După obisnuitul început, se zic:

CONDACELE si ICOASELE:

Condacul 1

Sfinte Îngere, cel ce esti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu, nevrednicul,

îndrăznesc săti aduc cântări de laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului, apărămă de dusmanii văzutsi nevăzuti, izbăveste-mă de toate nevoile si necazurile, ca să strig tie:Bucură-te,

Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Icosul 1

Sfinte Îngere, cel ce esti trimis din ceruri ca să mă păzesti si să mă călăuzesti în toată viata mea, cad înaintea ta si mă rog: tu însuti mă călăuzeste si mă întelepteste ca să încep a-ti aduce din toată inima, cu toată dragostea si osârdia, aceste cântări de laudă:

Bucură-te, Îngere al lui Dumnezeu, înainte-statătorul meu în fata Presfintei Treimi;

Bucură-te, slugă cerească a Domnului celui ce împărăteste peste toată făptura;

Bucură-te, împreună-vietuitorule cu slugile Lui cele întelegătoare si nematerialnice;

Bucură-te, cel ce faci pururea voia Stăpânului;

Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă si putere ca să păzesti sufletul meu;

Bucură-te, cel ce niciodată nu te depărtezi de mine, păcătosul;

Bucură-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;

Bucură-te, cel ce mă păzesti în toate căile mele;

Bucură-te, cel ce îmi călăuzesti pasii spre sfintele biserici;

Bucură-te, cel ce mă feresti de toată răutatea;

Bucură-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vietii mele;

Bucură-te, îndrumătorul vietii mele cel preabun;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 2-lea

Văzând Domnul Iubitorul de oameni că, după greseala stramosului nostru Adam, toti oamenii sunt lesne înclinati spre păcat, a trimis din negraita Sa milă în tot pământul pre sfintii Săi îngeri si fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor. Împlinind asadar porunca Stăpânului lor, sfintii îngeri întotdeauna sunt gata să ne ajute nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sfinte Îngere, mijloceste între cele de Sus să mi se lumineze mintea, să cunosc care este voia lui

Dumnezeu cea bună, plăcută si desăvârsită si inima mea o îndreptează ca să săvârsesc cu osârdie fapte bune, iar pe tine, păzitorul meu, neancetat să te laud cu grairi ca acestea:

Bucură-te, cel ce înflăcărezi inima mea cu dragostea de Dumnezeu, Făcătorul meu;

Bucură-te, cel ce mă îndemni ca toată ziua si tot ceasul să le petrec în rugăciuni, cereri si multumiri;

Bucură-te, cel ce îngrădesti casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu, ca o strajă credincioasă;

Bucură-te, cel ce îndreptezi toate gândurile mele către Mântuitorul care s-a răstignit pentru păcatele mele si ale lumii;

Bucură-te, cel ce răsădesti în mine pomenirea chinurilor si a mortii Sale de pe Cruce;

Bucură-te, cel ce mă înveti să mă feresc de păcate prin aducere-aminte de patimile Domnului;

Bucură-te, cel ce mă povătuiesti să cer de Sus umbrirea harului Sfântului Duh;

Bucură-te, cel ce mă încredintezi că Mângaietorul caută cu mai multă milă la cei blânzi si smeriti cu inima;

Bucură-te, cel ce peste tot mă îngrădesti cu gândurile la Dumnezeu Cel ce este pretutindenea;

Bucură-te, cel ce înfătisezi înaintea ochilor mintii mele pe Atoatevăzătorul;

Bucură-te, cel ce mângâi inima mea cu mila Lui pentru păcătosii care se pocăiesc;

Bucură-te, cel ce înfricosezi sufletul meu cu dreapta Judecată fată de cei ce sunt împietriti si nepocăiti;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 3-lea

