După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru

mustrător al împăratilor nelegiuiti strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, laudăîti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoile si necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ti cântăm: Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Icosul 1

Înger vietuitor în trup te-ai arătat, proorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu si prin viata ta curată; căci încăprunc fiind, părintele tău, Sovah, văzut-a îngeri luminati cu tine vorbind, cu foc înfăsurându-te si cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel ca râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu si că puterea graiurilor si a vietii tale e ca o lumină neprihănită; pentru aceea, cu uimire grăim tie unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel;

Bucură-te, cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită aratare, ce a minunat pe părintele tau;

Bucură-te, cel ce din tinerete ai iubit curtăia feciorelnică si tăcerea;

Bucură-te, cel ce ai urât desertăciunile lumii si toate bucuriile ei, iar sufletul tău în intregime l-ai închinăt lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce cu lumina întelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat si cu învătătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Văzând nelegiuire si răzvrătire în Israel, preamărite profetule, te-ai întristat cu duhul si în râvnă pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei urâti si de Dumnezeu cel Adevărat se îndepărtau, Căruia toate ostile ceresti cu cutremur Îi cântau: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Mintea întunecându-si cu pornirile cele rele, Ahab, împăratul cel ce făcea fărădelege, lepădându-se de Adevăratul Dumnezeu, Atottiitorul, si închinându-se josnicului Baal, a înmultit închinarea la idoli si nelegiuirea în împărătia sa. Iar tu, proorocule, ca un mare râvnitor pentru Dumnezeu, cu îndrăzneală ai înfruntat pe împărat, amenintându-l, prevestind pedeapsa pentru el si pentru împărătia sa, că trei ani si sase luni nu va cădea ploaie, nici rouă si foamete mare va fi peste tot pământul. Drept aceea, minunându-ne de râvna ta si de îndrăzneala ta cea mare pentru Dumnezeu, cu iubire grăim tie:

Bucură-te, propovăduitorul neînfricat al adevărului si mare luptător pentru cucernicie;

Bucură-te, cel ce cu râvna ta dojenesti toată nelegiuirea;

Bucură-te, cel ce ai înduplecat pe Domnul îndelung-răbdătorul să nu pedepsească cu desăvârsire pe cei păcătosi;

Bucură-te, cel ce cu cuvântul ai încuiat cerul, iar pământul cel roditor l-ai făcut sterp;

Bucură-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor, foamete de trei ani de la Dumnezeu ai cerut;

Bucură-te, că Domnul cel Preaînalt te-a trimis la Ahab, precum oarecând pe Moise la Faraon;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Cu puterea rugăciunii tale, preaminunate proorocule, în adevăr ai încuiat cerul si n-a plouat trei ani si sase luni si a fost mare foamete peste tot pământul, până când, chinuiti de arsită si foamete, cei nelegiuiti s-au întors către Domnul, pocăindu-se si cu umilintă cântând Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având negrăită bunăvoire către tine, proorocule, vrut-a Domnul să te deosebească de fiii cei fără de lege ai lui Israel ca să nu înduri împreună cu ei foametea si setea si ti-a poruncit să te duci la râul Cherit, unde corbii te-au hrănit, aducându-ti pâine si carne. De aceea, îti aducem laudele acestea:

Bucură-te, cel ce cu postul si cu privegherea ai nimicit toate desertăciunile si cugetările pământesti;

Bucură-te, cel ce cu rugăciuni si gânduri curate, mintea ti-ai înaltăt-o spre cele de sus;

Bucură-te, mărirea patriarhilor si podoaba proorocilor;

Bucură-te, lauda celor feciorelnici si mărirea cuviosilor;

Bucură-te, îndrumătorul ierarhilor si tăria mucenicilor;

