului cu dragoste : Aliluia ! (acest condac se zice de 3 ori)

Icosul 1

Greutățile copilăriei de timpuriu au purtat, Domnul voind a te pregăti pentru marile nevoințe duhovnicești, dar silitor ai fost la învățătură, adunând în vistieria sufletului roadele înțelepciunii duhovnicești, cu care hrănește acum și inimile noastre necăjite de strâmtorarea necazurilor, dar care cântă ție unele ca acestea:

Bucură-te, că sărăcia nu te-a descurajat;

Bucură-te, căci de mic te osteneai cu munca;

Bucură-te, că ai iubit mierea învățăturilor cuvioase;

Bucură-te, căci ai învățat la școala bisericească;

Bucură-te, strălucit elev al seminarului din Novgorod;

Bucură-te, căci și ca profesor de retorică ai slujit;

Bucură-te, că adesea înălțai rugăciuni fierbinți;

Bucură-te, că inima ta ardea de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, căci noaptea stăteai înaintea Luminii;

Bucură-te, căci aduceai jertfe de rugăciuni smerite;

Bucură-te, că te depărtai de tulburările lumești;

Bucură-te, că ai adunat polenul smeritei cugetări;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie !

Condacul 1

De negrăită smerenia ta cetele îngerești s-au minunat Părinte, iar de fierbinte dragostea ta pentru tot sufletul necăjit oamenii s-au încredințat, izvor de tămăduiri arătându-se sfintele tale moaște, înaintea cărora în chip înțelegător înfățișându-ne cu făclia nădejdii în suflete, strigăm către tine: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Tihon, cununa ierarhilor iubitori de smerenie!

CategoriiFără categorie
0 Shares