Îngerul meu păzitor, cere pentru mine puterea harului dumnezeiesc, întru care să umblu neabătut si fărăpoticneală pe mântuitoarea cale a poruncilor lui Hristos, iar cu inima si cu gura să slăvesc neîncetat Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru si să cânt Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Avându-te pe tine, acoperământ ales de Dumnezeu, ca pe o rază luminoasă care luminezi întunericul sufletului meu si risipesti bezna necunostintei inimii mele, căzând cu umilintă mă rog să-mi curătesti toate simtirile cele întunecate de patimi ca să nu mai rătăcesc în întunericul păcatului si prealuminatei tale lumini să-i cânt asa:

Bucură-te, steaua Luminii fără de apus, răsărită din dumnezeirea cea în Trei Lumini si care pururea măluminează;

Bucură-te, rază prealuminoasă, care luminezi ochii inimii mele, cei întunecati de păcate;

Bucură-te, cel ce te îngrijesti să mă îndreptezi pe calea cea adevărată, pe mine, care rătăcesc în

întunericul fărădelegilor;

Bucură-te, cel ce îmi pui înainte poruncile Domnului ca pe o oglindă pentru toată viata mea;

Bucură-te, cel ce îmi asezi legea Domnului ca pe sfesnic pentru picioarele mele si ca pe o lumină pentu cărările mele;

Bucură-te, cel ce mă înveti să ascult cuvintele Evangheliei lui Hristos cu multă dulceată;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să cred cu neîndoire toată învătătura dumnezeiescului meu învătător si domn;

Bucură-te, cel ce mă întăresti în supunerea fată de rânduiala Sfintei Biserici;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să mă supun pravilelor si predaniilor Sfintilor apostoli si Părinti;

Bucură-te, cel ce mă întăresti în mărturisirea sfintei credinte ortodoxe;

Bucură-te, cel ce pentru această mărturisire credintezi până si la moarte să merg;

Bucură-te, cel ce mă opresti să fiu în legătură cu ereticii si cu cei ce s-au lepădat de adevărata Biserică;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 4-lea

Furtuna dezlăntuită pe marea vietii îmi sfărâmă corabia duhovnicească cu grijile lumesti, pacea sărmanului meu suflet ce înviforează ; unde voi dobândi limanul cel linistit al mântuirii? La tine, după Dumnezeu si Preasfânta Fecioară, îmi pun nădejdea, Îngerul meu păzitor, ce te-am dobândit de la Domnul ca pe un întelept cârmaci în furtunile de gând care mă tulbură. Cu multumire dar, cânt Dumnezeului meu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzindu-te si văzându-te pe tine, dumnezeiescule Înger, păzitorul meu cel puternic, duhurile răutătii de sub cer nu cutează să se apropie de preacurata ta lumină si să săvârsească nelegiuirile lor pierzătoare de suflet. Pentru aceasta, cu smerenie te rog să nu te depărtezi de la mine din pricina nelegiuirilor mele, ci pururea mă fereste de vânările si de cursele celui viclean, pe mine, care cu umilintă graiesc:

Bucură-te, cel ce cu puternicul acoperământ al aripilor tale mă aperi si mă acoperi;

Bucură-te, că pururea stai langă mine cu sabia ta cea de foc;

Bucură-te, cel ce împotriva printului întunericului în luptă mă ajuti;

Bucură-te, cel ce mă întăresti să-i biruiesc pe slujitorii lui cei răi si vicleni;

Bucură-te, cel ce izgonesti de la mine demonii pierzători de suflete, ca pe niste vulpi viclene;

Bucură-te, care tai năvălirile lor cele în chip de fiare ce se pornesc asupra mintii si a inimii mele;

Bucură-te, cel ce mă ajuti să spovedesc păcatele mele cele multe;

Bucură-te, cel ce dezrădăcinezi din inima mea mândria, ura, ca pe cele ce sunt fiicele lor;

Bucură-te, cel ce alungi din gândurile mele zavistia si pomenirea de rău;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să mă îngrădesc cu semnul Sfintei Cruci spre alungarea gândurilor celor rele;

Bucură-te, cel ce mă întăresti să calc fără de frică peste aspidă si peste vasilisc;

Bucură-te, cel ce ai nebiruită armă împotriva vrajmasilor mei;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 5-lea

Îndrăznesc să te asemăn, păzitorul meu, cu steaua luminoasă ce alergă călăuzindu-i pe magii din vechime la închinarea adevăratului Dumnezeu când Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem; iar tu, cu petrecerea ta cea nedespărtită de mine si purtătoare de lumină, îmi arăti calea cea dreaptă care duce spre Împăratia Cerească, pentru ca acolo să mă învrednicesc să cânt împreună cu cetele ceresti, slavă Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Amin!