Bucură-te, că ai întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel orbiti de nelegiuire si necredinta;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Vifor mare, dărâmând munti, mergea înainte, când Domnul S-a apropiat de tine în Horeb, proorocule; încă si cutremur s-a făcut, dar nu în cutremur S-a arătat Domnul, iar după cutremur foc, si nici în foc s-a arătat Domnul; ci, după foc, adiind vânt răcoritor, în el ti S-a arătat Domnul a Cărui apropiere simtind, cu vesmânt ti-ai acoperit fata, cântând cu frică si bucurie: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind nelegiuitul împărat Ahab de porunca ta, ca să aduni toate semintiile lui Israel pe muntele Carmel, unde săfie adusi si profetii cei mincinosi ai lui Baal, îndată trimitând, i-a adunat pe toti si a venit si el acolo. Iar tu, râvnitor de slava lui Dumnezeu, dorind să rusinezi cu desăvârsire pe idolii cei urâti si să preaslăvesti pe adevăratul Dumnezeu, ai poruncit să se pregătească două altare pentru jertfă, iar foc să nu le pună, zicând: Adevăratul Dumnezeu va fi acolo, Care la rugăciunea noastră ne va asculta, trimitând foc. Auzind acestea, poporul a grăit, zicând: bine a zis Ilie, să fie asa; iar noi, mărindu-te, cântăm tie:

Bucură-te, marele sol al Împăratului ceresc si vestitor al Sfintelor Sale porunci;

Bucură-te, diamant statornic în râvnă si stâlp neclintit al bunei cinstiri;

Bucură-te, puternice apărător al adevărului si luptător neînvins împotriva vrăjmasilor Domnului;

Bucură-te, dezrădăcinătorul necinstei ce sădesti evlavia si curătia;

Bucură-te, râvnitor înflăcărat al slavei lui Dumnezeu;

Bucură-te, că si în ultimele zile ale lumii acesteia vei propovădui pe Adevăratul Dumnezeu si vei mustra pe antihristul cel blestemat;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Împărateasa Isabela cea fără de lege, cugetând să te stingă pe tine cel ce esti stea de Dumnezeu luminată, aprinzându-se de mânie asupra ta pentru nimicirea profetilor ei mincinosi a pus la cale ucidere ta.

Totodată i s-a împietrit inima, nevoind să creadă în minunile tale, proorocule, nici să cunoască pe Adevăratul Dumnezeu, ca să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Toti israelitenii văzând că, la rugăciunea ta, foc de la Domnul din cer s-a pogorât peste jertfa ta,

preamărite proorocule, de s-a aprins si, mistuind-o pe ea, au ars toate: lemnele, pietrele precum si apa, căzut-au cu fetele lor la pământ, strigând: „Cu adevărat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul cel Adevărat!” Si au crezut oamenii în Dumnezeul cel Adevărat, iar pe proorocii cei mincinosi i-au junghiat.

Deci slăvind pe Atotputernicul Dumnezeu, făcătorul de minuni, tie, celui ce ai plăcut lui Dumnezeu, îti cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai dobândit mare îndrăzneală înaintea Stăpânitorului tuturor;

Bucură-te, cel ce prin semne si minuni adevărul dumnezeiesc ai întărit;

Bucură-te, cel ce înselăciunea demonilor ai rusinat, iar credinta adevărată o ai preamărit;

Bucură-te, cel ce pe necredinciosi cu adevărată cunostintă de Dumnezeu i-ai luminat;

Bucură-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic Taina Preasfintei Treimi ai descoperit;

Bucură-te, că toată firea cea fiitoare tie s-a supus, iar focul si apa ti-au fost ascultătoare, slujind tie;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al-6-lea

