După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Veniti toate popoarele crestinesti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul si Evanghelistul loan, cel ce a scris si a tunat dogmele dumnezeiesti în toată lumea, căruia cu credintă si cu evlavie din inimă să-i strigăm:Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Icosul 1

Pe văzătorul tainelor ceresti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat si din izvorul întelepciunii Celui fară de margini s-a adapat, să-l lăudăm cu totii, cei iubitori de Hristos, si cu dorire, asa să-i strigăm:

Bucură-te, cel ce grija lumii ai lepădat;

Bucură-te, cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat;

Bucură-te, cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat;

Bucură-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat;

Bucură-te, că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit;

Bucură-te, că feciorelnica ta viată o ai cinstit;

Bucură-te, că pentru neprihănita ta viată, de Cuvântul Vietii ai fost iubit;

Bucură-te, stâlp al Bisericii prealuminos;

Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos;

Bucură-te, că toate minunile cele preamari Hristos ti le-a arătat;

Bucură-te, că tainele cele preaînalte tie ti le-a încredintat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 2-lea

În muntele Taborului ai văzut slavă lui Hristos, pe cât este cu putintă omului a o vedea, si din tainica descoperire, întelegând că El este Stăpânul mortii si al vietii, din inimă I-ai cântat Lui laudă: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ca un ucenic preaiubit si ca un prieten preacinstit al lui Hristos, pururea lângă El te afli si pururea pe El din inimăîl iubesti; pentru care si noi te lăudăm si zicem:

Bucură-te, că la învierea fiicei lui Iair, tu de Domnul ai fost chemat;

Bucură-te, că la răstignirea Domnului tu lângă crucea Lui ai stat;

Bucură-te, că la înfricosatele taine ale Patimilor lui Hristos si tu cu inima ai pătimit;

Bucură-te, că Patimile Domnului si Stăpânului Vietii, cu inima plină de durere le-ai privit;

Bucură-te, că pe Domnul până la a Sa moarte L-ai urmat;

Bucură-te, că Domnul de pe Cruce cu tine a vorbit;

Bucură-te, că pe tine, fiu al Maicii Lui te-a numit;

Bucură-te, că pe Sfânta Sa Maică, Domnul tie ti-a încredintat-o;

Bucură-te, că tu spre pază si îngrijire pe Preasfânta Sa Maică o ai luat;

Bucură-te, că la preacinstita ei Adormire, cu mare evlavie ai slujit;

Bucură-te, că stâlparea cea adusă ei de Arhanghelul Gavriil ai purtat-o înaintea sicriului celei preasfinte;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 3-lea

După Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu si Pururea Fecioarei Maria, împreună cu ucenicul tău Prohor, în Asia ai plecat si acolo cuvântul Domnului ai propovăduit si pe toti cei ce au crezut i-ai învătat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Văzând mai înainte, cu ochii cei de gând, ispitele si primejdiile ce te asteaptă în calea propovăduirii Evangheliei, prin credinta fierbinte si dragoste de Dumnezeu, asupra intristării si mâhnirii care te împiedica de la alegerea ta ai îndrăznit; pentru această te fericim si zicem:

Bucură-te, că în Asia cuvântul Domnului ai predicat;

Bucură-te, că pentru mărturisirea adevărului multe primejdii si multe scârbe ai răbdat;

Bucură-te, că împreună cu ucenicul tău, Prohor, în Efesul Asiei ai intrat;

Bucură-te, că acolo pe Româna cu toată casa ei o ai botezat;

Bucură-te, că pe Dominos cu puterea lui Hristos l-ai înviat;

Bucură-te, că pe Dioscorid, tatăl lui Dominos, la viată l-ai întors;

Bucură-te, că prin aceste minuni pre multi i-ai întors la Hristos;

Bucură-te, că si alti trei sute de oameni morti ai înviat;

Bucură-te, că si pe cel slăbănog de doisprezece ani l-ai făcut sănătos;

Bucură-te, că prin alte rugăciuni, capistea Artemidei din temelie o ai dărâmat;

Bucură-te, că la căderea capistei nici un om nu s-a vătămat;

Bucură-te, că din porunca împăratului Domitian, la Roma ai plecat legat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 4-lea

Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împărat pe tine nu te-a

spăimântat, ci, cu mare bucurie primind legăturile pentru Domnul, din inimă îl lăudai pe El, cântand:

Aliluia!