Icosul al 5-lea

Văzându-mă stăpânit de întunericul mortii si acoperit de norul întunecat al patimilor, păzitorul sfânt al sufletului meu, nu mă părăsi, ci urmează îndelung-răbdării Mântuitorului meu, mai asteaptă, trezindu-mă la pocăintă pânăcând ochii mei vor vărsa izvoare de lacrimi spre spălarea necurătiilor mele sufletesti.

Pentru aceasta cu smerenie te rog si grăiesc:

Bucură-te, cel ce pururea aduci lui Dumnezeu rugăciunile tale, pentru mine, păcătosul, ca pe o tămâie de bun miros;

Bucură-te, cel ce pururea mijlocesti înaintea Făcătorului meu, ca să mă mântuiască;

Bucură-te, cel ce cu starea ta de fată înlături mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra mea;

Bucură-te, cel ce ceri de la Preamilostivul Dumnezeu să dea iertare tuturor faptelor mele celor rele;

Bucură-te, cel ce milostivesti bunătatea Lui, ca să nu mă piardă cu fărădelegile mele;

Bucură-te, cel ce te rogi neîncetat Răscumpărătorului meu, ca să-mi dea vreme de îndreptare;

Bucură-te, cel ce mă trezesti să-mi petrec toate zilele mele în pocăintă;

Bucură-te, cel ce îmi insufli dorintă ca pururea să mă căiesc în fata Domnului de toate fărădelegile mele;

Bucură-te, cel ce mă înteleptesti ca să mă cercetez în toată vremea si să-mi mărturisesc păcatele;

Bucură-te, cel ce sădesti în inima mea zdrobire si mâhnire pentru că l-am mâniat pe bunul meu

Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi plâng viata mea cea ticăloasă si întinată;

Bucură-te, mijlocitor luminos si netăcut al mântuirii mele;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al-6-lea

Propovăduiesc cu glas mare, Îngerul meu păzitor, grija ta de totdeauna pentru mine, păcătosul, în grijile si năpăstuirile mele, care în această lume cu multă gâlceavă îmi tulbură pacea sufletească, apari ca un grabnic mângâietor, înteleptindu-mă că toate acestea nu sunt trimise de la Înteleptul Ziditor decât ca o doctorie pentru neputintele mele sufletesti si învătându-mă să-I cânt binefăcătorului Doctor Ceresc:

Aliluia!

Icosul al-6-lea

Când trezit de necurmatele povătuiri, Sfinte Îngere, în sufletul meu întunecat de necazuri si

deznădăjduire din pricina multelor mele păcate, străluceste lumina mângâierii harnice si inima mea se umple de veselie si de bucurie, atunci îndrăznesc să strig ca vamesul către înduratul Dumnezeu, ca să fie milostiv si să-mi ierte gresalele mele; nu înceta, dar, povătuitorul meu, înteleptindu-mă si întărindu-mă, pe mine, cel ce te chem:

Bucură-te, cel ce mă ajuti să port jugul cel bun al mântuitoarei răbdări cu iubire;

Bucură-te, cel ce cu dragoste mă întăresti cu nădejdea în Domnul Dumnezeu, în toate nevoile si relele întâmplări;

Bucură-te, că mă înveti să înving cu bărbătie necazurile si bolile;

Bucură-te, că alungi din inima mea orice mâhnire si deznădejde;

Bucură-te, cel ce mă trezesti la luptă împotriva vrajmasilor care vor să mă prindă în mreaja deznădejdii;

Bucură-te, cel ce mă încredintezi să mă încred cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, cum că toti cei ce voiesc sătrăiască cu evlavie vor fi prigoniti;