Propovăduitor al cunoasterii si cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat, proorocule, nu numai întru Israel, ci si între păgâni, căci trimis ai fost de Domnul în Sarepta Sidonului, la o văduvă săracă, hrănindu-te pe tine însuti si mai ales pe ea hrănind-o în timpul foametei, prin darul facerii de minuni si înmultind făina si uleiul în casa ei, pe tot timpul foametei. Si după ce te-ai rugat, suflând de trei ori, ai înviat pe fiul văduvei, cântând lui Dumnezeu, Celui ce face minuni: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Strălucind cu mare râvnă pentru Dumnezeu Atottiitorul, te-ai întristat foarte, proorocule, pentru că fiii lui Israel au părăsit legămantul, au dărâmat altarele Lui si au omorât pe profetii Lui. Domnul, însă, pentru mângâierea ta,ti-a vestit ca nu tot Israelul s-a îndepărtat de la El, ci are încă sapte mii de robi necunoscuti, care nu si-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de râvna ta cea pentru Dumnezeu, îti cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, slujitor credincios si prieten apropiat al Domnului;

Bucură-te, chip si laudă binecredinciosilor păstori;

Bucură-te, îndrumătorul mântuirii si luminătorul celor ce zac întru întuneric;

Bucură-te, cel ce îmbărbătezi pe apăratorii adevărului si-i întăresti în lupte si suferinte pentru dreptate;

Bucură-te, cel ce ardeai ca o flacără serafimică pentru dragostea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că si Domnul în toate te-a ascultat si, la rugăciunea ta, toate ti le-a împlinit;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al-7-lea

Domnul cel iubitor de oameni voind să arate milostivirea Sa păcătosilor ce se pocăiesc, după trecerea timpului de foamete profetit de tine, proorocule, prin graiul buzelor tale a trimis ploaie  îmbelsugată si pasnică pământului însetat; iar fiii lui Israel învrednicindu-se de această mare milostivire, cu inimă umilită si multumitoare au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-7-lea

O nouă fărădelege a adăugat faptelor sale celor rele necinstitul împărat Ahab, când a poruncit să-l omoare pe nevinovatul Nabot si a răpit via lui. Drept aceea, mustrând pe împăratul călcător de lege, i-ai profetit, Sfinte proorocule, că, în locul unde a fost omorât Nabot, porcii si câinii îi vor linge sângele, iar pe Isabela, femeia lui o vor manca câinii si toată casa lui va fi nimicită. Cunoscând că această profetie

grozavă s-a împlinit, ne cutremurăm grăind tie unele ca acestea:

Bucură-te, groaznicule răzbunător al asupritilor si asupra celor cu inimă împietrită;

Bucură-te, apărător tare al orfanilor si al celor năpăstuiti;

Bucură-te, cel ce pedepsesti pe călcătorii Sfintelor sărbători ale Bisericii Ortodoxe;

Bucură-te, cel ce ai coborât din domnie pe defăimatorul Numelui lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce cu cuvântul nimicesti ca prin trăznet gândurile cele rele;

Bucură-te, cel ce cunosteai viitorul ca si prezentul, si cele îndepărtate ca pe cele apropiate le-ai

proorocit;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al-8-lea

Purtare de grijă minunată si mai presus de fire ti-a arătat Dommul, proorocule, când a poruncit corbilor nesătiosisi sălbatici să te hrănească, în timpul foametei lângă râul Cherit, unde îti petreceai timpul în rugăciuni si în cugetare de Dumnezeu, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Pe deplin ai fost împodobit cu smerenie, proorocule al lui Dumnezeu; pentru aceasta, pe cei doi sutasi, care cu mândrie au venit la tine cu ostasi ca să te ducă înaintea nelegiuitului împărat Ohozia, tu cu foc iai ars; iar pe Avdie, cel ce hrănea pe ucenicii profetilor, care cu smerenie a venit la tine, l-ai miluit.

