Parintele Ioanichie Balan despre Sfanta Impartasanie

Ce este Sfînta împărtăşanie?

Sfînta împărtăşanie numită şt Cuminecătură, Precistanie şi Euharistie este însuşi Trupul şi Sîngele lui Hristos, pe care Dom­ nul 1-a purtat pe pămînt şi pe care ni-1 oferă în dar tuturor celor ce credem în El şi facem voia Lui, spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. Sfînta împărtăşanie se sfinţeşte numai în timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciunea preotului şi arhiereului slujitor, cînd, prin pogorîrea Sfîntului Duh, pîinea şi vinul, adică Sfintele Dai uri ce se aduc pe Altar, se prefac în chip tainic şi dumnezeiesc în însuşi Trupul şi Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos.

Cînd a întemeiat Mîntuitorul Hristos taina Sfintei împăr­ tăşanii şi pentru ce se dă credincioşilor?

Taina Sfintei împărtăşanii a fost întemeiată de Hristos la Cina cea de Taină, în seara de Joia Mare, cînd, mîncînd cu ucenicii Săi, a luat pîinea, a binecuvîntat-o, a frînt-o şi a dat-o lor, zicînd: Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu. Apoi, luînd paharul şi mulţumind, le-a dat, zicînd: Beţi dintru acesta toţi, acesta este singele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor (Matei 26, 26-28). Sfînta împărtăşanie se dă oamenilor drepcredincioşi spre iertarea păcatelor şi spre înnoi­ rea vieţii lor duhovniceşti.

Ne putem mîntui fără Sfînta împărtăşanie? 

Nimeni dintre oameni nu se poate mîntui fără aceste patru Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea, Spovedania şi Sfînta împăr­tăşanie. Prin primele două Taine ne facem fii ai Bisericii şi ai lui Dumnezeu după har, iar prin ultimele două ne facem fii şi moştenitori ai împărăţiei cerurilor. Căci zice Domnul despre Sfînta împărtăşanie: De nu veţi mînca trupul Fiului Omului şi de nu veţi bea sîngele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi (Ioan 6,53).

Ce legătură tainică este între Sfînta Spovedanie şi Sfînta împărtăşanie? 

Prin Sfînta Spovedanie duhovnicul ne iartă şi ne dezleagă păcatele făcute de la Botez, iar Sfînta împărtăşanie este cea mai înaltă hrană duhovnicească oferită în dar de Hristos omului pe pămînt, care desăvîrşeşte iertarea păcatelor mărturisite şi ne uneşte cel mai mult cu Dumnezeu. Spovedania este obligatorie pentru toţi credincioşii care vor să se mîntuiască, iar Sfînta Împărtăşanie se dă numai celor vrednici cu dezlegarea duhovni­cului, spre creşterea lor duhovnicească şi spre dobîndirea vieţii veşnice.

Ne putem împărtăşi fără Sfînta Spovedanie şi fără dezlegarea duhovnicului? 

Nu. Niciodată nu ne putem împărtăşi fără Sfînta Spovedanie, afară de copiii mici pînă la şapte ani şi de cei paralizaţi şi fără de minte, care sînt handicapaţi şi bolnavi, pentru care garantează părinţii. Mai pot fi împărtăşiţi, în caz de moarte, creştinii cunos­cuţi de preoţi, dacă nu mai pot vorbi, ca să nu moară neuniţi cu Hristos.

Ne putem împărtăşi de mai multe ori cu aceeaşi spovedanie? 

Nu, pentru că nu sîntem sfinţi, nici îngeri fără păcate. Ori de cîte ori dorim să ne împărtăşim, trebuie să ne spovedim dinainte, Să facem un canon de rugăciune cu post şi metanii, adică să ne pregătim şi duhovniceşte şi trupeşte, şi, dacă ne dă dezlegare duhovnicul, ne putem împărtăşi. Cine îndrăzneşte să se împăr­tăşească fără spovedanie şi fără dezlegare, sau de mai multe ori cu aceeaşi spovedanie sau cu spovedanie în comun, iar nu indivi­dual, avînd păcate grele nemărturisite vreodată, spre osîndă se împărtăşeşte. Unul ca acela trebuie să se spovedească la un duhovnic iscusit şi să urmeze canonul dat de el.

De cîte ori trebuie să ne împărtăşim cu Sfintele Taine? 

După rînduiala Bisericii şi după Tradiţie, credincioşii se îm­părtăşesc, cu dezlegarea preotului lor, cel mai rar de patru ori pe an, în cele patru posturi. Cei mai rîvnitori pentru mîntuirea lor, mai ales copiii nevinovaţi, văduvele, bătrînii şi bolnavii se pot împărtăşi la 40 de zile. Mai des se împărtăşesc călugării, bolnavii
care sînt pe patul de moarte şi pruncii. Deasa împărtăşanie ne ajută mai mult la mîntuire? Nici deasa, nici rara împărtăşanie nu ne ajută mai mult la dobîndirea mîntuirii. Totul depinde cu cîtă credinţă şi pregătire primim Sfînta împărtăşanie, nu de cîte ori o primim pe an. Numai duhovnicul şi conştiinţa fiecăruia pot stabili cînd anume ne pu­ tem împărtăşi cu Trupul şi Sîngele lui Hristos.


Parintele Ioanichie Balan – din cartea „Randuiala Sfintei Spovedanii si a Sfintei Impartasanii”

CategoriiFără categorie
20 Shares