Bucură-te, cel ce îmi insufli ca să primesc jugul răbdării si al patimirii pe care l-au purtat proorocii si apostolii;

Bucură-te, cel ce îmi arăti spre mângâiere cetele mucenicilor si ale mărturisitorilor ce s-au nevoit pentru Hristos, până la vărsarea sângelui lor;

Bucură-te, cel ce îmi înfătisezi pururea înaintea ochilor mei chinurile Domnului si Mântuitorului nostru;

Bucură-te, cel ce îmi îndulcesti inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare;

Bucură-te, cel ce dai viată sufletului meu, asteptând vesnicile bunătăti pline de bucurii;

Bucură-te, cel ce esti întodeauna bunul meu mângâietor;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al-7-lea

Vrând ca toti oamenii să se mântuiască, preamilostivul meu Ziditor te-a trimis pe tine, îngerul Său, ca pe un bun păzitor în toată viata mea, pentru ca peste tot să mă ajuti cu sfintele tale rugăciuni, să mă acoperi împotriva curselor diavolesti si să mă pregătesti ca prin fapte bune să intru cu fecioarele cele întelepte în cămara cea cerească de Dumnezeu înfrumusetată cântând: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Domnul si Stăpânul meu arată mie, nevrednicul si celui mai păcătos dintre robii Săi, o bunătate nouă, căci, trecând cu vederea păcatele mele cele grele si grozave, nu m-a pierdut pentru fărădelegile mele nici până în ziuasi ceasul de fată, ci, fiind îndelung-răbdător cu mine, asteaptă cu milostivire întoarcerea si pocăinta mea, din toatăinima. Cred, bunul meu păzitor, că numai cu mijlocirea ta cea de totdeauna în fata lui Dumnezeu pentru mine sunt păzit până acum, pentru aceea, nevoindu-mă cu dragoste, pe tine te chem:

Bucură-te, cel ce mă feresti de înecarea desăvârsită în marea vietii celei înviforate;

Bucură-te, cel ce mă răpesti din prăpastia nelegiuirilor mele, cu ajutorul mâinilor tale;

Bucură-te, cel ce scuturi de pe mine somnul cel păcătos al trândăvirii celei vătămătoare de suflet;

Bucură-te, cel ce luminezi cu strălucirea ta mintea mea cea întunecată cu neîngrijirea;

Bucură-te, cel ce mă ajuti să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece, care-i gata să se stingă;

Bucură-te, cel ce pururea mă ridici la slavosloviriile lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce întocmesti glasul meu ca prin cântări de laudă, cu vrednicie si dreptate să laud pe Făcătorul tuturor;

Bucură-te, cel ce mă înveti să proslăvesc pe Domnul meu nu numai cu buzele, ci si cu inima;

Bucură-te, cel ce mă trezesti spre împlinirea voii Lui celei preasfinte;

Bucură-te, cel ce te îngrijesti să mă desprind cu lepădarea de sine si cu părăsirea voilor mele cele rele;

Bucură-te, cel ce voiesti cu toată sinceritatea să dobândesc simplitatea porumbelului si blândetea mielului;

Bucură-te, cel ce mijlocesti să mi se dăruiască nerăutatea copiilor si judecata sănătoasă a bătrânilor;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al-8-lea

Străin si călător sunt eu pe acest pământ, viata mea e degrab trecătoare, iar eu, ticălosul, niciodată nu mă gândesc în mintea mea la moartea cea fără de veste, nici nu cuget la înfricosătoarea Judecată la care voi sta înaintea Dreptului Judecător si voi da răspuns pentru fiecare faptă si pentru orice cuvânt. De aceea, te rog pe tine, păzitorul sufletului meu, trezeste-mă degrabă din somnul păcatului, ca să nu mă prindă ceasul mortii neîndreptat, ci să mă învrednicesc a cere de la Atottiitorul, Atotputernicul si Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele si să-I cânt cu glas de bucurie: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Când Domnul si Ziditorul meu va însemna ziua trecerii mele din viata aceasta, tu, bunul meu păzitor, văzând mai înainte chinurile grozave, pregătite pentru duhurile răutătii si pentru păcătosii nepocăiti, care mă asteaptă si pe mine, acoperă-mă cu aripile milostivirii tale, cum isi acoperă vulturul puii săi, iar când va fi să iasă duhul meu din mine, să te văd stând aproape de mine, izgonind pe cumplitii vrăjmasi. Drept aceea, cu umilintă mă rog, zicând acestea:

Bucură-te, cel ce pui în fata ochilor mintii mele ceasul amar si grozav al mortii;

Bucură-te, cel ce pururea îmi aduci aminte de ceasul acela pe care nimeni nu-l cunoaste;

Bucură-te, cel ce mă înveti să mă uit la fiecare zi ca la cea mai de pe urmă zi a vietii mele;

Bucură-te, cel ce mă pregătesti în toată vremea pentru iesirea într-o altă lume;

Bucură-te, cel ce nasti în mine umilintă sufletească si zdrobirea inimii;

Bucură-te, cel ce pururea doresti ca până la sfârsitul vietii mele să mă pocăiesc;

Bucură-te, cel ce mă opresti să iubesc lumea si cele ale sale;

Bucură-te, că mă ajuti să dobândesc bunătătile nepieritoare;

Bucură-te, cel ce mă ajuti să dezrădăcinez din inima mea patima iubirii bogătiei celei pieritoare;

Bucură-te, cel ce îmi arăti că toate bunătătile pământului sunt vremelnice si trecătoare;

Bucură-te, cel ce mă înteleptesti să văd că toată frumusetea acestei lumi este asemenea florilor câmpului;

Bucură-te, cel ce nu mă lasi să caut slava omenescă ce trece ca umbra;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al-9-lea

Tot păcatul am desăvârsit si toată viata mea în desertăciuni s-a scurs, iar acum de sfârsit m-am apropiat.

Doboară dar pe cei ce se îndreaptă asupra mea, pe cei ce caută să mă arunce în adâncul iadului. Pentru aceasta te rog, bunul meu păzitor, fii mie apărător, când voi trece vămile cele cumplite si povătuieste-mă neprimejduit pânăla portile Împărătiei Cerurilor, unde fetele îngeresti cu bucurie ies în întâmpinare cântând: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Nici o limbă frumos grăitoare nu poate spune, Sfinte Îngere, păzitorul meu, câte bucurii minunate ai făcut pentru mine în toată viata mea; primind sufletul meu din scăldătoarea Sfântului Botez m-ai păzit; în pruncie m-ai învătatsi m-ai înteleptit; în copilărie m-ai ferit de alunecările spre păcat, în tinerete m-ai povătuit, când am ajuns la vârsta bărbătiei, mustrându-mă si mângâindu-mă si peste tot ajutându-mă pe calea mântuirii m-ai îndreptat. Pentru aceasta, cu multumire strig tie:

Bucură-te, cel ce niciodată nu mă lipsesti de ajutorul si de apărărea ta;

Bucură-te, cel ce trezindu-mă din somn mă îndemni să mă nevoiesc spre a-I multumi lui Dumnezeu, Cel ce întăreste puterile mele;

Bucură-te, cel ce mă înveti să sfintesc cu rugăciunea orice început al zilei;

Bucură-te, cel ce îngădui să încep a lucra cu îndrăzneală, fără să înalt o rugăciune către Atotbunul Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce te grijesti să nimicesti din inima mea nădejdea în puterile mele;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să rostesc cu limba, să zic cu gura si să tin minte neîncetat numele Predulcelui nostru Iisus Hristos;

Bucură-te, cel ce îmi insufli să vestesc cu limba cele trebuitoare, ca si cele de folos;

Bucură-te, cel ce îmi înfrânezi limba de la desarta vorbire, de la multa vorbire, dar mai ales de la cuvinte de hulă;

Bucură-te, cel ce pururea petreci împreună cu mine ori de mănânc, ori de beau, ori de fac alt lucru oarecare;

Bucură-te, cel ce te îngrijesti să mă deprinzi cu înfrânarea de la mâncare si de la băutură;