Icosul al 4-lea

Legatu-te-au pe tine ostasii cei tineri cu lanturi si cu cătuse, ducându-te la corabie, sub paza lor, spre Roma, unde ai plecat si proniei dulcelui tău Iisus cu blândete si liniste te-ai supus, pentru care si noi te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că tu, prin legăturile celor tirani, Stăpânului tău te-ai asemănat;

Bucură-te, că El, pentru a noastră mântuire, de cei fărădelege a fost prins si legat;

Bucură-te, că fată de ostasii cei păgâni si tirani, cu multă dragoste te-ai purtat;

Bucură-te, că furtuna mării ce era să fie, mai înainte o ai arătat;

Bucură-te, că în acea călătorie, pe toti din corabie cu minunile tale i-ai înspăimântat;

Bucură-te, că în a ta inimă pururea pe Hristos îl aveai;

Bucură-te, căci cu a Lui putere minuni mari săvârseai;

Bucură-te, că icoana vietii lui Hristos în tine foarte s-a închipuit;

Bucură-te, că tu din toată inima pe El L-ai iubit;

Bucură-te, că în calea suferintelor, cu mare dorire Lui I-ai urmat;

Bucură-te, că, dorind dragostea Lui, spre chinuri cu bucurie ai călătorit;

Bucură-te, că pe tine, iubitul Său ucenic, puterea Domnului pururea te-a sprijinit;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 5-lea

Potolit-ai, cuvântătorule de Dumnezeu, furtuna cea înfricosată a mării cu sfintele tale rugăciuni. Si aceastăminune văzând-o toti cei de pe corabie, foarte s-au spăimântat, cunoscând puterea Adevăratului Dumnezeu ce era întru tine; iar tu pe toti i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

În ostrovul Patmos, din porunca păgânului împărat Domitian, ai fost izgonit, căci acolo, prin pronia lui Dumnezeu cea bună, spre folosul multora ai venit, pentru care si noi cu evlavie te lăudăm asa:

Bucură-te, că de ostasii cei tirani, cu lanturi ai fost legat;

Bucură-te, că sub paza ostasilor spre Patmos împreună cu ucenicul tău Prohor ai călătorit;

Bucură-te, că din această călătorie, pe tânărul cel înecat, cu rugăciunea tu l-ai înviat;

Bucură-te, căci cu această minune pe toti i-ai spăimântat;

Bucură-te, că si furtuna mării tot cu rugăciunea ta o ai linistit;

Bucură-te, că pe ostasul cel bolnav l-ai tămăduit;

Bucură-te, că si apa mării cu rugăciunea ta o ai îndulcit;

Bucură-te, că pe cel ce murea de sete în corabie de moarte l-ai izbăvit;

Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos în ostrovul Patmos o ai propovăduit;

Bucură-te, că pe Miron si pe toti ai casei lui i-ai crestinat;

Bucură-te, că si capistea lui Apelie cu cuvântul la pământ o ai răsturnat;

Bucură-te, că puterea cea drăceasca a lui Chinops vrăjitorul, neputincioasă o ai arătat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 6-lea

La chemarea antipatului, pe femeia lui care foarte se chinuia a naste, numai cu trecerea pragului lor o ai usurat. Si această minune văzând-o antipatul, casa lui a crezut în Hristos si a dat slavă lui Dumnezeu, cântand: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Petrecând în acest loc timp de trei. ani si ducându-te într-o cetate ai cărei locuitori erau foarte întunecati cu slujirea de idoli, foarte te-ai ostenit pentru propovăduirea cuvântului, spre a lor minunare, si astfel ai adus mare multime la Hristos; drept aceea, cu dorire te lăudăm asa:

Bucură-te, că pe locuitorii cetătii aceleia cu cuvântul adevărului i-ai luminat;

Bucură-te, că pe tinerii cei legati spre jertfa diavolului de moarte i-ai scăpat;

Bucură-te, că pe diavolul cel în chip de lup, legându-l, l-ai întrebat;

Bucură-te, că prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat;

Bucură-te, că pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat;

Bucură-te, că a idolului Dionis capiste cu rugăciunea o ai dărâmat;

Bucură-te, că pe Nuchian vrăjitorul l-ai biruit;

Bucură-te, că si mâna antipatului o ai uscat;

Bucură-te, că prin uscarea mânii, antipatul a cunoscut pe Dumnezeul Cel adevărat;

Bucură-te, că si Prochiana, crezând în Hristos, s-a botezat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 7-lea

Înainte de întoarcerea la Efes ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Hristos si înfricosătoarele vedenii ale Apocalipsului, iar multimea credinciosilor de acolo au păstrat cele scrise spre a lor luminare si mântuire, ca si pe însăsi cuvintele lui Hristos, si pentru bogătia dogmelor celor din ele, slavă au dat lui Dumnezeu, cântand:Aliluia!