Pentru aceasta, îti aducem aceste cântări de laudă:

Bucură-te, umilitorul si pedepsitorul celor îngâmfati si ocrotitorul si apărătorul celor smeriti;

Bucură-te, cel ce esti groază judecătorilor iubitori de mită si ajutătorul celor ce judecă cu dreptate;

Bucură-te, cel ce esti sprijin celor credinciosi si doborâtorul dusmanilor nelegiuiti;

Bucură-te, cel ce esti îmbrăcat cu platosa întelepciunii si cu dreptatea ca de un scut ai fost apărat;

Bucură-te, cel ce cu sabia râvnei de Dumnezeu ai fost înarmat si te-ai ridicat pe aripile înfrânării;

Bucură-te, cel ce cu credintă ca de un coif al mântuirii ai fost acoperit si cu cununa dragostei

prealuminat te-ai încununat;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al-9-lea

Toată firea omenească se minunează foarte cum tu, preamărite proorocule, ai mers 40 de zile fără să mănânci si săbei până la muntele Horeb, unde te-ai învrednicit de strălucita arătare a lui Dumnezeu Atottiitorul si de preadulcea vorbire cu El cântându-I cu cutremur: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Ritorii cei mult-grăitori nu se pricep îndeajuns si nu înteleg, cum tu cel cu nume mare, Sfinte Ilie, în trup omenesc fiind, asemănător nouă în neputinte, ai fost răpit cu trupul la cer prin carul si caii de foc, care ti s-au arătat tie.

 Deci, minunându-ne de înăltarea ta la cer, slăvim pe Dumnezeu, Cel ce te-a înăltăt astfel

si cu umilintă te chemăm:

Bucură-te, cel ce cu minunata înfrânare ai omorât în tine pe omul cel vechi;

Bucură-te, cel ce cu focul râvnei dumnezeiesti, ai ars în tine toată cugetarea cea materială;

Bucură-te, cel ce, ridicându-te la cer, neamului omenesc veselie îi dăruiesti si viaga vesnică o întăresti;

Bucură-te, cel ce esti însenmat de la Dumnezeu cu cinstea si mărirea cea mai presus de fire si mai mult decât proorocii cei vechi ai fost preamărit;

Bucură-te, cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngeresti în locasurile ceresti;

Bucură-te, că numele tău în toată lumea se cinsteste si râvna ta pentru Dumnezeu mult se preamăreste;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Vrând Preabunul Dumnezeu să mântuiască poporul lui Israel de înselăciunile lui Baal, te-a ales pe tine, mare proorocule, drept unealta voii Sale Sfinte si te-a umplut cu putere dumnezeiască de a întoarce pe cei fără de lege, de a îndrepta pe cei păcătosi, de a lumina pe cei întunecati si pe toti să-i înveti a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid de apărare fii nouă, preasfinte proorocule, mult mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu, Care pe bună dreptate ne pedepseste pe noi păcătosii si netrebnicii cu secetă, foamete, cu vânturi nimicitoare aducătoare de boli, ca, izbăvindu-ne din nevoi, să-ti cântăm tie:

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale încui si descui cerurile si trimiti pe pământ, de la Dumnezeu, belsug sau lipsă;

Bucură-te, îndelung-mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu, cel ce trimiti ploi liniste si rouă datatoare de viată pe pământul amortit;

Bucură-te, cel ce potolesti valurile năpraznice ale mărilor si furtunilor groaznice si cu voia lui

Dumnezeu stăpânesti tunetele si fulgerele;

Bucură-te, cel ce opresti vânturile nimicitoare si feresti oamenii si necuvântatoarele de plăgile cele de moarte;

Bucură-te, hrănitorul orfanilor si al văduvelor si apărătorul celor milostivi;

Bucură-te, cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credintei adevărate si alungi duhurile necurate de la credinciosii Domnului;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 11-lea

Cântare de umilintă îti aducem tie, proorocule al lui Dumnezeu, Ilie; precum ai primit ruga lui Elisei, când a cerut de la tine, ca puterea ce-o aveai să treacă asupra lui si înaltăndu-te spre cer, i-ai slobozit vesmântul tău, pe care luându-l a despărtit apa, precum si tu odată ai despărtit apele Iordanului, mostenind darul lui Dumnezeu ce lucra în tine, asa, acum, acoperă-ne si pe noi cu vesmântul milei tale si ne izbăveste de toate nevoile si necazurile, ca săcântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Aratatu-te-ai ca un luceafar luminos întru Israel, prea lăudate proorocule, strălucind asemenea îngerilor cu viata si întelepciunea ta si cu darul facerii de minuni si ai luminat pe oameni cu propovăduirea adevărului dumnezeiesc, alungând întunericul slujirii idolilor; drept aceea, laudându-te te mărim cântând:

Bucură-te, stea strălucitoare, ce cu strălucirea ta luminezi toată lumea;

Bucură-te, făclie pururea arzătoare, care, arzând, luminezi celor ce stau în întuneric;

Bucură-te, cel ce cu mintea si cu duhul întelepciunii ai fost luminat si cu duhul întelegerii si întăririi ai fost împuternicit;

Bucură-te, cel ce ai fost luminat cu duhul cunostintei si al smereniei si adăpat ai fost cu temerea de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce te-ai împodobit cu virtutile cele înalte si cu minunile cele mai presus de întelegere;

Bucură-te, cel ce ai împlinit pe pământ judecătile Domnului si ai uns pe împărati si prooroci;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, prealăudate proorocule Ilie, căci în viata ta pământească ai proorocit si ai săvârsit mari minuni, iar mai pe urmă, răpit cu trupul la cer si după suirea cea mai presus de fire, te-ai înfătisat pe Muntele Taborului unde Domnul S-a schimbat la fată si ai vorbit cu El; si până astăzi nu încetezi a săvârsi minuni si a izvorî bogătia milelor si a tămăduirilor, celor ce cu osârdie te cinstesc, cântând lui Dumnezeu cu credintă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând râvna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu si viata ta cea îngerească, precum si minunile tale cele mari si bunăvointa lui Dumnezeu arătată pentru tine, laudă aducem tie, mare prooroc Ilie, cel cu nume mare, dar neputând înfătisa după cuviintă, cinstea si mărirea ta, cu umilintă cântăm tie unele ca acestea:

Bucură-te, chivot al dumnezeiestii măriri si locas preasfintit al Sfintei Treimi;

Bucură-te, sfesnic prea luminat al Bisericii neînserate si mireasma cea cu bun miros a raiului

dumnezeiesc;

Bucură-te, povătuitorul pustnicilor cuviosi, iar celor feciorelnici îndrumător si ajutător;

Bucură-te, cel ce îndemni pe cei păcătosi la pocăintă si mijlocesti vita vesnică pentru mântuirea întregului neam crestinesc;

Bucură-te, cel ce te-ai îndulcit de lumina Sfintilor si a negrăitei slave si pururea preaslăvesti pe

Dumnezeu;

Bucură-te, că la sfârsitul vremurilor vei arăta semne mari si vei săvârsi minuni pentru întărirea

oamenilor în credinta cea adevărată spre a înfrunta pe vrăjmasul antihrist;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate si preaînăltate proorocule al lui Dumnezeu Ilie, mare râvnitor pentru slava lui

Dumnezeu, cel ce trimiti pe pământ ploile si seceta, belsugul si lipsa, ascultă această putină rugăciune, pe care cu evlavie o aducem, si prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete si de bolile cele aducătoare de moarte si dăruieste nouă bună întocmire a văzduhului si toată îmbelsugarea pământului întărindu-ne în dreapta credintă si viată curată, ca, izbăvindu-ne de chinurile cele vesnice, să ne învrednicim de fericirea Raiului cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (acest

condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Înger vietuitor în trup te-ai arătat, proorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu si prin viata ta curată; căci încăprunc fiind, părintele tău, Sovah, văzut-a îngeri luminati cu tine vorbind, cu foc înfăsurându-te si cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel ca râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu si că puterea graiurilor si a vietii tale e ca o lumină neprihănită; pentru aceea, cu uimire grăim tie unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel;

Bucură-te, cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului si al bunei cinstiri a lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită aratare, ce a minunat pe părintele tau;

Bucură-te, cel ce din tinerete ai iubit curtăia feciorelnică si tăcerea;