Bucură-te, cel ce mă păzesti pe mine în vremea somnului si alungi pe vrăjmasul care vrea să mă ispitească cu visurile de noapte;

Bucură-te, cel ce mă retii de la pătimasa iscodire si sădesti în ochii mei rusinea cea feciorească;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 10-lea

Cel ce ai venit să mântuiesti pe toti oamenii, Preabunul meu Domn Iisus, mă rog cu umilintă, iartă-mi cu milostivirea Ta răutătile mele cele nenumărate, fiind plecat spre aceasta de multele rugăciuni ale slujitorului Tău nematerialnic pe care mi l-ai dat din pruncie ca un iubitor de oameni spre paza mea, ca să fiu vrednic a intra în cămara slăvei Tale si să cânt cu duhurile dreptilor: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Pururea îmi apari, Sfinte Îngere, ca un zid puternic împotriva vrajmasilor mei celor răi care caută

pierirea mea cea vesnică si care-mi slăbănogesc sufletul cu trândăvia si cu uitarea de sine; te rog dar, păzitorul meu, să mă învrednicesti cu mijlocirea ta, în vremea iesirii sufletului meu din trup, să fiu partas preacuratului Trup si preascumpului Sânge al Mântuitorului meu, pentru ca, întărindu-mă cu Hrana nepieritoare si cu Băutura dătătoare de viată, să trec fără frică în cealaltă lume, lăudându-te pe tine, binefăcătorul meu:

Bucură-te, că mă izbăvesti de năzuinta spre plăceri îmbietoare si-mi pui în fată rusinea fecioarelor;

Bucură-te, că ti s-a dat stăpânire si putere să întorci înapoi pornirile si năvălirile dracilor ce se aruncă asupra mea;

Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu putere să biruiesti pe nevăzutii mei vrăjmasi;

Bucură-te, că poti să mă izbăvesti de orice răutate si din toate cursele diavolesti;

Bucură-te, că izgonesti de la mine cumplitele năvăliri ale stăpânitorului acestei lumi si esti povătuitorul si călăuzitorul meu nedespărtit;

Bucură-te, că stând tu de fată, nu mă voi înfricosa în ceasul mortii de întunecatele fete ale duhurilor răutătii;

Bucură-te, că, păzit fiind de tine, nădăjduiesc să trec neprimejduit vămile văzduhului;

Bucură-te, că, întărit de ajutorul tău, am nădejde să nu fiu oprit în afară portilor Raiului, atât dorit de mine;

Bucură-te, că stai înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune pentru mine ca să nu fiu aruncat în întunericul cel mai dinafară;

Bucură-te, că pururea îmi insufli să cer milă Domnului cu lacrimi de pocăintă, ca să mă izbăvească de focul iadului;

Bucură-te, că mă îndemni să mă rog zi si noapte ca să nu fiu trimis să fiu chinuit de demoni;

Bucură-te, că mă întăresti în dreapta credintă si mă feresti de rătăcire;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 11-lea

Stiu, Sfinte Îngere, păzitorul meu, că această cântare, pe care ti-o aduc din osârdia mea, nu este de ajuns spre a-mi arăta multumirea din toată inima pentru câte ai făcut cu mine până acum, dar încă mă rog să îndupleci milostivirea lui Dumnezeu să mă izbăvească la înfricosătoarea Judecată de partea cea de-a stânga si să măînvrednicească să-I cânt Lui cu toti sfintii: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Candela mi s-a stins, nu am undelemn de fapte bune cu care să o pot aprinde, unde dar voi alerga eu, ticălosul, îngreunat de somnul păcatului, când mă va ajunge pe neasteptate ceasul mortii. Să nu aud si eu ca fecioarele cele nebune glasul înfricosător al Mirelui: Nu te cunosc! Ajută-mă dar, neadormitul meu păzitor, că să-mi umplu vasul sufletului meu cu untdelemnul faptelor bune, iar mai vârtos cu milostenia si smerenia. Iar acum, primeste aceastăcântare de la mine:

Bucură-te, cel ce pururea mă inspiri să-L am în mintea mea numai pe Domnul Iisus;