Icosul al 7-lea

Începutul Evangheliei tale, început al dogmelor celor preaînalte Bisericii lui Hristos au rămas, căci tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit ca S-a întrupat si între oameni a locuit. Minunându-ne dar, după cuviintă, de înăltimea cea duhovnicească a întelepciunii tale, pe tine te lăudăm zicând asa:

Bucură-te, că tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit că este Dumnezeu adevărat;

Bucură-te, că ai mărturisit căci Cuvântul a fost la Dumnezeu dintru început;

Bucură-te, că tu ai arătat că nimic din cele ce sunt făcute, fară de El nu s-au făcut;

Bucură-te, că taina întrupării Cuvântului mai presus de toate tainele se arată a fi;

Bucură-te, că întradevăr taina întrupării Cuvântului, pe toate tainele le covârseste;

Bucură-te, că tu cu o minte mai presus de teologia cea catafatică te-ai suit;

Bucură-te, că pe cele neîntelese de a ta minte, prin spaimă si minune le-ai cinstit;

Bucură-te, că tu în chip apofatic, Taina întrupării Cuvântului, lumii o ai propovăduit;

Bucură-te, că taina înomenirii Cuvântului, nimeni din oameni nu o a tâlcuit;

Bucură-te, că taina iconomiei lui Dumnezeu, pururea rămane taină;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 8-lea

Prealuminat ai arătat în a ta învătătură că Legea si Proorocii în porunca iubirii de Dumnezeu si a iubirii de aproapele sălăsluieste. Deci, ca pe un Apostol al dragostei crestine, toată Biserica lui Hristos te laudă si lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Zis-ai, dumnezeiescule Apostol al lui Hristos, că Dumnezeu dragoste este si că cel ce petrece în

dragoste, întru Dumnezeu petrece si Dumnezeu întru el, prin aceasta arătându-ne nouă cele mai înalte ale Legii Darului pentru care, după cuviintă, zicem către tine:

Bucură-te, că tu pe Dumnezeu iubire L-ai numit;

Bucură-te, că tu ne-ai învătat pe noi sa-L iubim pe Dumnezeu, Care mai înainte de noi ne-a iubit;

Bucură-te, că de la tine dragostea lui Dumnezeu noi am cunoscut-o;

Bucură-te, că tu ai zis: Cel ce are dragoste, de la Dumnezeu este el născut;

Bucură-te, că tu ne-ai arătat cele spuse de Dânsul, că cel ce urăste pe fratele său, ucigas este;

Bucură-te, că învătătura ta la iubire ne îndeamnă si de ură ne fereste;

Bucură-te, că tu dragostea lui Dumnezeu către lume ai arătat;

Bucură-te, că dragostea de aproapele de la tine o am învătat;

Bucură-te, că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit;

Bucură-te, că după a ta mărturisire, Dumnezeu din dragoste pentru lume, pe Fiul Său Cel iubit în lume L-a trimis;

Bucură-te, că după mărturisirea ta, din dragostea Sa pentru noi, moarte a suferit;

Bucură-te, că pe tine, după dreptate, Biserica lui Hristos, Apostol al dragostei te-a numit;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 9-lea

Iubitorule de feciorie si de Dumnezeu, iubite Apostole si Evangheliste Ioane, tie Domnul mari si înfricosătoare taine ti-a descoperit, fiindcă tu viată fară de prihană ai petrecut si pe El din toată inima Lai iubit si în a ta inimă I-ai cântat asa: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Mintea ta cea curată întru uimire făcându-se si de Duhul Sfânt într-o zi de Duminică răpindu-se, la cele mai de sus de a ta lucrare s-a suit si de la Alfa si Omega, taina cea preamare i s-a descoperit, pe care noi te cinstim si către tine zicem asa:

Bucură-te, că la ostrovul Patmos, pe Domnul între sapte sfesnice L-ai văzut;

Bucură-te, că de la El mari descoperiri ai avut;

Bucură-te, că de la El poruncă de a scrie ai primit;

Bucură-te, că, scriind celor sapte Biserici, porunca Domnului ai împlinit;

Bucură-te, că slavă Tronului lui Hristos ti s-a descoperit;