Bucură-te, cel ce ai urât desertăciunile lumii si toate bucuriile ei, iar sufletul tău în intregime l-ai închinăt lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce cu lumina întelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat si cu învătătura temerii de

Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat;

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

SCondacul întâi

Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăratilor nelegiuiti strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atottiitorul, cu sfintenia vietii si a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri si vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, laudă îti aducem tie, profetule al lui Dumnezeu Ilie, tu, care ai mare îndrăzneală către Domnul, slobozeste-ne pe noi din toate nevoilesi necazurile cu rugăciunile tale, pe noi cei ce-ti cântăm:

Bucură-te, Ilie, mărite prooroc si înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL SI SLĂVITUL AL LUI DUMNEZEU PROOROC ILIE

Preamărite si preaminunate proorocule al lui Dumuezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viata îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atottiitorul, cu semnele si cu minunile tale, si cu marea lui Dumnezeu bunăvointă fată de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la fa, acum sălăsluind în locasurile Raiului si stând în fata tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătosii si nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fata Sfintei tale icoane, si cu umilintă alergăm către mijlocirea ta.

 Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul

pocăintei, al izbăvirii de păcate si cu atotputernica Sa bunăvointă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor si a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândetii, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătătii, al răbdarii, al întelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu si al izbăvirii aproapelui.

Nimiceste prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul crestinesc prin necinstirea credintei dreptslăvitoare, fată de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părintilor si a stăpânitorilor

ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului si a pierzaniei.

Departează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orasele, satele stara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli si răni aducătoare de moarte, de neîntelegeri între frati, de năvălirea asupra noastră a altor neamurisi de războiul cel dintre noi.

 Prin rugăciunile tale, preamărite, întăreste poporul nostru binecredincios si ajută-l în toate faptele lui bune. Mijloceste, proorocule al lui Dumnezeu, păstoritilor nostri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea

sufletească a păstoritilor, întelepciune în purtare si învătătură, cucernicie si tărie în ispite;

judecătorilor dăruieste-le nepărtinire si lepădare de pofta câstigurilor, dreptate si milă fată de cei obijduiti; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă fată de supusi, milă si dreaptă judecată, iar dreptcredinciosilor supunere si ascultare fată de cârmuitori, cum si îndeplinirea cu sârguintă a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace si cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtăsirea bunătătilor celor vesnice în Împăratia lui Dumnezeu si a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste si închinăciune, împreună cu Tatal cel fără de început si cu Preasfântul Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC ILIE LA VREME DE SECETĂ

Te cinstim pe tine proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, căci pentru râvna ta întru mărirea Domnului Atottiitorului, neputând răbda să vezi închinarea la idoli si nelegiuirea fiilor lui Israel, l-ai înfruntat pe regele Ahab, călcătorul de lege si pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel, spre a-l îndepărta de idolii netrebnici, pentru ca să se lase de fărădelegi si de nedreptăti, să se întoarcă spre unul Adevăratul Dumnezeu si spre împlinirea Sfintelor Sale porunci.

 În timp de foamete, preaminunate, ai hrănit pe văduva din Sarepta, iar pe fiul ei cel mort, prin rugăciune l-ai înviat. După trecerea timpului de foamete proorocit, ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit învechit în păcătosenie si lepădare de

Dumnezeu si prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfa ta, cu această minune întorcând pe Israel către Domnul.

Pe proorocii cei mincinosi ai lui Baal i-ai rusinat, iar după aceea, prin rugăciune, cerul iarăsi l-ai deschis si ploaie multă pe pământ ai dobândit, iar pe credinciosii din

Israel i-ai umplut de bucurie.

 Către tine, preafericitul Domnului Ilie, cu umilintă alergăm, noi păcătosii si smeritii, chinuiti de arsită si secetă: Mărturisim că nu suntem vrednici de mila si de

harul lui Dumnezeu; mai curând suntem vrednici pe dreptate de amenintarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli, necazuri si jale. Căci n-am umblat în frica de Dumnezeu, pe calea poruncilor Lui, ci în poftele desfrânării inimilor noastre, si tot felul de greseli fără de număr am săvârsit.

Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea si nu suntem vrednici a ne arăta în fata

Domnului si a privi la cer.

 Mărturisim că si noi ca si vechiul Israel, ne-am îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre, si de nu ne închinăm lui Baal si altor idoli netrebnici

atunci prin robia patimilor si prin poftele noastre slujim idolului; prin patima îmbuibării si a poftelor slujim idolului lăcomiei si al trufiei, idolului mândriei si al îngâmfării si mergem pe urmele împotrivirii fade Dumnezeu prin năravuri rele si slujim duhului pierzător al veacului.

Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul si s-a făcut ca arama, fiindcă s-au închis inimile noastre în fata milei si iubirii adevărate fată de aproapele nostru.

Pentru aceea pământul s-a uscat si s-a făcut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune.

De aceea, nu ne dă ploaie si rouă, fiindcă nu avem lacrimi de umilintă si rouă dătătoare de viată a cugetului către Dumnezeu.

 De aceea s-au vestejit toate bucatele si toată iarba câmpului fiindcă s-a uscat în noi tot

gândul cel bun.

De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea noastră s-a întunecat de

gânduri rele, iar inima noastră s-a întinat de poftele fărădelegii. Mărturisim că stie, proorocul Domnului suntem nevrednici a ne ruga. Căci tu, om fiind, asemanându-te nouă prin patimi, cu viata ta asemenea îngerilor te-ai făcut si ca unul fără trup ai fost înălt la cer; iar noi prin faptele si gândurile noastre rusinoase, sufletul nostru deopotrivă trupului l-am făcut.

Tu prin post si priveghere i-ai minunat pe îngeri si pe oameni, iar noi ne-am făcut robi necumpătării si poftelor.

Tu râvneai la slava lui Dumnezeu, noi însă, ne depărtam de slăvirea Domnului si Creatorului nostru si ne rusinam a mărturisi preamărit Numele Lui. Tu ai stârpit necinstea si deprinderile rele, iar noi ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui si a rânduielilor Bisericii.

Si câte păcate si nedreptăti n-am săvârsit noi păcătosii!

Prin păcatele noastre am istovit îndelunga răbdare a Domnului. Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi si în mânia Lui ne-a pedepsit. Deci, cu îndrăzneală mare fată de Dumnezeu si nădăjduind în iubirea ta fată de neamul omenesc, cutezăm a te ruga, mărite proorocule.

Milostiv fii fată de noi nemernicii si nevrednicii, roagă pe Atotbunul Dumnezeu să nu se mânie pe noi pânăîn sfârsit, ca să ne piardă pentru fărădelegile noastre, ci să ne trimită pământului însetat ploaie îmbelsugată si curată si să ne dăruiască roadă bogată si bunăîntocmirea văzduhului; mijloceste mila Împăratului ceresc, dar nu pentru noi păcătosii si nevrednicii, ci pentru alesii robii Lui care nu si-au plecat genunchii în fata lui Baal al lumii acesteia, pentru blândetea si curătia copiilor, pentru dobitoacele cele necuvântătoare si pentru păsările cerului, care îndură din pricina

fărădelegilor noastre si pier de foame, de arsită si de sete.

 Dobândeste pentru noi prin rugăciunile tale bine-plăcute lui Dumnezeu: duhul pocăintei si al smereniei, duhul blândetii si al înfrânării, al iubirii, al răbdării, al temerii de Dumnezeu si al bunei cinstiri, ca astfel, întorcându-ne de la căile necinstei la calea cea dreaptă a faptelor bune, să umblăm în lumina poruncilor Domnului si să ajungem la bunurile făgăduite nouă, binecuvântând pe Cel fără de început Dumnezeu-Tatăl, pe

iubitorul de oameni Unul-Născut Fiul Săsi pe Sfintitorul Duh Preasfânt, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin

CategoriiFără categorie
0 Shares