Bucură-te, cel ce înviezi în inima mea porunca dragostei pentru Domnul meu cel Preabun;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să-L iubesc pe aproapele meu cu o adevărată dragoste plăcută lui

Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce mă înveti ca pe semenii mei nu numai cu limba sau cuvântul, ci si cu fapta si cu adevărul să-i iubesc;

Bucură-te, cel ce sădesti în mine dorinta de a-i ajuta în toate nevoile;

Bucură-te, cel ce mă povătuiesti să-i mângâi pe cei necăjiti si să-i apăr pe cei asupriti;

Bucură-te, cel ce-mi pleci inima să împart săracilor din avutiile mele;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să fiu gata să-mi pun si sufletul pentru prietenii mei, potrivit poruncii Mântuitorului;

Bucură-te, cel ce-mi închizi ochii ca să nu văd gresalele fratelui meu;

Bucură-te, cel ce nu îngădui să osândesc pe aproapele meu care alunecă spre păcat;

Bucură-te, cel ce esti floare a Împărătiei Cerurilor;

Bucură-te, cel ce esti blândetea care alungă frica;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 12-lea

Ti s-a dat har de la Atotputernicul Dumnezeu, Sfinte Îngere, acoperisul meu, să mă păzesti în toate căile mele, sănu se lovească piciorul meu de vreo piatră de poticnire, până când mă voi înfătisa înaintea Lui Hristos-Dumnezeu pe Care cu netăcute glasuri toate puterile ceresti îi laudă cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Laud milostivirea ta cea vrednică de mirare si pogorământul tău cel mare, cela ce esti minte repede miscătoare si slugă nematerialnică a Domnului; cele ce nu te îngretosezi de păcatele mele urât mirositoare si nu încetezi săaduci pentru mine nevrednicul, sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu, Cel ce este în Trei Ipostasuri, ca să nu pier în veci, ci să mostenesc Împărătia Cerească.

Binevoieste dar să primesti, din sufletestile mele vistierii, cântările de laudă ce le aduc tie:

Bucură-te, cel ce mă îndepărtezi de păcate prin aducerea-aminte de înfricosătoarea judecată a Lui Dumnezeu ce va să fie;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi pregătesc sufletul ca pe o mireasă întru întâmpinarea Preafumosului Mire Hristos;

Bucură-te, cel ce de-a pururea doresti să mă întocmesti ca pe o vrednică cămară de nuntă;

Bucură-te, cel ce neîncetat mă înveti să-mi aprind candela sufletului meu, ca împreună cu feciorele cele înteleptesi cu sufletele dreptilor să intru în locasul bucuriei;

Bucură-te, cel ce mă îndemni să-mi spăl îmbrăcămintea mea cea murdară de păcate;

Bucură-te, cel ce mă ajuti să mă îmbrăc în vesmântul neprihănirii si al curăteniei;

Bucură-te, cel ce mijlocesti la înfricosătoarea Judecată a lui Hristos să mă învrednicesc să stau de-a dreapta Sa;

Bucură-te, cel ce imlpori bunăvointa lui Dumnezeu ca să mă numere cu ceata alesilor Săi;

Bucură-te, cel ce îndemni si pe vietuitorii cerului ce sunt împreună cu tine, să se roage Domnului, ca să măsălăsluiască împreună cu ei în Împărătia Sa;

Bucură-te, păzitorul meu cel bun si treaz;

Bucură-te, cel ce esti bun înainte-stătător, un cald folositor si rugător pentru mine, păcătosul;

Bucură-te, cel ce după Dumnezeu si după Preasfânta Fecioară esti puternica mea nădejde;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

Condacul al 13-lea

O, luminată preaslăvită si întelegătoare, Îngere ai lui Dumnezeu, primeste această cântare de multumire si de cerere, iar când va fi să mă scol din pământ ca să stau la Judecată, arată-ti milostivirea asupra mea, a păcătosului, să stai langă mine, plin de liniste si de bucurie, luând de la mine frica cu nădejdea mântuirii, ca să măînvrednicesc să cânt împreună cu tine în lăcasurile Raiului, în vecii vecilor