Bucură-te, că în duh, pe cei douăzeci si patru de bătrâni ai privit;

Bucură-te, că ai văzut si cartea cea cu sapte peceti;

Bucură-te, că ai privit la deschiderea acelei cărti;

Bucură-te, că taina celor sapte peceti tie ti s-a descoperit;

Bucură-te, că numărul celor feciorelnici, în chip simbolic, tie, iubitorule de feciorie,ti s-a arătat;

Bucură-te, că sapte îngeri si sapte trâmbite înaintea lui Dumnezeu ai văzut;

Bucură-te, că la trâmbitarea primilor îngeri, foc si sânge pe pământ a căzut;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 10-lea

Dumnezeu, Cel Preasfânt si Preacurat, întru tine, vasule cel ales al fecioriei, a turnat din Duhul Său si de descoperirea tainelor celor preaînalte pe tine te-a învrednicit, pentru care si noi pe tine te lăudăm si lui Dumnezeu îi cântam: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Făcutu-te-ai biserică preaaleasă a lui Dumnezeu, prin viata ta cea nevinovată si neprihanită, căci cu tainămăsurarea Bisericii si a Altarului lui Dumnezeu tie ti s-a încredintat; primeste, te rugăm, si de la noi, smeritii, aceste cântari:

Bucură-te, că Biserica si Altarul cel din cer, tu, în descoperire le-ai măsurat;

Bucură-te, căci curtea Bisericii spre intrare a neamurilor o ai luat;

Bucură-te, că prigoana Bisericii de către Antihrist, lumii tu o ai vestit;

Bucură-te, că pe fiara cea cu sapte capete si zece coarne, lumii o ai descoperit;

Bucură-te, că si vremea stăpânirii fiarei, de tine nu s-a tăinuit;

Bucură-te, că si numele fiarei, cu taină, Bisericii l-ai arătat;

Bucură-te, că si pe fiara cu coarne ca de miel o ai văzut luminat;

Bucură-te, că si secerisul cel de apoi tie Domnul t l-a arătat;

Bucură-te, că si teascul cel mare al mâniei Domnului ti s-a descoperit;

Bucură-te, că si pe cei sapte îngeri cu cele sapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu, tu lumii le-ai vestit;

Bucură-te, că taina Babilonului celui mare tie ti s-a arătat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 11-lea

Bucuria si veselia cea mare a nuntii Mielului lui Dumnezeu, tie de la Duhul Sfânt ti s-a descoperit si cântarea cea de biruintă asupra fiarei, de la puterile ceresti tu o ai auzit, care cu glasuri de tunet cântau slavă lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Tu, ucenicul cel iubit al lui Hristos, graiurile dumnezeiestilor Scripturi prin fapte le-ai cinstit. De aceea si Dumnezeu, a ta minte, de vedenia tainelor celor ceresti o a învrednicit si cu întelegere prea adâncă a strălucit. Pentru care noi, cei neputinciosi la întelegerea celor bune, te lăudăm:

Bucură-te, că a ta minte de la Duhul Sfânt s-a luminat;

Bucură-te, că în a ta vedenie pe balaur l-ai văzut legat;

Bucură-te, că Judecata cea de apoi în vedenie o ai văzut luminat;

Bucură-te, că în a ta vedenie ai văzut Ierusalimul cel de sus, vesnicule mostenitor al lui;

Bucură-te, că pe Mireasa Mielului, tu o ai văzut împodobită;

Bucură-te, că pe cetatea ta cu douăsprezece temelii si douăsprezece porti o ai arătat că este

preastrălucită;

Bucură-te, că douăsprezece mărgăritare în loc de usi, cetatea aceea avea;

Bucură-te, că usile ei cele de mărgăritare preafrumos străluceau;

Bucură-te, că una din aceste usi pe tine cu taină te închipuiau;

Bucură-te, că si temeliile cetătii celei de piatră scumpă tu le-ai văzut;

Bucură-te, că una din cele douăsprezece temelii ale cetătii aceleia pe tine Domnul te-a făcut;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 12-lea

Văzut-ai, Apostole, de Dumnezeu iubite, răul cel curat si limpede ca si cristalul al Apei Vietii de la Tronul lui Dumnezeu si al Mielului izvorând, pentru care si noi, nevrednicii, cinstim cele de taină arătate tie si cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu adevărat, Hristos, Pomul vietii si al vesnicei nemuririi este, căci prin El a luat fiintă neamul omenesc cel mort de demult prin călcarea poruncilor, pe Care toate popoarele pământului îl slăvesc, iar pe tine, ucenicul Lui cel iubit, te fericesc, cântand asa:

Bucură-te, că si tu, unul din roadele cele tainice ale Pomului Vietii ai fost;

Bucură-te, că tu, pom al vietii cu douăsprezece roade ai văzut pe Hristos;

Bucură-te, că si tu, pom al vietii, după împărtăsirea darului, te-ai făcut;

Bucură-te, că prin a ta propovăduire, multi în Hristos au crezut;

Bucură-te, că prin a ta propovăduire, multi Cuvântul Vietii L-au auzit;

Bucură-te, că prin propovăduirea Evangheliei, pe multi cu pâinea vietii i-ai hrănit;

Bucură-te, că prin propovăduirea Cuvântului, cu Apa Vietii pe multi i-ai adăpat;

Bucură-te, că prin cunostinta lui Hristos, Pomul Vietii, neamurile de rana mortii s-au tămăduit;

Bucură-te, că tu din tulpina Pomului Vietii ai răsărit;

Bucură-te, că tulpina Pomului Vietii pe tine te-a hrănit;

Bucură-te, căci cu Darul lui Hristos, Pomului Vietii, ai adus rod însutit;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

Condacul al 13-lea

O, dumnezeiescule Apostole si Evangheliste al lui Hristos, Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit si de vederea tainelor celor preaînalte de la El te-ai învrednicit, cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în ziua cea mare a Judecătii de apoi să luăm milă si iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa si Omega, Caruia să-I cântăm laudă asa: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Pe văzătorul tainelor ceresti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat si din izvorul întelepciunii Celui fară de margini s-a adapat, să-l lăudăm cu totii, cei iubitori de Hristos, si cu dorire, asa să-i strigăm:

Bucură-te, cel ce grija lumii ai lepădat;

Bucură-te, cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat;

Bucură-te, cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat;

Bucură-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat;

Bucură-te, că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit;

Bucură-te, că feciorelnica ta viată o ai cinstit;

Bucură-te, că pentru neprihănita ta viată, de Cuvântul Vietii ai fost iubit;

Bucură-te, stâlp al Bisericii prealuminos;

Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos;

Bucură-te, că toate minunile cele preamari Hristos ti le-a arătat;

Bucură-te, că tainele cele preaînalte tie ti le-a încredintat;

Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

SCondacul întâi

Veniti toate popoarele crestinesti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul si Evanghelistul loan, cel ce a scris si a tunat dogmele dumnezeiesti în toată lumea, căruia cu credintă si cu evlavie din inimă să-i strigăm:Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

Cu credin, cu dragoste si cu evlavie, din inimă venim către tine, Sfinte Apostole si Evangheliste Ioane, de Dumnezeu cuvântătorule si prietenul cel preaiubit al lui Hristos, si cu toată umilinta te rugăm să ne ajuti nouă, nevrednicilor, cu sfintele si preaputernicele tale rugăciuni, spre a trece cu liniste si cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum si spre a nu cădea noi în laturile si cursele cele prea mestesugite ale răilor oameni si ale viclenilor diavoli.

Pe tine, vulturule cel preaînalt zburator al teologiei, te rugăm să mijlocesti pentru noi către

Preamilostivul Dumnezeu si Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu al Său Har mintile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi si noi întelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu si a cunoaste dogmele dreptei credintsi minunile cele din Legea Sa, si spre a lucra si noi, după putere, pe cele ce le vom întelege.

Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu si dragostea de aproapele, te rugăm să ne ajuti cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca si noi prin Darul lui Dumnezeu să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul si din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi însine. Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu, ca,

prin ajutorul si mila Sa să ne izbăvească de războaiele cele iuti ale mâniei si ale poftelor trupesti, precum si de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc si care, ca niste nori ai întunericului, din adânc risipindu-se, mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre.

Către tine, preafericite ucenic si apostol, care de către Domnul, fiu al Preasfintei si

Preacuratei Sale Maici ai fost numit, si căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cădem cu toată umilintsi zdrobirea inimii noastre, ca, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu si Pururea Fecioara Maria, care este si Maica Domnului, Maica ta si Maica noastră a tuturor celor ce au crezut în Hristos, să mijlocesti pentru noi către Preadulcele nostru Mântuitor ca, prin a Sa milă si îndurare, să nu ne lase pe noi în toate zilele vietii noastre, nici în ceasul sfârsitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui si ne va judeca. Amin!

CategoriiFără categorie
0 Shares