Împăratului Slavei, Celui mai înainte de veci: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăsi se zice Icosul întâi

Sfinte Îngere, cel ce esti trimis din ceruri ca să mă păzesti si să mă călăuzesti în toată viata mea, cad înaintea ta si mă rog: tu însuti mă călăuzeste si mă întelepteste ca să încep a-ti aduce din toată inima, cu toată dragostea si osârdia, aceste cântări de laudă:

Bucură-te, Îngere al lui Dumnezeu, înainte-statătorul meu în fata Presfintei Treimi;

Bucură-te, slugă cerească a Domnului celui ce împărăteste peste toată făptura;

Bucură-te, împreună-vietuitorule cu slugile Lui cele întelegătoare si nematerialnice;

Bucură-te, cel ce faci pururea voia Stăpânului;

Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă si putere ca să păzesti sufletul meu;

Bucură-te, cel ce niciodată nu te depărtezi de mine, păcătosul;

Bucură-te, cel ce pururea petreci cu mine, nevrednicul;

Bucură-te, cel ce mă păzesti în toate căile mele;

Bucură-te, cel ce îmi călăuzesti pasii spre sfintele biserici;

Bucură-te, cel ce mă feresti de toată răutatea;

Bucură-te, cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vietii mele;

Bucură-te, îndrumătorul vietii mele cel preabun;

Bucură-te, Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

SCondacul întâi

Sfinte Îngere, cel ce esti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu, nevrednicul,

îndrăznesc să-ti aduc cântări de laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului, apără-mă de dusmanii văzuti si nevăzuti, izbăveste-mă de toate nevoile si necazurile, ca să strig tie: Bucură-te,

Îngere al Domnului, neadormitul meu păzitor!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Sfinte Îngere, păzitorul si acoperitorul meu cel bun! Cu inmă zdrobită si cu suflet îndurerat stau înaintea ta si mă rog: auzi-mă pe mine, păcătosul rob al lui Dumnezeu, care a plâns mult si cu lacrimi amare strig: să nu pomenesti fărădelegile si nedreptătile cu care eu, ticălosul, te mânii în toată ziua si în tot ceasul, săvârsind fapte murdare în fata Ziditorului meu Dumnezeu.

Fii mie milostiv si nu te depărta de mine, spurcatul, până va veni vremea sfârsitului meu. Trezeste-mă din somnul păcatului si ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vietii mele si săfac roade vrednice de pocăin, păzeste-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu pier în deznădejde si sănu se bucure vrăjmasul de pierzarea mea. Stiu cu adevărat si cu gura mărturisesc că nu este nimeni ca tine, sfinte Îngere, prieten si înainte-stătător, apărător si biruitor.

Stând în fata Prestolului dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, netrebnicul si decât toti mai

păcătosul, ca să nu-mi ia sufletul în ziua când nu mă astept si în ceasul când săvârsesc cele rele.

 Ci stai înainte, rugând pe Preamilostivul Dumnezeu si Domn să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viata mea cu fapta, cu cuvântul si cu toate simturile mele; si cu judecătile pe care le stie să mă mântuiască; să mă pedepsească aici după negrăita Sa milă, dar să nu mă vădească la dreapta Judecată si să nu mă dea chinurilor vesnice. Să mă învrednicească să duc roadă de multă pocăin, ca să primesc cu vrednicie Dunezeiasca Împărtăsanie.

Pentru aceasta mai vârtos mă rog si un asemenea dar cu toată osârdia doresc. Iar în înfricosatul ceas al mortii să fii langă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecatii demoni care vor veni să înfricoseze cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca, păzit de tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de mine, unde fetele Sfintilor si ale Cerestilor Puteri laudăPreacinstitul si Preaslăvitul Nume în Treime mărit a lui Dumnezeu, al Tatălui si al Fiului si

al Sfântului Duh, Căruia I se cuvine cinstea si închinăciunea în vecii vecilor.

Amin!

CategoriiFără categorie
0 Shares